The One to Watch

มารค์ -วชั ร พรหมมา คนไทยหนงึ่ เดยี วทแี่ จง้ เกดิ ในรายการเฟน้ หาไอดอลจนี

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

Making My Mark มารค์ -วชั ร พรหมมา

คนไทยหนงึ่ เดยี วทแี่ จง้ เกดิ ในรายการเฟน้ หาไอดอลจนี

เปน็ ทรี่ จู้ กั ภายในแคช่ วั่ ขา้ มคนื ! มารค์ -วชั ร พรหมมา หนมุ่ ไทยหนงึ่ เดยี วทที่ าV ใหท้ กุ คนจบั ตามองจาก การเขา้ รว่ มเปน็ 1 ใน 100 คนของรายการเฟน้ หาไอดอลจนี Idol Producer หลงั เปดิ ตวั อยา่ งฮอื ฮากบั โชวเ์ พลง “คนใจงา่ ย” ของไอซ-์ ศรณั ยู วนิ ยั พานชิ ตงั้ แตเ่ ทปแรกทอี่ อนแอร์ ทงั้ ยงั ไดร้ บั ความเอน็ ดจู ากไอดอลรนุ่ พอี่ ยา่ ง Zhang Yixing (จางอซี้ งิ ) วง EXO และ Jackson (แจค็ สนั ) วง GOT7 ทรี่ บั หนา้ ทพี่ ธิ กี รและครใู นรายการ รวมถงึ แรงโหวตที่ ทาV ใหเ้ ขา้ ไปถงึ รอบ 60 คนสดุ ทา้ ย แมค้ วามสาV เรจ็ ของกา้ วแรกจะไปไดส้ วย แตพ่ ดู เลยวา่ เบอ้ื งหลงั ไมใ่ ชง่ า่ ย แลว้ กา้ วตอ่ ไป ในจนี ของ ‘มารค์ ’ จะเปน็ อยา่ งไร ตอ้ งตดิ ตาม

หนมุ่ หลอ่ สญั ชาตไิ ทยแท้

หลายคนชอบทกั วา่ หนา้ เหมอื นคนจนี แตม่ ารค์ เปน็ คนไทย แทๆ้ ครบั คณุ แมเ่ ปน็ คนอบุ ลราชธานี สว่ นคณุ พอ่ เปน็ คน ลพบรุ มารค์ เรมิ่ เรยี นภาษาจนี มาตงั้ แต่ ม.4 เพราะคดิ วา่ เปน็ ประเทศทกี่ วา้ งขวางและเรมิ่ เขา้ มามอี ทิ ธพิ ลเรอื่ ยๆ แตไ่ มไ่ ด้ คดิ วา่ จะทาV ธรุ กจิ หรอื เปน็ ศลิ ปนิ จนี นะ ตอนนนั้ คดิ แคว่ า่ อยาก เรยี นไวก้ อ่ น แลว้ กเ็ รยี นตอ่ มาจนถงึ มหาวทิ ยาลยั

เปดิ ประตสู กู่ ารเปน็ ไอดอลจนี

ชว่ งนนั้ มารค์ เรยี นจบมหาวทิ ยาลยั พอดกี บั บรษิ ทั จนี Huaying Yixing เขา้ มาหาศลิ ปนิ จากคา่ ยตา่ งๆ ในประเทศไทย ซึ่งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรู้จักคนที่อยู่กับบอสของบริษัทนี้ จงึ ชวนมารค์ ไปสมั ภาษณด์ ว้ ย หลงั จากนนั้ 2 เดอื น กเ็ รยี ก ใหไ้ ปเซน็ สญั ญาเลยครบั เขาคงเหน็ วา่ มารค์ ยงั ไมไ่ ดม้ สี งั กดั ที่ไหน พูดภาษาจีนได้ และพอจะมีความสามารถที่นVาไป พฒั นาตอ่ ได้ พอเซน็ สญั ญาเสรจ็ กบ็ งั เอญิ วา่ มรี ายการ Idol Producer ทเี่ พงิ่ ผลติ มาเปน็ ครงั้ แรก เขาเลยใหม้ ารค์ ไปเขา้ รว่ มรายการดว้ ย ถามวา่ การเปน็ ศลิ ปนิ คอื ความฝนั ของมารค์

