Special Interview

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

The Legend Continues

อนนั ดา เอเวอรงิ่ แฮม และเป-้ อารกั ษ์ อมรศภุ ศริ ชวนคณุ ตงั้ คาl ถามกบั ความเชอื่ และศรทั ธา ในหนงั แอคชนั่ สดุ มนั ‘ขนุ พนั ธ์ 2’

อนนั ดา เอเวอรงิ่ แฮม และเป-้ อารกั ษ์ อมรศภุ ศริ ชวนคณุ ตงั้ คา± ถาม กบั ความเชอื่ และศรทั ธาในหนงั แอคชนั่ สดุ มนั ‘ขนุ พนั ธ์ 2’

จากประสบความสาV เรจ็ กบั หนงั แอคชนั่ ทไี่ ดแ้ รงบนั ดาลใจจากตาV นานฮโี รต่ าV รวจไทยอยา่ ง ‘ขนุ พนั ธ’์ ไปเมอื่ ปี 2559 เรว็ ๆ นี้ ‘ขนุ พนั ธ’์ จะกลบั มาอกี ครงั้ โดยอนนั ดา เอเวอรงิ่ แฮม ยงั รบั หนา้ ทสี่ านตอ่ ตาV นานแอคชนั่ เชน่ เคย โดยครงั้ นจี้ ะมาพรอ้ มคปู่ รบั คนใหมค่ อื ‘เสอื ใบ’ ขนุ โจรในประวตั ศิ าสตร์ รบั บทโดยเป-้ อารกั ษ์ อมรศภุ ศริ

ขนุ พนั ธ์ 2 วา่ ดว้ ยเรอ่ื งการแฝงตวั เขา้ ไปอยใู่ นซมุ้ โจรของขนุ พนั ธใ์ นชอื่ ‘เสอื บตุ ร’ ทVาใหเ้ ขาไดพ้ บกบั ความซอื่ สตั ย์ สามคั คใี นหมโู่ จรรวมไปถงึ มติ รภาพระหวา่ งเขากบั ‘เสอื ใบ’ จนตอ้ งตงั้ คVาถามกบั ความศรทั ธาตอ่ บทบาทหนา้ ที่ ความชว่ั และความดใี นฐานะตาV รวจ เรอื่ งราวตอ่ ไปจะเปน็ อยา่ งไร ตดิ ตามกนั ไดใ้ นโรงภาพยนตรใ์ นวนั ที่ 9 สงิ หาคม แตก่ อ่ นอนื่ OK! ขอพรวี วิ เบอื้ งหลงั ดว้ ยบทสมั ภาษณข์ อง 2 นกั แสดงนาV ในเรอื่ งกนั กอ่ นคะ่

ได้คุยกับคุณโขม (ก้องเกียรติ โขมศิริ) ไว้ตั้งแต่แรกเลย หรือเปล่าว่าขุนพันธ์จะมีภาคต่อ

อนันดา: เดมิ ทเี คยคยุ กนั ไวว้ า่ อยากจะทาV 2 ภาคตดิ กนั เลย แตน่ เี่ ราเวน้ เกอื บ 3 ปไี ดค้ รบั กต็ อ้ งรอื้ ฟน้ื กนั หนอ่ ย แตค่ วาม ดุ ความเดอื ดของทา่ นขนุ พนั ธม์ นั เหมอื นอยใู่ น DNA จาก ภาคแรก พอมันติดหนวด ใส่ชุด เจอความร้อนของฉาก ไดย้ นิ เสยี งปนื ทกุ อยา่ งมนั กก็ ลบั มาไวมาก ทาV ใหร้ วู้ า่ OK! ขนุ พนั ธเ์ รมิ่ แลว้ อยา่ งภาคนมี้ นั จะบอู๊ กี แบบ ภาคทแี่ ลว้ จะมี เรอื่ งของ CG เขา้ มาเยอะหนอ่ ย แตส่ าV หรบั ภาคนพี้ โี่ ขมอยาก ให้ฉากแอคชั่นดูเรียลลิสติกขึ้นซึ่งเอฟเฟกต์ที่เราจะเห็นใน ภาพยนตรน์ 90% เปน็ ของจรงิ หมด ถา้ เราเหน็ ระเบดิ นคี่ อื ระเบดิ จรงิ ๆ พวกเซต็ ฉากนน่ั นี่ ทาV จรงิ หมดเลยและรอบนี้ จะมีความเป็นแฟชั่นมากกว่าด้วยวิธีการแต่งตัวให้มีความ เปน็ แกง๊ สเตอรม์ ากขนึ้ ไมใ่ ชแ่ คเ่ ปน็ หนงั คาวบอย ระเบดิ ภเู ขา เผากระท่อมอย่างเดียว อยากให้มีความหล่อแบบอินเตอร์ หนอ่ ย

