GLAMOROUS NATURAL สวยใส เปน็ ธรรมชาติ ดว้ ยเมกอพั โทนสนี า±้ ตาล

ชว่ งนรี้ สู้ กึ วา่ อยากแตง่ หนา้ สไตลใ์ สๆ ในโทนสนี า±้ ตาลธรรมชาติ อยา่ ง ลซู เฮล ทห่ี ลายคนคงคนุ้ หนา้ คนุ้ ตาจากผลงาน­บน จอภาพยนตรแ์ ละซรี สี ช์ อื่ ดงั จากเนต็ ฟลกิ ซ์ นกั แสดงสาวคนนี้ มลี คุ หวานๆ แตแ่ อบเซก็ ซี่ เธอเนน้ เมกอพั เบาๆ แตง่ ตา ดว้ ยสนี

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY STYLE -

1.ปกปอ้ งผวิ จากแสงแดดแ­ละมลภาวะ พรอ้ มปรบั ผวิ ให้ ดสู วา่ งอยา่ งเปน็ ธรรมชาตดิ ว้ ย Lancôme UV Expert Youth Shield Tone Up Milk (50 มล. 2,700 บาท) เนอื้ นาl้ นม บางเบา ทาl ใหผ้ วิ ดสู วยเปลง่ ปลงั่ ขนึ้

2.งานโชวผ์ วิ ตอ้ งมา ใชร้ องพนื้ แบบเบาบาง แตป่ กปดิ ไดด้ อยา่ ง Giorgio Armani Luminous Silk Foundation (2,450 บาท) เกลี่ยง่าย ปรับระดับการปกปิดได้ตาม ตอ้ งการ ชว่ ยใหผ้ วิ ดกู ระจา่ งใส

3.ปกปดิ ใตต้ าใหด้ เู นยี นดว้ ย Laura Mercier Flawless Fusion Ultra-longwear Concealer (1,100 บาท) ปกปดิ ในระดับปานกลาง ให้ผิวเนียนเรียบ ดูสวยอย่างเป็น ธรรมชาติ โดยไมเ่ ปน็ คราบในระหว­า่ งวนั 4.เขียนคิ้วตามโครงคิ้ว แต่เขียนให้โก่งหน่อยจะได้ลุค สไตลส์ าวเวสเทริ น์ แบบสวยเก๋ ลองใช้ Cosluxe Slimbrow Pencil สี Caramel (215 บาท) ดนิ สอเขยี นควิ้ หวั เรยี ว เลก็ เขยี นงา่ ย และตดิ ทน

5.สาl หรบั เปลอื กตา ใชแ้ คเ่ พยี งอายแชโดวส์ นี าl้ ตาลออ่ น เนอื้ แมตตเ์ พยี งสเี ดยี ว ลงทเี่ ปลอื กตาและใตต้ า จากนนั้ เกลยี่ ใหฟ้ งุ้ จนถงึ หางตา ลอง Zoeva Matte Eyeshadow Palette (1,100) พาเลตตอ์ ายแชโดวเ์ นอื้ แมตต์ 10 เฉดสี พกิ เมน้ ตแ์ นน่ ตดิ ทนนาน 6.ปัดมาสคาร่าทั้งขนตาด้านบนและด้านล่าง เลือกใช้ Tarte Be A Mermaid & Make Waves Collection Lights, Camera, Lashes 4-in-1 Mascara - Limited Edition (950 บาท) มาสคารา่ สตู รเพมิ่ ความหนาและ งอนยาว

7.ปดั แกม้ พอใหม้ สี ลอง Jill Stuart Loose Blush สี 04 Saturday Brunch (1,300 บาท) บลชั เนอื้ ฝนุ่ นมุ่ ละมนุ สชี มพอู มสม้ สวย พรอ้ มกลนิ่ หอมออ่ นๆ แตต่ อ้ งซอื้ พฟั ฟ์ สดุ นมุ่ เพมิ่ เพอื่ ใชง้ านดว้ ยกนั Puff Stick (180 บาท) 8.ปัดไฮไลต์บริเวณโหนกแก้มเพื่อให้ผิวดูโกลว์แบบ ธรรมชาติ คอ่ ยๆ ลง Benefit Gold Rush Blush (1,250 บาท) Gold Rush บลชั ออนสพี ชี ประกายทอง ชว่ ยให้ พวงแกม้ ดมู สี ขุ ภาพดี กลน่ิ หอมนาl้ ผงึ้ และวานลิ ลา

9.บาl รงุ ปากกอ่ นทาลปิ ใช้ Fresh Sugar Lip Caramel Hydrating Balm (740 บาท) ใหป้ ากชมุ่ ชนื้ และเนยี นนมุ่ 10.ทาปากสนี ดู้ อมชมพู ทาเสรจ็ แลว้ ใหใ้ ชน้ วิ้ แตะๆ ดู เปน็ ธรรมชาติ ใช้ Dolce & Gabbana Dolce Matte Lipstick in Rose สี Dolce Peony 130 (1,400 บาท) ลปิ สตกิ เนอื้ แมตต์ แบบ Limited Edition ทใี่ หส้ ชี มพนู ดู้ เนอื้ ประกายมกุ ละมนุ

11.เตมิ ทอ็ ปโคต้ ใหป้ ากดอู มิ่ ลองใช้ Urban Decay Hi-fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss สี Fireball (950 บาท) ลิปกลอสสัมผัสนุ่ม เบาสบาย พร้อมประกายแว­ววาว โฮโลกราฟกิ สวยงาม

12.ปดิ ทา้ ยดว้ ย สเปรยเ์ มกอพั เซต็ ตงิ้ ใหท้ กุ อยา่ ง ดเู ขา้ กนั และเพม่ิ ความชมุ่ ชนื่ ดว้ ย Clarins Fix Make-up Long-lasting Make-up Hold (1,250 บาท) มสิ ทท์ ใี่ ห้ ความรสู้ กึ สดชนื่ พรอ้ ม ให้เครื่องสlาอาง ตดิ ทนยาวนาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.