Beauty Style

สวยเซก็ ซี่ ดว้ ยสนี ำ±้ เงนิ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ถา้ นกึ ถงึ เซเลบรติ สี้ าวสดุ ฮอตในชว่ งนี้ คงตอ้ งนกึ ถงึ เบลลา่ ธอรน์ นกั แสดง สาวมากความ­สามารถ โดยลา่ สดุ เธอไดเ้ ลน่ เปน็ นางเอก พรอ้ มกบั รอ้ งเพลง ประกอบหนงั ในเรอ่ื ง Midnight Sun ทเี่ขา้ฉายในเดอื นนี้ นอกจากนเี้ธอยงั เปน็ บวิ ตนี้ สิ ตา้ ตวั แมอ่ กี ดว้ ยนะ OK! เหน็ วา่ ลคุ เมกอพั ตาสฟี า้ สดุ เซก็ ซที่ เี่ ปน็ สโี ปรดของเธอบ­นพรมแดงนน้ั เหมาะกบั ซมั เมอรน์ มี้ าก OK! เลยอยากให้ สาวๆ ไดล้ องแตง่ ตามดู รบั รองวา่ สวยไมแ่ พเ้ ธอแนน่ อน get her Look

1.บlำรุงผิวก่อนด้วย Clinique Moisture Surge Hydrating Lotion (1,500 บาท) ชว่ ย ใหผ้ วิ ดอู มิ่ นำl้ ทำl ใหแ้ ตง่ หนำ้ ไดง้ ำ่ ยขนึ้ 2.ลงรองพนื้ L’oreal Paris Infallible Promatte Foundation (479 บาท) ใหท้ วั่ หนำ้ ใชเ้ บลนเดอรช์ ว่ ยเกลยี่ ใหร้ องพนื้ ตดิ ทน และ เนยี นยงิ่ ขนึ้

3.ใชแ้ ปรงแตง่ หนำ้ แตะแปง้ ผสมรองพนื้ Kat Von D Lock-it Blotting Powder (1,200 บาท) เคำะแปรง 1 ครงั้ จำกนนั้ ปดั วนให้ ทวั่ หนำ้ ใชเ้ ปน็ เซต็ ตงิ้ พำวเดอร์ ใหเ้ มกอพั ดู นวลเนยี น

4.เขยี นควิ้ ตำมปกติ จำกนนั้ ใหใ้ ชม้ ำสคำรำ่ สlำหรับคิ้ว เพื่อล็อกขนคิ้วให้เรียงเส้นสวย ลองใช้ Hourglass Arch Brow Volumizing Fiber Gel สี Auburn (1,210 บาท) ทมี่ ไฟเบอรเ์ จล ชว่ ยใหค้ วิ้ ดฟู หู นำมวี อลลมุ่ 5.กอ่ นแตง่ ตำ ใหล้ งไพรมเมอรส์ ำl หรบั ตำกอ่ น ใช้ Make Up For Ever Step 1 Eye & Lip Equalizer (1,040 บาท) เพอื่ ใหอ้ ำยแชโดว์ ตดิ ทน ไมเ่ ลอะ และทำl ใหส้ ชี ดั ขนึ้

6.แตง่ ตำดว้ ย Kanebo Mono Eyeshadow สี No.04 Shine Blue และ สี No.05 Sheer Navy (1,100 บาท) ใชแ้ ปรงแตง่ ตำขนำด เล็กแตะเนื้อผลิตภัณฑ์แล้วลงชิดที่ขอบตำ บนและลำ่ ง สำมำรถกรดี ออกมำเปน็ ไลเนอร์ เลยกไ็ ด้ โดยใชแ้ คส่ ใี ดสหี นงึ่ หรอื ผสมกนั เพอื่ แตง่ แบบไลส่ เพมิ่ ลกู เลน่ ใหต้ ำดสู วยเชน่ เธอ 7.จำกนั้ั้นใช้อำยแชโดว์แบบเนื้อฝุ่นในสีที่ ใกลเ้ คยี งลงทบั อกี ที เพอื่ เซต็ ตำทแี่ ตง่ ตดิ ทน และละมนุ ขน้ึ ลอง Nyx Ultimate Multifinis­h Shadow Palette สี Smoke Screen (655 บาท) โดยในลคุ ของเธอยงั ใชส้ มี ว่ งเขม้ เพมิ่ ลกู เลน่ ทเี่ ปลอื กตำดว้ ย

8.ปดั มำสคำรำ่ ทงั้ ขนตำบนและล­ำ่ ง Too Faced Better Than Love Waterproof Mascara (950 บาท)

9.บำl รงุ ปำกใหด้ เู อบิ อมิ่ ใช้ MAC Tendertalk Lip Balm สี Candy Wrapped (1,050 บาท) จำกนนั้ เชด็ ออก 1 รอบ แลว้ ทำซำl้ อกี ที เพอื่ เอำเศษขยุ ๆ ทรี่ มิ ฝปี ำกออกไป 10.ทำลิปสติกเนื้อซำตินช่วยให้ปำกดูสวย และอมิ่ ยงิ่ ขนึ้ ลอง Givenchy Rouge Interdit Lipstick สี No.9 (1,600 บาท) 11.ปัดแก้มด้วยสีส้มอ่อนตำมลุคของเธอ Illamasqua Powder Blusher สี Lover (1,350 บาท)

12.เตมิ ไฮไลตบ์ รเิ วณโหนกแกม้ และจมกู ใช้ Sulwhasoo Multi Cushion Highlighte­r สี Radiant Peach (1,200 บาท)

13.ปดิ ทำ้ ยดว้ ย Urban Decay All Nighter Pollution Protection Environmen­tal Defense Makeup Setting Spray (1,500 บาท) เซ็ตติ้งสเปรย์ที่ช่วยให้เมกอัพติดทนและ ปกปอ้ งผวิ จำกมลภำวะไ­ดอ้ กี ดว้ ย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.