โรงแรมแชงก­ร-ี ลำ กรงุ เทพฯ ตมิ่ ซำl ไมอ่ นั้

OK! Magazine Thailand - - OK! PICKS -

ตมิ่ ซำl มอ้ื กลำงวนั แบบไมอ่ นั้ ถงึ 46 รำยกำร ทงั้ นงึ่ อบ ทอด ซปุ โจก๊ บำรบ์ คี วิ และของหวำน อำทิ ขนมจบี ไขก่ งุ้ เนอื้ ปลำ สอดไสก้ งุ้ นงึ่ เตำ้ หสู้ ำหรำ่ ยรำดหนำ้ เนอื้ ปู ฟองเตำ้ หหู้ อ่ กงุ้ ทอด ซปุ เสฉวนทะเล ฯลฯ จบมอื้ อรอ่ ยดว้ ยของหวำนซงึ่ มใี หเ้ ลอื ก 5 รำยกำร ทกุ วนั จนั ทร-์ ศกุ ร์ เวลำ 11.30-14.30 น. ในรำคำ เพยี งทำ่ นละ 788 บำทถว้ น ทหี่ อ้ งอำหำรจนี แชงพำเลซ โรงแรมแชงก­รี-ลำ กรุงเทพฯ สอบถำมโทร.0-2236-7777 0-2236-9952

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.