ได้ยินมาว่าภาคนี้ขุนพันธ์ต้องเข้าไปอยู่ในแก๊งโจรด้วย

อนนั ดา: ใชค่ รบั เขา้ ไปแฝงตวั อยใู่ นซมุ้ โจรของเสอื ฝา้ ย กอ่ น หน้าที่จะเข้าไปก็รู้สึกมีความขัดแย้งในใจอยู่แล้วเพราะ เหมือนถูกกฎหมายหักหลัง พอไปอยู่ตรงนั้นเขาก็ได้เห็น ความสามคั คี ความซอื่ สตั ยจ์ นตอ้ งตงั้ คาV ถามขนึ้ มาวา่ ความ ถกู ตอ้ ง ความดี มนั กาV หนดดว้ ยอะไร ดว้ ยกฎหมาย หรอื มนษุ ยเ์ ราสรา้ งขน้ึ มาเอง ใครเปน็ คนดี ใครเปน็ คนไมด่ เรา ตดั สนิ กนั อยา่ งไร ขา้ ราชการกม็ คี อรปั ชนั่ แตก่ เ็ อากฎหมาย มาอ้าง ส่วนกลุ่มเสือฝ้ายใช้กฎหมู่ แต่ก็มีความซื่อสัตย์ กตญั ญู แลว้ ยงั ไดม้ าสนทิ กบั เสอื ใบอกี มกี ารปฏญิ าณวา่ จะ เปน็ พนี่ อ้ งกนั ตลอดไป กลายเปน็ เรอื่ งใหญส่ าV หรบั ขนุ พนั ธ์ แล้วเป้ล่ะได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนมารับบทเสือใบ

เป:้ ความจรงิ จะเหน็ ผมแวบๆ จากภาคทแี่ ลว้ แตน่ กี่ ห็ า่ งไป ตงั้ 3 ปกี วา่ ครบั จรงิ ๆ หลงั จากทรี่ วู้ า่ จะไดเ้ ลน่ กไ็ ปซอื้ ปนื อดั แกส๊ มาฝกึ ควงทบี่ า้ น ฝกึ อยนู่ านเลย จนวนั หนงึ่ พโี่ ขมสง่ เรเฟอเรนซท์ า่ ควงปนื มาให้ ทาV ใหร้ วู้ า่ อา้ ว! มนั ควงปนื คนละ ดา้ นกบั ทผี่ มฝกึ นี่ (หวั เราะ) ตอ้ งฝกึ ใหมห่ มด ผมชอบมากครบั เรอื่ งนี้ เพราะวา่ ไมเ่ คยไดเ้ ลน่ หนงั ทไี่ ดข้ มี่ า้ ยงิ ปนื มากอ่ นเลย มนั เปน็ ความสนกุ ของเดก็ ผชู้ ายนะ่ ไดก้ ลบั มาทาV งานกบั พโี่ ขม หลงั จากเรอื่ งเฉอื น เขาชวนกต็ อบตกลงเลย คดิ ดใู ครจะให้ คนหนา้ ตมี๋ าเลน่ เปน็ เสอื ใบ นอกจากพโี่ ขม

อนนั ดา: เขายงั เอาผมมาเลน่ เปน็ ขนุ พนั ธเ์ ลย หนา้ ฝรงั่ ขนาดนี้ เป้: ถ้ามองในแง่ของผู้กVากับที่อยากเปลี่ยนคาแร็กเตอร์ นกั แสดง ผมวา่ ไมม่ ใี ครทจี่ ะเปลยี่ นนกั แสดงแบบสดุ ๆ เทา่ พโี่ ขมแลว้ เขาชอบเอาคนนมี้ าทาV แบบนนั้ เอาคนนนั้ มาทาV อยา่ งนี้ แลว้ มนั สนกุ ในแงข่ องอาชพี

