Interview

โลกแหง่ เสยี งเพลง มติ รภาพ ความรกั ของ 4 หนมุ่ GETSUNOVA

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Getting Know Getsunova’s Music World

โลกแหง่ เสยี งเพลง มติ รภาพ ความรกั ของ 4 หนมุ่ Getsunova

ถงึ เวลาสาV คญั เตม็ ที ชว่ งนี้ 4 หนมุ่ จากวงเกท็ สโึ นวา (Getsunova ) เนม-ปราการ ไรวา (รอ้ งนาV ), นต-ปณต คณุ ประเสรฐิ (กตี าร)์ , ไปรท-์ คมฆเดช แสงวฒั นาโรจน์ (กลอง) และนาฑ-ี นาฑี โอสถานเุ คราะห์ เลยฟติ หนกั เตรยี มจดั เตม็ กบั คอนเสริ ต์ ใหญค่ รง้ั แรกของพวกเขา Chang Music Connection presents Getsunova Concert Atmosphere ทจี่ ะมขี นึ้ ในวนั ที่ 25 สงิ หาคมนี้ ทธี่ นั เดอรโ์ ดม เมอื งทองธานี พรอ้ มขนเพลงทตี่ งั้ ใจสรา้ งสรรคก์ นั มากวา่ 12 ปี มาชว่ ยเนรมติ แตล่ ะชนั้ บรรยากาศใหส้ นกุ สนานและอมิ่ เอม

จากจดุ เรมิ่ ตน้ เลก็ ๆ ทเ่ี กดิ จากความรกั ในเสยี งเพลง คอ่ ยๆ เตบิ โตบนเสน้ ทางทเี่ รยี กวา่ มาไกลเกนิ ฝนั ผา่ นการเคยี่ วกราV อยา่ งเขม้ ขน้ จากวงดนตรที ไี่ มม่ ใี ครรจู้ กั จนแจง้ เกดิ ในฐานะนกั ดนตรรี นุ่ ใหมม่ าแรงในปี 2555 ด้วยเพลง “ไกลแค่ไหนคอื ใกล้” ช่วยลบคVาสบประมาทมากมายก่อนหน้าเรื่องต้นทุนชีวิตที่ดีของทั้งสี่ได้อย่าง ไมเ่ หลอื รอ่ งรอย เพลงหลายเพลงอยา่ งเชน่ “คาV ถามซงึ่ ไรค้ นตอบ”, “อยตู่ รงนนี้ านกวา่ น”ี้ , “คนไมจ่ าV เปน็ ” ฯลฯ มยี อดผชู้ มในยทู บู ทะลุ 100 ลา้ นววิ พรอ้ มกบั ทวั รค์ อนเสริ ต์ ทวั่ ประเทศตลอดทงั้ ปี

กอ่ นจะไปโยกและกระโดดกนั สดุ ตวั ในชว่ งปลายเดอื นสงิ หาคมนี้ OK! เลยชวนหนมุ่ ๆ ทงั้ สคี่ นมาพดู คยุ ถงึ เรอื่ งราวชวี ติ ของพวกเขา ทงั้ มติ รภาพกวา่ 12 ปี โลกแหง่ เสยี งดนตรี ตลอดจนเรอื่ งสาวๆ ในมมุ มองของ 4 หนมุ่ ดว้ ย

ถา้ เปรยี บเทยี บการเดนิ ทางของวงเปน็ กราฟ คดิ วา่ กราฟของ เก็ทสึโนวา เป็นอย่างไร

ปณต: ตอนแรกนตี่ อ้ งบอกวา่ กราฟแทบไมข่ นึ้ เลย แตอ่ ยดู่ ๆี กพ็ งุ่ ขนึ้ และขนึ้ มาตลอด ชว่ งนกี้ อ็ ยตู่ วั คอ่ ยๆ เปน็ คอ่ ยๆ ไป แบบสบายๆ ครบั

