OK! View

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Diva Dion 12 เรอ่ื งราวทคี่ ณุ อาจยงั ไมร่ ขู้ องเซลนี ดอี อน ปอ๊ ปดวิ าตลอดกาล กอ่ นเปดิ คอนเสริ ต์ ใหญค่ รงั้ แรก ในเมอื งไทยเดอื นกรกฎาคมนี้

จะมีศิลปินหญิงไม่กี่คนบนโลกใบนี้ที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นดิวาแห่ง วงการเพลง หนง่ึ ในนนั้ ตอ้ งมชี อื่ ของเซลนี ดอิ อน ศลิ ปนิ หญงิ ชาวแคนาดา เชอื้ สายฝรงั่ เศสวยั 50 ปดี ว้ ยแนน่ อน เกอื บ 40 ปใี นวงการ เซลนี พสิ จู นใ์ หเ้ หน็ วา่ เธอ เปน็ นกั รอ้ งคณุ ภาพทฝี่ มี อื ไมเ่ คยตก พรสวรรคไ์ มเ่ คยจางหาย และยงั คงมงี านเพลงมา ฝากแฟนเพลงอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ดว้ ยผลงานอลั บมั้ ภาษาฝรงั่ เศสทมี่ ากถงึ 15 อลั บมั้ อลั บมั้ ภาษาองั กฤษอกี 11 อลั บมั้ เซลนี มเี พลงฮติ มากมายทเี่ ราคนุ้ เคย ทงั้ “My Heart Will Go On” จากสดุ ยอดหนงั ดงั ปลายยคุ 90 อยา่ ง Titanic, “Beauty and the Beast” จากหนงั ดงั คา่ ยดสิ นยี ใ์ นชอื่ เดยี วกนั , “The Power of Love”, “To Love You More”, “Because You Loved Me”, “I’m Your Angel”, “A New Day Has Come”, “Taking Chances”, “Loved Me Back to Life” ฯลฯ เธอยงั เดนิ สายทวั รค์ อนเสริ ต์ ทวั่ โลกมา ตลอดตงั้ แตป่ 1985 รวมทงั้ มโี ชวย์ งิ ยาวนบั 10 ปที โี่ รงละครขนาดใหญ่ The Colosseum ที่ Caesars Palace โรงแรมและคาสโิ นสดุ หรใู นลาสเวกสั มาตงั้ แตป่ 2011-2019

นบั เปน็ โชคดที ปี่ นี แ้ี ฟนเพลงชาวไทยจะมโี อกาสไดด้ คู อนเสริ ต์ ใหญค่ รงั้ แรกของ เซลนี ในเมอื งไทยในชอื่ “Celine Dion Live 2018 in Bangkok” ในวนั ที่ 23 กรกฎาคมนี้ ณ อมิ แพค็ อารนี า่ เมอื งทองธานี จดั โดยผจู้ ดั คณุ ภาพ Live Nation BEC-TERO นจี่ งึ เปน็ โอกาสครงั้ หนง่ึ ในชวี ติ ทคี่ ณุ จะไดด้ ม่ื ดาl่ พลงั ของเสยี งรอ้ งจากดวิ าคนดงั ทนี่ านๆ ครงั้ จะปลกี ตวั มาเปดิ การแสดงในโซนเอเชยี ! มาทาl ความรจู้ กั เรอื่ งราวชวี ติ และงานเพลงใน แง่มุมอื่นๆ ที่คุณอาจยังไม่รู้ของเซลีนกัน โดยเฉพาะเรื่องความรักของเธอกับเรอเน อองเชลลลี อดตี สามรี นุ่ ใหญผ่ ลู้ ว่ งลบั ซงึ่ เปน็ ทงั้ ผจูู้้ ดัั การสว่่ นตวัั และคนรกัั แมท้้ งั้ั้ คูู่่ จะอายหุ า่ งกนั เยอะมาก แตน่ นั่ กลบั ไมเ่ ปน็ อปุ สรรคตอ่่ ความรกัั เพราะพวกเขา ครองรักกันมายาวนานแบบไร้ข่าวฉาวใดๆ จวบจนกระทั่งั่งวันันสดุุดุ ทา้้ายใน