ไหม กใ็ ชน่ ะครบั แตไ่ มเ่ คยคดิ วา่ จะไดไ้ ปจนี ชว่ งเรยี นปี 1 มารค์ เคยประกวดรายการ The Star 10 แตไ่ มไ่ ด้ กร็ สู้ กึ ทอ้ ตอนนนั้ คดิ วา่ ถา้ เรยี นจบแลว้ ไมม่ โี อกาสทางวงการบนั เทงิ ก็ คงไปทาV ธรุ กจิ แตเ่ ปน็ เหมอื นโชคชะตา จๆู่ กต็ อ้ งเกบ็ ของ และเตรยี มตวั ภายใน 7 วนั เพอื่ ถา่ ยรายการ Idol Producer ทจี่ นี

ออกจากเซฟโซน! รวู้ า่ เสยี่ งแตข่ อลอง

7 วนั แคเ่ กบ็ เสอื้ ผา้ กแ็ ทบไมท่ นั แลว้ ครบั เพราะทางรายการ สง่ ลสิ ตม์ าใหว้ า่ ตอ้ งเตรยี มอะไรบา้ ง เสอื้ ดาV หรอื ขาวแขนสนั้ กตี่ วั เสอื้ หนาวกตี่ วั เครอื่ งสาV อาง ทกุ อยา่ งละเอยี ดมาก 1 หนา้ กระดาษเตม็ ๆ ชว่ งเชา้ กว็ นุ่ วายกบั การเตรยี มของ ชว่ ง บ่ายก็นัดครูสอนเต้น ก่อนจะไปก็ต้องวิดีโอคอลคุยกับ โปรดิวเซอร์ของรายการ เขาบอกให้ไปดูรูปแบบรายการ Producer 101 ของเกาหลี ดแู ลว้ นาV้ ตาซมึ นดิ หนงึ่ (หวั เราะ) เพราะแขง่ ขนั กนั ดเุ ดอื ดมาก ตอนนนั้ คดิ วา่ จะไปดไี หม ถา้ อยทู่ นี่ กี่ ป็ ลอดภยั ชวี ติ เรากไ็ มม่ คี วามเสย่ี งอะไร แตจ่ ะเปน็ แบบนไี้ ปเรอื่ ยๆ ถา้ ลองเปลยี่ น! ไปออกรายการนกี้ อ็ าจเปน็ ทรี่ จู้ กั แลว้ เราเปน็ ตา่ งชาตคิ นเดยี วทเี่ ขาเลอื กกเ็ ลยตดั สนิ ใจ รบั โอกาสนี้ มารค์ และบรษิ ทั ตน้ สงั กดั ไมไ่ ดห้ วงั วา่ จะตอ้ งเปน็ ที่ 1 เพราะจดุ มงุ่ หมายทใี่ หไ้ ปรว่ มรายการนี้ เพอื่ เปน็ การ เปดิ ตวั มารค์ ใหค้ นจนี รจู้ กั และจาV ไดแ้ คน่ นั้ เอง

คนทง้ั รายการฮอื ฮากบั เพลง “คนใจงา่ ย”

โปรดิวเซอร์ของรายการบอกให้เลือกเพลงที่เป็นตัวเองที่สุด มารค์ กเ็ ลยคดิ วา่ เพลง “คนใจงา่ ย” นลี่ ะ่ ทแี่ สดงถงึ ความเปน็ ตัวมาร์คที่สุด เพราะสนุกสนานและมีความเอ็นเตอร์เทน ถามวา่ กลวั ไหมวา่ ทกุ คนจะนงิ่ แบบไมม่ อี ารมณร์ ว่ ม กแ็ อบกลวั ตอนแสดงพยายามสง่ ความรสู้ กึ ออกไปใหม้ ากทสี่ ดุ แลว้ ก็ คาดไม่ถึงว่าทุกคนจะลุกขึ้นมาเต้นตาม จางอี้ซิงก็ปลื้มถึง ขนาดไปลงเพลงนี้ในโซเชียล รวมถึงมารู้ทีหลังว่าพี่ไอซ์ ศรณั ยู ทวติ ขอบคณุ ดว้ ย คอื เราไมค่ ดิ วา่ ฟดี แบก็ จะดขี นาดนี้

