Interview

พลอย ปน่ิ แสง นกั กฬี าขมี่ า้ โปโลหญงิ หนงึ่ เดยี วในทมี ชาตไิ ทย กบั ความฝนั บนเสน้ ทางทไ่ี มไ่ ดโ้ รยดว้ ยกลบี กหุ ลาบ

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Dream Big and Conquer

พลอย ปน่ิ แสง นกั กฬี าขมี่ า้ โปโลหญงิ หนงึ่ เดยี วในทมี ชาตไิ ทย กบั ความฝนั บนเสน้ ทางทไี่ มไ่ ดโ้ รยดว้ ยกลบี กหุ ลาบ

ความใฝฝ่ นั และความมงุ่ มน่ั วา่ จะตอ้ งเปน็ นกั กฬี าขมี่ า้ ทมี ชาตใิ หไ้ ดใ้ นวนั หนงึ่ แมว้ นั นเี้ สน้ ทางฝนั อาจจะไม่ ตรงเปะ๊ อยา่ งทตี่ งั้ ใจ แตใ่ นทสี่ ดุ พลอย ปน่ิ แสง สปอตเกริ ล์ วยั 32 ปี หนงึ่ ในผกู้ อ่ ตงั้ Tribe บทู คี ฟติ เนส สตู ดโิ อทายาทเพยี งคนเดยี วของจนั ทมาศและกนก­ศกั ด์ิ ปน่ิ แสง กส็ ามารถกา้ วเขา้ มาเปน็ หนง่ึ ในทมี ชาตกิ ฬี าขมี่ า้ โปโลในการ แขง่ ขนั ในศกึ ซเี กมสป์ 2017 ทปี่ ระเทศมาเลเ­ซยี และควา้ เหรยี ญเงนิ มานอนกอดได­ส้ าV เรจ็ นน่ั คอื หนงึ่ ในประสบการ­ณส์ าV คญั ในชวี ติ ทเี่ ธอไปถงึ หลงั จากเคย่ี วกราV และฝกึ ฝนตวั เองมาเกอื บตลอดชวี ติ

เริ่มฝันว่าอยากเป็นทีมชาติมาตั้งแต่เมื่อไร

พลอยฝนั มาตงั้ แตอ่ ายุ 7 ขวบแลว้ วา่ วนั หนงึ่ จะไดเ้ ปน็ หนงึ่ ใน ทมี ชาตไิ ทยในดา้ นกฬี าขมี่ า้ กระโดดขา้ มเครอื่ งกดี ขวาง และ สานฝนั ของตวั เองดว้ ยการฝกึ หนกั และพฒั นาตวั เอง รวมทงั้ ไปแขง่ ขนั รายการตา่ งๆ ทงั้ ในและนอกปร­ะเทศมาตลอด จน กระทงั่ อายุ 21 ปี ประเทศไทยเ­ปน็ เจา้ ภาพจดั การแขง่ ขนั กฬี าซเี กมสข์ นึ้ ทจี่ งั หวดั นครราชสมี า พลอยบนิ กลบั มาจาก องั กฤษเพอื่ แขง่ ขนั รายการนี้ เรามคี วามพรอ้ มมาก แตใ่ น รอบคัดเลือกสุดท้ายที่พลอยกVาลังจะได้เป็นทีมชาติก็เกิด อบุ ตั เิ หตุ กะระยะผดิ จนทาV ใหต้ กจากหลงั มา้ หลงั แตะพนื้ ซงึ่ หมายความวา่ เราตกรอบ ตอนนนั้ พลอยเสยี ใจมาก และเรมิ่ ขาดความมนั่ ใจในตวั เองวา่ เราคงไมเ่ กง่ พอ

