Special Interview

ทำ± ควำมรจู้ กั นกั แสดงหนมุ่ มำแรงจำกละ­ครสดุ ปงั แหง่ ปี โมสต-์ วศิ รตุ หมิ รตั น์ มมุ มองของคนทห่ี ลงรกั กำรแสดงเปน็ ชวี ติ จติ ใจ และกำ้ วตอ่ ไปทมี่ นั่ ใจมำกขนึ้

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Cute Boy

ทาl ความรจู้ กั นกั แสดงหนมุ่ มาแรงจากละ­ครสดุ ปงั แหง่ ปี โมสต-์ วศิ รตุ หมิ รตั น์ มมุ มองของคนทหี่ ลงรกั การแสดง เปน็ ชวี ติ จติ ใจ และกา้ วตอ่ ไปทมี่ นั่ ใจมากขนึ้

ควำมแรงของ­ละครเรื่องบุพเพสันนิวาสนี่เอง ที่ทlำให้หนุ่มหน้ำใสวัย 25 ปี ผู้ได้รับฉำยำอโยธย­ำ ควV ทบ์ อย 'โมสต-์ วศV รตุ หมV รตั น'์ ซงึ่ รบั บทเปน็ จอ้ ย บำ่ วคนสนทV ของคณุ พเี่ ดช (นำl แสดงโดยโปป๊ - ธนวรรธน์ วรรธนะภูตV) แจ้งเกVดเพียงชั่วข้ำมคืน นอกจำกสื่อต่ำงๆ จะประโคมข่ำว เปิดวำร์ปเรื่องรำวของเข­ำกันอย่ำง ตอ่ เนอื่ งตงั้ แตล่ ะครเรม่V ออกอำกำศ ยอดฟอลโลวข์ องโมสตใ์ นอนV สตำแกรม @witsamost ทมี่ จี ำกเดมV 140,000 คนกพ็ งุ่ กระฉดู ขนึ้ มำเปน็ 700,000 คนภำยในระย­ะเวลำเพยี ง 2 อำทตV ยอ์ กี ดว้ ย ซงึ่ ควำมสำl เรจ็ อยำ่ งทว่ มทน้ ของละครบพุ เพสนั นวิ าส บวก กับกำรแจ้งเกVดอย่ำงไม่ทันตั้งตัวจำกบทจ้อย ทlำให้โมสต์ที่กlำลังเรียนภำษำเพื่อเตรียมเข้ำเรียนต่อระดับปรvญญำโทที่เมือง พอรต์ แลนด์ ประเทศสหรฐั อเมรกV ำ ไดต้ ดั สนV ใจเกบ็ เสอื้ ผำ้ ยดั ใสก่ ระเปำ๋ บนV ดว่ นกลบั มำทปี่ ระเทศไทยเพ­อื่ มำทำl งำนในวงกำร บนั เทงV อกี ครงั้ หลงั จำกถอดใจหน­ไี ปเรยี นตอ่ มำ 7 เดอื น โมสตบ์ อกวำ่ เพรำะกำรแส­ดงคอื อำชพี เดยี วทที่ ำl ใหเ้ ขำรสู้ กึ กระตอื รอื รน้ ทจี่ ะเรยี นรตู้ ลอดเวลำ และทสี่ ำl คญั ไมว่ ำ่ เขำจะทำl พลำดมำสกั กคี่ รงั้ กำรแสดงกย็ งั เปน็ สงV่ ทเี่ ขำรกั และยงั ทำl ใหห้ วั ใจของเขำ เตน้ แรงเสมอ

