การทอ่ งเทยี่ วสงิ คโปร์

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

ประกาศความรว่ มมอื กบั Wongnai

การทอ่ งเทยี่ วสงิ คโปร์ ประกาศความรว่ มมอื กบั Wongnai โปรโมทอาหารเมนอู รอ่ ย บนเกาะสงิ คโปร์ ใหน้ กั ชมิ ชาวไทยคน้ หารา้ นอาหาร รวมถงึ แชรค์ วามคดิ เหน็ เกยี่ วกบั อาหารทสี่ งิ คโปรบ์ นออนไลนแ์ พลตฟอรม์ และแอปพลเิ คชนั ของวงในไดอ้ ยา่ งงา่ ยดาย ซงึ่ ตลอดทงั้ ปนี การทอ่ งเทยี่ วสงิ คโปรแ์ ละวงในจะรว่ มจดั แคมเปญอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ตดิ ตามขอ้ มลู ไดท้ Facebook: Visitsingaporeth และ Line: @Visitsingaporeth

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.