เอกลักษณ์ในการแต่งเพลงของเก็ทสึโนวา อย่างหนึ่งคือ ชอื่ เพลงจะมคี วามหมายยอ้ นแยง้ กนั อยา่ งเชน่ ไกลแคไ่ หน คอื ใกล,้ เหตผุ ลทไี่ มม่ เี หตผุ ล, รดู้ วี า่ ไมด่ ,ี ชวี ติ ทมี่ ชี วี ติ ฯลฯ ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร

ปณต: ผมมกั เหน็ คาl เหลา่ นใี้ นบทความ หนงั สอื หรอื เรอื่ งสนั้ รสู้ กึ วา่ เปน็ คาl ทนี่ า่ สนใจ ถา้ เรานาl มาแตง่ เพลงกจ็ ะทาl ใหม้ นั ดมู อี ะไรและมเี อกลกั ษณม์ ากขนึ้ เลยนาl มาเปน็ แรงบนั ดาลใจ ในการทาl เพลงครบั

การที่เพลงของเก็ทสึโนวาหลายเพลงขึ้นแตะหรือมากกว่า 100 ล้านวิว กลายเป็นความคาดหวังโดยอัตโนมัติไหมว่า ต่อไปทVาเพลงเราต้องมาถึงจุดนี้หรือมากกว่า

เนม: ไมไ่ ดร้ สู้ กึ วา่ ทกุ เพลงทท่ี าl ตอ้ งเปน็ แบบนนั้ เราภมู ใิ จกบั ทกุ เพลงทที่ าl ออกมา และยอมรบั กบั เสยี งตอบรบั หรอื กระแส ของเพลงนนั้ ๆ เพราะวา่ ทกุ เพลงลว้ นมหี นา้ ทขี่ องตวั เองและ แตกตา่ งกนั เปน็ ไปไมไ่ ดเ้ ลยทที่ กุ เพลงทที่ าl ออกมาหรอื รอ้ ง ออกมาจะเปน็ แบบเพลงฮติ 100 ลา้ นววิ ทกุ เพลง

ปณต: อยา่ งเพลง “รดู้ วี า่ ไมด่ ”ี เปน็ เพลงทคี่ อ่ นขา้ งจะวยั รนุ่ แตไ่ มใ่ ชเ่ พลง 100 ลา้ นววิ หนา้ ทขี่ องมนั กค็ อื แสดงใหเ้ หน็ วา่ เราเปดิ รบั สงิ่ ใหมๆ่ เปดิ รบั แนวเพลงทที่ นั สมยั ไมไ่ ดท้ าl เพลง แบบซาl้ ๆ ผมวา่ ถา้ ตงั้ ใจจะทาl เพลงแบบ 100 ลา้ นววิ อยา่ งเดยี ว มนั จะไมห่ ลากหลาย

แล้วเพลงแบบไหนที่เรียกว่าเป็นเพลงแบบ 100 ล้านวิว ปณต: เพลงอกหกั หรอื เพลงชา้ ๆ ซงึ้ ๆ ดนตรนี อ้ ยๆ คนไทย ชอบฟงั เมโลดเี้ ขา้ ถงึ งา่ ย แตน่ อกจาก Youtube ทคี่ นเขา้ ดู ตอนนี้ วิธีการฟังเพลงก็จะหลากหลายมากขึ้นด้วย ช่วงนี้ คนเมอื งจะสตรมี มง่ิ ใน Joox, ใน Apple Music, ใน Spotify สว่ น Youtube จะเปน็ คนตา่ งจงั หวดั มกี ารแบง่ ตลาดกนั มากขึ้น พอกลุ่มคนฟังเปลี่ยน เราจะไปคาดหวังให้ยอด เทา่ เดมิ ไมไ่ ด้ เพราะกลมุ่ ของเรากจ็ ะเรมิ่ เขา้ ไปสตรมี มงิ่ ใน Joox แทน

วงการเพลงมีความเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งในแง่ของคนฟัง เพลง และการเข้าถึงเพลง ต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในฐานะ ศิลปนิ และผู้ผลิต