แรงกดดนั ทมี่ ชี วี ติ และความฝนั เปน็ เดมิ พนั

กดดนั มากครบั ยงิ่ เราเปน็ คนตา่ งชาตแิ ละคนไทยคนเดยี วก็ เหมอื นเปน็ ตวั แทนประเทศ คนจนี เองกวา่ จะไดเ้ ขา้ มาเปน็ 1 ใน 100 คนทไี่ ดร้ ว่ มรายการนี้ ตอ้ งผา่ นการคดั เลอื กจากคน เปน็ ลา้ น การแขง่ ขนั สงู มาก เรยี กวา่ นอนกแ็ ทบไมไ่ ดน้ อน กนิ กแ็ ทบไมไ่ ดก้ นิ เพราะตอ้ งซอ้ มทกุ วนั ตงั้ แต่ 9 โมงเชา้ ถงึ ตี 2-3 มารค์ นอนรอ้ งไหเ้ ลย เพราะปว่ ยหนกั ดว้ ย จนเพอื่ น จากคา่ ย Yuehua Entertainment ทนี่ อนหอ้ งเดยี วกนั ตอ้ ง มาปลอบ แลว้ บอกวา่ ใหอ้ ดทนนะ ทกุ คนมแี รงกดดนั ทงั้ นนั้ คอื มนั ไมใ่ ชแ่ คซ่ อ้ ม พอขนึ้ เวทแี ลว้ จบ มนั มปี ญั หาเรอื่ งภาษา การใชช้ วี ติ ทกุ อยา่ งเปลยี่ นไปเรว็ มาก ภายในวนั เดยี วมคี นจนี เหน็ เราแลว้ หลายรอ้ ยลา้ นคน! จากทเี่ คยทาV อะไรไดต้ ามใจก็ ตอ้ งถกู ควบคมุ ทกุ อยา่ ง หา้ มเปดิ เผยหนา้ เวลาไปไหนกต็ อ้ ง ใสม่ าสก์ หา้ มใหส้ มั ภาษณ์ หา้ มเลน่ โทรศพั ท์ หา้ มโพสตม์ วั่ ขนาดวา่ กลบั มารบั ปรญิ ญาทเี่ มอื งไทยยงั หา้ มใหค้ นถา่ ยรปู คู่ คอื หา้ มทกุ อยา่ ง อสิ ระลดลงมาก กค็ ดิ กบั ตวั เองวา่ นเี่ ราคดิ ถกู หรอื ผดิ ทมี่ าอยจู่ ดุ นี้ แตพ่ อเลอื กทจี่ ะทาV แลว้ กต็ อ้ งยอมรบั ให้ได้ ตอนนี้ความสุขของมาร์คคือการได้รับกVาลังใจจาก แฟนคลบั นลี่ ะ่ ครบั

มติ รภาพทา่ มกลางสงครามการแขง่ ขนั

วงการบนั เทงิ กม็ ที งั้ คนดแี ละไมด่ เจอคนนสิ ยั ไมด่ แี บบนนิ ทา กนั ลบั หลงั บา้ ง เพราะคดิ วา่ ฟงั ไมอ่ อก แตม่ ารค์ เรยี นภาษา จนี มาเปน็ เกอื บ 10 ปแี ลว้ คอื ถา้ จะบอกวา่ รหู้ มดกค็ งอยยู่ าก แตเ่ พอื่ นดกี เ็ ยอะ พอเขาเหน็ วา่ มารค์ เปน็ คนตา่ งชาตกิ เ็ อน็ ดู นอ้ ง Li Quanzhe (หลฉี่ วนเจอ๋ ) ทอี่ ยคู่ า่ ย Yuehua Entertainment และนอนหอ้ งเดยี วกนั เปน็ คนนสิ ยั ดมี าก เวลามปี ญั หา ก็เข้ามาปลอบและให้คVาปรึกษาได้ทุกเรื่อง น้องเขามี ประสบการณเ์ ยอะกวา่ เพราะเคยไปอยเู่ กาหลมี ากอ่ น พอ จบรายการแลว้ กย็ งั ตดิ ตอ่ กบั เพอื่ นหลายๆ คน อยา่ ง Luo Zheng (หลวั เจง้ิ ), Chen Linong (เฉนิ ลหี่ นง) หรอื Cai Xikun (ชา่ ยสวคี่ นุ ) กม็ คี ยุ บา้ ง แตเ่ ขาไมค่ อ่ ยเลน่ โทรศพั ท์ เวลาใคร มาเมอื งไทยกจ็ ะตดิ ตอ่ มารค์

