วฤธ หงสนนั ทน์

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

เซเลบหนุ่มสุดฮอต ขา ประจlาโซนนl้าหอมของอีฟ แอนดบ์ อย กลนิ่ หอมทเี่ ขา ชื่นชอบเป็นพิเศษคือ นl้าหอมของ Davidoff นอกจากนี้เขายังเป็นหนุ่มยุคใหม่ที่ดูแล ตวั เองเปน็ พเิ ศษดว้ ยผลติ ภณั ฑอ์ ยา่ ง Kiehl’s Vit C เซรมั่ วติ ามนิ ซบี าl รงุ ผวิ เขม้ ขน้ และผลติ ภณั ฑบ์ าl รงุ ผวิ จาก Biotherm Homme

Champion

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.