ปณต: เนื่องจากช่องทางมันเยอะมาก เพลงที่สามารถใส่ เขา้ ไปในสตรมี มงิ่ เหลา่ นนั้ สามารถใสเ่ ทา่ ไรกไ็ ด้ ไมเ่ หมอื น เมอื่ กอ่ นทรี่ อ้ งเพลงแลว้ ตอ้ งรอควิ เปดิ ในวทิ ยุ แตต่ อนนคี้ นฟงั สามารถเขา้ ถงึ เพลงไดโ้ ดยตรง ถา้ เขาอยากฟงั เพลงเรากต็ อ้ ง มใี ห้ คนทาl เพลงเลยตอ้ งทาl เพลงใหเ้ รว็ ขนึ้ และมคี ณุ ภาพท่ี ดขี นึ้ ดว้ ย เพอื่ ทคี่ นฟงั จะไดร้ สู้ กึ วา่ เรายงั คงคณุ ภาพ ยงั ดนู า่ ตนื่ เตน้ อยู่

ทกุ วนั นเี้ พลงสว่ นใหญม่ กั ทาV เปน็ ซงิ เกลิ เปน็ ไปไดไ้ หมวา่ จะ ได้เห็นอัลบั้มที่ 2 ของเก็ทสึโนวา

เนม: เป็นไปได้ครับ ไม่ต้องรอนานเหมือนอัลบั้มแรกด้วย ตอนนกี้ าl ลงั ทาl อลั บมั้ ที่ 2 อยู่ เรามเี พลงทสี่ ามารถรวมเปน็ อลั บมั้ อยแู่ ลว้ ผมวา่ สนิ้ ปหี รอื ไมก่ ต็ น้ ปหี นา้ คงไดเ้ หน็ กนั

คิดว่าปกอัลบั้มที่ 2 จะเป็นอย่างไร คราวนี้นาฑีจะเปิด หน้ากากหรือเปล่า

ปณต: นาฑจี ะไมม่ วี นั ถอดหนา้ กาก แตจ่ ะปดิ ยงิ่ กวา่ เดมิ ปดิ หมดหนา้ ตอ่ ไปอาจจะใหป้ ดิ ตวั ไปดว้ ยเลย (หวั เราะ)

นาฑ:ี ทยี่ งั ไมเ่ ปดิ หนา้ เพราะนคี่ อื ซกิ เนเจอรข์ องวงครบั นาฑี อยากใหค้ นจาl ได้ เลยใสห่ นา้ กากไวอ้ ยา่ งนี้ ถ้าย้อนเวลากลับไป มีเพลงไหนที่ตั้งใจทVามาก แต่ตอนนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจ

ปณต: เพลง “รปู ภาพ” นตี่ ง้ั ใจทาl กนั มากเลยนะ หวงั วา่ มนั นา่ จะเปน็ เพลงทไี่ ดเ้ ลน่ บอ่ ย แตก่ ลบั เงยี บกวา่ ทคี่ ดิ กลาย เปน็ เพลง “เศษสว่ น” ทไี่ ดร้ บั การตอบรบั ดกี วา่ สว่ นตอนนี้ ผมอยากแนะนlาให้รอฟังเพลงใหม่ที่เราทlากับวี (วิโอเลต วอเทียร์) ซึ่งกlาลังจะออกมาให้ฟังก่อนคอนเสิร์ตนิดเดียว เตรยี มตวั กนั ไดเ้ ลยครบั

เนม: เนมชอบเพลง “Season” ครบั เมอื่ กอ่ นคนกช็ อบเยอะ นะครบั แลว้ กค็ ดิ วา่ ถา้ นาl กลบั มารอ้ งใหมก่ ย็ งั นา่ จะชอบอยู่ นาฑ:ี เพลง “กลอ่ ม” ครบั เพราะเปน็ ซงิ เกลิ แรกของพวกเรา กอ็ ยากใหท้ กุ คนลองฟงั ดวู า่ เพลงแรกทเี่ กท็ สโึ นวาปลอ่ ยออก มาเปน็ แบบนี้