อาจจะเป็นเพราะนั่นเป็นการอกหักครั้งแรกในชีวิต

ของเรา เลยทาV ใหฟ้ มู ฟาย ทาV ใจไมไ่ ด้ พลอยเรมิ่ ขมี่ า้ ตงั้ แต่ อายุ 4 ขวบ ผกู พนั และใชช้ วี ติ กบั มา้ มาตลอด จากทเี่ รยี น ศิลปะการบังคับม้า เริ่มแข่งขันในรุ่นเด็ก ก็เริ่มมาขี่ม้า กระโดดขา้ มเครอื่ งกดี ขวาง ซง่ึ เราชอบมาก เมอื่ โตพอทจ่ี ะ แขง่ ขนั ในรายการตา่ งๆ ไดก้ เ็ รมิ่ แขง่ พลอยใชช้ วี ติ แบบนมี้ า ตลอด กระทงั่ วนั ทผี่ ดิ หวงั ครงั้ ใหญ่ มนั ทาV ใหเ้ ราชะงกั ไปพกั หนึ่ง แต่ตอนนั้นถึงพลอยไม่ได้ไปแต่ม้าพลอยได้ไปนะคะ เพราะมา้ ของปไู ข่ (พงศส์ ริ บรรลอื วงศ)์ เจบ็ เขากเ็ ลยพามา้ ของเราไปแข่งแทนซึ่งก็ได้เหรียญทองแดงกลับมา ปูไข่นVา เหรยี ญนนั้ มามอบใหพ้ ลอย เพราะเขารวู้ า่ เหรยี ญนสี้ าV คญั กบั พลอยมาก หลงั จากเศรา้ อยู่ 2 เดอื น พลอยกก็ ลบั มาเลน่ กฬี าขมี่ า้ โปโล เพราะรตู้ วั ดวี า่ สดุ ทา้ ยแลว้ ชวี ติ เราหา่ งมา้ ไมไ่ ด้ เหน็ แลว้ กอ็ ยากขนึ้ ไปขี่ หรอื แคจ่ งู มา้ ไปเดนิ กไ็ ด้ เวลาทพี่ ลอย

เดนิ กบั มา้ แลว้ ลมพดั ตหี นา้ เปน็ ความรสู้ กึ ทดี่ มี าก

รู้จักและเล่นกีฬาประเภทนี้มาก่อนแล้วหรือเปล่า พลอยเคยรว่ มเลน่ กฬี าโปโลมาตงั้ แตป่ 2002 เรมิ่ จากทไี่ ดเ้ หน็ คณุ อาวชิ ยั (วชิ ยั ศรวี ฒั นประภา), พตี่ อ้ ล (อภเิ ชษฐ์ ศรวี ฒั น ประภา), พตี่ อ๊ บ (อยั ยวฒั น์ ศรวี ฒั นประภา) เลน่ กฬี าขมี่ า้ โปโล เรากเ็ ลยสนใจเพรา­ะเกยี่ วขอ้ งกบั มา้ เลยเขา้ มารว่ มเลน่ ด้วย ซึ่งเราก็เล่นมาเรื่อยๆ พอถึงช่วงที่ต้องเตรียมตัวแข่ง ซีเกมส์ครั้งนั้นพลอยก็มาโฟกัสกับเรื่องขี่ม้าข้ามเครื่อง กดี ขวาง แตพ่ อเราไมไ่ ปตอ่ กบั ซเี กมส์ กเ็ หมอื นเปน็ จดุ เปลยี่ น

พอไดม้ าขมี่ า้ โปโลแบบจรงิ จงั กช็ อบมากเพราะ­เปน็ กฬี าทมี่ กี ารแขง่ ขนั สงู แตไ่ มไ่ ดก้ ดดนั วา่ เราจะตอ้ งไปทาV เงนิ รางวลั ตอ้ งไปแขง่ รายการโนน้ นี้ เพอื่ จะเกบ็ คะแนน เกบ็ แตม้ ทซี่ เี รยี ส ซงึ่ พอเลน่ จรงิ ๆ แลว้ พลอยกพ็ บวา่ เปน็ กฬี าทสี่ นกุ มาก คณุ พอ่ คณุ แมด่ ไู ด้ เปน็ กฬี าทคี่ นเลน่ กบั คนดสู นกุ ไปได้ พรอ้ มๆ กนั พอเรมิ่ แลว้ กห็ ยดุ ไมไ่ ด้ ฝรงั่ มคี าV พดู หนงึ่ ทกี่ ลา่ ว ไว้กับเรื่องนี้ว่าคุณจะหยุดเล่นโปโลได้ก็ต่อเมื่อตายหรือ หมดตวั โปโลเปน็ การผสมผสาน­ทกั ษะหลายอยา่ ง ทงั้ ขมี่ า้ เลน่ กบั ทมี การสอื่ สารกบั มา้ หากลยทุ ธข์ องการเลน่ วา่ ตอ้ ง เล่นอย่างไร ซึ่งไม่ว่าจะเล่นกี่ครั้ง เกมก็ไม่เคยเหมือนกัน ทาV ใหเ้ ราไมเ่ บอื่

มีการฝึกทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง คุณพ่อ (กนกศักดิ์ ปิ่นแสง นายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่ง ประเทศไทย) สอนมาตงั้ แตเ่ ดก็ วา่ กฬี า ศลิ ปะ ดนตรี หรอื ทกุ อยา่ งตอ้ งฝกึ ฝนอยา่ งเดยี ว บางคนอาจจะ­ทาV ไดง้ า่ ย เกดิ มา ก็มีทักษะการเล่นกีฬาเลย แต่ก็ไม่ใช่จะทVาได้ดีทุกอย่าง เพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมสVาคัญมาก สVาหรับการขี่ม้าโปโล พลอยซอ้ มประมาณอาท­ติ ยล์ ะ 4 ครงั้ ซอ้ มทนี่ (VR Sports Club) เวลาฤดูกาลเปิดจะมาทุกเย็นวันพุธ-พฤหัสฯ และ เสาร-์ อาทติ ย์ การซอ้ มจะแบง่ เปน็ หลายแบบ อยา่ งฝกึ ขมี่ า้ กเ็ พอื่ ทจี่ ะทาV ใหเ้ รามไี หวพรบิ ดี ซอ้ มหยดุ ซอ้ มเรอื่ งความเรว็ , Stick and Ball คอื ขมี่ า้ แลว้ กต็ ลี กู คนเดยี วไปเรอื่ ยๆ, เลน่ Chukka (ชกั กา้ ) คอื เลน่ เหมอื นแขง่ จรงิ คอื มที มี ฝง่ั ละ 4 คน แลว้ กต็ ลี กู กนั พลอยเลน่ ชกั กา้ อาทติ ยล์ ะ 4 ครงั้ ทนี่ จี่ ะมี โปรเฟสชนั่ แนลทเี่ ปน็ คนอารเ์ จนตนิ า ดแู ลมา้ และเปน็ โคช้ สอน ใหท้ กุ คน ซงึ่ อารเ์ จนตนิ า่ ถอื วา่ เปน็ ศนู ยร์ วมของโปโลเ­ลย จดุ เรมิ่ ตน้ คอื ประเทศนมี้ พี น้ื ทเี่ ยอะ ประกอบอาชพี ชาวนาเสยี สว่ นใหญ่ เขามที งั้ ววั มา้ ไก่ เรยี กวา่ เปน็ ประเทศทเี่ ลน่ ขมี่ า้ โปโลเกง่ ทสี่ ดุ เหมอื นเปน็ หนงึ่ ในกฬี าประจาV ชาตขิ องเขาเลย

มีม้าตัวโปรดที่ขี่ประจVาอยู่กี่ตัว

ทางสมาคมกฬี าโปโลแหง่ ประเทศไทย และทางคงิ เพาเวอร์ สปอนเซอรน์ กั กฬี าจดั หามา้ มาใหป้ ระมาณ 10 ตวั ซงึ่ เปน็ มา้ ตวั ทพี่ ลอยซอ้ มอยปู่ ระจาV (มา้ ตวั ผหู้ รอื ตวั เมยี ทเี่ หมาะกบั การ แขง่ ขนั โปโล) สว่ นมากจะเปน็ มา้ ตวั เมยี เพราะเลยี้ งงา่ ย สว่ น ม้าตัวผู้ถ้ายังไม่ได้ทVาหมันจะมีความแปรปรว­นในฮอร์โมน เวลาเลน่ กบั มา้ ตวั อนื่ กจ็ ะไมอ่ ยากอยกู่ บั ตวั ผเู้ หมอื นกนั อยาก จะอยแู่ ตก่ บั มา้ ตวั เมยี เลยบงั คบั ยาก ซงึ่ ถา้ เทยี บมา้ สาV หรบั กฬี าขมี่ า้ ประเภทอนื่ ๆ กบั มา้ สาV หรบั โปโล แบบหลงั จะเลยี้ ง งา่ ยกวา่ เพราะวา่ บอลเรากจ็ ะตอ้ งตี ถา้ กงั วลกบั มา้ ดว้ ยกจ็ ะ ลาV บากมาก

ตอนเด็กๆ การอยู่บนหลังม้าคือความสนุก แต่พอวันหนึ่งที่ โตเป็นสาวแล้ว เคยห่วงสวยบ้างไหม

ไมเ่ ลยคะ่ ขาพลอยทเี่ ปน็ รอยดา่ งเพราะรองเ­ทา้ บตู๊ กดั เลบ็ นวิ้ โปง้ ทเี่ ทา้ จะหลดุ ตลอดเวลาเพ­ราะวา่ เราใสร่ องเทา้ หวั ปดิ และรองเท้าบู๊ต พวกรอยฝ้าที่ขึ้นที่หน้าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะไมไ่ ดก้ งั วลเรอื่ งผวิ เสยี พลอยไมช่ อบทาครมี กนั แดด ดว้ ย เพราะเวลาเ­หงอื่ ออกแลว้ มนั แสบตา ตอนนเี้ รมิ่ ทาบา้ ง เพราะคนทกั เยอะ ถา้ จาV ไดก้ ท็ า พลอยโตมากบั แดด อยกู่ บั กฬี ากลางแจง้ เลยไมค่ อ่ ยสนใจอะไร สว่ นเรอื่ งเจบ็ ตวั กเ็ ปน็ เรอื่ งปกติ พลอยตกมา้ มาประมาณ 87 ครงั้ ไมน่ บั แขนหกั กระดกู สนั หลงั ชว่ งกน้ กบหกั 2 รอบ และเยบ็ ขอ้ เทา้ แตค่ ณุ พอ่ คณุ แมก่ ไ็ มเ่ คยวา่ และสนบั สนนุ เราตลอด

