Steal Her Style Talk

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Elegant, Elite & Extraordinary

สนกุ กบั การแตง่ ตวั แบบจดั เตม็ กบั Queen of Exotic Leather แพร-พชั รพมิ ล ยงั ประภากร และคอลเลก็ ชนั่ สดุ ปงั

ทเี่ ธอรว่ มสรา้ งสรรค์

สนกุ กบั การแตต่ วั แบบจดั เตม็ กบั QUEEN OF EXOTIC LEATHER แพร-พชั รพมิ ล ยงั ประภากร และคอลเลก็ ชนั่ สดุ ปงั ทเี่ ธอรว่ มสรา้ งสรรค์

เอย่ ถงึ เซเลบรติ แี้ ตง่ ตวั เกจ๋ ดั แถมยงั มคี าแรก็ เตอร์ สวย เรดิ่ เชดิ มนั่ OK! ขอยกปา้ ยไฟใหก้ บั แพร-พชั รพมิ ล ยงั ประภากร เจา้ ของแบรนดเ์ ครอื่ งหนงั เอก็ โซตกิ สญั ชาตไิ ทย S’uvimol ซงึ่ ตอนนกี้ าl ลงั ตตี ลาดและไดร้ บั ความ นยิ มอยา่ งลน้ หลามในตา่ งประเทศ ซงึ่ นอกจากกระเปา๋ ทส่ี วยงามและโดดเดน่ แลว้ สไตลก์ ารแตง่ ตวั แบบจดั เตม็ ของเจา้ ของแบรนด์ กโ็ ดดเดน่ ไมแ่ พก้ นั เลยทเี ดยี ว ซงึ่ คณุ แพรบอกกบั OK! วา่ แมจ้ ะมคี นพดู วา่ เธอแตง่ ตวั เยอะ แตก่ ห็ าไดส้ นใจไม่ เพราะทกุ อยา่ ง ทเี่ ลอื กมาลว้ นเขา้ กนั และลงตวั ในความเปน็ ตวั เอง ซงึ่ ครงั้ นคี้ ณุ แพรไดน้ lาชดุ ทมี่ กี ารตกแตง่ ดว้ ยหนงั สตั ว์ ผา่ นฝมี อื การตดั เยบ็ ของทอ็ ปดไี ซนเ์ นอรข์ องเมอื งไทย ผกั กาด-ประภากาศ องั ศสุ งิ ห์ จาก Hook’s by Prapakas มาใหเ้ ราไดช้ มกนั หลายชดุ และ บางชุดคุณแพรก็เคยได้สวมใส่ไปร่วมงานดังระดับโลกมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีชิ้นโปรดและแอคเซสซอรี่ต่างๆ ที่คุณแพร ขนมาใหช้ มกนั อกี เพยี บ! จุดเริ่มต้นที่ทVาให้สนใจเรื่องการแต่งตัวมาจากอะไร

เปน็ มาตงั้ แตไ่ หนแตไ่ รแลว้ คะ่ และไมใ่ ชแ่ คเ่ รอื่ งการแตง่ ตวั เรายงั สนใจในเรอื่ งความสวยงาม ความเปน็ ระเบยี บ รวมถงึ เรอื่ งการจดั บา้ นอะไรตา่ งๆ ดว้ ย แตไ่ มว่ า่ ยคุ สมยั จะเปลยี่ น ไปอยา่ งไร ในการแตง่ ตวั จะยงั มบี างอยา่ งทสี่ ะทอ้ นความเปน็ ตัวเราเสมอ ซึ่งถ้าจะให้นิยามสไตล์ของตัวเอง ก็อยากจะ เปรียบเทียบกับธรรมชาตินะคะ คือถ้าเป็นนกก็เป็นนก กระเรยี น ถา้ เปรยี บกบั สายนาl้ กจ็ ะเปน็ นาl้ ตก ซกิ เนเจอรท์ เปน็ ตวั เองคอื การจดั เตม็ และตอ้ งมที งั้ 3 E คอื Elegance Elite และ Extraordinary