ไปรท:์ แนะนาl เพลงชอื่ วา่ “วา่ งเปลา่ ” หาฟงั ยากนดิ หนงึ่ ครบั จะตอ้ งเปน็ คนทมี่ บี อ็ กซเ์ ซต็ อลั บมั้ แรกของวง รสู้ กึ วา่ อารมณ์ เพลงใหค้ วามรสู้ กึ วา่ งเปลา่ แลว้ ยงั เปน็ เหมอื นตน้ ฉบบั ในเรอื่ ง ของดนตรใี หก้ บั เพลง “ไกลแคไ่ หนคอื ใกล”้ ดว้ ยครบั

ทุกวันนี้เป้าหมายในการทVางานของเก็ทสึโนวาคืออะไร เนม: ถ้าตอนนี้เลยคือพวกเราพยายามทlาตัวให้พร้อมที่สุด สlาหรับคอนเสิร์ตใหญ่ที่กlาลังจะเกิดขึ้น อยากทาl ให้ทุกคน ทมี่ าชมมคี วามสขุ สนกุ ไปกบั การแสดงของเราในคอนเสริ ต์ นคี้ รบั

ปณต: คอนเสริ ต์ ครงั้ นจี้ ะเลา่ เรอื่ ง 4 ชน้ั บรรยากาศ เพราะ เกท็ สโึ นวาเปน็ ดวงจนั ทรใ์ ชไ่ หมครบั กเ็ ลยจะพาทกุ คนลอย สงู ขนึ้ ไปเรอื่ ยๆ จากพนื้ โลก ผา่ นอปุ สรรค ผา่ นความอา้ งวา้ ง ผา่ นอะไรตา่ งๆ นานา จนกวา่ จะไปถงึ ดวงจนั ทร์ แลว้ กจ็ ะมี ตวั คาแรก็ เตอรพ์ เิ ศษทจี่ ะพาทกุ คนไปทวั ร์ 4 ชน้ั บรรยากาศ มที งั้ ชนั้ ทสี่ นกุ สดุ ๆ และชนั้ ทเ่ี ศรา้ สดุ ๆ มชี นั้ ทวี่ นุ่ วายสดุ ๆ ฯลฯ แนน่ อนวา่ จะมเี พลงของเกท็ สโึ นวาเขา้ มาเลน่ ซง่ึ ปรบั ให้

เหมาะกบั ชนั้ บรรยากาศแตล่ ะชนั้ มากขนึ้ ดว้ ยครบั

เรียกว่าเพลง “ไกลแค่ไหนคือใกล้” คือจุดเปลี่ยนของวง เก็ทสึโนวา เลย

เนม: ใชค่ รบั จากวงทแี่ บบไมค่ อ่ ยจะมงี าน เวลาเลน่ ทไี่ หน กไ็ มค่ อ่ ยมคี นรจู้ กั เพลงพวกเรา พอมเี พลงนมี้ นั ทาV ใหห้ ลายๆ อยา่ งเปลยี่ นโดยทยี่ งั ไมท่ นั ไดต้ ง้ั ตวั เราออกทวั รค์ รงั้ แรกกบั เพลงนี้ ไดเ้ รยี นรชู้ วี ติ ของนกั ดนตรเี มอื งไทยวา่ เปน็ อยา่ งไร มันเปิดโลกทัศน์ให้เราได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน (ปหี นงึ่ ๆ ตอ้ งทวั รค์ อนเสริ ต์ กคี่ รงั้ ) ประมาณ 100 ครงั้ นะครบั รวมโชวใ์ นกรงุ เทพฯ ดว้ ย คอื ตอ่ ใหอ้ ยกู่ รงุ เทพฯ เรากต็ อ้ ง ออกมาทาV งานตลอด

