คชา-นนทนนั ท์ อญั ชลุ ปี ระดษิ ฐ์

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

ผมเชยี รท์ มี เบลเยยี มครบั เพราะมนี กั เตะทช่ี อบหลายคน อยา่ งเชน่ เอเดน อาซาร,์ เควนิ เดอ บรอยน,์ โรเมลู ลกู ากู แตท่ มี ทคี่ าดวา่ จะเปน็ แชมป์ ถา้ ตอ้ งเลอื ก ปนี นี้ า่ จะเปน็ บราซลิ สาl หรบั นกั เตะในดวงใจ­คอื แฟรงค์ แลมพารด์ ครบั เพราะตงั้ แตเ่ รมิ่ ดฟู ตุ บอลเปน็

กร็ จู้ กั เขาเปน็ คนแรก และเชลซกี เ็ ปน็ ทมี ทชี่ อบมาก จาl ไดว้ า่ ตอนเขาเลกิ เลน่ ใหเ้ ชลซี ผมซมึ ไปหลายวนั เลย และพอรวู้ า่ เขาไปอยทู่ มี แมนเชสเตอร์ ซติ แลว้ ยงิ ประตู ทมี เกา่ อยา่ งเชลซี ผมนยี่ งิ่ เศรา้ กวา่ เดมิ อกี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.