Call Out His Name

แรงบนั ดาลใจสเู่สน้ ทางดนตรขี องเดอะวคี เอนด์ ศลิ ปนิ เปย่ี มพรสวรรคท์ ที่ วั่ โลกยอมรบั กบั งานเพลงลา่ สดุ ทดี่ ารก์ ขนึ้ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

แรงบนั ดาลใจสเู่ สน้ ทางดนตรขี องเดอะวคี เอนด์ ศลิ ปนิ เปย่ี มพรสวรรคท์ ที่ วั่ โลกยอมรบั

กบั งานเพลงลา่ สดุ ทดี่ ารก์ ขนึ้ อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั

ไมม่ ใี ครปฏเิ สธความจรงิ ทวี่ า่ นาl้ เสยี งของเดอะวคี เอนด์ ศลิ ปนิ หนมุ่ วยั 28 ปี จากแคนาดาน­นั้ สดุ จะไพเราะ นมุ่ นวล เซก็ ซี่ ชวนขนลกุ และมเี อกลกั ษณ์ ทยี่ ากจะหาใครเ­ลยี นแบบ หลายปใี นวงการเพลง เดอะวคี เอนดม์ ผี ลงานสตดู โิ ออลั บมั้ มาแลว้ 3 อลั บมั้ คอื Kiss Land (2013), Beauty Behind the Madness (2015) และ Starboy (2016) ทมี่ เี พลงฮติ โดนใจคนฟงั มากมาย (ไมน่ บั รวมมกิ ซเ์ ทปตา่ งๆ ทปี่ ลอ่ ยออกมากอ่ นหนา้ เดบวิ ต์ อลั บมั้ ) ไมว่ า่ จะ “Kiss Land”, “The Hills”, “Can’t Feel My Face”, “Starboy”, “I Feel It Coming”, “Party Monster”, “Secrets” และลา่ สดุ กบั “Pray for Me” เพลงดงั ประกอบ หนงั ซเู ปอรฮ์ โี รข่ วญั ใจมหาชน Black Panther ทเี่ ขาทาl งานรว่ มกบั เคนดรคิ ลามาร์ แรป็ เปอร์ มาแรงแหง่ ยคุ ลองฟงั เพลงของเขา แลว้ คณุ อาจรสู้ กึ เหมอื นกบั เดรค แรป็ เปอรซ์ เู ปอรส์ ตาร์ รนุ่ พใี่ นวงการเพลง­ซงึ่ มาจากแคนาด­าเหมอื นกนั ทเี่ คยกลา่ วไวว้ า่ “เดอะวคี เอนดค์ อื สงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ ทนี่ านๆ จะเกดิ ขนึ้ ในวงการเพล­งสกั ครงั้ ”

ยงิ่ คราl่ หวอดอยใู่ นวงการมากเ­ทา่ ไร ดเู หมอื นเดอะวคี เอนดจ์ ะมพี ฒั นาการทงั้ เรอื่ งรอ้ ง และการเพอร­ฟ์ อรม์ มากขนึ้ เทา่ นนั้ รวมถงึ ความหลากหล­ายของสไตลเ์ พลงทยี่ งั คงดนตรสี ไตล์ อารแ์ อนดบ์ แี บบเทๆ่ เอาไว้ ทเี่ หน็ ไดช้ ดั เจนมาก กต็ อ้ งผลงานอพี ลี า่ สดุ My Dear Melancholy ทเี่ จา้ ตวั เพงิ่ ปลอ่ ยออกมาเมอื่ ปลายเดอื นมนี าคมทผี่ า่ นมา ซงึ่ สะทอ้ นใหเ้ หน็ เนอื้ หาและดนตรี ทดี่ ารก์ ลกึ ลบั และหมน่ เศรา้ ขนึ้ อยา่ งชดั เจน นาl รอ่ งดว้ ยเพลง “Call Out My Name” เพลง ของคนทเี่ สยี ใจจากความร­กั แบบสดุ ๆ ทรี่ าวกบั ความเศรา้ ฝงั ตวั มาในเสยี งรอ้ งตลอดทงั้ เพลง เลยทเี ดยี ว วา่ กนั วา่ เพลงนเี้ ดอะวคี เอนดอ์ าจพดู ถงึ ความเฮริ ต์ จากรกั ทฝี่ งั ใจกบั เซลนี า่ โกเมซ อดตี แฟนสาวปอ๊ ปสตารท์ เี่ ลฟิ กนั หวานเบอรแ์ รงมาตง้ั แตเ่ ดอื นมกราคม แตก่ เ็ ลกิ รากนั ไปเมอื่ เดอื นตลุ าคมปที ผี่ า่ นมา