ในขณะทผี่ หู้ ญงิ ทกุ คนตา่ งเฝา้ รอเจา้ ชายขมี่ า้ ขาว แตเ่ พราะ อะไรพลอยถึงเลือกที่จะขี่ม้าด้วยตัวเอง

ทกุ อยา่ งเราทาV ไดด้ ว้ ยตวั เอง ทกุ อยา่ งอยใู่ นกาV มอื ตวั เอง คง ไมต่ อ้ งรอใหใ้ ครมาชว่ ยใหช้ วี ติ เราดขี นึ้ พลอยเปน็ ลกู คนเดยี ว ดว้ ยกเ็ ลยเปน็ คนรกั อสิ ระ อยากทาV อะไรกท็ าV ขวนขวายดว้ ย ตวั เองคะ่

ทุกวันนี้มีเจ้าชายหรือยัง

ยงั เลยคะ่ (หวั เราะ) พลอยไมม่ สี เปก ขอใหเ้ ปน็ คนดกี พ็ อ (ตอ้ งขมี่ า้ ไดไ้ หม) ไมอ่ ยากใหข้ มี่ า้ คะ่ เพราะใกลก้ นั เกนิ ไป อยากใหอ้ ยกู่ นั คนละโลกมาก­กวา่ พลอยเชอื่ เรอื่ งขวั้ ตรงขา้ ม เหมอื นขวั้ บวกกบั ขวั้ ลบมาเจอกนั แลว้ มนั ลงตวั ชอบคนทเี่ ปดิ โลกใหเ้ ราจะไดม้ ปี ระสบการณอ์ ะไรใหมๆ่

คิดว่าตัวเองรู้จักม้าดีแค่ไหน

พลอยวา่ มา้ รจู้ กั เรามากกวา่ เพราะมา้ เปน็ สตั วท์ ฉี่ ลาดมากๆ แคน่ งั่ บนตวั เขาแลว้ เรารสู้ กึ กลวั แมไ้ มพ่ ดู อะไร แตก่ ลา้ มเนอื้ เราสมั ผสั เขา มา้ กจ็ ะรไู้ ดว้ า่ เรากลวั วธิ ที จี่ ะเชอ่ื มความรสู้ กึ ของเราและม้าคือต้องโชว์ให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้านาย ต้อง ทาV ใหเ้ ขาเชอื่ เรา กค็ อ่ ยๆ สอนเขา และตอ้ งคอ่ ยๆ เรยี นรู้ กนั และกนั

โปโลได้พาชีวิตให้ไปเจอกับอะไรบ้าง

โปโลทVาให้พลอยได้เดินทางไปยังที่ต่างๆ ได้เจอกับผู้คน มากมาย จะมคี าV พดู หนงึ่ ของ วนิ สต์ นั เชอรช์ ลิ รฐั บรุ ษุ ชาว อังกฤษผู้ดVารงตVาแห­น่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ 2 สมัย กลา่ วไวว้ า่ A Polo Handicap is Your Passport to The World. ซึ่งแฮนดิแคปจะเป็นตัววัดเกรดของกา­รเล่นโปโล หมายความวา่ ถา้ เลน่ โปโลเปน็ กฬี าประเภทนจี้ ะพาเราไปนนู่ ไปนี่ ไดไ้ ปเจอคนหลาย­ประเทศมาก เวลาทเ่ี จอคนทรี่ กั กฬี า โปโล เราก็จะเจอคนที่มีแนวคิดที่เหมือนกับเรา แล้วก็จะ กลายเป็นเพื่อนกัน เวลาเจอเพื่อนอยู่อียิปต์ก็จะไปเล่นที่ อยี ปิ ต์ เจอเพอื่ นอยจู่ อรแ์ ดนกไ็ ปเลน่ ทจี่ อรแ์ ดน โปโลสามารถ ทาV ใหเ้ ราเดนิ ทางไปเจออะ­ไรมากมายใน­ชวี ติ

