HER BEAUTY SECRET

เคลด็ ลบั ดแู ลผวิ สวยสไตล์ คณุ ตกุ๊ -ณลนั รตั น์ นนั ทน์ นส์

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

พามาลว้ งเคลด็ ลบั ความสวย พรอ้ มเทคนคิ ในการดูแลตัวเองของคุณตุ๊ก-ณลันรัตน์ นันท์นนส์ ที่มีดีกรีเป็นถึงผู้บรหิ ารสาวของ บมจ. เอ็มพีจี คอรเ์ ปอเรชนั่ (MPG) นอกจากธรุ กจิ รา้ นมลั ตแิ บรนดอ์ ยา่ ง Stardust ทเี่ ธอคอยดแู ลอยแู่ ลว้ กย็ งั มแี บรนดเ์ ครอื่ งสาV อาง Clouda และแบรนดอ์ นื่ ๆ อกี มากมาย สาวเกง่ คนนเ้ี ธอจะ มอี ะไรมาแนะนาV เราบา้ ง มาดกู นั ช่วงนี้เจอปัญหาผิวอะไรบ้างไหมคะ

ถา้ เปน็ ชว่ งกอ่ นหนา้ นี้ ไมค่ อ่ ยมปี ญั หาผวิ สกั เทา่ ไร เพราะ เปน็ คนทดี่ แู ลตวั เองอยแู่ ลว้ ไปทาV ทรตี เมนต์ นวดหนา้ ทค่ี ลนิ กิ อยบู่ อ่ ยๆ จะมแี คเ่ รอื่ งรวิ้ รอยนดิ หนอ่ ยตรงรอ่ งแกม้ แตแ่ ม่ บอกวา่ เปน็ โหงวเฮง้ ไมต่ อ้ งไปยงุ่ กบั รว้ิ รอยตรงนนั้ ใหเ้ กบ็ เอาไว้ (หวั เราะ) แตพ่ อตอนนกี้ าV ลงั จะมนี อ้ งกม็ ปี ญั หาในเรอื่ ง ผดผนื่ ทขี่ นึ้ มาบา้ งคะ่

แล้วมีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง โดยส่วนตัวเป็นคนดื่มนV้าเยอะอยู่แล้ว แต่ไม่ทานนV้าหวาน โดยจะดมื่ นาV้ ไมเ่ ยน็ แลว้ กม็ นี าV้ อนุ่ ผสมมะนาว ประมาณ 2 แกว้ ตอ่ วนั เพอื่ ดที อ็ กซช์ ะลา้ งของเสยี ทตี่ กคา้ งภายใน แตถ่ า้ วนั ไหนอยากกนิ นาV้ อดั ลม กจ็ ะดมื่ โซดาผสมนาV้ มะนาวแทน นอกจากนกี้ อ็ อกกาV ลงั กายประมาณ 3 ครงั้ ตอ่ สปั ดาห์ เนน้ เปน็ คารด์ โิ อและยกเวท ครงั้ ละประมาณ 1 ชวั่ โมงคะ่

เผยเคล็ดลับการดูแลผิวของคุณให้เราทราบหน่อยได้ไหม เริ่มตั้งแต่ตอนเลือกใช้เครื่องสVาอางและครีมกันแดดเลยค่ะ สว่ นใหญจ่ ะเลอื กทมี่ คี ณุ สมบตั ลิ า้ งออกงา่ ย ไมต่ กคา้ งบนผวิ โดยเฉพาะครมี กนั แดด ถา้ เลอื กไมด่ จี ะเปน็ ตวั ทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ สาร ตกคา้ งบนผวิ เยอะทสี่ ดุ ซงึ่ เวลากลบั ถงึ บา้ นกจ็ ะใช้ Micellar Water เช็ดเครื่องสVาอางออกให้หมด เช็ดจนแน่ใจว่าสVาลี สะอาดแลว้ คอ่ ยลา้ งหนา้ จากนนั้ กส็ ครบั สปั ดาหล์ ะ 3 ครงั้ ตอ่ ดว้ ยมาสก์ หนา้ ประมาณ 10 นาที สว่ นขนั้ ตอนการบาV รงุ ผวิ จะใช้โทนเนอร์ และมอยซ์เจอไรเซอร์ที่เพิ่มความชุ่มชื้น ส่วนใหญ่เลือกเป็น Water Based และเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ สาV หรบั ผวิ แพง้ า่ ยคะ่