ชวี ติ ของเรอเน แมท้ กุ วนั นเี้ รอเนจะจากเซลนี ไปแลว้้ แตเ่่ ราเชอื่่ื วา่่ เนอื้้ื้ื เพลง

“My Heart Will Go On” สุดยอดเพลงดังที่ก่ีกลายเป็น็นโลโก้้ของเซลีนีน

จะยงั คงกกึ กอ้ งอยใู่ นใจของเธอเสมอ...

She’s the Youngest of 14 Children

เซลนี เกดิ เมอื่ วนั ที่ 30 มนี าคม ปี 1968 ทเี่ มอื งชารเ์์ ลอมาญ รฐัั ควิเบก แคนาดา เธอเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายฝรั่ั่งเศส ปจั จบุ นั อายุ 50 ปแี ลว้ แตย่ งั สวยมอี อรา่ ดอู อ่ นกวา่่ เมอื่ื่

ครงั้ สมยั สาวๆ เสยี อกี ปกตเิ รามกั เหน็ ครอบครวั ตา่่ งชาติิ มีพี่น้องไม่กี่คน แต่สlาหรับครอบครัวของเซลีนนั้ั้น

ไมน่ า่ เชอื่ วา่ เธอเตบิ โตมาในครอบครวั ขนาดใหญท่่ ่ีี่ มีพี่น้องมากถึง 14 คน! โดยเซลีนเป็นน้องคน สดุ ทอ้ ง ครอบครวั ของเซลนี เปน็ ครอบครวั ดนตรีี พอ่ แมข่ องเธอจงึ ตดั สนิ ใจตงั้ วงดนตรชี อื่ Dion’sfamily ขนึ้ และเดนิ สายเปดิ ทวั รต์ ามสถานทตี่ า่ งๆ ภายในประเทศ และหลงั จากนนั้ ยงั เปดิ เปยี โนบารช์ อื่ Levieuxbaril ดว้้ ย

อยา่ งไรกต็ าม เสยี งรอ้ งอนั มคี ณุ ภาพและมเี อกลกัั ษณ์์ ของเซลีนทlาให้เธอกลายเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก ทสี่ ดุ ในบรรดาพนี่ อ้ งทง้ั หมด เธอทาl ใหว้ งประสบความ สาl เรจ็ เปน็ อยา่ งมาก และดว้ ยความสามารถทโี่ ดนเดน่่ นี้ี้ เซลนี จงึ กลายเปน็ นกั รอ้ งเดยี่ วทปี่ ระสบความสาl เรจ็็ และอยคูู่่ กูู่่ บัั วงการมาอยา่ งยาวนาน

She Met Her Husband When She Was 12

ครอบครวั ของเซลนี เชอื่ วา่ เธอมคี วามสามารถมากพอทจี่ ะเปน็ นกั รอ้ งชอื่ ดงั ได้ จงึ สง่ เดโมเทปของเธอไปใหก้ บั เรอเน อองเชลลลี ผจู้ ดั การศลิ ปนิ ชอื่ ดงั ชาวแคนาดา ซงึ่ ตอนนนั้ เธออายุ 12 ปี เท่านั้น! เรอเนเคยปั้นนักร้องให้มีชื่อเสียงมาแล้วหลายคน ครอบครัวของเซลีนจึงมั่นใจว่าเขาจะทlาให้เธอประสบความ สาl เรจ็ ในเสน้ ทางนกั รอ้ งไดแ้ นน่ อน และกต็ อ้ งบอกวา่ ครอบครวั ของดวิ าตลอดกาลคดิ ไมผ่ ดิ จรงิ ๆ

