Maison de Grand Esprit

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

เปดิ ตวั ไวนจ์ ากแหลง่ ผลติ ทดี่ ที สี่ ดุ ของฝรงั่ เศส

เปดิ ตวั ไปสดๆ รอ้ นๆ สาV หรบั ไวนช์ อื่ ดงั จากฝรงั่ เศส เมซง เดอ กรองด์ เอสปรติ ในบรรยากาศสดุ หรหู รา กบั อาหารมอื้ พเิ ศษในเมนอู าหารและเครอื่ งดมื่ ทคี่ ดั สรร ออกมาอยา่ งบรรจง ทรี่ า้ น Brasserie 9 สาทร ซอย 6 งานนม้ี เี ซเลบรติ ตี้ บเทา้ เขา้ รว่ มงานคบั คงั่ พรอ้ มเผย ความประทบั ใจเกยี่ วกบั ฝรงั่ เศสทงั้ แหลง่ ทอ่ งเทยี่ ว ศลิ ปะ วฒั นธรรม รวมไปถงึ วฒั นธรรมการกนิ ดมื่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.