OK! Royal Wedding

พลงัั แหง่่ รกัั ความอบอนุุ่่ และความตา่่ งทรี่ี่ วมเปน็็ หนงึ่ เดยีี ว ในพธิ เีี สกสมรสของเ­จา้ ชายแฮรร์์ ่ีี่ และเมแกน มารเ์์ คลิ ประมวลภาพแ­ละเรอื่ งราวแหง่ ความทรงจา± ของพธิ เี สกสมรสสดุ โรแมนตกิ แหง่ ทศวรรษ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Power of Love

พลงั แหง่ รกั ความอบอนุ่ และความตา่ งทรี่ วมเปน็ หนงึ่ เดยี ว ในพธิ เี สกสมรสของเ­จา้ ชายแฮรร์ และเมแกน มารเ์ คลิ ประมวลภาพแ­ละเรอื่ งราวแหง่ ความทรงจาV ของ

พธิ เี สกสมรสสดุ โรแมนตกิ แหง่ ทศวรรษ

ครู่ กั บางคู่ การเจอะเจอ­และรกั กนั เป็นเวลาไม่นานก็อาจก่อให้เกิด รกั แทท้ สี่ รา้ งความอบอนุ่ หวั ใจแกค่ น 2 คน โดยไมจ่ lาเปน็ ตอ้ ง มรี ะยะเวลาแสน­ยาวนานมาเป­น็ เครอื่ งพสิ จู น์ หากแตค่ วาม รสู้ กึ ทยี่ นื ยนั วา่ อกี ฝา่ ยคอื คนทใี่ ชอ่ ยา่ งแทจ้ รงิ ราวกบั ถกู ลขิ ติ ไวแ้ ลว้ ตา่ งหากทเี่ ปน็ สง่ิ สาl คญั หนนุ นาl ใหเ้ กดิ พลงั แหง่ ความรกั ที่พร้อมทลายอุปสรรคต่างๆ ที่เข้ามา นี่อาจจะเป็นนิยาม ความรกั ของเจา้ ชายแฮรร์ วยั 33 ชนั ษา รชั ทายาทลาl ดบั ที่ 6 แหง่ ราชวงศว์ นิ ดเ์ ซอรข์ ององั กฤษ กบั เมแกน มารเ์ คลิ วยั 36 ปี สาวคนรกั ซงึ่ เปน็ นกั แสดงชอื่ ดงั ชาวอเมรกิ นั จากซรี สี Suits กว็ า่ ได้ เพราะแมท้ งั้ คจู่ ะแตกตา่ งกนั ในหลายๆ เรอื่ ง ไม่ว่าจะอายุของเมแกนที่มากกว่า ทั้งเธอยังเป็นสามัญชน ตา่ งสผี วิ และเคยผา่ นการแตง่ งานและหยา่ รา้ งมาแลว้ ซงึ่ ถอื เปน็ เรอื่ งทคี่ อ่ นขา้ งแหวกขนบธร­รมเนยี มของราชวงศ­อ์ งั กฤษที่ คอ่ นขา้ งอนรุ กั ษน์ ยิ ม แตน่ นั่ กลบั ไมเ่ ปน็ ปญั หาสาl หรบั พวกเขา เมอื่ ทงั้ คยู่ นื หยดั เคยี งขา้ งกนั เสมอมา จนนาl ไปสพู่ ธิ เี สกสมรส เมอื่ วนั ที่ 19 พฤษภาคม ณ โบสถเ์ ซนตจ์ อรจ์ ในพระราชวงั วนิ ดเ์ ซอร์ กบั มติ ใิ หมข่ องการจดั พธิ เี สกสมรสทดี่ จู ะคลายธรรมเ­นยี ม ปฏบิ ตั อิ นั เครง่ ครดั ลง เปน็ พธิ ที อ่ี บอวลไปดว้ ยความรกั ความอบอนุ่ ความเรยี บงา่ ย ความตนื่ เตน้ ความซาบซงึ้ ความ หลากหลายขอ­งแขกผรู้ ว่ มงาน และความแตก­ตา่ งทรี่ วมเปน็ หนงึ่ เดยี ว ซงึ่ สะทอ้ นถงึ ความเปน็ องั กฤษของเจา้ ชายแฮรร์ แี่ ละ ความเปน็ อเมรกิ นั ของเมแกนได­อ้ ยา่ งเทา่ เทยี ม

