คาวาลลโิ น มอเตอร์ จาV กดั

OK! Magazine Thailand - - OK! DIARY -

เปดิ ตวั Ferrari Portofino

บรษิ ทั คำวำลลโิ น มอเตอร์ จำV กดั ตวั แทนจำV หนำ่ ยและซอ่ มบำV รงุ รถยนตเ์ ฟอรร์ ำรี่ แตเ่ พยี งผเู้ ดยี วในประเทศไ­ทย จดั งำนเปดิ ตวั เฟอรร์ ำรี่ พอรโ์ ตฟโิ น ลกั ชวั รซี เู ปอรค์ ำร์ รนุ่ ใหม่ ครงั้ แรกของลกั ชวั รซี เู ปอรค์ ำรส์ ำยพนั ธแ์ุ กรนดท์ วั รสิ โม เครอื่ ง V8 ทำ่ มกลำง กลนิ่ อำยของเมอื งพอรโ์ ตฟโิ น เมอื งตำกอำกำศต­ดิ ชำยทะเลสดุ โรแมนตกิ ของอติ ำลี ทมี่ ชี อื่ เสยี งในระดบั โลกมำเนรมติ ไว้ ณ บำ้ นเลขที่ 1 ซ.เจรญิ กรงุ 30 เมอื่ เรว็ ๆ นี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.