ตอนนี้ก็มีบางชุดที่ให้คุณผักกาดมาช่วยตัดให้บ้าง เพราะพอมาทlากระเป๋าหนังเอ็กโซติกอย่างจริงจังก็รู้สึกว่า หนงั ทกุ ผนื สวยมากและไมค่ วรถกู ทาl เปน็ กระเปา๋ อยา่ งเดยี ว ควรจะมาอยู่บนเสื้อผ้าให้ดูมีสีสัน และดูพิเศษขึ้นกว่าเดิม โชคดที มี่ หี นงั พวกนอ้ี ยใู่ นสตอ๊ กจากทที่ าl กระเปา๋ อยแู่ ลว้ เลย นาl มาทดลองตกแตง่ บนเสอื้ ผา้ ซงึ่ ออกมาสวยมาก กลายเปน็ ธรรมชาตบิ นเสอื้ ผา้ ของเราดว้ ย และทเี่ ลอื กคณุ ผกั กาดเพราะ ชอบเสื้อผ้าแนวของเขาอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เสื้อผ้าที่ซื้อก็เป็น เสื้อผ้าบนรันเวย์ของเขา คุณผักกาดก็จะบอกว่านี่ล่ะของ พแี่ พร ทาl มาแลว้ กลายเปน็ ของพแี่ พรหมด ใสแ่ ลว้ รสู้ กึ เลยวา่ ใช่ ใสแ่ ลว้ รสู้ กึ ชนื่ ใจ นลี่ ะ่ คอื เรา (หวั เราะ) ชดุ ของเขาชว่ ย สะทอ้ นตวั เราใหช้ ดั เจนมากขนึ้ ชุดที่นVามาถ่ายกับ OK! ครั้งนี้ มีชุดไหนบ้างที่เคยใส่ไป

ร่วมงานระดับโลกมาแล้ว

ชดุ สดี าl ทขี่ า้ งหนา้ เปน็ หนงั จระเข้ เปน็ ชดุ ทเี่ คยใสไ่ ปรว่ มงาน Tiffany Blue Book 2017 ทนี่ วิ ยอรก์ ลกู คา้ ของแบรนดน์ เี้ ปน็ วีไอพีทั้งนั้น ตอนนั้นก็คิดว่าจะแต่งตัวอย่างไรดีถึงจะยืน ทัดหน้าเทียมตากับต่างชาติได้ ก็เลยคิดว่าเราต้องมี เอกลักษณ์อะไรพิเศษสักอย่าง ซึ่งหนังจระเข้เข้าทางที่สุด เพราะหากนั ไมไ่ ดง้ า่ ยๆ กเ็ ลยนาl มาตกแตง่ กบั ชดุ และใสไ่ ป ในงาน ทกุ ชดุ เราจะมสี ว่ นรว่ ม เพราะวา่ มนั จะตอ้ งมาจากเรา กอ่ นวา่ อยากไดส้ ไตลไ์ หน และจะทาl อยา่ งไร แตค่ ณุ ผกั กาด กเ็ กง่ มากทเี่ ขา้ ใจเรา และเตมิ เสรมิ แตง่ สงิ่ ทเี่ ขาคดิ วา่ จะทาl ให้ ชุดน้ีสวยขึ้นเด่นขึ้นด้วย ก็เลยทlาให้ชุดออกมาเพอร์เฟกต์ พอใสไ่ ปในงานทกุ คนกว็ า้ วมาก

ชุดแบบนี้ดูแลรักษายากไหม

หนงั ดแู ลรกั ษาไมย่ ากเทา่ ไร ผา้ จะดแู ลรกั ษายากและเปอ้ื น งา่ ยกวา่ แตช่ ดุ แบบนมี้ วี ธิ เี ดยี วคอื ซกั แหง้

นอกจากลุคที่ใส่ในงาน Tiffany Blue Book 2017 แล้ว ลุค อื่นๆ ที่นVามาในวันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

คนจะรจู้ กั วา่ เราเปน็ Queen of Exotic Leather ตอนหลงั ก็ เลยอยากเพมิ่ สสี นั ใหต้ วั เองชดั เจนในเรอื่ งนมี้ ากขนึ้ อยากให้

คนทเี่ จอรสู้ กึ วา่ นคี่ อื บคุ ลกิ เราจรงิ ๆ อยา่ งชดุ สขี าวเดรสยาว ทมี่ หี นงั งตู รงกลาง เปน็ ลคุ ทใี่ สไ่ ปอาบดู าบี ตอนนน้ั เขาจะ เชญิ เราไปรว่ มงานเปดิ ตวั หา้ งสรรพสนิ คา้ แหง่ หนงึ่ แลว้ เรามี หนังงูสีขาวสลับนl้าตาลอ่อนนl้าตาลเข้มพอดีเลยคิดว่าชุด นา่ จะออกเปน็ สขี าว นอกจากจะใสช่ ดุ นไี้ ปรว่ มงานทอี่ าบดู าบี ยงั เคยใสไ่ ปรว่ มงานอนื่ ๆ อกี ดว้ ย