René Angélil Signed Her on One Condition

หลงั จากไดฟ้ งั เสยี งรอ้ งของเซลนี เรอเนกต็ ดั สนิ ใจเซน็ สญั ญาใหเ้ ธอเขา้ เปน็ นกั รอ้ งในสงั กดั แตม่ เี งอื่ นไขสาl คญั คอืื เขาจะตอ้้ ง มสี ทิ ธขิ าดในการจดั การงานอาชพี นกั รอ้ งของเธอทงั้ หมด เรอเนเชอื่ มนั่ ในตวั เซลนี และคดิ วา่ เธอมพี รสวรรคบ์ างอยา่่ งทแี่ี่ สน พเิ ศษ ถงึ ขนั้ ยอมเสยี่ งตดั สนิ ใจนาl บา้ นของเขาไปจาl นอง เพอื่ นาl เงนิ มาสนบั สนนุ การทาl La voix du bon Dieu อลัั บมั้ั้ แรก ในภาษาฝรงั่ เศสของเซลนี เลยทเี ดยี ว และกต็ อ้ งขอบคณุ การสนบั สนนุ ในครงั้ นนั้ เพราะนนั่ จดุ ประกายใหเ้ ซลนี เปน็็ ทร่ีี่ จูู้้ กัั ใน ฐานะนกั รอ้ งทมี่ คี วามสามารถและเปน็ ดวิ าทมี่ ชี อื่ เสยี งระดบั โลกมาจนถงึ ทกุ วนั นี้

She and Her Husband Had a Big Age Difference

เรอเนไมไ่ ดเ้ ปน็ เพยี งผจู้ ดั การสว่ นตวั ของเซลนี เทา่ นนั้ แต่ ยงั เปน็ คนรกั ของเซลนี ตงั้ แตท่ เี่ ธออายยุ งั ไมถ่ งึ 20 ปดี ว้ ย! ตอนพบกนั ครงั้ แรก เรอเนอายุ 38 ปี สว่ นเซลนี อายุ 12 ปี นนั่ ความหมายวา่ ทงั้ คอู่ ายตุ า่ งกนั มากถงึ 26 ป!ี แต่ สองคนดงั ปฏเิ สธวา่ ไมไ่ ดอ้ นิ เลฟิ กนั จนกระทงั่ เซลนี อายไุ ด้ 18 ปี พอเซลนี อายุ19 ปี เธอกบั เรอเนกต็ ดั สนิ ใจหมนั้ หมาย และตามมาดว้ ยพธิ วี วิ าหส์ ดุ หรหู ราในปี 1994 (และมกี าร ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วย!) สlาหรับคู่รักหลายๆ คู่ อายทุ แี่ ตกตา่ งมากขนาดนอ้ี าจเปน็ อปุ สรรคของความรกั แต่ สlาหรับเรอเนกับเซลีน และผู้คนรอบข้างที่รู้จักพวกเขา กลบั พบวา่ ความแตกตา่ งของอายไุ มใ่ ชป่ ญั หาสาl หรบั ทงั้ คู่ เลย ทผี่ า่ นมาเรากแ็ ทบไมเ่ คยไดย้ นิ ขา่ วระหองระแหงหรอื ขา่ วลอื เตยี งหกั พวกเขาครองรกั กนั ยาวนานจนกระทงั่ วนั สดุ ทา้ ยในชวี ติ ของเรอเนในปี 2016 ซงึ่ แมเ้ ขาจะจากไป แลว้ หลงั ตอ่ สกู้ บั โรคมะเรง็ มายาวนาน แตร่ กั แทท้ ที่ งั้ คมู่ ใหแ้ กก่ นั จะยงั คงอยตู่ ลอดกาล

