Beauty Trend

6 เทรนดผ์ มสวยรบั ซมั เมอร์

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

กลับมาฮอตอีกครั้งกับเทรนด์์ ผมหน้าม้าเต่อ ที่ตัดผมด้าน หนา้ ใหเ้ ลยชว่ งควิ้ ขนึ้ ไป ทงั้ บน รนั เวย์ โดยเหลา่ เซเลบรติ เี้ อง กต็ า่ งพากนั ตดั ผมมา้ ไมว่ า่ จะ เปน็ เอม็ มา่ วตั สนั หรอื เอมลิ วี กอรด์ อน และคนอนื่ ๆ อกี มากมาย เอาเปน็ วา่ รอ้ นนคี้ ง ตอ้ งลองดแู ลว้ ละ่ หมดยคุ ผหู้ ญงิ สวยตอ้ งผมยาวแลว้ เพราะเวลานี้ี้ เทรนด์์ ตดั ผมสนั้ ทรงผชู้ ายกส็ วยได้ อกี อยา่ งผมสนั้้ั ๆ บวกตดัั หน้าม้าสไลด์แบบนี้ยังช่วยย้อนวัยให้้ดูููเด็็กลงด้้วย อยา่ งเหลา่ นางแบบบนรนั เวยก์ ด็ เู ปลยี่ นลคุุ ดว้้ ยผมสนั้ั้ หรอื อยา่ งสการเ์ ลตต์ โจแฮนสส์ นั เองกต็็ ดัั ผมสนั้้ั เปน็็ ประจาV พอฟาดเมกอพั แบบฝรงั่ เขา้ ไป รบัั รองวา่่

ทงั้ สวยและเทแ่ นน่ อน เพิ่มลูกเล่นด้วยเทรนด์การติดกิ๊บหนีบผมแบบเก๋ๆ อยา่ งบนรนั เวยใ์ นซซี นั นี้ กม็ หี ลายแบรนดท์ ใี่ ชก้ บิ๊ สรา้ ง ลคุ ใหส้ วยปงั ไมว่ า่ จะเปน็ กบิ๊ สที องดหู รหู รา หรอื กบิ๊ ดอกไมช้ นิ้ ใหญๆ่ ดอู ลงั การ สว่ นใครทไี่ มอ่ ยากดเู ดน่ ก็ Back to Basic เลอื กใชก้ บ๊ิ แบบธรรมดา แสกผมกลาง แลว้ ตดิ ตรงดา้ นขา้ งกเ็ กอ๋ ยู่ อีกหนึ่งลุคสุดฮิต กับผมสไตล์โบฮีเมี่ยน หรอื สาวฮปิ ป้ี เปน็ เทรนดท์ มี่ มี าไดส้ กั พกั แตใ่ นปนี บี้ นรนั เวยเ์ อง ไดม้ กี ารเซต็ ลอน หยกั ศกแบบธรรมช­าติ โดยใชท้ มี่ ว้ นผม หนบี ผมเปน็ ชว่ งๆ เพอื่ ใหเ้ กดิ เปน็ เกลยี ว คลนื่ จากนนั้ เซต็ ดว้ ยสเปรย์ เพอื่ ใหผ้ ม อยู่ทรงและเป็นประกาย อย่างอลิเซีย วิิแคนเดอร์ หรือใครทVาเสร็จจะถักเปีย คลายๆ แบบ เอมลิ ราทาจโควส์์ กี้ี แลว้้

ผกูู โบเขา้ กบั ชดุ กเ็ ลศิ อยนู่ ะ หนไี มพ่ น้ เลยจรงิ ๆ กบั เทรนดเ์ วต็ ลคุ ไมว่ า่ จะเหลา่ เซเลบริตี้หรือรันเวย์เองก็มีทรงนี้ออกมาให้ได้เห็น ทกุุุ ปี ซงึ่ ในปนี กม็ เี วต็ ลคุ อยู่ 2 แบบ คอื แบบไมไ่ ด้ ตงั้้ั ใจ โดยการเซต็ ผมดว้ ยเจล จากนนั้ เหลอื ปอย เปยี กๆ ไวด้ า้ นหนา้ เลก็ นอ้ ยใหด้ เู ซก็ ซี่ หรอื จะหวี เปยี กเกบ็ แบบเรยี บหรู อยา่ งเฮลี่ สไตนเ์ ฟลด์ กไ็ ด้ สาVV หรบั สาวๆ ทใี่ จไมก่ ลา้ พอ ในการตัดผมสั้น ตัดแค่ทรง บอ๊๊ บกพ็็ อ ไมต่ อ้ งคดั ตงิ้ ใหเ้ ปะ๊ ตรงก็็ได้ ซอยปลายผมใ­ห้ดู เป็็นธรรมชาติ ชี้นิดชี้หน่อย แต่่ถ้้าใครอยากสว­ยเป๊ะ ตัด ตรงแบบ เซอร์ชา โรแนน OK! กไ็ มว่ า่ แตต่ ดั ทรงบอ๊ บ แล้้วก็็อย่าลืมแสกกลางตา­ม เทรนดผ์์ มนดี้ ว้ ยละ่

เทรนดผ์ มในชว่ งซมั เมอรน์ ดเู หมอื นจะมหี ลายเทรนดบ์ นรนั เวยท์ นี่ า่ สนใจ รวมไปถงึ ทรงผมจากเห­ลา่ เซเลบรติ ที้ เี่ หน็ แลว้ โดนใจ ดงั นนั้ OK! เลยขอ รวบรวมเทรน­ดท์ เ่ี ปน็ ไฮไลตม์ าแนะนา± ทา± ตามแลว้ รบั รองวา่ สวยเลศิ แนน่ อน

เอมิลี่ วี กอร์ดอน Alberta Ferretti Jason Wu เฮลี่ สไตน์เฟลด์

Moschino สการ์เลตต์ โจแฮนส์สัน

สเตลลา แม็กซ์เวล

เอมิลี่ ราทาจโคว์สกี้ Tadashi Shoji อลิเซีย วิแคนเดอร์

Anna Sui

Moschino

เซอร์ชา โรแนน

เอ็มม่า วัตสัน

Versace

Dolce & Gabbana

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.