ตั้งแต่กลับมาถึงเมืองไทย โมสต์ได้มีโอกาสพักยาวๆ บ้าง หรือยัง

ยงั เลยครบั และยงั ไมเ่ หน็ วนั ทจี่ ะไดพ้ กั เลย วนั หนงึ่ ผมทำl งำน ประมำณ 2-4 งำน มำกทสี่ ดุ คอื 5 งำน แลว้ ตงั้ แตก่ ลบั มำ ผมกย็ งั ไมไ่ ดก้ ลบั บำ้ นทห่ี นองคำยดว้ ย เพรำะงำนแน­น่ มำก ทำl ใหร้ สู้ กึ วำ่ ชวี ตV สว่ นตวั ผมหำยไปเยอ­ะเหมอื นกนั นะ อยำ่ ง ตอนทอี่ ยอู่ เมรกV ำ ผมคยุ กบั คนทบี่ ำ้ นทกุ วนั แตท่ นี่ พี่ อกลบั บำ้ น ผมกส็ ลบเหมอื ดแลว้ ตอนนผี้ มคดV ถงึ แมแ่ ละทกุ ๆ คนมำก

ก่อนจะกลับเมืองไทยครั้งนี้ คิดอยู่นานไหม

ไมน่ ำนเทำ่ ไรครบั เพรำะตอนแร­กผมตงั้ ใจจะกลบั มำเยยี่ ม บ้ำนช่วงสงกรำนต์อยู่แล้ว แต่เพรำะละครบุพเพสันนิวาส ประสบควำมส­lำเร็จมำก ซึ่งผมก็ได้รับผลพลอยได้จำก เหตุกำรณ์นี้ไปด้วย ก็เลยเห็นวำ่ ในเมื่อโอกำสเข้ำมำหำเรำ แลว้ จะใหช้ ลV ลอ์ ยทู่ อี่ เมรกV ำกค็ งจะอยำ่ งไรอยู่ แลว้ กย็ งั มคี น 3 กลมุ่ ใหญๆ่ ไดแ้ ก่ พๆี่ ทอี่ อฟฟศิ บรษV ทั บรอดคำซท์ ไทย เทเลวชV นั่ จำl กดั , ญำตV และเพอื่ นๆ ทคี่ อยอพั เดตเรอื่ งของ ผมและละครใ­หฟ้ งั ตลอดเวลำ เรำเลยยง่V ตนื่ เตน้ กระทงั่ อำกู๋ ของผมที่สนVทกันมำกพVมพ์ไลน์มำหำบอกถึงควำมน่ำสนใจ ของโอกำสคร­งั้ นี้ ซงึ่ เปน็ ขอ้ ควำมทยี่ ำวและจรงV จงั อยำ่ งทเี่ ขำ ไมเ่ คยทำl มำกอ่ น เลยตดั สนV ใจวำ่ ถำ้ อยำ่ งนนั้ กลบั มำแลว้ กนั

แถมอากู๋ยังบอกว่าจะออกเงินค่าตั๋วให้อีกด้วย (หัวเราะ) ลอ้ เลน่ นะครบั สว่ นงานแสดงเร­อื่ งอนื่ กาV ลงั จะมคี รบั พหี่ นอ่ ง (อรโุ ณชา ภาณพุ นั ธ)์ุ กด็ งู านไวใ้ หแ้ ลว้ แตว่ า่ ยงั ไมฟ่ นั ธงนะ เพราะเรากล­บั มาแบบกะทนั หนั