สาl หรบั เดรสสนั้ สคี รมี ตกแตง่ ดว้ ยหนงั งนู าl้ ใสไ่ ปรว่ ม งานของโรสลอยซซ์ งึ่ จดั ขนึ้ ทเี่ มอื งกดู๊ วดู ประเทศองั กฤษ เขา เชญิ ใหแ้ บรนดเ์ ราเอากระเปา๋ ไปโชวใ์ นงานเพอื่ ใหส้ มาชกิ ของ โรสลอยซท์ มี่ ารว่ มงานไดเ้ หน็ แบรนดใ์ หมๆ่ ทวั่ โลก คอื จะ เลอื กวา่ แตล่ ะประเทศ มอี ะไรทเี่ ขาคดิ วา่ สวยทสี่ ดุ ดที สี่ ดุ บา้ ง กค็ ดั มา ซงึ่ ถา้ จะเรยี กวา่ S’uvimol เปน็ แบรนดก์ ระเปา๋ หนงั เอก็ โซตกิ ทนี่ าl แฟชนั่ เปน็ ตวั แทนของประเทศไทยกว็ า่ ได้ รสู้ กึ ดใี จมากทเี่ ขาเลอื กและใหเ้ กยี รตแิ บรนดเ์ รา

แลว้ กย็ งั มลี คุ ทไี่ ดม้ าจากโชว์ Ayara in ๙ ของ Hook’s by Prapakas ซงึ่ เปน็ โชวท์ จี่ ดั ขนึ้ เพอื่ เทดิ พระเกยี รตพิ ระบาท สมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช รชั กาลที่ 9 และ จดั ขนึ้ ทงาน Elle Fashion Week F/W 2017 ดว้ ย โดยเรานาl

ลคุ นมี้ าปรบั ปกเปน็ หนงั คะ่

มีเทคนิคการเลือกกระเป๋าให้เข้ากับตัวเองและชุดอย่างไร บ้าง

คงจะดวู า่ ไปงานอะไรกอ่ น เปน็ กลางวนั หรอื กลางคนื ชดุ สนั้ ชดุ ยาว สอี ะไร ถา้ เปน็ ชดุ ยาว สว่ นใหญจ่ ะถอื คลชั เพราะดู เปน็ ผหู้ ญงิ โก้ ภมู ฐิ าน ไมเ่ กะกะ สว่ นรปู ทรง คดิ วา่ ทรง สเ่ี หลยี่ มเปน็ ทรงทใี่ ชไ้ ดค้ อ่ นขา้ งงา่ ย เสอื้ ผา้ กเ็ ขา้ กนั งา่ ยดว้ ย ซงึ่ ทรงนใี้ สก่ บั กางเกงกไ็ ด้ กระโปรงกไ็ ด้ ดรู ว่ มสมยั ดี

สีกระเป๋าที่ชอบถือบ่อยๆ คือสีอะไร

ขนึ้ อยกู่ บั เสอื้ ผา้ บางครง้ั กจ็ ะถอื แบบโททอลลคุ คอื สกี ระเปา๋ กบั ชดุ เขา้ กนั แตบ่ างวนั กอ็ าจจะถอื คนละสกี บั เสอื้ ผา้ ไปเลย อยทู่ วี่ า่ วนั นนั้ เปน็ มดู้ แอนดโ์ ทนแบบไหน

ระหว่างแฟชั่นในแต่ละยุคสมัย กับสไตล์ของแบรนด์ อะไร ที่มีอิทธิพลกับการแต่งตัวของคุณมากกว่ากัน