เคยเบื่อไหมกับการที่ต้องเล่นเพลงซV้าๆ เดิมๆ

ปณต: กม็ เี บอื่ บา้ งนะครบั แตก่ แ็ กโ้ ดยเอาเพลงนนั้ ออกจาก ลสิ ตบ์ า้ ง เนอื่ งจากตอนหลงั ๆ เพลงเราเรมิ่ เยอะแลว้ แตเ่ พลง ฮติ จะเบอื่ ยากหนอ่ ย เพราะพอรอ้ งแลว้ มนั สนกุ

เนม: แลว้ เรากไ็ ดร้ บั พลงั จากคนดกู ลบั มาดว้ ย มนั เหมอื น การเตมิ เตม็ เหมอื นเปน็ การไดร้ อ้ งเพลงรว่ มกนั ไดแ้ ชรก์ บั คนดู เหมอื นเขาเปน็ เพอ่ื นของเรา

สังเกตว่าเวลาเนมอยู่บนเวทีกับเวลาที่คุยกันอยู่ตอนนี้ ไม่เหมือนกันเลย

เนม: ใชค่ รบั เวลาอยบู่ นเวทเี ราตอ้ งเปน็ ศลิ ปนิ ทคี่ นทกุ คน คาดหวงั อยากใหค้ นดปู ระทบั ใจ เราเลยตอ้ งแบง่ ตวั ตนให้ ชดั เจนวา่ เวลาอยกู่ บั เพอื่ นเราจะเปน็ แบบนี้ เวลาอยบู่ นเวที เราตอ้ งเปน็ อกี แบบ คอื เปลยี่ นโหมดไปเลย อาชพี นมี้ นั ไมไ่ ด้ งา่ ยเหมอื นทที่ กุ คนคดิ หรอกครบั มคี วามเครยี ดไมต่ า่ งจาก งานออฟฟศิ ทวั่ ไป ตอ้ งเสยี สละอะไรเยอะเหมอื นกนั กบั การ เปน็ นกั รอ้ ง นกั ดนตรอี าชพี กอ่ นหนา้ ประมาณ 1 เดอื นเรา จะรตู้ ารางชวี ติ แลว้ วา่ เปน็ อยา่ งไร เพราะฉะนน้ั เวลาคนเขา จา้ งไปเลน่ ทไี่ หน เราจะปว่ ยไมไ่ ด้ นอกจากจะเปน็ เรอ่ื งคอขาด บาดตายจริงๆ สุดวิสัยจริงๆ ตัวเนมเองไม่สบายก็ไม่ได้ สมมตวิ นั นตี้ อ้ งไปงานแลว้ ไมม่ เี สยี งพดู เลย กต็ อ้ งไป แลว้ หา ทางแกใ้ หต้ วั เอง มคี รงั้ หนงึ่ ทเี่ จอเหตกุ ารณน์ โชคดตี อนนนั้ มพี แี่ อร์Themousses มาชว่ ยรอ้ งเพลงให้ เพราะฉะนนั้ อาชพี นี้ต้องมีความอดทนสูง ต้องเรียนรู้ที่จะปรับแก้ไขกับทุก สถานการณใ์ หไ้ ดเ้ หมอื นกนั

ถ้าเลือกสมาชิกเข้ามาในวงได้อีกหนึ่งคน จะเลือกใคร ให้ มาทVาตVาแหน่งอะไร

เนม: พบี่ อม Tabasco เลน่ เบส คอื เขาเปน็ คนเลน่ ใหเ้ ราจรงิ ๆ อยแู่ ลว้ เพราะวงเราไมม่ มี อื เบส ตอนทวั รค์ อนเสริ ต์ ดว้ ยกจ็ ะมพี เี่ ขา คอยเลน่ ใหต้ ลอด

เพลงไหนของวงที่สมาชิกในเก็ทสึโนวาชอบมากที่สุด

ปณต: เพลง “รดู้ วี า่ ไมด่ ”ี ครบั เพราะสนกุ จงั หวะกก็ ลางๆ จะเลน่ ใหบ้ มู๊ ากกไ็ ด้ มนั แปรเปลยี่ นได้