งานเยอะขนา­ดนี้ มแี อบคดิ เปลยี่ นใจไมก่ ลบั ไปเรยี นตอ่ แลว้ หรือเปล่า

กอ็ าจจะเปน็ อยา่ งนนั้ นะครบั เพราะถงึ วนั นผี้ มคดิ วา่ เราเรยี น ทเี่ มอื งไทยกไ็ ด้ อกี อยา่ งผมเพงิ่ เรยี นภาษา เพงิ่ จะลงตวั กบั สงิ่ รอบตวั ยงั ไมไ่ ดเ้ รมิ่ ทาV การสมคั รอะไรเลย คอื ตอนแรก ตงั้ ใจไปเรยี นตอ่ ดา้ นบรหิ ารครบั เพราะครอบค­รวั อยากให้ เรยี นดา้ นนเี้ นอ่ื งจากทาV ธรุ กจิ ขายอปุ กรณเ์ สรมิ สวย แตผ่ ม เรียนจบทางด้านการแสดงที่คณะศิลปกรรมศาสต­ร์ มหาวทิ ยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ กเ็ ลยคดิ วา่ อยากจะเรยี นการ บรหิ ารทเี่ กยี่ วกบั ธรุ กจิ บนั เทงิ คอื ผมอยากจะพฒั นาสมอง ซกี ขวาบา้ ง เพราะทผี่ า่ นมาเราใชส้ มองซกี ซา้ ยมาตลอด แต่ ตอนนแี้ ผนกเ็ ปลยี่ นอกี คงตอ้ งดไู ปกอ่ นครบั วา่ จะอยา่ งไรตอ่

ตอนไปอเมรกิ าไปดว้ ยความรสู้ กึ แบบไหน แลว้ ตอนกลบั มา กลับมาด้วยความรู้สึกแบบไหน

ตอนไปอเมรกิ า ผมไปดว้ ยความรสู้ กึ วา่ เรากาV ลงั จะไปเรมิ่ ทาV สงิ่ ใหมท่ ไี่ มเ่ คยทาV มากอ่ น ตอนนนั้ รสู้ กึ แปลกๆ เหมอื นกนั เพราะไมร่ วู้ า่ ชวี ติ ทปี่ ราศจากงานแ­สดงจะเปน็ อยา่ งไร เพราะ ตอนทที่ าV อาชพี นกั แสดง ผมไมเ่ คยทจี่ ะหยดุ คดิ เลย ไมว่ า่ จะ เปน็ เวลาเลกิ งาน กลบั บา้ น เดนิ ไปตามถนน สญั ชาตญาณ ทาV ใหเ้ ราตอ้ งเรยี นรตู้ ลอดเวลา แตส่ งิ่ ใหมท่ กี่ าV ลงั จะไปเรยี นรู้ กย็ งั ไมร่ วู้ า่ จะเปน็ อยา่ งไร เพยี งแตร่ สู้ กึ วา่ ถงึ เวลาทจี่ ะตอ้ งทาV อย่างอื่นบ้าง เพื่อเป็นการหาลู่ทาง สร้างความมั่นคงและ มนั่ ใจใหก้ บั ชวี ติ และคนในครอ­บครวั จะเรยี กวา่ เรายตุ กิ าร เปน็ นกั แสดงเลยกไ็ ด้ เพราะตอนนนั้ ผมทาV งานในวงการ­มา นานแลว้ แตเ่ หมอื นเราวงิ่ วนอยกู่ บั ที่ ผมตอบคาV ถามในกา้ ว ตอ่ ไปของตวั เองไมไ่ ด้ รสู้ กึ เควง้ ควา้ ง ในทสี่ ดุ กบ็ อกตวั เอง วา่ พกั กอ่ นดกี วา่ เราคงจะตาม­ฝนั อยา่ งเดยี วไมไ่ ดแ้ ลว้ เลย ตดั สนิ ใจไปเรยี นตอ่ และเลอื กไปเมอื งพอรต์ แลนด์

