MOZZA BY COCOTTE

อาหารอติ าเลยี น อรอ่ ยเหมอื น รสมอื แมท่ มอสซา บาย โคคอ็ ตต์

OK! Magazine Thailand - - OK! HOT SPOT -

จากสรา้ งกระแสความสาl เรจ็ อยา่ งทว่ มทน้ กบั การนาl เสนอวฒั นธรรมการกนิ ดมื่ ในรปู แบบ “Slow Foods Culture” กบั รา้ น ‘Cocotte Farm Roast & Winery’ ตามตอ่ มาดว้ ยรา้ น ‘Pesca Mar & Terra Bistro’ อาหารสไตล์ French-mediterranean ทผี่ สมผสานการนาl เสนออาหารทะเลกบั เนอื้ สเตก็ รปู แบบตา่ งๆเขา้ ไวด้ ว้ ยกนั ไดอ้ ยา่ งลงตวั วนั นี้ The Kitchen Group ขอ สานตอ่ ไลฟส์ ไตลอ์ าหาร กบั รา้ นอาหารนอ้ งใหม่ MOZZA BY COCOTTE ‘Cucina di Mama’ ตง้ั ตระหงา่ นบนทาl เลทองศนู ยก์ ารคา้ เอม็ ควอเทยี ร์ พรอ้ มชเู มนสู รา้ งสรรคร์ ปู แบบใหมใ่ นสไตล์ Bistronomy (บสิ โตรโนม)ี

MOZZA BY COCOTTE ‘CUCINA DI MAMA’

ไดร้ บั แรงบนั ดาลใจจากวตั ถดุ บิ หลกั ของการปรงุ แตง่ อาหารอติ าเลยี น คอื ‘mozzarella’(มอสซาเรลลา่ ชสี ) ซงึ่ เปน็ สว่ นผสมในเมนอู าหารตา่ งๆ ของชาวอติ าลี อาทิ สลดั พซิ ซา่ พาสตา้ และ เปน็ สว่ นผสมหลกั ในเมนอู าหารของ MOZZA BY COCOTTE ทนี่ ตี่ งั้ อยทู่ ช่ี นั้ G ศนู ยก์ ารคา้ เอม็ ควอเทยี ร์ ตกแตง่ ดว้ ยบรรยากาศ ร่วมสมัย ให้ความรู้สึกดิบและเท่ห์ด้วยสไตล์รัสติก ทางร้านยังมีการติดตั้งเตาอบพิซซ่าสไตล์แฮนด์เมดที่สร้างสรรค์โดย Stefano Ferrara Forni ไวก้ ลางรา้ น เพอื่ สรา้ งจดุ สนใจในกรรมวธิ กี ารปรงุ อาหารกบั เชฟ พรอ้ มกบั ตโู้ ชวช์ สี และเนอื้ โควค์ ทั นานาชนดิ ทมี่ ใี หเ้ ลอื กกนั อยา่ งตระการตา

MOZZA BY COCOTTE

เนน้ การเลอื กเฟน้ วตั ถดุ บิ ที่ให้รสชาติต้นตlารับด้วยเครื่องปรุงที่นlาเข้าจาก ประเทศอิตาลี อีกทั้งความสด ใหม่ จากวัตถุดิบ ออรแ์ กนคิ สง่ ตรงจากฟารม์ โครงการหลวง อาหารจาน เดน่ ๆ ไดแ้ ก่ เมนสู ตารท์ เตอรอ์ ยา่ ง “Sicilian Arancini” ขา้ วปน้ั อดั แนน่ ดว้ ยเนอ้ื รากู มอสซาเรลลา่ ชสี ถวั่ เขยี ว ปรงุ แตง่ ดว้ ยเครอื่ งเทศหญา้ ฝรนั่ ตอ่ ดว้ ยเมนซู กิ เนเจอร์ “Caprese Mozza Style” ทปี่ ระกอบดว้ ยมะเขอื เทศ กงฟตี เขม้ ขน้ ดว้ ย “mozzarella di bufala” เสริ ฟ์ พรอ้ มกบั ใบกะเพราสด ถา้ หากคณุ เปน็ คนชอบอาหาร ประเภทเสน้ ขอแนะนาl “Royal Seafood Spaghetti Pasta” พาสตา้ รวมมติ รซฟี ดู้ จานพเิ ศษ เดน่ ดว้ ยกงุ้ ลอ็ ปสเตอร์ หอยสแกลลอบ ปลาหมกึ และหอยนานา ชนดิ รวมไปถงึ “Carpi Salerno Pasta” ชมุ่ ฉาl่ ดว้ ย ซอสมะเขอื เทศ พารม์ าแฮม ชสี Stracciatella นมุ่ ชมุ่ ลนิ้ พรอ้ มดว้ ยใบโหระพาสด หรอื จะเลอื กชมิ เมนเู นอื้ อยา่ ง “Truffle Beef Tartar” ทพี่ ถิ พี ถิ นั ดว้ ยเนอื้ แองกสั หอมกรุ่นด้วยเห็ดทรัฟเฟิลสไลด์บางๆ ปรุงแต่งด้วย กลิ่นของชีสพามิจิอาโน เระจิอาโน ชุ่มด้วยนl้ามัน มะกอก “Seafood Stew” สตซู ฟี ดู้ หอมกรนุ่ นาl ดว้ ย มะเขอื เทศ กงุ้ ลอ็ ปสเตอร์ หอยแมลงภู่ ปลาหมกึ ยกั ษ์ หอยสแกลลอบ และขนมปงั เซยี บตั ตา้ สดุ ทา้ ยแตไ่ ม่ ท้ายสุดด้วยทารามิสุรสกาแฟเข้มข้นต้นตlารับเป็นอัน สมบรู ณแ์ บบ

ทนี่ เี่ นน้ อาหารสไตลโ์ ฮมเมดสตู รสบื ทอดจาก คนในครอบครวั เนน้ ไปทคี่ วามเรยี บงา่ ย เขา้ ถงึ ได้ เหมาะสาl หรบั ทกุ คนในครอบครวั ไมว่ า่ จะเปน็ รปู รส กลนิ่ หรอื รสชาตขิ องอาหาร สามารถทาl ใหค้ ณุ ระลกึ ถงึ ชว่ งเวลาวนั อาทติ ยข์ องครอบครวั ทสี่ รา้ งตวั ตนของผม และความทรงจาl ดๆี อยา่ ง สโลแกนของรา้ น ‘La Cucina de Mama’ มคี วามหมายวา่ ‘ครวั ของคณุ แม’่ โดยทาง ทมี สรา้ งสรรคแ์ บรนดแ์ ละทมี เชฟ มคี วามตงั้ ใจ ทจี่ ะนาl เสนออาหารโฮมเมดทเี่ปย่ี มดว้ ยคณุ ภาพ เพอื่ สรา้ งประสบการณก์ ารกนิ ดมื่ แบบอติ าเลยี นอยา่ งแทจ้ รงิ แมคซอง เลอบาทซ์ หนุ้ สว่ นและผจู้ ดั การประจาl รา้ นอาหาร MOZZA BY COCOTTE

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.