ONE MOMENT IN TIME

ความประทบั ใจในชดุ ทเี่ ธอเปน็ เจา้ ของเพยี งผเู้ ดยี วของ

OK! Magazine Thailand - - THAI FOCUS -

บวิ -เพยี งพร (ปจั ฉมิ สวสั ด)ิ์ สวุ รรณประทปี

หนึ่งวันสlำคัญชีวิตของบิว-เพียงพร (ปัจฉิม สวัสดิ์) สุวรรณประทีป Managing Director Bronx Colors News และ Red Earth คอื วนั แตง่ งำนของเธอ กบั คณุ พงษท์ อง สวุ รรณประทปี ซงึ่ ถงึ แมเ้ วลำจะผำ่ นเลยมำ เปน็ เวลำกวำ่ 12 ปี แตภ่ ำพแหง่ ควำมประทบั ใจในวนั นนั้ ยงั คงฉำยชดั อยจู่ นถงึ วนั นี้ “เรำจดั งำนแตง่ งำนที่ The Athenee Hotel วนั นนั้ คนเยอะมำกค­ะ่ ประมำณ 3,000 คน เรยี กวำ่ มำกจนนำ่ ตกใจ ในกำรด์ เรำแจง้ วำ่ งำนจะเรมิ่ ประมำณ 18.30 น. แตป่ ระมำณ 17.30 น. แขกกท็ ยอยมำกนั แลว้ สว่ นใหญ่ จะเปน็ แขกของคณุ พอ่ คณุ แม่ และเพอื่ นๆ ซงึ่ พอไดเ้ หน็ คน มำอวยพรมำก­ขนำดนน้ั กร็ สู้ กึ ดใี จ ทกุ อยำ่ งเกดิ ขนึ้ เรว็ มำก หลำยอยำ่ งทเี่ ตรยี มมำทงั้ หมดเกดิ ขนึ้ ในชว่ งเวลำนนั้ สว่ นเรำ ทั้งคู่ก็ยืนไหว้ขอบคุณแขกที่มำร่วมงำน และทlำอยู่แบบนั้น นำนมำก จนสดุ ทำ้ ยจำl ไดว้ ำ่ บวิ ยนื ไหวน้ อ้ งตวั เอง (หวั เรำะ) เรยี กวำ่ ไหวก้ นั จนตำลำยเลย­คะ่ ”

สงิ่ ทเี่ จำ้ สำวใหค้ วำมสำl คญั ทสี่ ดุ ในบกิ๊ โมเมนตข์ องเธอ คงจะหนไี มพ่ น้ ชดุ เจำ้ สำว ซงึ่ คณุ บวิ เลอื กดไี ซเนอรฝ์ มี อื ระดบั ตำl นำน ไข-่ สมชำย แกว้ ทอง เจำ้ ของรำ้ น Kai Boutique เปน็ ผอู้ อกแบบชดุ ทสี่ ำl คญั ทสี่ ดุ ในชวี ติ ของเธอ “บวิ ไมค่ ดิ ถงึ ใครเลยนอกจ­ำกนำ้ ไข่ เพรำะถำ้ เปน็ งำนลกู ไม้ และชดุ สไตล์ ผหู้ ญงิ ทดี่ เู รยี บโก้ มนั คอื ทำงของน้ำไขอ่ ยแู่ ลว้ และคณุ แม่ เพอื่ นคณุ แมก่ ต็ ดั เสอื้ ทนี่ เรำกเ็ หน็ งำนของนำ้ ไขม่ ำตลอดคะ่ ดไี ซนต์ อนแรกทอี่ ยำกไดก้ ค็ งเหมอื นกบั ควำมฝนั ของผหู้ ญงิ หลำยคนเวลำ­ทมี่ องชดุ แตง่ งำน คอื ชดุ เจำ้ หญงิ แขนยำว เปน็ ผำ้ ลกู ไม้ เหมอื นชดุ แตง่ งำนของเจำ้ หญงิ เกรซแหง่ โมนำโก แตพ่ อถงึ เวลำมำคยุ กนั จรงิ ๆ นำ้ ไขแ่ นะนำl วำ่ ถำ้ เปน็ ชดุ แขน ยำวจะทำl ใหต้ วั บวิ ดตู นั นำ่ จะเปน็ แบบเกำะอกม­ำกกวำ่ ตอน แรกเรำก็แอบคิดแป๊บเดียวว่ำใส่แขนยำวไม่ได้จริงๆ เหรอ แตพ่ อนำ้ ไขส่ เกต็ ชใ์ หด้ กู OK! ซงึ่ ถำ้ เปน็ ชดุ เกำะอก บวิ ก็ อยำกใหช้ ดุ นดี้ มู อี ะไร เลยปรกึ ษำนำ้ ไขว่ ำ่ อยำกใหเ้ ปดิ หลงั แบบลกึ เลย เพมิ่ เตมิ ดว้ ยกำรใสส่ รอ้ ยมกุ ซงึ่ ตอนนนั้ ยงั ไมเ่ หน็ มใี ครทำl นำ้ ไขก่ เ็ ลยดไี ซนอ์ อกมำเปน็ ชดุ นี้ ซง่ึ บวิ รสู้ กึ แฮปป้ี มำกคะ่

ชดุ นส้ี ะทอ้ นควำมเปน็ ตวั บวิ ตรงทดี่ นู อ้ ยแตก่ เ็ ยอะ ดู เยอะแต่ก็น้อย (หัวเรำะ) คือด้ำนหน้ำเป็นชุดเกำะอกปกติ เหมอื นจะเรยี บแตก่ ม็ งี ำนปกั ซงึ่ เปน็ ซกิ เนเจอรข์ องแบรนดน์ ส่วนด้ำนหลังก็จะเป็นกำรเปิดหลังทั้งหมด ตรงชุดจะมี แอคเซสซอรี่เพิ่มเข้ำไปอีกหน่อยเพื่อให้ชุดดูมีอะไรมำกขึ้น นคี่ อื ตวั บวิ คะ่ นอ้ ยแตม่ ำก เรยี บแตโ่ ก้ มคี อนทรำสตใ์ นตวั เอง

ตอนลองชดุ วนั แรก บวิ ตอ้ งขน้ึ ไปยนื บนแทน่ เพอื่ ให้ ชดุ เจำ้ สำวทง้ิ ยำวลงมำ รสู้ กึ ถงึ ควำมเปน็ โอตกตู รู แ์ ละตนื่ เตน้ มำก ตอนนนั้ คดิ วำ่ แบบนนี้ เี่ องทเี่ รยี กวำ่ ชดุ เจำ้ สำว และนคี่ อื ชดุ ของฉนั นะ (หวั เรำะ) บวิ คดิ วำ่ ชดุ เจำ้ สำวคอื ชดุ ของเรำ คนเดียวที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อเรำ เพรำะฉะนั้นชุดนี้จึงเป็น ชุดแห่งควำมทรงจl­ำ ชุดแห่งควำมประทับใจ และเป็นชุด หนงึ่ เดยี วของเรำคะ่ ” คณุ บวิ เกบ็ ชดุ นไี้ วอ้ ยำ่ งดมี ำตลอดระยะ เวลำ 12 ปี และยังไม่เคยเปิดออกมำจำกที่เก็บอีกเลย จนกระทงั่ วนั นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.