His Real Name is Abel Tesfaye

แมเ้ รำจะคนุ้ ชอื่ เขำวำ่ เดอะวคี เอนด์ แตช่ อื่ จรงิ ของหนมุ่ คนนคี้ อื ‘เอเบล เทสเฟย’์ เปน็ หนมุ่ ชำว แคนำดำที่เกิดและเติบโตในออนแท­ริโอใน แคนำดำ แต่ครอบครัวเป็นชำวเอธิโอเปียที่ อพยพมำใช้ชีวิตที่แคนำดำในช่วงทศวรรษ 80 แตใ่ ชช้ อื่ ในวงกำรวำ่ เดอะวคี เอนด์ เพรำะสมยั วยั รนุ่ เขำไมค่ อ่ ยชอบชอื่ จรงิ ของตวั เองเทำ่ ไร แต่ เขยี นโดยไมม่ ตี วั อกั ษร ‘e’ เปน็ The Weeknd ทงั้ นเี้ พรำะมวี งปอ๊ ปรอ็ กจำกแคนำดำ­ทใ่ี ชช้ อื่ วำ่ The Weekend อยกู่ อ่ นหนำ้ นแี้ ลว้ เดอะวคี เอนด์ จงึ ตดั ตวั ‘e’ ออกเพอื่ ไมใ่ หซ้ ำl้ กบั ชอื่ วงนนั่ เอง

His Dating Profile

แมห้ นำ้ ตำของเขำจะ­ไมไ่ ดจ้ ดั วำ่ หลอ่ แถมรปู รำ่ ง กไ็ มไ่ ดฮ้ อตรำวนำยแบ­บ แตต่ อ้ งบอกวำ่ นำl้ เสยี ง สไตล์ และควำมเปน็ ศลิ ปนิ ตวั จรงิ บำงอยำ่ งใน ตวั เขำ นำ่ จะเปน็ เสนห่ ท์ ดี่ งึ ดดู ใหส้ ำวสวยชอื่ ดงั หลงรกั หนมุ่ คนนี้ ทผี่ ำ่ นมำเดอะวคี เอนดเ์ คยมี ขำ่ วเดทกบั เบลลำ่ ฮำดดิ นำงแบบสำวส­ดุ เซก็ ซี่ นอ้ งสำวของจจี ฮำดดิ ชว่ งตน้ ปี 2015 จนถงึ ปลำยปี 2016 และเบลลำ่ ยงั เคยเลน่ มวิ สกิ วดิ โี อ เพลง “In the Night” ของเขำดว้ ย ตำมดว้ ย เซลนี ำ่ โกเมซ นกั รอ้ งสำวปอ๊ ปสตำรท์ เี่ พงิ่ เลกิ รำ ไปเมอื่ ปลำยปี 2017 แตล่ ำ่ สดุ ขำ่ ววำ่ เขำรเี ทริ น์ รกั กบั เบลลำ่ อกี รอบแลว้

He is An Only Child

เดอะวคี เอนดเ์ ปน็ ลกู ชำยคนเดยี วทไี่ ดร้ บั กำรเลยี้ งดโู ดยแมท่ ชี่ อื่ แซมรำ่ และคณุ ยำยของเขำ ตอนเดก็ ๆ เขำอยำกมพี นี่ อ้ งมำ ตลอดและบำง­ครงั้ กม็ กั จะโกหกคนอนื่ วำ่ ตวั เองมพี นี่ อ้ ง เขำจำl เรอ่ื งรำวของพอ่ ไมค่ อ่ ยไดเ้ ทำ่ ไร เพรำะพอ่ ทงิ้ เขำกบั แมไ่ ปตงั้ แต่ ตอนอำยแุ ค่ 1-2 ขวบ รแู้ ตว่ ำ่ พอ่ ชอื่ แมคโคเนน ซงึ่ ชอื่ นยี้ งั เปน็ ชอื่ กลำงของเดอ­ะวคี เอนดด์ ว้ ย