ถามเรื่องเสื้อผ้ากันหน่อย ในเรื่องนี้เสือใบก็ใช้เสื้อผ้าเยอะ มาก

เป:้ เรอื่ งนแี้ ตง่ ตวั ชา้ มากครบั กวา่ จะออกจากบา้ นได้ มเี สอื้ มโี คต้ มเี ขม็ ขดั หอ้ ยปนื 3 กระบอก ปนื ลกู โม่ 2 อนั แลว้ ก็ จะมปี นื อาคม มตี ะกดุ หอ้ ย แลว้ กม็ ผี า้ ขนุ แผน เรยี กวา่ พรอ็ บ แนน่ จรงิ ๆ

กอ่ นเลน่ ผมกจ็ ะไหวข้ ออนญุ าต สรา้ งตวั ละครขนึ้ มา ขอมอี สิ ระ กบั มนั อกี นดิ เพราะในภาคแรก ยงั มคี วามรสู้ กึ วา่ เราอยใู่ น กรอบอะไรบางอยา่ ง อนนั ดา เอเวอรงิ่ แฮม

อนันดา: แนน่ กนั ทกุ คนครบั ตอนแตง่ ตวั นตี่ อ้ งมไี อน้ นู่ มา คล้องนี่ มีดาบแดงเป็นอาวุธเพิ่มขึ้นมาจากภาคที่แล้ว มี อาคมทเี่ พมิ่ เขา้ มา เปน็ การพรางตวั ทาV ใหค้ นมองไมเ่ หน็ เรา เป้: ภาคนขี้ นุ พนั ธเ์ กง่ ขนึ้ เพราะไปฝกึ วชิ า

อนันดา: ขนุ พนั ธจ์ ะไปรวมกลมุ่ กบั แกง๊ มารเ์ วล อกี นดิ จะบนิ อยคู่ ู่ Black Panther แลว้ ครบั

ความท้าทายของบทขุนพันธ์และเสือใบในภาคนี้คืออะไร เป้: สาV หรบั ผมคอื การทา้ ทายตวั เอง ดว้ ยความทเี่ ราไมเ่ คย เลน่ บทแบบนี้ เลยตอ้ งฝกึ หลายอยา่ งทงั้ การใชป้ นื ลกู โม่ ฝกึ ควง ฝกึ ใสท่ า่ ทคี่ าวบอยทาV จรงิ ๆ รายละเอยี ดเลก็ ๆ ทคี่ นดู อาจไมส่ งั เกต แตเ่ ราพยายามทาV ใหม้ นั ดคู ลอ่ งแคลว่ ซงึ่ ไมง่ า่ ย เลยที่จะทVาให้ถูกต้อง หรืออย่างเรื่องเสียง เรื่องท่าทางก็ พยายามเปลยี่ น อยใู่ นกองกจ็ ะพดู อกี เสยี งตลอด รวมทงั้ การ อยบู่ นหลงั มา้ กฝ็ กึ นานมาก ผมตอ้ งเรยี นทกี่ รงุ เทพฯ 2 วนั เรยี นทกี่ าญจนบรุ 2 วนั วนั ละ 6 ชวั่ โมง เรยี นขนึ้ เขา ลงเขา ควบเรว็ พอตอนถา่ ยนยี่ ากกวา่ อกี มคี นซอ้ น ลงนาV้ ยงิ ปนื อนนั ดา: ขเี่ ฉยๆ มนั คนละอยา่ งกบั ขใี่ นหนงั เพราะตอ้ งมารก์ จดุ กบั กลอ้ ง ยงิ่ พอตอ้ งยงิ ปนื กจ็ ะคอนโทรลยาก เพราะมา้ มนั ตนื่ ของผมกจ็ ะมปี ญั หาอยหู่ ลายฉาก แตพ่ เี่ บริ ด์ (พนั เอก วนั ชนะ สวสั ดี รบั บทเสอื ฝา้ ย) นไี่ มต่ อ้ งพดู ถงึ คนนน้ั อยบู่ น หลังม้าแล้วธรรมชาติมาก ขุนพันธ์ภาคนี้ไปถ่ายกันที่ กาญจนบรุ สพุ รรณบรุ กรงุ เทพฯ คอื ทที่ รี่ อ้ นทสี่ ดุ ในประเทศ เขาเลอื กตามอณุ ภมู นิ ะผมวา่ (หวั เราะ) ตรงไหนรอ้ นทสี่ ดุ ไป ตรงนนั้