สไตลข์ องแบรนดม์ ากกวา่ สว่ นยคุ สมยั ทกุ แบรนดม์ นั เปลยี่ น ไปตามยคุ อยแู่ ลว้ ขนึ้ อยกู่ บั วา่ จะเปลย่ี นมากหรอื นอ้ ยแคไ่ หน อยา่ งเราชอบ Alexander Mcqueen หรอื อยา่ ง Dior กเ็ ปน็ แบรนดท์ ชี่ นื่ ชอบในสไตลข์ องเขาเหมอื นกนั แตถ่ า้ ตอนนกี้ ชนื่ ชอบแบรนดไ์ ทยหลายแบรนดอ์ ยา่ งแบรนด์Sirivannavari ของพระเจา้ หลานเธอ พระองคเ์ จา้ สริ วิ ณั ณวรนี ารรี ตั น์ กช็ อบ มากนะคะ ชว่ งนใี้ สบ่ อ่ ย บางครงั้ กใ็ สไ่ ปดมื่ นาl้ ชากบั เพอ่ื น ช่วงบ่ายๆ เป็นอะไรที่สบาย แต่ก็เก๋ แล้วยังมีชุดราตรีที่ สวยงาม เปน็ งานประณตี และละเอยี ดมาก

ในวันธรรมดาแต่งตัวอย่างไรบ้าง

ใสช่ ดุ สบายๆ คะ่ แตว่ า่ มสี ไตลน์ ดิ หนอ่ ย เดรสยาว สว่ นตวั เปน็ คนใสก่ างเกงนอ้ ยมาก ถา้ เปน็ เดรสกระโปรงจะชอบ Issey Miyake ใสง่ า่ ย ไมไ่ ดฟ้ ติ เขา้ รปู อะไรมากมาย ถา้ ไมม่ เี วลา กจ็ ะมกั จะใสช่ ดุ สไตลน์ เี้ พราะใสแ่ ลว้ ทาl ใหเ้ ราออกมาดดู เี ลย

ถ้าเปรียบเรื่องการแต่งตัวเป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต คิดว่า เป็นช่วงเวลาไหน

เปน็ ชว่ งเวลาพกั ผอ่ นคะ่ หรอื ชว่ งแตง่ หนา้ กเ็ หมอื นกนั เพราะ ไมม่ ใี ครมายงุ่ กบั เรา (หวั เราะ) บางทกี ซ็ อ้ มรอ้ งเพลงไป เปน็ ชว่ งทเี่ ราอยคู่ นเดยี วจรงิ ๆ หลงั จากตนื่ นอนกล็ กุ ขนึ้ มาอาบนาl้ สดชนื่ แลว้ กแ็ ตง่ หนา้ อาจจะคดิ หลายๆ เรอื่ งวา่ งานวนั นตี้ อ้ ง ทาl อะไรบา้ ง เปน็ ชว่ งทเี่ รามคี วามสขุ กบั ตวั เอง ประเทศไหนที่ไปแล้ว เราต้องจัดเต็มเรื่องการแต่งตัว เราเตม็ ทกุ ประเทศทไ่ี ปนะคะ (หวั เราะ) หมายถงึ ถา้ ไปเทยี่ ว เฉยๆ ไปโดยไมม่ ที รปิ เรอื่ งงานเขา้ มายงุ่ เลย แตก่ จ็ ะมบี าง วนั ทอี่ ะไรกไ็ ด้ เสอื้ เชติ้ กางเกงงา่ ยๆ รองเทา้ ตอ้ งเปน็ วนั ที่ อยากสบายเตม็ ที่ แตแ่ วน่ จะขาดไมค่ อ่ ยได้ เพราะบางครงั้ ก็ ขี้เกียจแต่งหน้าเยอะ ใส่แว่นอันเดียวจบ เป็นคนที่ซื้อแว่น ทวั่ ไปหมดเลย บางทถี งึ จะเปน็ แบรนดเ์ ดยี วกนั แตส่ ไตลก์ ต็ า่ ง กนั บางทอี นั นกี้ ห็ าทอี่ นื่ ไมไ่ ด้ มาเจอทนี่