ยอ้ นกลบั ไปในปี 1997 ภาพจlาทที่ วั่ ทงั้ โลกเหน็ คอื ภาพทเี่ จา้ ชายวลิ เลยี มและเจา้ ชายแฮรร์ ทรงเดนิ ตามหบี พระศพ เจา้ หญงิ ไดอานา พระมารดาสดุ ทรี่ กั ของทงั้ สองพระองคด์ ว้ ยสพี ระพกั ตรเ์ ศรา้ หมอง มาวนั นเี้ จา้ ชายวลิ เลยี ม พระโอรสองค­โ์ ต ทรงมคี วามสขุ กบั ชวี ติ สมรสกบั เคต มดิ เดลิ ตนั พระชายา และมพี ระทายาท 3 พระองคแ์ ลว้ ขณะทเี่ จา้ ชายแฮรร์ พระโอรส องคเ์ ลก็ นนั้ จากวยั เยาวท์ ที่ รงเปน็ พระโอรสจอม­ทะเลน้ และบา้ บนิ่ อยบู่ า้ ง มาวนั นพี้ ระองคท์ รงเตบิ ใหญเ่ ปน็ เจา้ ชายเตม็ ตวั พรอ้ มพระจรยิ วตั รงดงาม และทรงเขา้ สปู่ ระตวู วิ าหก์ บั ผหู้ ญงิ ทรี่ กั สดุ ใจ หากเจา้ หญงิ ไดอานาทอดพ­ระเนตรมาจา­กเบอื้ งบน ในวนั นนั้ พระองคค์ งจะทรงกาl ลงั แยม้ พระสรวลอยา่ งมคี วามสขุ อยเู่ ปน็ แน...่

เธอเปน็ คนทนี่ า่ จะทาl ใหผ้ ชู้ มการถา่ ยทอดสดพธิ เี สกสมรส ปาดนาl้ ตาดว้ ยความซาบซงึ้ ไดเ้ ลย สาl หรบั ดอเรยี แรก็ แลนด์ คณุ แมน่ กั สงั คมสงเคราะห­ด์ า้ นสขุ ภาพจติ ของเมแกนแล­ะ ตวั แทนหนงึ่ เดยี วจากครอบคร­วั ของฝา่ ยเจา้ สาว เพราะ ทา่ มกลางขา่ วคราวแยๆ่ จากฝง่ั ญาตขิ องเมแกน ดอเรยี กลบั ปรากฏกายอย­า่ งสงา่ งามตามลาl พงั เพอื่ ยนิ ดกี บั วนั แสนพเิ ศษของลกู สาวทรี่ กั สดุ หวั ใจ เธอสงบเสงยี่ มเจยี มตวั สภุ าพ และดกู าl ลงั ดใี นทกุ อริ ยิ าบถ แตท่ ที่ าl ใหเ้ ราซงึ้ ทสี่ ดุ คอื ดวงตาทเี่ ตม็ เปย่ี มไปดว้ ยความรกั และความออ่ นโยน ความยนิ ดจี ากใจจรงิ จากผเู้ ปน็ แมท่ เี่ หน็ ลกู มวี นั ทสี่ วยงาม และนl้าตาคลอแห่งความปลื้มปีติตลอดช่วงพิธีการ ใน ความออ่ นโยน ดอเรยี คอื ผหู้ ญงิ แกรง่ ทเ่ี ราอยากปรบม­อื ใหอ้ ยา่ งแทจ้ รงิ

