ท-ี พพิ ธิ พล ขาl รตั น์ (ที เจต็ เซต็ เตอร)์

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

ผมเชยี รท์ มี ชาตอิ ยี ปิ ตค์ รบั เพราะมโี มฮาเหมด็

ซาลาห์ นกั เตะทผี่ มชอบ มากๆ เปน็ กองหนา้ กงึ่ ปกี ซงึ่ คา้ แขง้ อยกู่ บั สโมสร

ลเิ วอรพ์ ลู เปน็ ตวั ชโู รง แตท่ มี ทคี่ วา้ แชมปค์ ดิ วา่ นา่ จะเปน็ บราซลิ นะครบั เพราะลงตวั ทกุ ตาl แหนง่ นกั เตะเทคนคิ ดี

เครดิตภาพ: @teejets

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.