แฟชั่นธีมไหนที่รู้สึกสนุกกับการแต่งตัวมากที่สุด

กน็ า่ จะเปน็ ธมี พวกยโุ รป แตจ่ รงิ ๆ ธมี ทอี่ ยากจะใสต่ อนนแี้ ต่ ยงั ไมไ่ ดใ้ สก่ จ็ ะเปน็ คลโี อพตั รา อยา่ งเราเรยี นหลกั สตู ร Ultrawealth รนุ่ ที่ 1 มวี นั หนงึ่ เขาบอกวา่ ขอธมี ชดุ กฬี า เราก็ โอโ้ ห ชดุ นยี้ ากมากเพราะไมไ่ ดเ้ ปน็ คนเลน่ กฬี าเลย คดิ ไปคดิ มากไ็ ปหยบิ ชดุ ของพระองคห์ ญงิ เปน็ ชดุ สคี รมี ยาวทาl เปน็ เสอื้ คลมุ แลว้ ขา้ งในชดุ จะเปน็ เหมอื นกางเกงแตเ่ ปน็ ผา้ ลกู ไมท้ สนั้ หนอ่ ย ใสห่ มวกปกี กวา้ งใหญๆ่ และคดิ วา่ นกี่ ไ็ ปโปโลได้ เหมอื นกนั นะ (หวั เราะ) แฟชั่นในมุมมองของคุณคืออะไร แฟชั่นก็เหมือนกระแสนl้าที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ เขาจะ เคลอื่ นตวั ตลอดเวลา แตเ่ รากจ็ ดั ตวั เองใหอ้ ยใู่ นแฟชนั่ ไดท้ กุ วนั เพราะตอ้ งเปลยี่ นเสอื้ ผา้ ฉะนนั้ เราสามารถทจี่ ะสนกุ กบั ตวั เอง ไดท้ กุ วนั เชน่ กนั แฟชนั่ กเ็ ลยอยทู่ เี่ ราวา่ จะไปเลน่ กบั เขาไหม หรอื เราจะลองลาl้ หนา้ หรอื วา่ จะหยดุ อยกู่ บั ที่ แตถ่ า้ คนชอบ แฟชนั่ จะไมห่ ยดุ อยกู่ บั ที่ และจะหาอะไรเขา้ มาเลน่ ใหม้ คี วาม สนกุ ตนื่ เตน้ อยา่ งหมวกสดี าl วนั นขี้ อง Gucci กไ็ ปไดม้ าจาก ปารสี ตอนนนั้ คดิ แลว้ วา่ จะใสไ่ ปงานไหน เพราะคนไทยไมค่ อ่ ย ใสห่ มวก แตไ่ มร่ ลู้ ะ ฉนั ใสส่ วย ซอื้ ไวก้ อ่ น เดยี๋ วมงี านใหใ้ ส่ แนน่ อน เราเปน็ คนชอบซอื้ แอคเซสซอรี่ แตส่ ว่ นใหญจ่ ะซอื้ มา จากตา่ งประเทศ เมอื งไทยมแี อคเซสซอรนี่ อ้ ย ถงุ มอื มไี มก่ แี่ บบ แตพ่ วกหมวก แวน่ หรอื อะไรจกุ จกิ ๆ เหลา่ นมี้ นั เตมิ เตม็ บางทีใส่ชิ้นนี้เข้าไปแล้วจบก็มีอยู่บ่อยๆ ถ้าเดินทางบ่อยๆ จะไดข้ องแปลกๆ สวยๆ เยอะคะ่

ลุคนี้คุณแพรเคยใส่ไปร่วมงาน Tiffany Blue Book 2017 ที่นิวยอร์กมาแล้ว

เดรสสั้นชุดนี้เคยใส่ไปร่วมงาน ของโรสลอยซ์ซึ่งจัดขึ้นที่ เมืองกู๊ดวูด ประเทศอังกฤษ

หมวก Gucci เมื่อนVามาแมตช์กับ เสื้อคลุมที่ได้มา จากประเทศจีน ก็ทVาให้ชุดนี้ดูสวย ลงตัวในสไตล์ คุณแพรทันที คอมพลีทลุคด้วย ถุงมือตาข่ายพร้อม กับถือกระเป๋าทรง สี่เหลี่ยมยิ่งทVาให้ ลุคนี้ดูน่าจับตา มากยงิ่ ขน้ึ

เดรสขำวยำวเป็นลุคที่ใส่ไปร่วมงำนที่อำบูดำบี รวมถึงยังเคยใส่ไปร่วมงำนสlำคัญอื่นๆ อีกด้วย

คุณแพรสวมสูทสีดLำสุดพVเศษที่ยังคงควำมเป็นเอ็กโซตVก เลฟV เวอรต์ วั นไี้ ปรบั ประกำศนยี บตั รหลงั จำกเรยี นจบ ภำษำจีนที่สถำบันดีซีแอลที่ปักกV่ง

ลุคนี้ได้มาจากโชว์ Ayara in ๙ ของ Hook’s by Prapakas ซึ่งถูกนVามาปรับเป็นปกหนังในภายหลัง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.