She Didn’t Record an English Album Until 1990

ดว้ ยความทเี่ ซลนี เกดิ และเตบิ โตในรฐั ควเิิ บก แคนาดา ซงึ่ เปน็ รฐั เดยี วทไ่ี มใ่ ชภ้ าษาองัั กฤษ เป็นภาษาทางการในระดับรัฐ แต่ใช้้ภาษา ฝรั่งเศสแทน (แคนาดามีภาษาอังกฤษและ ภาษาฝรงั่ เศสเปน็ ภาษาราชการ) ปกตเิิ ธอกบัั ครอบครวั จงึ ใชภ้ าษาฝรงั่ เศสเปน็ หลกั เซลนีี เซน็ สญั ญากบั เรอเนในฐานะนกั รอ้ งทรี่ อ้ งเพลง เป็นภาษาฝรั่งเศส และไม่เคยทlาเพลงเป็็น ภาษาองั กฤษเลยจนกระทง่ั ปี 1990 เธอถงึึ ได้้ ปล่อยอัลบั้มเพลงภาษาอังกฤษออกมาเป็็น ครั้งแรกในชื่อ Unison และประสบความ สlาเร็จอย่างท่วมท้น นี่นับเป็นจุดเริ่ิ่มต้้นที่ี่ ทlาให้เซลีนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอย่่างที่ี่ เธอไมเ่ คยไดส้ มั ผสั มากอ่ นจากการเปน็ ศลิิ ปนิิ ในชว่ งกอ่ นหนา้ นนั้

Massive Success of “My Heart Will Go On”

พดู ถงึ เซลนี หลายคนยอ่ มนกึ ถงึ เสยี งรอ้ งของเธอในเพลงทม่ี คี วามหมายหวานปนเศรา้ วา่ ไมว่ า่ เธอจะจากไปหรอื อยทู่ ไี่ หน ใจฉนั ยงั คงมเี ธอเสมออยา่ ง “My Heart Will Go On” ซงึ่ เปน็ เพลงประกอบหนงั รกั ขนึ้ หงิ้ ตลอดกาลในปี 1997 ซงึ่ สรา้ งมา จากเรอื่ งจรงิ อยา่ ง Titanic เพลง “My Heart Will Go On” จดั วา่ เปน็ อกี หนงึ่ เพลงระดบั ไอคอนของเซลนี ไดเ้ ลย เพราะเปน็ ซงิ เกลิ ทปี่ ระสบความสาl เรจ็ ทสี่ ดุ ของเธอ มยี อดขายสงู สดุ ในปี 1998 และเปน็ หนงึ่ ในเพลงทมี่ ยี อดขายสงู สดุ ตลอดกาล โดย มยี อดขายทวั่ โลกที่ 18 ลา้ นกอ๊ ปป้ี และไมน่ า่ เชอื่ วา่ เมอ่ื ปที ผี่ า่ นมา เพลง “My Heart Will Go On” มอี ายคุ รบ 20 ปแี ลว้ ! แตถ่ า้ พดู ถงึ งานเพลงโดยรวม ทกุ วนั นเี้ ซลนี เปน็ ศลิ ปนิ ชาวแคนาดาทมี่ ยี อดขายสงู ทสี่ ดุ ทงั้ ยงั เปน็ หนงึ่ ในศลิ ปนิ ทมี่ ยี อดขาย สงู ทสี่ ดุ ในโลก ดว้ ยยอดจาl หนา่ ยอลั บม้ั ทสี่ งู กวา่ 220 ลา้ นกอ๊ ปป้ี