พธิ เี สกสมรสนยี้ งั ใสค่ วามเปน็ อเมรกิ นั ทมี่ าจากฝง่ั เจ้าสาวด้วย แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างและไม่ เครง่ ครดั ในธรรมเนยี มพธิ รี าชวงศอ์ งั กฤษมากขนึ้ ไมว่ า่ จะช่วงที่สาธุคุณไมเคิล เคอร์รี่ อาร์คบิชอปศาสนจักร เอปสิ โคปาลเชริ ช์ ของสหรฐั อเมรกิ า กลา่ วสนุ ทรพจนถ์ งึ เรื่องพลังแห่งความรักอย่างมีสีสันและยิงยาว 14 นาที มอบเสยี งหวั เราะและเรยี กนาl้ ตา เรยี กวา่ ขโมยซนี เบาๆ อกี ชอ็ ตหนงึ่ ทเี่ ราชอบคอื เมอื่ คาเรน กบิ๊ สนั และคณะนกั รอ้ ง ผวิ สี 20 คนชาวองั กฤษจาก The Kingdom Choir จาก ตะวนั ออกเฉยี งใตข้ ององั กฤษ รว่ มรอ้ งเพลง “Stand By Me” เพลงคลาสสคิ จากปี 1961 ของเบน อ.ี คงิ ตาl นาน เพลงโซลชาว­อเมริกันได้อย่างไพเราะแล­ะชวนให้รู้สึก เตม็ ตนื้ ในหวั ใจ เปน็ เพลงทเ่ี หมาะกบั ครู่ กั ทแี่ ตกตา่ งอยา่ ง เจา้ ชายแฮรร์ กี่ บั เมแกนเปน็ อยา่ งมาก ดว้ ยใจความทวี่ า่ ไมว่ า่ จะเจออปุ สรรคใดในชวี ติ ฉนั ไมก่ ลวั หรอก ตราบใด ทมี่ คี ณุ อยเู่ คยี งขา้ ง

สาl หรบั แขกคนสาl คญั ทมี่ ารว่ มพธิ เี สกสมรสทง้ั 600 คน ทโี่ บสถเ์ ซนตจ์ อรจ์ นนั้ นบั วา่ หลากหลาย ทงั้ สมาชกิ ราชวงศ์ พระสหายคนส­นทิ ของเจา้ ชายแฮรร์ ,ี่

เพอื่ นนกั แสดงซรี สี Suits ของเมแกน, นกั กฬี า รวมทงั้ คนบนั เทงิ อยา่ งเซอรเ์ อลตนั จอหน์ ศลิ ปนิ ระดบั ไอคอน ขององั กฤษ และเดวดิ กบั วคิ ตอเรยี เบคแคม ครู่ กั ดงั ซงึ่ เมอื่ ครงั้ พธิ เี สกสมรสของเ­จา้ ชายวลิ เลยี มกบั

เคต มดิ เดลิ ตนั เมอื่ ปี 2011 ทงั้ เซอรเ์ อลตนั และเดวดิ กบั วคิ ตอเรยี กไ็ ดร้ บั เชญิ ใหม้ ารว่ มงานเชน่ กนั และทนี่ าl ความเปน็ ฮอลลวี ดู มาสงู่ านมากๆ กต็ อ้ งเปน็ การปรากฏตวั ของอามลั อลามดุ ดนิ ภรรยานกั กฎหมายสดุ สวย

