สรยั วชั รพล

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

เมกอพั จงั กแี้ ละเซเลบสาวรนุ่ ใหมอ่ ยา่ งสรยั กม็ ไี อเทม็ ส์ เดด็ ๆ ทใี่ ชค้ อื Clinique ในกลมุ่ Moisture Surge สกนิ แครท์ ชี่ ว่ ยใหค้ วามชมุ่ ชนื่ กบั ผวิ ซงึ่ เธอชอบใชบ้ าl รงุ กอ่ น แต่งหน้าทุกครั้ง ส่วนเมกอัพนั้น เธอชอบใช้ Urban Decay Shapeshifter สาl หรบั คอนทวั รแ์ ละไฮไลตใ์ บหนา้ และสงิ่ ทเี่ ธอหลงรกั ทสี่ ดุ คอื ลปิ สตกิ เฉดสแี ดงทกุ โทนสขี อง MAC เปน็ สงิ่ ทขี่ าดไมไ่ ดเ้ ลย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.