ที่ผมเลือกไปเรียนที่นั่นเพราะเป็นเมืองที่ปลอดภัย ไมม่ ภี าษี แลว้ คนฝง่ั นจี้ ะนา่ รกั กวา่ คนฝง่ั นวิ ยอรก์ เลยคดิ วา่ ทนี่ เี่ หมาะกบั การเรมิ่ ตน้ และฝกึ ภาษาหรอื ใชช้ วี ติ ในอเมรกิ า ผมใชช้ วี ติ อยทู่ นี่ น่ั ประมาณ 7 เดอื น แลว้ ละครบพุ เพสนั นวิ าส กพ็ าผมกลบั มา ตอนกลบั ผมกลบั มาดว้ ยความรสู้ กึ ดใี จทงี่ าน ของเรามคี นเหน็ ชนื่ ชอบ แลว้ รสู้ กึ เซอรไ์ พรสเ์ พราะไมค่ ดิ มากอ่ นวา่ วนั หนงึ่ จะไดเ้ หน็ ตวั เองในละครท­มี่ คี นพดู ถงึ เยอะ ขนาดนี้ ซงึ่ ตอนนกี้ ม็ แี ตค่ นเรยี กผมวา่ จอ้ ยครบั หมายถงึ จอ้ ย ประสบความส­Vาเร็จ แต่โมสต์เนี่ย ยังไม่รู้ครับ (หัวเราะ) เพราะตอนนกี้ ย็ งั มเี รอื่ งราวของละค­รบพุ เพสนั นวิ าสออกมา อยา่ งตอ่ เนอื่ ง เลยไมม่ นั่ ใจวา่ จอ้ ยหรอื ผมกนั แนท่ แ่ี ฟนๆ เขา อยากรจู้ กั

เราว่าคนอยากรู้จักทั้งจ้อยและโมสต์นั่นแหละ และตอนนี้ โมสตก์ ด็ งั มาก ทาV ใหค้ นอยากรจู้ กั ทกุ ๆ เรอื่ งรวมถงึ ทรงผม ทรงนี้ของคุณด้วย

ผมทรงนี้ผมตัดเองครับ เพราะค่าตัดผมที่นั่นแพงก็เลยพก ปตั ตาเลย่ี นไปดว้ ย แลว้ กต็ ดั เองตลอดเลย สงิ่ หนงึ่ ทเี่ ปน็ เรอื่ ง ชอ็ กตอนอยพู่ อรต์ แลนดค์ อื คา่ เงนิ (หวั เราะ) ตอนไปถงึ แรกๆ ผมนผี่ อมซบู เลย เพราะวา่ ไมก่ ลา้ ใชเ้ งนิ อาหารกลอ่ งหนงึ่ ที่ ซอื้ ตามรถเขน็ ขายอาหาร ราคาตาV่ สดุ จะอยทู่ 7-7.5 เหรยี ญ คดิ เปน็ เงนิ ไทยประมาณ 200-250 บาทตอ่ หนงึ่ มอ้ื กถ็ อื วา่ แพงสาV หรบั ผม เพราะอยเู่ มอื งไทย เราใชจ้ า่ ยอยา่ งประหยดั มอื้ หนง่ึ กนิ หรสู ดุ กต็ กประมาณ 100-150 บาท ถา้ กนิ ขา้ วที่ โรงอาหารมห­าวิทยาลัยไม่เคยใช้ถึง 50 บาทเลย ซื้อข้าว นาV้ หวาน ขนม ครบ แตถ่ า้ กนิ ขา้ งนอกขา้ วหนงึ่ จานอยา่ งตาV่ ก็ 50 บาท วนั ไหนกนิ เยอะหนอ่ ยก็ 2 จาน 100 บาท รวม นาV้ กเ็ พมิ่ เงนิ อกี นดิ หนอ่ ยเองครบั วธิ แี กค้ วามตกใจตอน­นนั้ คืออาศัยกินข้าวกับโฮสต์ เพราะมันรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย รายเดือนที่จ่ายเขาไปหมด­แล้ว พอเรียนเสร็จก็รีบกลับไป กนิ ขา้ วทบี่ า้ น แตพ่ ออยไู่ ปสกั 3-4 เดอื นกเ็ รมิ่ ปลอ่ ยวางได้ คดิ วา่ จะมาเทยี บเงนิ ทเี่ มอื งไทยกบั เงนิ ทอี่ เมรกิ าไมไ่ ด้ กเ็ ลย สบายใจขนึ้ ตงั้ แตผ่ มเรยี น สง่ิ ทตี่ งั้ ใจมากเรอื่ งหนงึ่ คอื เมอื่ เรยี นจบแลว้ เราอยากเปน็ นกั แสดงทดี่ และไดท้ าV งานทตี่ วั เองชอบ ซงึ่ ไมใ่ ช่ เรอื่ งงา่ ย เมอื่ กอ่ นผมไมร่ สู้ กึ มน่ั ใจเลย แตว่ นั นถี้ งึ ผมไมร่ วู้ า่ สงิ่ ทอี่ ยากจะทาV ในวนั ขา้ งหนา้ จะเปน็ อยา่ งไร แตก่ ส็ ามารถ กา้ วไปไดอ้ ยา่ งมนั่ ใจมากขนึ้ กวา่ แตก่ อ่ น ระยะเวลาทา­V ใหไ้ ด้ เรยี นรู้ ไดเ้ หน็ ชว่ งชวี ติ ทเ่ี รารสู้ กึ ทอ้ มากๆ แลว้ พอมาถงึ วนั นี้ เรากไ็ มไ่ ดต้ นื่ เตน้ ขนาดนนั้ ผมวา่ นคี่ อื ชว่ งเวลาทเ่ี หมาะสม เพราะเราเอ­งก็โตขึ้นกว่าเดิม ซึ่งถ้ามีชื่อเสียงตั้งแต่แรกๆ กค็ งไมม่ วี ธิ คี ดิ แบบนี้