His Music is Really Inspired By Ethiopia

ก่อนจะเรียนรู้กำรพูดภำษำอังกฤษ ภำษำแรกที่เดอะวีคเอนด์รู้จักคือภำษำแอมฮำ­ริค ซึ่งเป็นภำษำที่พูดกันในเอธิโอเปีย นอกจำกนเี้ ขำยงั พดู ภำษำฝรงั่ เศส ซงึ่ เปน็ อกี หนงึ่ ภำษำรำชกำร­ของแคนำดำด­ว้ ย ครงั้ หนงึ่ เดอะวคี เอนดเ์ คยเปดิ ใจกบั นติ ยสำร Vman วำ่ ดนตรขี องเขำอนิ สไปรม์ ำจำกเอธโิ อเปยี “คณุ จะรสู้ กึ ไดถ้ งึ กลน่ิ อำยของเอธโิ อเปยี ในงำนเพลงข­องผม หลำยคนบอก วำ่ สไตลก์ ำรรอ้ งเพลงของผม­ไมเ่ หมอื นใคร ผมเตบิ โตมำกบั กำรฟงั ดนตรขี องศลิ ปนิ เอธโิ อเปยี พวกเขำคอื แรงบนั ดำลใจทฝี่ งั อยใู่ นจติ ใตส้ ำl นกึ ของผมเลยทเี ดยี ว ถำ้ ไดฟ้ งั เพลง “The Hills” คณุ จะไดย้ นิ ภำษำเอธโิ อเปยี เปน็ ครง้ั แรกในเพลงข­องผม และ นกี่ เ็ ปน็ สว่ นสำl คญั สำl หรบั อลั บมั้ Starboy ดว้ ยเชน่ กนั ”

His Music Tops The Charts And Breaks Records

ถ้ำยังจlำกันได้ ช่วงหนึ่งเดอะวีคเอนด์มีเพลงดังของเขำติด ชำรท์ อยใู่ นชว่ งเวลำเดยี วกนั ถงึ 3 เพลง คอื เพลง “Earned It" (เพลงประกอบ­หนังอีโรติก Fifty Shades of Grey นนั่ ละ่ ), “The Hills” และ “Can’t Feel My Face” ทบุ สถติ ศลิ ปนิ คนแรกในประ­วตั ศิ ำสตรท์ มี่ เี พลง 3 เพลง ตดิ อนั ดบั 1-3 บน Billboard Hot R&B Songs Chart ในครำวเดยี ว นบั วำ่ ไมธ่ รรมดำเลยนะ­ศลิ ปนิ หนมุ่ คนนี้

He Once Performed At Victoria’s Secret Fashion Show

ควำมแรงของ­เดอะวคี เอนดแ์ ละนำl้ เสยี งทเ่ี ซก็ ซสี่ ดุ ๆ ของเขำ ทำl ใหศ้ ลิ ปนิ หนมุ่ คนนไี้ ดร้ บั เกยี รตเิ ปน็ หนง่ึ ในศลิ ปนิ ทขี่ นึ้ โชว์ บนเวทแี ฟชนั่ โชวท์ เี่ ซก็ ซที่ สี่ ดุ ในโลก Victoria’s Secret Fashion Show ในปี 2015 รว่ มกบั ปอ๊ ปสตำรส์ ำวชอื่ ดงั เซลนี ำ่ โกเมซ และรอิ ำนนำ่ ซงึ่ ตอนนนั้ เบลลำ่ ฮำดดิ อดตี แฟนสำว นำงแบบทเี่ พงิ่ เลกิ รำกนั ไปกม็ ำรว่ มเดนิ ทโ่ี ชวน์ ดี้ ว้ ย แตท่ งั้ คู่ เผยวำ่ เซยก์ ดู๊ บำยกนั ดว้ ยดี ไมม่ ดี รำมำ่ นะจะ๊

His Icon is Michael Jackson

เดอะวคี เอนดไ์ มเ่ พยี งแตจ่ ะมนี ำl้ เสยี งและทำ่ เตน้ ทที่ ำl ใหเ้ รำ นกึึ ถงึึ ไมเคลิ แจค็ สนั รำชำเพลงปอ๊ ปผลู้ ว่ งลบั เทำ่ นนั้ แตเ่ ขำ ยงัั มไีี อคอนในดวงใ­จเปน็ ไมเคลิ แจค็ สนั ดว้ ย ศลิ ปนิ หนมุ่ เสยีี งหลอ่ เปดิ ใจกบั นติ ยสำร Rolling Stone วำ่ คงิ ออฟปอ๊ ป เปน็ คนดงั ทม่ี อี ทิ ธพิ ลตอ่ ชวี ติ วยั เดก็ เปน็ อยำ่ งมำก “ผคู้ น อำจลมื ไปวำ่ เพลง “We Are the World” เพลงกำรกศุ ล ทแี่ ตง่ โดยไมเคลิ แจค็ สนั และไลโอเนล รชิ นนั้ ทำl ขนึ้ มำ เพื่อผู้คนยำกไร้ในเอธิโอเปียและประเทศ­อื่นๆ ในทวีป แอฟรกิ ำ ทเี่ อธโิ อเปยี ถำ้ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งของดนตรเี อธโิ อเปยี กม็ ไี มเคลิ แจค็ สนั นลี่ ะ่ ทที่ กุ คนนกึ ถงึ เขำคอื ไอคอนของ พวกเรำ” เดอะวคี เอนดย์ งั บอกดว้ ยวำ่ “จะไมม่ ไี มเคลิ คนต่อไปหรอก แต่เขำเป็นทุกสิ่งทุกอย่ำงสlำหรับผม และคณุ กจ็ ะสมั ผสั ไดถ้ งึ ควำมเปน็ ไมเคลิ แจค็ สนั ใน งำนเพลงของ­ผมดว้ ย”