She Also Owned Several Businesses

ชว่ งทเี่ ซลนี ทาl อลั บมั้ เพลงภาษาองั กฤษอลั บมั้ แรกอยนู่ น้ั เธอกบั เรอเนยงั ตดั สนิ ใจทาl ธรุ กจิ ควบคไู่ ปดว้ ย ดว้ ย การเปดิ รา้ นอาหารชอื่ Nickels ทบี่ า้ นเกดิ ของเธอรว่ มกบั เพอ่ื นสนทิ อกี 4 คนในรฐั ควเิ บก แคนาดา ซงึ่ เรมิ่ เปดิ ตวั ในปี 1990 หลงั จากนนั้ เธอกข็ ยายแฟรนไชสไ์ ปทร่ี ฐั ออนแทรโี อดว้ ย เซลนี กบั เรอเนประสบความสาl เรจ็ อยา่ งมากในธรุ กจิ รา้ นอาหาร แตด่ ว้ ยความทผี่ คู้ นสว่ นใหญต่ ดิ ภาพของเซลนี ในฐานะนกั รอ้ งมากกวา่ จงึ ไมค่ อ่ ย มใี ครรเู้ รอื่ งธรุ กจิ ของเธอมากนกั อยา่ งไรกต็ าม สดุ ทา้ ยเซลนี กบั เรอเนตดั สนิ ใจเลกิ ทาl ธรุ กจิ รา้ นอาหารนไี้ ป ในปี 2007 นอกจากนที้ งั้ คยู่ งั เปน็ เจา้ ของสนามกอลฟ์ Mirage Golf Club ในมอนทรอี อล และเซลนี ยงั มไี ลน์ นาl้ หอม แวน่ ตา กระเปา๋ และสนิ คา้ อนื่ ๆ อกี ดว้ ย เปน็ ทงั้ ศลิ ปนิ และนกั ธรุ กจิ ทปี่ ระสบความสาl เรจ็ ขนาดนี้ ไมแ่ ปลกใจทปี่ จั จบุ นั เซลนี จะมที รพั ยส์ นิ สงู ปรดี๊ ราว 630 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั เลยทเี ดยี ว!

She’s Younger than Her Stepson!

กอ่ นจะมาลนั่ ระฆงั รกั กบั เซลนี เรอเนเคยผา่ นการแตง่ งาน มาแลว้ 2 ครงั้ และมพี ยานรกั ทงั้ หมด 3 คน หนงึ่ ในนนั้ คอื แพทรคิ อองเชลลลี ทเี่ กดิ กบั อดตี ภรรยาคนแรก ซงึ่ เขากม็ ศี กั ดเิ์ ปน็ ลกู เลยี้ งของเซลนี ดว้ ยเหมอื นกนั ความนา่ เซอร์ไพรส์คือแม้จะเป็นลูกเลี้ยง แต่แพทริคกลับอายุ มากกวา่ เซลนี 3 เดอื น! แตเ่ รากไ็ มเ่ คยไดย้ นิ ขา่ วลอื เรอื่ ง ความขดั แยง้ ใดๆ ของทงั้ คเู่ ลย คนทใี่ กลช้ ดิ และคนุ้ เคยกบั ครอบครวั ของเซลนี ตา่ งพดู เปน็ เสยี งเดยี วกนั วา่ ดวิ ารา่ งบาง เขา้ กบั แพทรคิ ไดด้ ที เี ดยี ว

She Struggled with Fertility

ปี 2000 เซลนี ออกมาประกาศใหแ้ ฟนเพลงฟงั วา่ เธอจะขอพกั จากวงการเพลงสกั ระยะหนงึ่ เนอื่ งจากเธอกบั สามพี ยายามทจี่ ะมเี บบดี๋ ว้ ยกนั มาระยะหนงึ่ แลว้ แตย่ งั ไมป่ ระสบความสาl เรจ็ เสยี ที ทงั้ คจู่ งึ ตดั สนิ ใจทาl เดก็ หลอดแกว้ หลงั จากพยายามทาl เดก็ หลอดแกว้ มา 7 ครงั้ ในทสี่ ดุ ทงั้ คกู่ ป็ ระสบความสาl เรจ็ เซลนี ตงั้ ครรภ์ และใหก้ าl เนดิ ลกู ชายทงั้ หมด 3 คน คอื เรอเน-ชาลส์ วยั 17 ปี และฝาแฝดเอด็ ดกี้ บั เนลสนั วยั 7 ปี

