ททท.และจงั หวดั สตลู

OK! Magazine Thailand - - DIARY -

จดั งานวา่ วประเพณแี ละวา่ วนานาชาตปิ ระจาV ปี ครงั้ ที่ 38 นายภทั รพนธ์ รตั นพเิ ชฏฐชยั ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั สตลู เปน็ ประธานในพธิ เี ปดิ งาน วา่ วประเพณแี ละวา่ วนานาชาตปิ ระจาV ปี ครงั้ ที่ 38 ณ สนามบนิ สตลู เมอื่ เรว็ ๆ นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.