ม.ร.ว. แมน้ นฤมาส ยคุ ล สวสั ด-ิ์ ชโู ต

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

หญงิ แมน้ เซเลบสาวสดุ แซบ่ ที่ชื่นชอบความมีชีวิตชีวา เนื่องจากเธอชอ­บเดินทาง ไปเที่ยวบ่อยๆ เลยต้อง ดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วย ผลิตภัณฑ์ที่พกพาสะดวก อยา่ ง Biotherm Sheet Mask ชว่ ยฟน้ื บาl รงุ ผวิ ไดท้ นั ที สว่ นเมกอพั ทเี่ ธอชอบ คอื Clinique Cheek Pop สี Cola Pop สพี เิ ศษสดุ เอก็ ซค์ ลซู พี ทมี่ ขี ายเฉพาะในอ­ฟี แอนดบ์ อย เทา่ นนั้ และนาl้ หอมกลนิ่ โปรดของเธอ­คอื Parfum Chloé Eau de

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.