สาl หรบั ชอื่ ของลกู ๆ นนั้ กม็ ที มี่ าทไ่ี ป ชอ่ื ของเรอเน-ชาลส์ แนน่ อนวา่ มาจากชอื่ ของคณุ พอ่ เรอเน สว่ น ฝาแฝดชายทชี่ อื่ เอด็ ดแี้ ละเนลสนั เซลนี กบั เรอเนตงั้ ชอื่ ตามบคุ คลทท่ี งั้ คยู่ กยอ่ งชนื่ ชม ชอื่ เอด็ ดมี้ าจากเอด็ ดี้ มารเ์ นย์ ซงึ่ เปน็ นกั แตง่ เพลงชอื่ ดงั ชาวฝรงั่ เศสทที่ lาเพลงใหเ้ ซลนี หลายอลั บมั้ เธอซาบซงึ้ และรสู้ กึ ขอบคณุ กบั ทกุ ๆ สง่ิ ทมี่ ารเ์ นยม์ อบให้ จงึ ตงั้ ชอื่ หนง่ึ ในลกู ชายฝาแฝดตามผมู้ พี ระคณุ ของเธอ สว่ นอกี คนหนงึ่ ชอื่ เนลสนั ซงึ่ ตงั้ ชอื่ ตามเนลสนั แมนเดลา อดตี ประธานาธบิ ดชี าวแอฟรกิ าใตผ้ ลู้ ว่ งลบั ซงึ่ เปน็ รฐั บรุ ษุ และนกั เคลอื่ นไหว ตวั ยงเรอื่ งการตอ่ ตา้ นสผี วิ ในแอฟรกิ าใต้ โดยเซลนี กบั เรอเนรสู้ กึ วา่ เขาคอื บคุ คลสาl คญั ในประวตั ศิ าสตรโ์ ลก

She Loves Shoes

ผหู้ ญงิ กบั รองเทา้ ถอื เปน็ ของคกู่ นั เซลนี กเ็ ชน่ กนั เธอแพท้ างใหก้ บั รองเทา้ มากๆ เพราะเชอื่ วา่ รองเทา้ สวยๆ สกั คสู่ ามารถ เปลยี่ นโลกไดท้ งั้ ใบ ทาl ใหเ้ รารสู้ กึ ดแี ละสวยขนึ้ ไดเ้ ยอะเลย ดว้ ยรายไดจ้ าl นวนมหาศาลทดี่ วิ าเสยี งทรงพลงั มอี ยใู่ นกระเปา๋ จงึ ไมน่ า่ แปลกใจทใี่ นตรู้ องเทา้ ของเธอจะเตม็ ไปดว้ ยรองเทา้ จากแบรนดร์ ะดบั ไฮเอนดม์ ากกวา่ 500 ค!ู่ นอกจากนยี้ งั มรี องเทา้ อกี หลายคทู่ ที่ าl ขนึ้ เปน็ พเิ ศษสาl หรบั เธอเทา่ นนั้ ไมม่ วี างจาl หนา่ ยทวั่ ไปอกี ดว้ ย เรยี กไดว้ า่ นนี่ า่ จะเปน็ ความฝนั ทกี่ ลายเปน็ จรงิ สาl หรบั สาวหลายๆ คนทห่ี ลงรกั รองเทา้ เปน็ ชวี ติ จติ ใจ

