เทวำศรม หวั หนิ รสี อรท์ Tripadvisor Travelers’ Choice Award

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

เทวำศรม หวั หนิ รสี อรท์ ฉลองกำรขนึ้ เปน็ โรงแรมขนำดเลก็ ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเป็นลlำดับที่ 4 จำก Tripadvisor Travelers’ Choice Award โดยกำรโหวตจำกนกั ทอ่ งเทยี่ ว แตล่ ะสำขำ จดั โปรโมชนั่ พเิ ศษมอบ Sparkling Wine 1 ขวด ใหแ้ กผ่ เู้ ขำ้ พกั ในหอ้ งพกั ประเภท Beach Villa หรอื Beachfront Villa อยำ่ งนอ้ ย 2 คนื ตดิ ตอ่ กนั โดยสำl รองหอ้ งพกั ผำ่ น ทำงโรงแรมโดยตรง และแจ้งใช้รหัสกำรจอง ‘BESTRESORTHUAHIN’ ตงั้ แตว่ นั น-ี้ 31 ตลุ ำคม 2561 เงอื่ นไขอนื่ ๆ เปน็ ไปตำมทรี่ สี อรท์ กำl หนด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.