โมสต์เข้าวงการมาจา­กการประกวด­ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลปี 2009 ความยากด่านแรกที่เจอเลยคืออะไร

การแสดงครบั ตอนแรกทาV ไมไ่ ด้ ผมอายมาก กเ็ ลยตดั สนิ ใจ ไปเรยี นดา้ นการแสดง เพอื่ ตอ้ งการทาV ใหต้ วั เองมคี วามมนั่ ใจ มากขึ้น คงเป็นการเอาชนะ­ใจตัวเองด้วย ซึ่งพอเราทVาไ­ด้ การแสดงกเ็ ปลยี่ นชวี ติ เราไปเลย จากคนทไี่ มร่ อู้ ะไร กลาย เปน็ วา่ ผมเจอทกุ อยา่ งทเี่ ปน็ เปา้ หมายชวี ติ ไดเ้ จอสงิ่ ทเี่ ขา้ กบั ตวั เองมาก และไดป้ ลดลอ็ กอะไรหลายอ­ยา่ ง เพราะไดส้ าV รวจ ความสามารถ­และความคดิ ของตวั เองผา่ นการเปน็ นกั แสดง เราจะทาV อะไรไมไ่ ดเ้ ลย ถา้ ไมร่ วู้ า่ ตวั เองมคี วามสามารถอ­ะไร บ้าง สามารถนVาวัตถุดิบอะไรในตัวเองมาใช้บ้าง แล้วการ แสดงกส็ อนใหผ้ มเปน็ คนจรงิ ใจครบั เพราะเวลาแ­สดงตอ้ ง จรงิ ใจกบั ตวั ละครทไี่ ดร้ บั และจรงิ ใจกบั ตวั เอง ทงั้ หมดทงั้ มวล ที่ค่อยๆ เรียนรู้ทVาให้ความคิดผมเปลี่ยนไป จากเพียงแค่ อยากทาV งานวงการบนั เทงิ กลายเปน็ วา่ ผมอยากเปน็ นกั แสดง จรงิ ๆ แลว้ นยี่ งั เปน็ สงิ่ เดยี วทเี่ ราทาV พลาดแลว้ เรากไ็ มอ่ ยาก เลกิ ในทางกลบั กนั เรากอ็ ยากจะเรยี นรมู้ ากขนึ้ เรอื่ ยๆ