ทคี่ วงแขนหนมุ่ หลอ่ รนุ่ ใหญจ่ อรจ์ คลนู ยี สามซี เู ปอร์ สตารฮ์ อลลวี ดู มารว่ มพธิ ทงั้ นเี้ ซอรเ์ อลตนั ยงั มอบ ความบนั เทงิ ผา่ นการแสดงมนิ คิ อนเสริ ต์ ทงี่ านเลยี้ ง พระกระยาหา­รกลางวนั ดว้ ยการรอ้ งเพลงฮติ อยา่ ง “Tiny Dancer”, “Circle of Life”, “I’m Still Standing”, “Your Song” ของเขาดว้ ย หลงัั จากเสรจ็็ สน้ิิ้ พธิิ อีี นัั เปน็็ ทางการในโบ­สถแ์ ลว้ เจา้ ชายแฮรร์ ก่ี บั เมแกนกเ็ ตรยี มตวั ไป ร่วมงานเลี้ยงฉลองพิธีเสกสมรสช่วงเย็น ที่เชิญแขกสุดพิเศษเพียง 200 คนเท่านั้นที่ ฟรอ็ กมอร์ เฮาส์ ในบรเิ วณปราสาทวนิ ดเ์ ซอรก์ นั ตอ่ เมแกนงดงาม­มาในเดรสแข­นกดุ สดุ เกจ๋ าก Stella Mccartney ดไี ซเนอรช์ อ่ื ดงั ชาวองั กฤษ สว่ นเจา้ ชายแฮรร์ ที่ รงปรากฏ กายมาอยา่ งเทร่ าวกบั พระเอกเจมส์ บอนด์ กอ่ นจะนงั่ รถวนิ เทจเปดิ ประทนุ คนั งามรนุ่ E-type Concept Zero จาก Jaguar ไปยงั สถานทจี่ ดั งาน ในงานเจา้ ชายวลิ เลยี มทรง รับหน้าที่พิธีกรร่วมกับเจมส์ คอร์เดน พิธีกรรวยอารมณ์ขันชาวอังกฤษ โดยมีอีดริส เอลบา นกั แสดงชาวองั กฤษรบั หนา้ ทดี่ เี จ สอื่ ยกั ษใ์ หญ่ The Sun รายงานวา่ คบู่ า่ วสาว ปา้ ยแดงแดนซเ์ ปดิ ฟลอรใ์ นเพลง “I Wanna Dance with Somebody” ของวติ นยี ฮสู ตนั จากนั้นทุกคนก็ย้ายไปสนุกกันต่อที่อาฟเตอร์ปาร์ตี้ ซึ่งจัดขึ้นที่ Chiltern Firehouse ฮอตสปอตชอื่ ดงั ของเซเลบรติ โดยมดี เี จจากงานอาฟ­เตอรป์ ารต์ ใี้ นงานววิ าหข์ องพพิ พา มดิ เดลิ ตนั พระขนษิ ฐาของดชั เชสแหง่ เคมบรดิ จเ์ มอ่ื ปที แ่ี ลว้ มาเปดิ เพลงสนกุ ๆ ให้ เจา้ ชายแฮรร์ กี่ บั เมแกนทรงปา­รต์ รี้ ว่ มกบั แขกคนสนทิ อยา่ งสดุ สนกุ จนถงึ ตี 2 เลยทเี ดยี ว กอ่ นจะปดิ ทา้ ยคาl่ คนื นน้ั ดว้ ยการจดุ พลเุ ฉลมิ ฉลอง

ความสวยงาม­ของโบสถเ์ ซนตจ์ อรจ์ ทไี่ ดร้ บั การประดบั ตกแตง่ ในสไตลโ์ กธคิ และมมี าตงั้ แตศ่ ตวรรษที่ 14 สง่ ผลใหภ้ าพพธิ เี สกสมรส ของเจา้ ชายแฮรร์ แี่ ละเมแกนดมู มี นตข์ ลงั อยา่ งยงิ่ ยวด และจะเปน็ ภาพแหง่

นคี่ อื ความนา่ รกั หนกั มากทที่ วั่ โลกรอคอย เมอื่ เจา้ ชายจอรจ์ วยั 4 ชนั ษา และเจา้ หญงิ ชารล์ อตต์ วยั 3 ชนั ษา พระโอรส และพระธดิ าในดยคุ และดชั เชสแหง่ เคมบรดิ จ์ ทรงปรากฏพร­ะองคใ์ นฉลองพระอง­คแ์ สนนา่ รกั ณ โบสถเ์ ซนตจ์ อรจ์ ในฐานะ เพจบอยและเ­พอื่ นเจา้ สาวของเมแก­น เรยี กไดว้ า่ ความนา่ รกั นา่ เอน็ ดขู องทงั้ สองพระองคข์ โมยหวั ใจผชู้ มทดี่ กู ารถา่ ยทอดสด ผา่ นทางหนา้ จอโทรทศั นท์ ว่ั โลกราว 29 ลา้ นคน! โดยเฉพาะเจ­า้ หญงิ ชารล์ อตตท์ ที่ รงดแู กน่ และเปน็ งานเหลอื เกนิ ทงั้ แยม้ พระสรวลและ­โบกพระหตั ถ์ เสยี ดายกต็ รงทเี่ ราไดเ้ หน็ พระพกั ตรข์ องทงั้ สองพระองคผ์ า่ นทางหนา้ จอนอ้ ยไปนดิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.