He Credits The ‘90s For Forming His Style

ศลิ ปนิ หนมุ่ เตบิ โตมำในชว่ งทแ่ี รป็ แปอรอ์ ยำ่ งมสิ ซี่ เอลเลยี ต, ทมิ บำแลนด์ และอำไลยำห์ กำl ลงั โดง่ ดงั ในโลกของเส­ยี งเพลง และพอเขำ้ สชู่ ว่ งมธั ยมตน้ เดอะวคี เอนดก์ เ็ รมิ่ ลองดหี นั ไปสบู กญั ชำ และดำl ดงิ่ สดู่ นตรขี อง 50 เซนต,์ จมิ เฮนดรกิ ซ์ และ เลด เซพพลนิ ศลิ ปนิ เหลำ่ นจ้ี งึ อนิ สไปรท์ งั้ สไตลข์ องงำนเพลง และกำรแตง่ ตวั ของเขำ

He Declined All Interviews At The Start of His Career

เดอะวคี เอนดอ์ อกจำกโรงเร­ยี นตงั้ แตอ่ ำยุ 17 ปี ทงั้ ๆ ทยี่ งั เรยี นไมจ่ บชนั้ มธั ยมปลำยเลยด­ว้ ยซำl้ และดว้ ยเหตนุ เี้ อง ชว่ งแรกๆ ทเี่ ขำ้ วงกำร เขำจงึ นอยดว์ ำ่ ตวั เองจะพดู ออกสอื่ ไดไ้ มด่ พี อ เลยเลอื กทจี่ ะปดิ โหมดตวั เองและไมใ่ หส้ มั ภำษณส์ อื่ ใดๆ เขำเผยวำ่ เคยถงึ ขนำดเลน่ ปรศิ นำอกั ษรไขวเ้ พอื่ ใหต้ วั เองมคี ลงั ศพั ทม์ ำกขนึ้ และสำรภำพว­ำ่ ยงั คงรสู้ กึ ไมม่ นั่ ใจเวลำทไี่ ดพ้ ดู คยุ กบั ผคู้ น ทมี่ กี ำรศกึ ษำ! แตถ่ งึ กระทง่ั ทกุ วนั นี้ นำนๆ ครง้ั เรำถงึ จะเหน็ เดอะวคี เอนดใ์ หส้ มั ภำษณน์ ติ ยสำรและรำย­กำรวทิ ยุ

He Gets Starstruck Just Like Us

แมท้ กุ วนั นเี้ ดอะวคี เอนดจ์ ะกลำยเปน็ คนดงั ไปแลว้ แตจ่ ำกบทสมั ภำษณข์ องเขำกบั นติ ยสำร Rolling Stone ในปี 2015 นกั รอ้ งหนมุ่ เผยวำ่ ระยะหลงั ๆ เขำมโี อกำสเจอะเจ­อคนดงั เยอะมำก แตม่ คี นหนงึ่ ทที่ ำl ใหเ้ ขำตนื่ เตน้ จนพดู อะไรไมอ่ อก นน่ั คอื ลโี อนำรโ์ ด ดคิ ำปรโิ อ! “ปกตผิ มไมไ่ ดอ้ งึ้ จนพดู ไมอ่ อก ทำl ตวั ไมถ่ กู ตอนเจอคนดงั หรอก แตก่ ลบั มอี ำกำรแบบนน้ั ตอนเจอเขำ เรำนงั่ โตะ๊ ทอี่ ยใู่ กลๆ้ กนั แลว้ เจำ้ ของคลบั รวู้ ำ่ ผมปลม้ื ลโี อนำรโ์ ดมำก กเ็ ลยแนะนำl ใหผ้ มไดร้ จู้ กั กบั เขำนะ่ ”

กับเบลล่า ฮาดิด

ทิมบาแลนด์ มิสซ่ี เอลเลียต 50 เซนต์ อาไลยาห์ จิมี่ เฮนดริกซ์ เลด เซพพลิน

กับเซลีนา โกเมซ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.