เพอรน์ อต รคิ ารด์ (ประเทศไทย)

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

Sunday Pesca’s Brunch Party

ดลนิ จติ เหลา่ สนุ ทร ผจู้ ดั การฝา่ ยการตลาดกล­มุ่ ผลติ ภณั ฑไ์ วนแ์ ละแชมเปญ บรษิ ทั เพอรน์ อต รคิ ารด์ (ประเทศไทย) จาl กดั แนะนาl ผลติ ภณั ฑไ์ วนย์ อดนยิ ม เอาใจนกั ชมิ ในเทศกาลอา­หาร บฟุ เฟต์ Sunday Pesca’s Brunch Party ที่ Pesca Mar & Terra Bistro ยา่ นเอกมยั กบั 4 ผลติ ภณั ฑใ์ นบธู Wine Station จาก เพอรน์ อต รคิ ารด์ อาทิ Campo Viejo Tempranill­o, Le Petit Rosé, Jacob’s Creek Trilogy และ Brancott Estate Marlboroug­h Sauvignon Blanc โดยจะจดั ขนึ้ ทกุ วนั อาทติ ยพ์ รอ้ มกบั แพคเกจสดุ คมุ้ ทมี่ ใี หเ้ ลอื กมากมาย ตงั้ แตเ่ วลา 11.00-18.00 น.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.