ไปรท์ : เพลง “ชวี ติ ทมี่ ชี วี ติ ” เพราะเปน็ เพลงทหี่ นกั แนน่ และ เร็วที่สุดที่พวกเราเคยทVามา ผมสนุกกับการที่ได้เล่นเพลง สดๆ พลงั มนั เยอะดี

นาฑี: ผมชอบเพลง “สงิ่ ทตี่ ามหา” ครบั เพราะวา่ เปน็ เพลง ทแี่ ฮปปแ้ี ละเพราะดว้ ย เพลงนจี้ ะเปน็ เพลงทเี่ ราเลน่ เปดิ ทกุ โชว์ ทาV ใหร้ สู้ กึ ดี

เนม: สว่ นเนมตอ้ งชอบทกุ เพลง เพราะตอ้ งรอ้ งทกุ เพลง ถงึ แมจ้ ะมบี างเพลงทชี่ อบนอ้ ยกวา่ เพลงอนื่ แตก่ ต็ อ้ งปรบั โหมด ใหม้ สี ตอิ ยกู่ บั เพลงนนั้ ใหไ้ ด้ แลว้ กอ็ ยกู่ บั เรอื่ งราวของเพลงนนั้ เพราะถา้ รอ้ งออกไปแบบทไี่ มช่ อบ คนทดี่ หู รอื ฟงั กจ็ ะรทู้ นั ที

ความประทับใจที่มีต่อกันตลอดเวลากว่า 12 ปีของทุกคน คือเรื่องอะไร

ปณต: พวกเขา 3 คนเปน็ กลมุ่ คนทอี่ ยดู่ ว้ ยแลว้ สบายใจ ผม ไมต่ อ้ งเปน็ คนอนื่ แคเ่ ปน็ ตวั เอง ไมต่ อ้ งคดิ อะไรมาก และ ผมกม็ นั่ ใจวา่ เขาจะไมค่ ดิ อะไรมากเหมอื นกนั เราตา่ งเขา้ ใจ กนั ไปแลว้

เนม: ผมวา่ คนทอี่ ยดู่ ว้ ยกนั เปน็ วงมาไดน้ านขนาดนี้ ไมเ่ คย มปี ญั หาใหญโ่ ตมากมาย หรอื ตอ้ งมกี ารเปลยี่ นคนเขา้ มา มนั กน็ อ้ ยมากในยคุ สมยั นี้ นน่ั หมายความวา่ เราตอ้ งเขา้ กนั ได้ จรงิ ๆ นคี่ อื ความประทบั ใจของผม

ไปรท์: พวกเรามคี วามเปน็ เพอื่ นกนั สงู นะผมวา่

นาฑ:ี คนทยี่ อมกนั มาก หมายความวา่ กต็ อ้ งรกั กนั มาก การ ทอี่ ยกู่ นั มาหลายปี กน็ า่ จะเปน็ เพราะวา่ รกั กนั จรงิ ถงึ ไดอ้ ยกู่ นั มานานขนาดนี้

ปณต: ผมวา่ เราไมไ่ ดร้ สู้ กึ วา่ อยากจะไปเรยี นรอู้ ะไรใหมก่ บั คนอนื่ เพราะวา่ มนั ลงตวั แลว้ แนน่ อนวา่ ชว่ งแรกๆ กต็ อ้ งมี ความไมล่ งตวั แตว่ า่ ในระหวา่ งทาง ขอ้ เสยี ตา่ งๆ กค็ อ่ ยๆ ปรบั กนั ไป พอเจอกนั นานเขา้ เคมกี เ็ ขา้ กนั

ทกุ เพลงลว้ นมหี นา้ ทขี่ องตวั เอง และแตกตา่ งกนั เปน็ ไปไมไ่ ดเ้ ลย ทที่ กุ เพลงทที่ า± ออกมา หรอื รอ้ งออกมาจะเปน็ แบบ เพลงฮติ 100 ลา้ นววิ ทกุ เพลง เนม-ปรการ ไรวา

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.