ไอเท็มส์ที่ขาดไม่ได้ ต้องมีพกติดไว้ในกระเป๋าตลอดเวลา ชิ้นแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือกันแดด โดยปกติใช้หลังจากทา มอยซเ์ จอไรเซอรจ์ ะไดผ้ ลดี แตง่ หนา้ แลว้ ไมเ่ ปน็ คราบหรอื แหง้ กรา้ น ในระหวา่ งวนั กท็ าเพมิ่ เพอื่ ปอ้ งกนั แดดดว้ ย สว่ น อกี ชนิ้ คอื สเปยน์ าV้ แร่ อนั นขี้ าดไมไ่ ด้ เพราะชว่ ยรเี ฟรชใหผ้ วิ รสู้ กึ สดชนื่ เหมอื นไดร้ สี ตารท์ เครอื่ งใหม่ นอกจากนที้ พี่ กใน กระเปา๋ เปน็ ประจาV กม็ แี ปง้ ไวใ้ ชท้ ชั อพั บลชั ออนไวเ้ ตมิ ระหวา่ ง วนั แลว้ กล็ ปิ สตกิ คะ่

ทราบมาว่าทาง Clouda มีครีมกันแดดตัวใหม่ออกมา ช่วย เล่าถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ

ครมี กนั แดดตวั ใหมล่ า่ สดุ ของ Clouda มชี อื่ วา่ Daily Sunscreen SPF 50 PA+++ ทที่ าV ตวั นี้ เพราะอยา่ งทที่ ราบกนั ดี วา่ เมอื งไทยเปน็ เมอื งรอ้ นและตอ้ งเจอแดดเยอะ แลว้ เวลาอยู่ ในหอ้ ง ถงึ แมไ้ มเ่ จอแดด กต็ อ้ งเจอกบั แสงไฟอยา่ ง Blue Light จากหน้าจอมือถือและหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่คอยทVาร้ายผิว กนั แดดตวั นจี้ งึ ถกู พฒั นาขนึ้ มาเพอื่ ปอ้ งกนั รงั สหี ลกั ๆ ทเี่ รา ตอ้ งเจอ ไมใ่ ชแ่ ค่ UVA UVB ตอ้ งปอ้ งกนั Blue Light และ มลภาวะไดด้ ว้ ย นอกจากนคี้ รมี กนั แดดทดี่ ตี อ้ งไมท่ าV ใหห้ นา้ ขาววอกหรอื หมองเทา เนอื้ ครมี กนั แดดนเี้ ลยเปน็ สเี บจเพอื่ ชว่ ยปรบั ใหห้ นา้ กระจา่ งใสขนึ้ แตไ่ มเ่ ปลยี่ นสหี นา้ หรอื สรี องพนื้ แนน่ อน พรอ้ มสว่ นผสมอยา่ งอโลเวรา่ และวติ ามนี อี ชว่ ยบVารงุ ผวิ ไปดว้ ยในตวั และเปน็ Five Free คอื ไมผ่ สมนา้V หอม สาร กันเสีย แอลกอฮอล์ที่ทVาให้หน้าแห้ง นV้ามันที่ทVาให้เกิดสิว และซิลิโคนที่ทVาให้อุดตันได้ง่าย ใครที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ได้ แนน่ อน และทสี่ าV คญั กนั นาV้ กนั เหงอื่ ดว้ ยคะ่

ในวงการเครื่องสVาอางมีแบรนด์ไทยเกิดขึ้นมามากมาย ทVาให้มีบางแบรนด์ฉวยโอกาสทVาผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ ออกมาขาย จนมีข่าวดราม่าเกิดขึ้น คุณมีความคิดเห็น อย่างไร แล้วเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไหม สVาหรับตุ๊กคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ทจี่ ะเกดิ การเปลย่ี นแปลงในอตุ สาหกรรมความงาม ถามวา่ สง่ ผลตอ่ ธรุ กจิ ไหม แนน่ อนวา่ สง่ ผลคะ่ ความนา่ เชอื่ ถอื ของ แบรนดไ์ ทยตอ้ งลดลงอยแู่ ลว้ แตก่ ม็ อี กี หลายแบรนด์ รวมถงึ Clouda ทเี่ ราตงั้ ใจทาV ออกมาอยา่ งสจุ รติ และมคี ณุ ภาพ ซงึ่ หลงั จากนผี้ ผู้ ลติ เองกต็ อ้ งเอาใจใส่ พฒั นา และปรบั ปรงุ ผลติ แตข่ องทมี่ คี ณุ ภาพออกมาขาย อยา่ ง Clouda เองกเ็ รมิ่ ตงั้ ตน้ จากคณุ ภาพสนิ คา้ กอ่ น จงึ คอ่ ยมาทาV การตลาดตอ่ นอกจากนี้ ผบู้ รโิ ภคเองกม็ กี ารพฒั นา รวู้ า่ ควรระมดั ระวงั ในจดุ ไหน จะ เลอื กซอื้ อยา่ งไร ดงั นนั้ ผผู้ ลติ อยา่ งเรากต็ อ้ งผลติ แตข่ องดๆี ออกมาคะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.