คนดังระดับโลกที่เคยได้เล่นโปโลด้วยมีใครบ้าง พลอยเคยแขง่ กบั เจา้ หญงิ อาเซมะห์ นมี าตลุ โบลเกยี ห์ และ เจา้ ชายอบั ดลุ มาตนี แหง่ ราชวงศบ์ รไู น จาV ไดว้ า่ เจอองคห์ ญงิ ครงั้ แรกทดี่ ไู บซงึ่ เปน็ เจา้ ภาพจดั การแขง่ ขนั ในครงั้ นนั้ ตอน แรกทเี่ จอกนั กร็ สู้ กึ เกรง็ ๆ ไมร่ วู้ า่ ตอ้ งทาV ตวั อยา่ งไร แตท่ า่ น กท็ รงเปน็ กนั เอง อกี อยา่ งโปโลเปน็ กฬี าทบี่ างชว่ งตอ้ งใชม้ า้ กระแทกกนั เพอื่ เปน็ การสกดั อกี ฝา่ ยดว้ ย แลว้ เราจะตอ้ งไป ทาV แบบนนั้ กบั เจา้ หญงิ พลอยกค็ ดิ หว่ งตวั เองเหมอื นกนั นะ ว่าเราจะปลอด­ภัยหรือเปล่า(หัวเราะ) แต่พอแข่งกันจริง ปรากฏวา่ ไมเ่ ลย พระองคก์ เ็ ตม็ ทกี่ บั เราเหมอื นกนั

คนชอบมองวา่ โปโลเปน็ กฬี าหรหู รา แตค่ วามจรงิ กฬี า โปโลเปน็ กฬี าของชาวไร่ ชาวนา อยา่ งประเทศอาร­เ์ จนตนิ า ทเี่ ขาเลน่ เกง่ เพราะเขาเล­ยี้ งสตั ว์ เลยี้ งหมู เลยี้ งววั มพี นื้ ที่ กวา้ ง หรอื อยา่ งทอี่ งั กฤษคนทเี่ ลน่ คอื คนทมี่ พี นื้ ทใี่ หญๆ่ โปโล ไม่มีความหรูหราเลย ทุกอย่างธรรมดามา­ก เวลามีการ แขง่ ขนั กจ็ ะมคี นขบั รถมาทสี่ นามแลว้ เปดิ ทา้ ยรถ เล่นกีฬา จบิ ชา การแขง่ โปโลเราจะไ­ดเ้ หน็ คนเลยี้ งมา้ นงั่ คยุ กบั เจา้ หญงิ เจา้ ชาย เหมอื นเปน็ เพอื่ นกนั เพราะเวลาเ­ลน่ โปโลทกุ คนจะ เทา่ เทยี มในฐานะนกั กฬี า ซงึ่ ภาพเหลา่ นคี้ งไมม่ โี อกาสไดเ้ หน็ อยบู่ อ่ ยๆ สว่ นความสวยงา­มทเี่ หน็ จะเปน็ ภาพของวนั สดุ ทา้ ย ทจี่ ะตอ้ งมสี สี นั ขนึ้ มาอกี หนอ่ ย เนอื่ งจากการเลน่ โปโลตอ้ งมี สปอนเซอร์ ต้องมีภาพสวยๆ ออกไป มีการสังสรรค์ให้ บรรยากาศสน­กุ และนา่ สนใจคะ่

พลอยเพงิ่ จดั การแขง่ ขนั King Power Internatio­nal Ladies’ Tournament 2018 ขึ้นและมีผู้เล่นเป็นผู้หญิงทั้งหมด ที่มา ที่ไปของการจัดรายการนี้มาจากอะไร