เป้: พเี่ บริ ด์ เขาจะเซยี นเรอื่ งจงั หวดั กาญฯ เขาบอกวา่ ถา้ มา อยวู่ นั แรกจะรอ้ น แลว้ วนั ที่ 2-3 จะปว่ ย แลว้ พอกลบั ไปกจ็ ะ หาย กลบั มากจ็ ะปว่ ยใหม่ แตถ่ า้ อยไู่ ป 5 วนั จะทนไดแ้ ลว้ อณุ ภมู ติ อนกลางวนั กบั ตอนกลางคนื นคี่ นละเรอื่ งเลย ตอนเชา้ จะเยน็ มาก ตอนกลางวนั รอ้ นมาก แตท่ มี่ นั รอ้ นลา่ สดุ ทเี่ จอ กท็ มี่ นี บรุ

อนันดา: ก็เคยเตือนแล้วไงว่าเดี๋ยวก็รู้เองว่าเป็นอย่างไร เพราะถา้ เขาทาV ภาค 2 ตอ่ จากภาคแรกเลย ผมคงลงั เล เฮย้ จะเอาตอ่ เลยเหรอ แตพ่ อมนั เบรกมา 3 ปี กเ็ ลยคดิ ถงึ แตก่ รู้ชะตากรรมว่ามันจะเป็นอย่างไร แต่เป้นี่อยากสนุก ขี่ม้า อะไรแบบนี้ เปน็ ไงละ่ เดอื ดไหม

เป้: อยากจะขมี่ า้ ลงนาV้ ใหไ้ ด้ แตม่ นั ไมย่ อมลง (หวั เราะ)

การทเี่ ราจะตอ้ งเลน่ เปน็ คนทมี่ ตี วั ตนจรงิ ๆ ในประวตั ศิ าสตร์ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เป้: ผมพยายามไปหาหนงั สอื มาอา่ น มเี ลม่ หนงึ่ ทคี่ อ่ นขา้ ง ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมคิดไว้ชื่อว่าประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ภาค 2 เปน็ เรอื่ งของเสอื ยอ้ ย ทไ่ี ปเจอทงั้ เสอื ฝา้ ยและเสอื ใบ ก็เลยได้ข้อความบางอย่างว่า “สุภาพบุรุษออกจากคุกมา บวช” เรากเ็ อามาวเิ คราะหส์ รา้ งตวั ละครใหเ้ ขาเปน็ เดก็ ของ เสอื ฝา้ ยมากอ่ น แลว้ กลบั ไปใชช้ วี ติ ปกตแิ บบคนทวั่ ไป แต่ โดนตVารวจทVาร้ายหักหลัง ก็เลยกลับไปอยู่กับเสือฝ้ายอีก ตรงนมี้ ากกวา่ ทเี่ รามาศกึ ษา ซงึ่ การตคี วามของพโี่ ขม เขา ไมอ่ ยากใหเ้ สอื ใบเปน็ โจรทนี่ า่ กลวั เหมอื นเวอรช์ นั่ ทพี่ หี่ นยุ่ (อาV พล ลาV พนู รบั บทเสอื ใบในเรอื่ งเสอื โจรพนั ธเ์ุ สอื ) เลน่ ไว้ อนั นนั้ ไมใ่ ชเ่ ลย

