พลอยวารนิ ทร์ ทรงปกรณ์

OK! Magazine Thailand - - BEAUTY CHECK-IN -

บิวตี้กูรูสาวอย่างแป้ง คอ่ นขา้ งเลอื กสกนิ แครท์ ใี่ ช้ เนอื่ งจากเธอเปน็ คนทมี่ ผี วิ บอบบางแพ้ง่าย ซึ่งเธอ มั่นใจว่าที่อีฟแอนด์บอย ตอ้ งมสี กนิ แครค์ ณุ ภาพดใี หเ้ ลอื กเยอะ ไมว่ า่ จะเปน็ Estée Lauder Advanced Night Repair หรอื Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrat­e เปน็ สกนิ แครท์ เี่ ธอ ชอบใช้มาก ส่วนเมกอัพนั้นเธอชอบ Crystal Drama Palette จาก Bobbi Brown

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.