พลอยจดั รายการนขี้ นึ้ มาเพอื่ เปน็ เกยี รตใิ หก้ บั ซนั นี่ เฮล เพอื่ น และอาจารยท์ ดี่ ที สี่ ดุ คนหนง่ึ ของพลอย ซนั นเี่ ปน็ นกั กฬี าโปโล หญิงที่เก่งที่สุดในโลก มีแฮนดิแคปที่สูงที่สุดในโลกคือ 5 ขออธบิ ายกอ่ นวา่ แฮนดแิ คปของโปโลจ­ะมตี งั้ แต่ -2 ไปถงึ 10 ตอนนมี้ ผี ชู้ ายอยู่ 9 คนในโลกเทา่ นน้ั ทมี่ แี ฮนดแิ คป 10 แต่ ซนั นคี่ อื ผหู้ ญงิ คนเดยี วทมี่ แี ฮนดแิ คปทสี่ งู ขนาดนี้ สว่ นพลอย แฮนดแิ คปอยทู่ 0 เราทงั้ คมู่ โี อกาสไดร้ ว่ มแขง่ ขนั ทมี เดยี วกนั ทปี่ ระเทศสงิ คโปรจ์ ากการจบั ฉลาก และหลงั จากการแขง่ ขนั เรากส็ นทิ กนั มาก ซนั นเี่ ปน็ คนทนี่ า่ รกั ถอ่ มตวั เปน็ เหมอื น แม่ และเปน็ เหมอื นพสี่ าวของเราอกี คนหนงึ่ เขาคอื หนงึ่ ใน คนทดี่ ที สี่ ดุ ในชวี ติ ของพลอยทเี่ คยเจอ พลอยขอเปน็ ลกู ศษิ ย์ ของเขาและเ­ขากเ็ ปน็ เมนเทอรใ์ หก้ บั พลอยมาตลอด เราได้ คุยถึงโปรเจ็กต์นี้ว่าอยากให้ผู้หญิงมาแข่งกันที่สนามวีเอส สปอรต์ คลบั (VS Sports Club) เพราะวา่ มคี วามพรอ้ มมาก สนามนี้เป็นหนึ่งในสนามกีฬาที่สวยระดับโลก จะเล่นตอน กลางวนั หรอื กลางคนื กไ็ ด้ ซงึ่ มไี มก่ ที่ ใ่ี นโลกทมี่ ไี ฟเหมอื นอยู่ ในสเตเดยี ม แลว้ มา้ กม็ าจากอารเ์ จนตนิ าทกุ ตวั คณุ ภาพของ มา้ ทนี่ ถี่ อื วา่ ดตี ดิ ระดบั โลกเลยละ่ แตก่ ไ็ ดแ้ ตพ่ ดู กนั จากนนั้ กต็ ดิ นนู่ นตี่ ลอด จนเมอื่ ปี 2017 หลงั จากทเี่ ราสามารถคว­า้ ถว้ ยๆ หนงึ่ ซงึ่ สกู้ นั มานานรว่ มกนั มาไดอ้ กี ถว้ ย เขากก็ ลบั อเมรกิ า

พลอยกโ็ ทรคยุ กบั ซนั นวี่ า่ เราจะไปแขง่ รายการไหนก­นั ตอ่ บา้ ง เขากบ็ อกวา่ OK! ไดเ้ ลยพลอย แลว้ ซนั นกี่ บ็ อกวา่ พลอยอย่าลืมนะว่าวันหนึ่งเธอจะต้องเป็นนักกีฬาขี่ม้าโปโล

พลอยตกมามา้ ประมาณ 87 ครงั้ ไมน่ บั แขนหกั กระดกู สนั หลงั ชว่ งกน้ กบหกั 2 รอบ และ เยบ็ ขอ้ เทา้ แตค่ ณุ พอ่ คณุ แมก่ ไมเ่ คยวา่ และสนบั สนนุ เราตลอด

หญิงที่เป็นที่หนึ่งของเอเชียให้ได้ เพราะเขารู้ว่าพลอยฝัน อยากเปน็ นกั กฬี าขมี่ า้ โปโลหญงิ ทเี่ กง่ ทสี่ ดุ ในเอเชยี ซงึ่ กอ่ น หน้านั้น ซันนี่ถามพลอยว่าจุดมุ่งหมายของพล­อยคืออะไร พอพลอยตอบก­ลบั ไป ซนั นกี่ ย็ อ้ นกลบั มาวา่ ทาV ไมถงึ หยดุ ที่ เอเชยี ทาV ไมไมไ่ ประดบั โลก เขาสอนใหพ้ ลอยฝนั ใหญๆ่ ฝนั ใหไ้ กล

หลงั จากนนั้ ไมน่ านพลอยกร็ วู้ า่ ซนั นเี่ สยี ชวี ติ จากโรค มะเร็งเต้านม เขาไม่บอกใครเลยแ­ม้แต่ครอบครัวตัวเอง เพราะคิดว่าใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้ว ซันนี่ทVาสถิติโลกหลาย รายการ และพยายามผ­ลักดันผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในกีฬา โปโลมาตลอด­ชวี ติ ของเธอ กอ่ นเสยี ชวี ติ เขาไดม้ อบจดหมาย ใหก้ บั อดอลโฟ กมั บอิ าโซ หนงึ่ ในนกั โปโลทเี่ กง่ ทสี่ ดุ ในโลก ซงึ่ เปน็ ทงั้ ไอดอลและยงั เปน็ คนทใี่ หโ้ อกาสซนั นเี่ ขา้ มารว่ มเลน่ โปโลวา่ เขาปว่ ยเปน็ โรคมะเรง็ เตา้ นม แตช่ วี ติ กไ็ ดม้ าถงึ ทสี่ ดุ แล้ว เขาแฮปปี้และไม่จVาเป็นที่จะต้องใช้คีโมบVาบัดหรือว่า อะไรอีกแล้ว และไม่ต้องการให้ใครเห็นความอ่อนแอของ ตวั เขาดว้ ย ตอนนนั้ พลอยรอ้ งไหห้ นกั มาก กม็ านงั่ คดิ วา่ จะ ทVาอย่างไรให้คนอื่นได้รู้จักซันนี่ว่าเธอเป็นใคร จึงเป็นที่มา ของการจดั การแขง่ ขนั นขี้ นึ้ บรรยากาศใน­การแข่งขันในวันนั้นน่าประทับใจแค่ไหน เปน็ การแขง่ ขนั ทนี่ า่ รกั และสนกุ สนานมากคะ่ เพราะแตล่ ะ คนทมี่ ากต็ งั้ ใจจะมาควา้ ถว้ ยแรก สงิ่ หนงึ่ ทพี่ ลอยเสยี ใจคอื ไมน่ า่ รอจนถงึ วนั ทไี่ มม่ ซี นั นเี่ ลยถงึ จะมาทาV พลอยอยากให้ เขาเหน็ งานนี้ และทกุ คนทมี่ าตา่ งกม็ าเพราะรกั ซนั นี่ คนที่ ไดค้ ยุ หรอื พบซนั นจี่ ะรกั เธอทงั้ นน้ั เรารวู้ า่ ถงึ อยา่ งไรซนั นกี่ อยกู่ บั เราในสนามต­ลอด เขายงั อยกู่ บั เราทกุ คน