อนันดา: ในภาคแรกยอมรบั วา่ เกรง็ กบั การทที่ า่ นเปน็ คนใน ประวตั ศิ าสตร์ เกรง็ วา่ เราจะมอี สิ ระกบั ตวั ละครมากแคไ่ หน รอบนเี้ ลยคยุ กบั พโี่ ขมวา่ ใหม้ นั มสี สี นั หนอ่ ยดกี วา่ ซงึ่ กอ่ นเลน่ ผมกจ็ ะไหวข้ ออนญุ าตสรา้ งตวั ละครขนึ้ มา ขอมอี สิ ระกบั มนั อีกนิด เพราะในภาคแรกยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในกรอบ อะไรบางอย่าง รอบนี้เลยขอเป็นขุนพันธ์เวอร์ชั่นที่ผมไป ตคี วามเพมิ่ ขนึ้ มา ดเู ปน็ คนมากขนึ้ อาจจะเพราะเขามอี กี บทบาทคอื การเปน็ เสอื บตุ รดว้ ย ซงึ่ การเปน็ เสอื บตุ รไมไ่ ดอ้ ยู่ ในประวตั ศิ าสตร์ กเ็ ลยไปใชอ้ สิ ระตรงนนั้ พอตดิ หนวด กลบั มาเป็นท่านขุนพันธ์ ก็ดึงกลับมาเป็นตัวสัญลักษณ์ของฮีโร่ ของกฎหมายเหมอื นเดมิ เคยหาข้อมูลไหมว่าทVาไมในยุคนั้นโจรถึงเยอะขนาดนี้

เป้: อยา่ งทพี่ อี่ นนั ดาเคยบอกไปวา่ กฎหมายมนั คอ่ นขา้ งพงั เพราะยคุ สงคราม ขา้ วยากหมากแพง คนตอ้ งดแู ลตวั เอง ใน ขณะเดยี วกนั ตาV รวจกม็ าเอาประโยชนจ์ ากคนบรสิ ทุ ธิ์ พอคน ตดิ หนี้ เรมิ่ จน พลาดปลน้ ใครเขามา กก็ ลายเปน็ โจรตลอดไป กลบั ตวั ไมไ่ ด้

อนันดา: บา้ นเรามปี ญั หาเรอ่ื งความเทาของกฎหมาย เรอื่ ง คอรปั ชนั่ ทที่ กุ คนรอู้ ยแู่ ลว้ ซงึ่ มปี ระโยคหนงึ่ ในหนงั ทนี่ า่ สนใจ บอกวา่ “ตาV รวจดยี งั มเี หลอื อยไู่ หม” ซงึ่ มนั เปน็ คVาถามทดี่ เราไมไ่ ดเ้ หมารวมวา่ คนทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั กฎหมายเปน็ คนไมด่ แตม่ นั เปน็ การตงั้ คาV ถามของสงั คมทถี่ ามกลบั ไป

เป้: มนั กจ็ รงิ แบบทพี่ อี่ นนั ดาพดู ถา้ มองเราในแงโ่ จร ยคุ นนั้ เขากช็ โู จรใหเ้ ปน็ ฮโี ร่ ถามวา่ ในยคุ นเี้ ราชโู จรเปน็ ฮโี รไ่ หม ก็ มบี างคนทยี่ อมสกู้ บั กฎหมายแตไ่ มใ่ ชใ่ นคราบโจร แตอ่ ยใู่ น คราบของคนธรรมดาทาV ใหไ้ ดร้ บั การยกยอ่ งเปน็ ฮโี ร่ แตค่ ง ไมไ่ ดโ้ หดรา้ ยขนาดทาV รา้ ยตาV รวจแบบนนั้ แลว้ มนั คนละยคุ กนั อนันดา: ขนุ พนั ธเ์ ปน็ สญั ลกั ษณข์ องกฎหมาย ซงึ่ มนั กจ็ ะมี ความหมายแฝงอยู่ อยา่ งในบา้ นเราจรงิ ๆ มนั ตอ้ งไมม่ ใี คร อยู่เหนือกฎหมาย แต่สังคมเราก็มีคนบางคนที่อยู่เหนือ กฎหมาย กฎหมายมนั แฟรแ์ ละทวั่ ถงึ จรงิ หรอื เปลา่

ขุนพันธ์ 2 ตั้งคVาถามเรื่องความเชื่อความศรัทธาในหน้าที่ ของตัวเอง ถามคุณ 2 คนบ้างว่าตอนนี้ศรัทธาในอะไรบ้าง อนนั ดา: กค็ อื ศรทั ธาในปจั จบุ นั และอาชพี ทเี่ ราทาV อยู่ เปน็ สงิ่ ทถี่ กู ปลกู ฝงั มาตงั้ แตเ่ ดก็ แลว้ วา่ การทไี่ ดไ้ ปสวมบทบาทเปน็ คนอนื่ แลว้ ทาV ใหม้ ชี วี ติ ขนึ้ มาเปน็ สงิ่ ทศี่ กั ดสิ์ ทิ ธิ์ ดงั นนั้ กค็ วร ศรทั ธาในอาชพี และทาV ใหด้ ที สี่ ดุ