นอกจากผลงา­นละคร ผมกย็ งั เลน่ ละครเวทดี ว้ ย เลน่ มาตงั้ แตต่ อนปี 1 ทมี่ หาวทิ ยาลยั ผมจะเลน่ ปลี ะ 1-2 เรอื่ ง เรยี นจบออกมากย็ งั แสดงละครเว­ทอี ยู่ ผมเคยเลน่ ที่ Thong Lor Art Space และที่ Democrazy Theatre Studio ซงึ่ พี่ คนหนงึ่ ทผี่ มสนทิ ดว้ ยคอื พหี่ ยา (จรรยา ธนาสวา่ งกลุ แสดง เปน็ ผนิ ในเรอื่ งบพุ เพสนั นวิ าส) เพราะผมเรยี นการแสดงซงึ่ เปน็ ละครเวที ตอ้ งดงู านเยอะมากเ­ลยทาV ใหเ้ จอพหี่ ยา ดงู าน พห่ี ยามาตลอด แลว้ พอเลน่ ละครนอ้ งใหมร่ า้ ยบรสิ ทุ ธิ์ พหี่ ยา ก็มาทVาเวิร์กช็อปเลยสนิทกัน อย่างเวลาที่เล่นเรื่องบุพเพ สนั นวิ าส พเี่ ขาจะเปน็ คนทผี่ มคยุ ดว้ ยไดท้ กุ เรอื่ ง พอถา่ ยละคร เสรจ็ แลว้ กไ็ ปหาอะไรกนิ กนั ตอ่ (หวั เราะ)

สาวคนสนิทแสดงความคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน ชีวิตของโมสต์บ้าง

เขากบ็ อกวา่ ดใี จดว้ ย แตถ่ า้ เปน็ เรอื่ งของเขากไ็ มต่ อ้ งพดู อะไร มาก นผี่ มยงั ไมเ่ คยคยุ เรอื่ งผหู้ ญงิ กบั พอ่ แมม่ ากเทา่ กบั ทตี่ อบ กบั สอื่ ตา่ งๆ เลยนะครบั (หวั เราะ)

แล้วคนนี้เป็นสเป็คของเราเลย­หรือเปล่า

ไมใ่ ชค่ รบั พดู เลน่ นะครบั (หวั เราะ) ผมชอบผหู้ ญงิ ผวิ สแี ทน ไมส่ าV อางจนเกนิ ไป ไมด่ รามา่ เปน็ คนมเี สนห่ ท์ ไี่ มไ่ ดเ้ กดิ จาก การแตง่ องคท์ รงเครอื่ ง สวยแบบธรรม­ชาติ

ความรักสVาหรับโมสต์สVาคัญขนาดไหน

ตอนนผี้ มยงั ไมไ่ ดซ้ เี รยี สกบั มนั และผมไมใ่ ชค่ นโรแมนตกิ เลย แถมยงั ตดิ เพอื่ นมากดว้ ย แตใ่ นชวี ติ เรากต็ อ้ งมลี นิ้ ชกั มมุ นไี้ ว้ ดว้ ยนะครบั เพราะมนั ซพั พอรต์ ความรสู้ กึ หลายอยา่ งของเรา

ในชีวิตการทVางาน ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาไหนข­องตัวเอง ช่วงเวลานี้ผมเหมือนได้โปรโมตเลื่อนขั้น แต่บริษัทนี้เป็น บรษิ ทั ทไี่ มม่ อี ะไรแนน่ อนเลยครบั สงิ่ ทผี่ มทาV ไดค้ อื ทาV งานใน ตาV แหนง่ นใี้ หด้ ที สี่ ดุ รกั ษาตาV แหนง่ ไว้ ทาV ใหต้ วั เองมคี วามสขุ และผมกร็ วู้ า่ วงการนมี้ นั มจี ดุ เรมิ่ ตน้ และจดุ จบ ซง่ึ ผมอยาก จบให้สวยที่สุด ผมไม่อยากจะจบอย่างที่ทุกคนไล่ผมไป กลายเปน็ ไมม่ ใี ครจา้ ง พดู งา่ ยๆ คอื ผมตอ้ งเลอื กลาออกกอ่ น ทจี่ ะไมม่ ใี ครจา้ งครบั

66

ตอนนี้กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ว คิดว่าจะจัดการกับชีวิต ตัวเองอย่างไรต่อไป

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.