พลอยเตบิ โตมาในครอบ­ครวั ทดี่ ไดม้ โี อกาสใชช้ วี ติ ในรปู แบบ ที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน มองโอกาสที่ได้รับอย่างไร

พลอยถอื วา่ โชคดที ไี่ ดเ้ จอคนดๆี ไมไ่ ดม้ อี ะไรมากไปกว­า่ นี้ เพราะเรามา­จากครอบครวั ทธี่ รรมดา คณุ พอ่ ทาV งานหนกั เพอื่ จะให้พลอยมีชีวิตที่ไม่ลVาบาก และคุณพ่อจะบอกเสมอ­ว่า เวลาคบใครอ­ยา่ คบทเี่ งนิ ใหค้ บทเี่ ขาเปน็ คนดแี ละนา่ รกั

พอ่ พลอยเปน็ คนทตี่ งั้ ใจทาV งานสรา้ งตวั ทา่ นมาจาก อยธุ ยา และจะบอกพล­อยตลอดวา่ อยา่ ลมื นะวา่ เรามาจาก ไหน พลอยอาจจะโ­ชคดที โี่ ปโลพาไปเจอ­ประสบการณต์ า่ งๆ มเี พอื่ นแนะนาV หรอื อาจเพราะกา­รเรยี นหนงั สอื ทที่ าV ใหเ้ ราได้ เจอคนหลายป­ระเภท มีเพื่อนทุกระดับ แต่พ่อไม่ได้เป็น เจ้าของธุรกิจพันล้าน เพราะฉะนั้นอย่าทVาตัวฟู่ฟ่า พ่อแม่ อยากใหล้ กู มโี ปรไฟลเ์ ปน็ ของตวั เองมากกวา่ อยา่ งเชน่ เปน็ หนงึ่ ในผกู้ อ่ ตงั้ Tribe บทู คี ฟติ เนส สตดู โิ อกบั พารท์ เนอรอ์ กี 2 คนคอื จอย-ณฐั ภาณ์ุ ศรยี กุ ตส์ ริ และ หลวง-พสุ ลปิ ต พลั ลภ พอ่ กบั แมซ่ พั พอรต์ พลอยมาก เขาใหค้ วามไวว้ างใจ ทา่ นเชอื่ วา่ เราเปน็ คนดี เราจะไมเ่ ปไ๋ ปไหน ดงั นนั้ เราจงึ ตอ้ ง ดแู ลตวั เองดๆี เพอื่ เขาเหมอื นกนั