ถามวา่ ในยคุ นเี้ ราชโู จรเปน็ ฮโี รไ่ หม กม็ บี างคนทยี่ อมสกู้ บั กฎหมาย แตไ่ มใ่ ชใ่ นคราบโจร แตอ่ ยใู่ น คราบของคนธรรมดา ทา± ใหไ้ ดร้ บั การยกยอ่ งเปน็ ฮโี ร่ เป-้ อารกั ษ์ อมรศภุ ศริ

เป้: ศรัทธาของผมก็คือไม่ต้องไปทlาบุญที่ไหนไกลครับ อยกู่ บั ทนี่ แี่ หละ กบั สงิ่ ทเี่ ราทาl กบั คนรอบขา้ ง กบั พอ่ แม่ ทาl ทกุ อยา่ งใหม้ นั ดที สี่ ดุ เพราะเหน็ หลายๆ คนทที่ าl บญุ เยอะๆ แตก่ บั คนรอบขา้ งเขาทาl ตวั ไมด่ เี ลย จนสงสยั วา่ จะไดบ้ ญุ ไหม

แล้วศรทั ธาในความรักไหม

เป้: มนั ตอ้ งมอี ะไรแบบนใ้ี ชไ่ หม (หวั เราะ)

อนันดา: ความรกั มนั จะเรยี กวา่ เปน็ สงิ่ ทสี่ าl คญั ทสี่ ดุ ในโลก ยงั ไดเ้ ลย ตอ้ งมศี รทั ธากบั ความรกั อยแู่ ลว้

ตอนนี้มีแฟนกันหรือยัง

อนันดา: มี เพงิ่ คบ ลองดๆู

เป้: ผมไมม่ คี รบั จกิ พนื้ ตอบ (หวั เราะ) ยงั ไมอ่ ยากใหโ้ ฟกสั เรอื่ งนนั้ มาก เพราะถา้ โฟกสั มากไป อกี ฝา่ ยเขาอาจจะไมไ่ ด้ แฮปปน้ี กั

จริงๆ แล้วทั้งคู่รู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไร

อนันดา: กน็ านแลว้ นะ ตอนถา่ ยแฟชนั่ มชี ว่ งหนงึ่ เจอบอ่ ยๆ ตามงานอะไรแบบนี้

เป:้ มนั จะมยี คุ หนงึ่ ทมี่ คี นเลน่ หนงั แคไ่ มก่ คี่ น มเี ป้ มพี อี่ นนั ดา มมี ารโิ อ้ แลว้ พอี่ นนั ดากช็ วนเลน่ ละคร

อนนั ดา: เปม้ าเลน่ My Girl ใหบ้ รษิ ทั ผม จรงิ ๆ บทมนั กไ็ มไ่ ด้ ใกลเ้ คยี งตวั เขาเลยนะ มหี ลายคนทตี่ รงกบั บทนมี้ ากกวา่ แต่ เราอยากได้คนที่ไม่ตรงกับตัวละคร มันน่าจะสร้างอะไร ใหมๆ่ ได้ นา่ จะมหี ลายอยา่ งทคี่ นดคู าดไมถ่ งึ

เป้: เรากส็ นกุ ดว้ ย เพราะมนั ไมเ่ หมอื นตวั เรา มโี อกาสแตง่ มโี อกาสปรบั ใหม่

อนันดาในบทบาทของผู้จัดกับบทบาทของนักแสดงต่างกัน บ้างไหม

เป้: การเปน็ ผจู้ ดั เขาจะมาในวนั ทสี่ าl คญั ๆ อยา่ งวนั ฟติ ตงิ้ วนั ถา่ ยโปสเตอร์ อะไรแบบนี้ แตก่ ม็ าเฮฮาในวนั อนื่ ๆ บา้ ง อนันดา: ชว่ งนนั้ มนั ตอ้ งถา่ ย 2 กอง ผมกจ็ ะอยอู่ กี กอง ฝาก หนุ้ สว่ นไปอยกู่ บั กองเป้

