โทนี่ รากแกน่

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

ผมเชยี ร์ 2 ทมี ครบั ทมี แรกคอื บราซลิ เพราะชอบสไ­ตล์ การเลน่ ของเขา นกั เตะบราซลิ มคี วามสามารถเ­ฉพาะตวั ดแู ลว้ ตนื่ เตน้ คาดไมถ่ งึ อกี ทมี คอื อารเ์ จนตนิ า เพราะ ชอบลโี อเนล เมสซี่ เขาเปน็ นกั เตะทผี่ มชอบมาก เพราะเขามคี วามฉลาด มไี หวพรบิ ดใี นการทาl ใหท้ มี

ไดเ้ ปรยี บดว้ ยการสง่ บอล เขามคี ณุ สมบตั หิ ลายอยา่ งที่ เปน็ หนงึ่ ในตาl นาน ถา้ ยคุ นตี้ อ้ งยกใหเ้ ขาเลย สว่ นทมี ที่ คดิ วา่ จะเปน็ แชมป์ นา่ จะเปน็ ทมี เยอรมนคี รบั เพราะ นกั เตะมรี ะเบยี บวนิ ยั ระบบทมี ทแี่ นน่ ปก้ึ มกี ลยทุ ธ์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.