ไอดอลรนุ่ พเี่ ขา้ ใจหวั อกคนตา่ งแดนดว้ ยกนั

จางอซี้ งิ เคยไปทาV งานทเี่ กาหลี เขาจะรวู้ า่ การจะฝา่ ฟนั ใหข้ นึ้ มาไดไ้ มใ่ ชเ่ รอื่ งงา่ ยเลย แลว้ ยงิ่ เปน็ คนตา่ งชาตทิ มี่ คี วามตา่ ง ในเรอื่ งของวฒั นธรรมและภาษาแบบนี้ สว่ นหนงึ่ ทที่ าV ใหเ้ ขา ชอบมารค์ นนั่ กค็ อื เขาเปน็ คนทชี่ อบประเทศไทยมาก แลว้ ก็ มาเทยี่ วบอ่ ยจนมคี วามผกู พนั เขาบอกผมใหส้ ๆู้ ขยนั มากๆ แลว้ จะกอดกนั ทกุ ครงั้ ทเ่ี จอ อกี คนทเี่ ปน็ หว่ งมารค์ คอื แจค็ สนั เขาเป็นคนฮ่องกงที่ไปอยู่เกาหลี เขาบอกว่าเพื่อนของเขา หลายคนเคยไปฝกึ ทคี่ า่ ย JYP Entertainment ดว้ ยกนั ซงึ่ อยไู่ ดส้ ปั ดาหเ์ ดยี วกอ็ อก แตเ่ ขาคอื คนทส่ี จู้ นถงึ ทกุ วนั นที้ ไี่ ด้ ออกอลั บมั้ และมคี นรจู้ กั

ประสบการณแ์ ละความแขง็ แกรง่ ทไี่ ดเ้ รยี นรู้

มารค์ ไดอ้ ะไรจากการรว่ มรายการ Idol Producer เยอะมาก ครบั จากทเี่ ปน็ คนรบั สถานการณก์ ดดนั ไมค่ อ่ ยได้ พอไปอยู่ ตรงนนั้ กแ็ กรง่ ขนึ้ สขุ ภาพทปี่ ว่ ยจนเตน้ ไมไ่ หว ตอนแบง่ กลมุ่ ครงั้ แรกเพอื่ โชวเ์ พลง “Get Ugly” มารค์ ปว่ ย แตโ่ ปรดวิ เซอร์ ของรายการบอกวา่ ไมม่ ใี ครรหู้ รอกวา่ เราปว่ ยหนกั แคไ่ หน แต่ เขาจะดแู คผ่ ลงานของเราเทา่ นนั้ วนั นนั้ ถา่ ยเสรจ็ กลบั มานอน ตวั รอ้ นทหี่ อพกั หลายวนั พอกลบั มาตอ่ วซี า่ ทเี่ มอื งไทยกไ็ ป ฉดี ยาและนอนอกี 3-4 วนั ถงึ กลบั ไปจนี แตต่ อนนใี้ หเ้ ตน้ 2 วนั ไมห่ ยดุ ยงั ไดเ้ ลย (หวั เราะ) อกี อยา่ งคอื ไดม้ ติ รภาพ ทงั้ ที่ เปน็ ศลิ ปนิ ดงั และคนทไี่ ตเ่ ตา้ มาดว้ ยกนั

