Beauty Style

เมกอพั โทนสม้้ อฐิิ ลคุุ สดใสแตด่่ แูู พง!

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ตำ± แหนง่ นกั รอ้ งสำวสดุ ฮอตในชว่ งนี้ คงตอ้้ งยกใหก้้ บัั “ดวัั ลปิิ ำ” ทนี่ อกจำกจะมเี สยี งเทแ่ ละหนำ้ ตำสวยแลว้้ แฟชนั่ั่ เสอื้ื้ ผำ้้ และเมกอพัั ของเธอกย็ งั ดโู ดดเดน่ กวำ่ ใคร โดยเฉพำะลคุุ เมกอพัั โทนสสีี ม้้ นี้้ี ทดี่ สู วยเปน็ พเิศษเขำ้กนั กบั ผมสน้ัั้ สนีี ำ้±้± ตำลของเธอ จน OK! ตอ้ งขอแตง่ ตำมลคุุ นด้ี้ี หูู นอ่่ ย

1.มาสก์ หนา้ กอ่ นแตง่ หนา้ เพอื่ บาV รงุ ผวิ แบบเรง่่ ดว่่ น Lululun Face Mask Pink Big Pack (42 ชนิ้ 790 บาท) มาสก์์ หนา้ สตู รมอยซเ์ จอไรเซอรบ์ าลานซ์ ทชี่ ว่ ยปรบัั สภาพผวิิ

ไมใ่ หผ้ วิ แหง้ หรอื มนั เกนิ ไป 2.ลงครมี กนั แดดทชี่ ว่ ยบาV รงุ ผวิ ไปในตวั อยา่ ง Allie Ex Uv Protector Facial Gel SPF50+ PA++++ (450 บาท)

เจลเมกอพั เบสปอ้ งกนั รงั สี UV ทมี่ สี ว่ นผสมของเอสเซนส์์ บาV รงุ ผวิ เพอื่ เพมิ่ ความชมุ่ ชนื้

3.ใช้ไพรมเมอร์เพื่อปรับสภาพผิวด้วย UMF Makeup

Primer (1,190 บาท) ชว่ ยใหร้ ขู มุ ขนบนใบหนา้ เลก็็ ลง และ เครอื่ งสาV อางตดิ ทนขนึ้

4.งานผวิ ตอ้ งบางเบา ดไู มห่ นา ลอง Lancôme Teint Idole Ultra Wear Foundation SPF38 สี BO-03 (1,950

บาท) รองพนื้ สตู ร Oil-free ทตี่ ดิ ทนนาน โดยใช้้ Beautyblender Bubble (825 บาท) ชบุ นาV้ แลว้ บดิิ ใหห้้ มาด จากนนั้ คอ่ ยๆ แตะเนอื้ รองพนื้ แลว้ กดลงใหท้ วั่ หนา้้ จะชว่่ ย ใหไ้ ดง้ านผวิ ทดี่ เู นยี นสวยมากขนึ้

5.เขยี นควิ้ ดว้ ย Kat Von D Signature Brow Precision Pencil สี Light Brown (790 บาท) ดนิ สอเขยี นคว้ิิ้ ปลาย

เรยี วเลก็ ชว่ ยใหว้ าดเสน้ ควิ้ ไดง้ า่ ย

6.เรมิ่ ตน้ แตง่ ตาดว้ ยการลงสสี ม้ ใหท้ วั่ เปลอื กตา แลว้้ เบลนด์์ ให้ฟุ้ง จากนั้นเติมสีนV้าตาลที่หางตา เพื่อทVVาให้้ดููมีีมิิติิ Urban Decay Naked Petite Heat (990 บาท) พาเลตต์์

6 เฉดสีีที่ี่รวมสุุดยอดเฉดสีีสุุดร้้อนแรงจากพาเลตต์์ Naked Heat

7.ปดั มาสคารา่ ทงั้ ขนตาบนและลา่ ง ใช้ L’oreal Paris Voluminous Lash Paradise Waterproof Mascara สี Blackest Black (399 บาท) มาสคารา่ สตู รพเิ ศษ เนอื้ นมุ่ เบาสบาย กนั นาV้ กนั เหงอื่ ไมเ่ ลอะเปรอะเปอ้ื น

8.เตมิ ไฮไลตใ์ หผ้ วิ ดเู ปลง่ ประกาย ลอง Too Faced Diamond Light Multi-use Highlighter (1,350 บาท) ไฮไลต์ ทใี่ี่ หผ้้ วิิ ดแูู วววาวโกลวส์ วยจากพกิ เมนตป์ ระกายมกุ หลาก หลายสีี เพอื่ื่ ใบหนา้ ทสี่ วยเรอื งรองและแลดหู รหู รา

9.บVVารุุงปากให้เนียนนุ่มด้วย Caudalie French Kiss

Tinted Lip Balm สี Seduction (640 บาท) ลปิ บาลม์ รสวานลิิ ลาและสม้ ทชี่ ว่ ยคนื ความชมุ่ ชนื่ ใหร้ มิ ฝปี าก 10.เพอื่ื่ ใหไ้้ ดร้ มิ ฝปี ากสสี วยเหมอื นเธอ ใชล้ ปิ สตกิ สองสี ผสมกนัั เพอื่ื่ ใหด้ มู มี ติ ใช้ Bobbi Brown Crushed Lip Color สีี Grenadine (1,200 บาท) ลงกอ่ น แลว้ คอ่ ยทา

Bobbi Brown Crushed Lip Color สี Baby Pink (1,200 บาท) ทบัั อกีี ที

11.ฟนิิ ชิิ ลคุุ นดี้ ว้ ย Sulwhasoo First Care Activating Serum Mist (50 มล. 1,300 บาท และ 110 มล. 2,250 บาท) สเปรยบ์ าV รงุ ผวิ ทชี่ ว่ ยเพม่ิ ความชมุ่ ชนื้ และทาV ให้ เมกอพัั ตดิิ ทน สามารถฉดี เพมิ่ ไดใ้ นระหวา่ งวนั เพอื่ บาV รงุ และรเีี ฟรชผวิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.