She Has a Big Heart

นกั รอ้ งขวญั ใจมหาชนยงั มจี ติ ใจงามมากๆ ดว้ ย ปกตเิ ธอ มกั ใหค้ วามชว่ ยเหลอื มลู นธิ แิ ละองคก์ รการกศุ ลทวั่ โลกอยู่ เสมอ โดยเฉพาะมลู นธิ แิ ละองคก์ รทเี่ กยี่ วกบั เดก็ ทงั้ ยงั สนับสนุนกองทุนด้านสุขภาพและการศึกษาอีกมากมาย เมอื่ ครงั้ เกดิ แผน่ ดนิ ไหวและสนึ ามใิ นมหาสมทุ รอนิ เดยี ใน ปี2004 เซลนี รว่ มจดั รายการการกศุ ลเพอื่ หาทนุ ชว่ ยเหลอื ผู้ประสบภัย ซึ่งมียอดบริจาครวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่เหตุการณ์เฮอร์ริเคนแคทรินาถล่มทาง ตอนใตท้ เี่ มอื งนวิ ออรล์ นี สใ์ นรฐั ลยุ เซยี นา สหรฐั อเมรกิ า ในปี 2005 เซลีนก็เป็นคนดังคนแรกๆ ที่ยื่นมือเข้ามา ชว่ ยเหลอื ดว้ ยการบรจิ าคเงนิ กวา่ 1 ลา้ นดอลลารส์ หรฐั เพอื่ ปรบั ปรงุ ซอ่ มแซมเมอื งและเยยี วยาผปู้ ระสบภยั เธอ สะเทือนใจกับเหตุการณ์ครั้งนั้นจนถึงกับร้องไห้ขณะให้ สัมภาษณ์ผ่านทางโทรทัศน์ ทั้งยังบอกว่าเธอพร้อมให้ ความช่วยเหลือและเต็มใจที่จะทlาทุกอย่างเพื่อบรรเทา ความทกุ ขย์ ากทผี่ ปู้ ระสบภยั ตอ้ งเจอใหเ้ บาบางลง ไมเ่ พยี ง เทา่ นนั้ หลงั เกดิ เหตกุ ารณแ์ ผน่ ดนิ ไหวทมี่ ณฑลเสฉวนของ จนี ในปี 2008 เซลนี กไ็ ดบ้ รจิ าคเงนิ 100,000 ดอลลารส์ หรฐั ใหแ้ กก่ องทนุ เพอื่ เดก็ และเยาวชนของจนี พรอ้ มมสี าสน์ แสดงความเสยี ใจดว้ ย

She Always Finds a Way to Surprise Us

เราอาจจะชนิ กบั การเหน็ เซลนี รอ้ งเพลงโชวพ์ ลงั เสยี งสวยๆ บนเวทคี อนเสริ ต์ แตป่ อ๊ ปดวิ าคนนกี้ ม็ มี มุ อยาก ทาl เรอื่ งสนกุ ๆ ใหแ้ ฟนคลบั ไดเ้ ซอรไ์ พรสอ์ ยเู่ หมอื นกนั ลา่ สดุ ตอ้ งยกใหก้ ารทเี่ ธอมารว่ มรอ้ งเพลงบลั ลาดอนั ทรงพลงั ชอื่ “Ashes” ใหก้ บั หนงั ซเู ปอรฮ์ โี รส่ ดุ เกรยี นอยา่ ง Deadpool 2 นาl แสดงโดยพระเอกหนา้ หลอ่ รวย อารมณข์ นั ไรอนั เรยโ์ นลดส์ ในมวิ สกิ วดิ โี อเพลงนเ้ี ธอโชวพ์ ลงั เสยี งเตม็ ทเี่ ชน่ เคย รวมทงั้ มบี ทสนทนาขาl ๆ กบั ตวั ละครเดดพลู ดว้ ย เซลนี เลยเรยี กเสยี งหวั เราะและไดใ้ จแฟนเพลงไปเตม็ ๆ

เรอเน-ชาลส์ ลูกชายคนโตของ เซลีน โตเป็นหนุ่มหล่อ แล้ว แถมยังเป็น แร็ปเปอร์ด้วยนะ

เซลีนกับเรอเน สามีสุดที่รัก ที่จากไปในปี 2016

เอ็ดดี้และเนลสัน ลูกชายฝาแฝด สุดน่ารักน่าเอ็นดู

สไตล์ที่แสนจะเป็นดิวาของเซลีน

เซลีนในมิวสิกวิดีโอ เพลง “Ashes” จาก หนัง Deadpool 2

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.