ผลงานและเปา้ หมายทรี่ ออยขู่ า้ งหนา้

ตอนนี้ Huaying Yixing ตน้ สงั กดั ของมารค์ วางแผนจะให้ แสดงซีรีส์จีน โดยรับบทเป็นพระรอง ซึ่งน่าจะเริ่มถ่ายทVา ปลายเดอื นกรกฎาคมครบั สว่ นซงิ เกลิ เปน็ เพลง “คนใจงา่ ย” เวอร์ชั่นภาษาจีน คือเปลี่ยนเนื้อร้องใหม่หมดให้เกี่ยวกับ มารค์ และประเทศไทย ตอนนซี้ อื้ ลขิ สทิ ธเ์ิ รยี บรอ้ ยแลว้ เตรยี ม จะเขา้ หอ้ งอดั เรว็ ๆ นี้ (เปา้ หมายในอนาคต) จดุ มงุ่ หมายของ มาร์คคืออยากทVาตัวเองให้มีคุณค่าพอที่จะช่วยเหลือคนอื่น ไดค้ รบั เพราะคดิ วา่ คนเราเกดิ มาชวี ติ เดยี ว กอ็ ยากชว่ ยเหลอื คนอนื่ ใหไ้ ดม้ ากทสี่ ดุ

มาร์ค-วัชร พรหมมา 10 พฤศจกิ ายน พ.ศ.2537 178 เซนตเิ มตร

64 กโิ ลกรมั กาV ลงั เรยี น ปรญิ ญาโทดา้ นบรหิ ารธรุ กจิ ทมี่ หาวทิ ยาลยั ธรุ กจิ บณั ฑติ ย์ ชอบคยุ กบั คน ชอบยมิ้ แตจ่ ะเปน็ คนโลกสว่ นตวั สงู เวลาอา่ นหนงั สอื ครบั ผมชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยา ภาษาจีน และการลงทนุ

มนี อ้ ยมาก แตเ่ ปน็ คนคาดหวงั อะไรคอ่ นขา้ งสงู ถา้ ไมไ่ ดต้ ามทคี่ าดหวงั กจ็ ะเครยี ด คอื ผมเปน็ คนทแี่ สดงความรสู้ กึ ออกมาใหท้ กุ คน รบั รไู้ ดง้ า่ ยวา่ ตวั ผมกาV ลงั มคี วามสขุ เศรา้ หรอื วา่ เครียดอยู่ เล่น แซกโซโฟนและคลาริเน็ตได้

พคี่ ณุ -นชิ คณุ หรเวชกลุ เปน็ เหมอื น แรงบนั ดาลใจใหผ้ ม เมอื่ ไรทที่ อ้ ผมจะคดิ ถงึ พเี่ ขา ทมี่ าจากอเมรกิ าเพอื่ มาอยเู่ กาหลี แลว้ ทนรบั แรง กดดนั ตงั้ หลายปี จนไดม้ าเปน็ ศลิ ปนิ อยา่ งทกุ วนั นี้ ผมยังไม่เคยเจอพี่เขา แต่ก็ติดตามผลงานมา ตลอด ขาวๆ หมวยๆ ตวั เลก็ ๆ มคี วามนา่ รกั กงึ่ เซก็ ซใี่ นตวั

ถา้ ยมิ้ ใหก้ บั กระจก กระจกกจ็ ะยมิ้ ใหก้ บั เรา คอื ถ้าอยากได้สิ่งดีๆ กลับมา เราก็ต้องให้สิ่งดีๆ ออกไป ชื่อ: นาV้ หนกั : ไอดอล: บคุ ลกิ นสิ ยั : ผหู้ ญงิ ในสเปก็ : วันเกิด: สว่ นสงู : การศกึ ษา: เรอื่ งทที่ าV ใหห้ นมุ่ คดิ บวกอยา่ ง มารค์ ยมิ้ ไมอ่ อก: ความสามารถที่อยากอวด: ศิลปินที่เป็น คตใิ นการใชช้ วี ติ :

นายแบบ: วัชร พรหมมา เสื้อผ้า: Pinky Tailor แต่งหน้า-ทVาผม: ภคณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ ช่างภาพ: ทินกร วงเบญจศิลป์ สัมภาษณ์: มยุรี จิตเอื้ออารีกุล ฝึกงาน: คุณานนต์ ฮ้วง สถานที่: SO Sofitel Bangkok โทร.0-2624-0000

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.