ทอย-ปฐมพงษ์ เรอื นใจดี

OK! Magazine Thailand - - OK! BUZZ -

ผมเชยี รท์ มี ชาตเิ ยอรมนคี รบั เพราะเปน็ ประเทศทเี่ รา ตดิ ตามมาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ และคดิ วา่ ทมี นแี้ หละทจี่ ะได้ แชมป์ แลว้ เมซตุ โอซลิ มดิ ฟลิ ดต์ วั รกุ ของทมี ชาติ เยอรมนกี เ็ ปน็ คนทผี่ มชอบมาก เขาเปน็ นกั บอลทมี่ ความสามารถ คอยทาl เกมใหก้ บั ทมี ตลอด

เครดิตภาพ: @toyypathom­pong

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.