ตอนที่ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนทีมชาติไทยไป แข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลที่ซีเกมส์ปี 2017 รู้สึกอย่างไรบ้าง ดีใจมากค่ะ เพราะในที่สุดเราก็มีรูปธงชาติไทยติดอยู่ที่ หน้าอกเสื้อของตัวเอง การได้ร่วมแข่งขันในครั้งนั้นเป็น ประสบการณท์ ดี่ อี กี ครงั้ ในชวี ติ นะคะ ถงึ แมว้ า่ จะไมไ่ ดเ้ ปน็ ตวั จรงิ แตโ่ มเมนตน์ นั้ มนั เปน็ ครงั้ หนง่ึ ในชวี ติ ของเรา แคไ่ ด้ เปน็ สว่ นเลก็ ๆ ในทมี เปน็ นอ้ งเลก็ ในทมี แตม่ โี อกาสไปตี ลกู โทษในสนาม เรายงั มคี วามภมู ใิ จทเี่ ปน็ สว่ นหนงึ่ ทที่ าV ให้ ไดเ้ หรยี ญเงนิ กลบั มา เสยี งเชยี รร์ อบสนามยงั ชดั อยใู่ นความ ทรงจาV ถงึ วนั นี้ เดยี๋ วซเี กมสห์ นา้ ปี 2019 ทฟี่ ลิ ปิ ปนิ สก์ จ็ ะมี การแขง่ โปโลเหมอื นกนั ซงึ่ เขามปี ระเภทแยกยอ่ ยมากขน้ึ ไป อกี และอาจจะมปี ระเภทผหู้ ญงิ อยา่ งเดยี วดว้ ย ตอนนเี้ ราก็ ตอ้ งมหี วงั และฝนั ทจี่ ะใหส้ งิ่ นเี้ กดิ ขนึ้ คะ่

พลอยเคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเป็นนักกีฬาโปโลหญิงที่ เก่งที่สุดในเอเชียตอนอายุ 40 ถ้าจะวัดระยะทางจา­ก 1-10 ตอนนี้พลอยมาถึงจุดไหนแล้ว

มาถงึ 8 แลว้ คะ่ เพราะแฮนดแิ คปของกฬี าขมี่ า้ โปโลผหู้ ญงิ ทวั่ เอเชยี พลอยตดิ ทอ็ ป 3 แลว้ ซงึ่ ตอนนกี้ ม็ อี ยู่ 3 คนทมี่ แฮนดิแคปเท่านี้ พลอยเลยฝันต่อไปว่าอยากให้ตัวเองมี แฮนดแิ คปถงึ 5 และเปน็ 5 คนเดยี วในเอเชยี จากนนั้ กอ็ ยาก ไปใชช้ วี ติ มมุ อนื่ ๆ บา้ ง เพราะเรากม็ ดี า้ นอนื่ ในชวี ติ ทตี่ อ้ งทาV ดว้ ย ทผี่ า่ นมาพลอยเคย­ฝกึ งานพอี าร์ ทบี่ รษิ ทั แบรนดเ์ ดด็ ดิ เอเจนซี่ จาV กดั พอเรยี นจบกไ็ ปทาV งานแบงคท์ ฮี่ อ่ งกง แลว้ กย็ า้ ยไปสงิ คโปร์ จากนนั้ ถงึ ไดย้ า้ ยกลบั มาเมอื งไทย ระหวา่ ง นั้นก็เล่นโปโลด้วย การได้ลองทVางานต­รงนี้ทVาให้เราเรียนรู้ งานอกี แขนงหนงึ่ ใครทจ่ี ะเปน็ CEO ของบรษิ ทั กค็ วรจะ ต้องเรียนรู้การทVางานใ­นองค์กรใหญ่ การบริหารคน วฒั นธรรมองคก์ ร อยา่ งทาV งานทฮี่ อ่ งกง สงิ คโปร์ และเมอื ง ไทยนไี่ มเ่ หมอื นกนั เลย ถา้ ฮอ่ งกงกว็ า่ กนั ตอ่ หนา้ เลย แคก่ ด ลฟิ ตร์ อคนเขา้ พลอยยงั โดนวา่ เลยวา่ รอทาV ไม คอื 1 นาทกี เสยี เวลาเขาแลว้ ถา้ สงิ คโปรก์ ม็ คี วามกดดนั สงู มกี ารแทง ข้างหลังกันบ้าง ส่วนประเทศไท­ยนี่เบาที่สุด พลอยเคย ฝกึ งานทคี่ งิ เพาเวอรด์ ว้ ย แตฝ่ กึ ไมน่ าน เปน็ การไปเรยี นรู้ งานแผนกตา่ งๆ แตท่ ชี่ อบทสี่ ดุ คอื ไปทาV ทองมว้ นขาย สนกุ มาก (หวั เราะ) ซงึ่ สาเหตทุ พี่ ลอยอยากเรยี นรงู้ านอน่ื ๆ เพราะ เราจะไดเ้ ขา้ มาชว่ ยเหลอื งานพอ่ แมไ่ ดบ้ า้ ง พลอยอยากดแู ล ทา่ น เพราะทา่ นกอ็ ายมุ ากแลว้ ถา้ เราทVางานอ­นื่ ไดด้ ว้ ย ทา่ น จะไดร้ ไี ทรช์ วี ติ ในชว่ งเวลาทดี่ แลว้ เราจะไดด้ แู ลทา่ นใหด้ ให้ สมกบั ทพี่ อ่ กบั แมใ่ หช้ วี ติ ดๆี กบั พลอยมาตลอด­คะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.