เป:้ สว่ นใหญผ่ มจะสมั ผสั ในแบบของนกั แสดงมากกวา่ อยา่ ง นกั แสดงบางคนอยใู่ นบทบาทตลอด ผมเองเปน็ แลว้ แทนที่ จะทาl ไดด้ พอเขา้ ฉากมนั กลบั เหนอื่ ยเกนิ เพราะวา่ ทาl แบบนี้ ทงั้ วนั แตพ่ อี่ นนั ดาตดั จากฉากออกมากเ็ ฮฮามคี วามสขุ พอ เข้าฉากก็เป็นตัวละคร มันชัดเจนดี ผมว่าวิธีการนี้อาจจะ ใชไ้ ดด้ กี บั การถา่ ยแบบบา้ นเรา ทวี่ นั หนงึ่ จะถา่ ยหลายๆ ซนี ถา้ จะใหอ้ ยกู่ บั ตวั ละครตลอดอาจจะลาl บาก

อนันดา: มนั แลว้ แตน่ ะ คอื บางทพี อมนั เปน็ ตวั ละครทตี่ อ้ ง สอื่ สารทางรา่ งกายทตี่ า่ งกนั มากๆ พอเปลยี่ นไปเปลยี่ นมา มนั จะยาก อยา่ งเชน่ ตอนผมเลน่ เรอื่ ง Me...myself ขอใหร้ กั จงเจรญิ Body language มนั ตา่ งโดยสนิ้ เชงิ เพราะมนั ตอ้ ง มีความตุ้งติ้งก็ต้องอยู่กับคาแร็กเตอร์หน่อย แต่อย่าง ขนุ พนั ธ์ อยา่ งทบี่ อก มนั อยใู่ น DNA สว่ นหนงึ่ แลว้ พอไป เขา้ เซต็ มนั กไ็ ดเ้ ลย

เป้: ผมวา่ เขาเปน็ มอื อาชพี มากๆ เราเหน็ วา่ เขามขี อ้ จาl กดั ดา้ นภาษา แตก่ ท็ าl การบา้ นอยา่ งดี บทกไ็ มต่ อ้ งถอื เลย ทอ่ ง มาตลอด อกี อยา่ งหนงึ่ ผมวา่ พอ่ี นนั ดาเปน็ คนทบี่ สู๊ วย ซงึ่ ผม ทาl แบบเขาไมไ่ ด้ ผมเปน็ คนเหลาะแหละ

อนนั ดา: สงิ่ ทเี่ ราประทบั ใจกค็ อื เขาเปน็ มนษุ ยท์ มี่ คี วามรแู้ ละ ความสามารถหลากหลาย ซงึ่ เรารสู้ กึ วา่ ไมค่ อ่ ยมคี นแบบนี้ เดยี๋ วนเี้ ซเลบรติ มี้ นั แบนมากๆ แตเ่ ขามอี ะไรใหมๆ่ มาตลอด อยดู่ ๆี มาชงกาแฟ เรยี นเปน็ บารสิ ตา้ จนสงสยั วา่ มเี วลาตอน ไหน บางทกี ไ็ ปฝกึ ยโู ด ไปฝกึ มาตอนไหน บางทกี ไ็ ปปนี เขา มแี ฝดหรอื เปลา่ เนยี่ มนั มอี ะไรเซอรไ์ พรสต์ ลอด

เป:้ ถา้ ตดั ทกุ อยา่ งแลว้ เอาไปเรยี นรอ้ งเพลงกค็ งจะเกง่ ไปแลว้ ตอนนยี้ งั เปน็ เปด็ อยู่

เคยเอาพี่อนันดาไปเป็น Inspiration ในการแต่งเพลงบ้าง ไหม

เป้: ผมแต่งเพลงให้เร่ืองนี้ด้วยครับ เป็นเรื่องของแก๊งเสือ นนั่ แหละ เปน็ การมองแกง๊ โจรจากสายตาคนธรรมดา นงั่ คยุ กบั พโี่ ขมไปเรอื่ ยๆ เขา้ ฉากวนั ไหนกจ็ ะไดข้ อ้ มลู เพมิ่ เขา้ มา จนตอนนเี้ สรจ็ แลว้ ครบั มพี ฮี่ วิ โก้ (จลุ จกั ร จกั รพงษ)์ มาชว่ ย เพราะเรอื่ งคาวบอยกต็ อ้ งดงึ เขามาแหละ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.