เขรกิ า โชตวิ จิ ติ ร

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

จนิ นี่ ไอดอลสาวแสนออ่ นหวาน เธอมกั จะใสใ่ จในเรอื่ งของหนา้ และผมอยเู่ สมอ ไอเทม็ สช์ นิ้ โปรดของเธอทหี่ าซอื้ ไดจ้ ากอฟี แอนดบ์ อย ชนิ้ แรกคอื AVEDA Invati Advanced Tavel 3 Step Set ทที่ าl ใหเ้ ธอดแู ลสขุ ภาพผมไดท้ กุ ที่ นอกจากนี้ รองพนื้ ทเ่ี ธอขาดไมไ่ ดก้ ค็ อื Lancôme Teint Idole และกอ่ นนอนเธอตอ้ งบาl รงุ รมิ ฝปี ากดว้ ย Laneige Lip Sleeping Mask - Berry ทกุ ครงั้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.