BOW CHOMPOONOOD’S HEN NIGHT PARTY

ปารต์ เี้ ฮนไนทส์ ดุ เซอรไ์ พรสข์ องวา่ ทเ่ี จา้ สาวคนสวย โบว-์ ชมพนู ทุ โรจนศ์ ริ ริ ตั น์

OK! Magazine Thailand - - BRIDAL BEAUTY DIARY -

ไปอยา่ งชนื่ มนื่ สาl หรบั งาน Hen night party ทนี่ ติ ยสาร OK! รว่ มกบั เครอื่ งสาl อาง Nars จดั เซอรไ์ พรสใ์ หก้ บั โบว-์ ชมพนู ทุ โรจนศ์ ริ ริ ตั น์ เจา้ ของแบรนด์ BEAUVITA พธิ กี รและบวิ ตอี้ นิ ฟลเู อนเซอร์ โดยมเี พอื่ นเจา้ สาว ทงั้ นกั แสดงและเซเลบรติ มี้ ารว่ มงานอยา่ งอบอนุ่ ทงั้ วนุ้ เสน้ -วริ ฒิ ภิ า ภกั ดปี ระสงค,์ รถเมล-์ คะนงึ นจิ จกั รสมทิ ธานนท,์ มารี เบริ น์ เนอร,์ ดาว-พมิ พท์ อง วชริ าคม, แปง้ -อชั ฌา เจรญิ รศั มเี กยี รต,ิ นดิ หนอ่ ย-ขนษิ ฐา ดรณุ เนตร, หนใู หม-่ ตะวนั นา ธารา ฯลฯ งานนเี้ พอื่ นๆ เจา้ สาวมาแตง่ สวยดว้ ยเครอื่ งสาl อาง Nars และเตรยี มเซอรไ์ พรสแ์ บบทวี่ า่ ทเี่ จา้ สาวยงั ไมท่ นั เฉลยี วใจ

งานนเี้ หลา่ บรรดาเพอื่ นเจา้ สาวตงั้ ใจจดั ในธมี นางงาม ดว้ ยความทสี่ าวโบวเ์ ปน็ คนรกั สวยรกั งาม โดยแตล่ ะคนมา พรอ้ มสายสะพายนางงามจากประเทศตา่ งๆ แตม่ งกฎุ จะตก เป็นของใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกของงานก็คือสาวโบว์ นนั่ เอง ตอ้ งขอบคณุ โรงแรม AVANI Riverside Bangkok ที่ เออื้ เฟอ้ื สถานทแี่ ละยงั ใหค้ วามรว่ มมอื จดั ฉากชวนวา่ ทเี่ จา้ สาว มารบั ประทานอาหารทโี่ รงแรมแลว้ คอ่ ยพาไปชมหอ้ งพกั และ เซอรไ์ พรสเ์ จา้ สาวในทสี่ ดุ

เมอื่ สาวโบวเ์ ปดิ ประตสู หู่ อ้ งสวที กถ็ งึ กบั กลนั้ นาl้ ตาไว้ ไมอ่ ยู่ เพราะไดเ้ หน็ สงิ่ ทเี่ พอ่ื นๆ เตรยี มไวใ้ หท้ งั้ ลกู โปง่ หลากสี ปา้ ยไฟชอื่ โบวข์ นาดใหญ่ พรอ้ มกบั ขอ้ ความสง่ ตวั เพอื่ นสาว จากนางสาวสกู่ ารเปน็ เจา้ สาวอยา่ งสมบรู ณ์ จากนนั้ เพอื่ นๆ ทแี่ ปลงรา่ งเปน็ นางงามกม็ อบของขวญั จากประเทศตวั เองเปน็ ของทรี่ ะลกึ ทงั้ สนกุ สนาน อบอนุ่ และแฝงดว้ ยอารมณข์ นั สว่ นทางนติ ยสาร OK! กไ็ ดม้ อบแพคเกจทพี่ กั พรอ้ มกบั เคก้ จากทาง S&P ทฝี่ ากมามอบใหก้ บั สาวโบวใ์ นงานนดี้ ว้ ย

จะเปน็ นางงามทงั้ ทกี ต็ อ้ งสวยใหส้ ดุ ๆ ไปเลย ทมี งาน เลยเตรยี มชดุ ราตรสี วยๆ จาก Privé Couture ใหส้ าวโบว์ เปลยี่ นเพอื่ ถา่ ยภาพ จากนนั้ กถ็ งึ เวลาทสี่ าวๆ ไดป้ ารต์ อี้ ยา่ ง สนกุ สนานไปกบั ไวน์ Jacob’s Creek Le Petit Rose กนั ตลอดทงั้ คนื เปน็ การสง่ ทา้ ยงาน Hen night party ทที่ งั้ สนกุ และอบอนุ่ มากๆ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.