Horoscope

KNOW YOUR FUTURE NOW พยากรณป์ ระจาำ เดอื นกรกฎาคม 2561

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ราศมี นี (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มนี าคม-14 เมษายน)

การงาน จะไดร้ บั แรงบนั ดาลใจใหมๆ่ จากสงิ่ ทคี่ ณุ คาดไมถ่ งึ การเงนิ ไดร้ บั โอกาสดๆี หรอื มชี อ่ งทาง ทาl มาหากนิ ใหมๆ่ ชว่ ยเพมิ่ ความมงั่ คงั่ ราl่ รวย การเรยี น ได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพื่อนหรือคนรู้จักใน ชนั้ เรยี น ความรกั คนโสดจะเจอ­คนทใี่ ช่ สว่ นคนมคี ู่ จะมคี วามสขุ อมิ่ เอมใจ สมหวงั ในความรกั สขุ ภาพ สมบรู ณแ์ ขง็ แรง ทเี่ จบ็ ปว่ ยกจ็ ะหาย

ราศเี มถนุ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มถิ นุ ายน-14 กรกฎาคม)

การงาน มคี วามกา้ วหนา้ ขยบั ขยายกจิ การใหเ้ จรญิ ยงิ่ ขนึ้ การเงนิ ผลประโยชนเ์ ขา้ ทเี่ ขา้ ทาง บรวิ ารลกู นอ้ ง ผใู้ หญเ่ กอื้ หนนุ การเรยี น จะประสบปญั หา ลองหาที่ ปรกึ ษาทดี่ ๆี ไวบ้ า้ งกด็ ความรกั คนโสดเรมิ่ คดิ อยาก มคี ู่อย่างจริงจัง คนมีคู่ดื่มดl่ากับความรักแบบผู้ใหญ่ เกอื้ กลู ซงึ่ กนั และกนั สขุ ภาพ หากยงั มโี รคประจาl เรอื้ รงั อาการจะทเุ ลา

ราศกี นั ย์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กนั ยายน-14 ตลุ าคม)

การงาน มตี วั เลอื กมากมายเขา้ มาใหเ้ ลอื ก แตต่ ดั สนิ ใจ ไดย้ ากจนอาจทาl ใหเ้ ครยี ด การเงนิ อยากมโี ชคมลี าภ ใหท้ าl อะไรเงยี บๆ คนเดยี ว การเรยี น การไดเ้ รยี นได้ พบเจอกับเพื่อนที่คุ้นเคยทlาให้มีความสุข ความรัก คนโสดตอ้ งทาl ใจ จะรกั จะชอบใครมกั แหว้ สาl หรบั ชวี ติ คู่ เหนอื่ ยหนา่ ยพอสมควร สขุ ภาพ อาจจะมอี าการ จกุ เสยี ด โรคกระเพาะ

ราศธี นู (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ธนั วาคม-14 มกราคม)

การงาน การทlางานยังไม่ลงตัว ทีมงานและลูกทีม แตกแถวไมค่ อ่ ยเชอื่ ฟงั การเงนิ รายรบั มาจากความรู้ ความสามารถ­ทคี่ ณุ มี ญาตสิ นทิ มติ รสหายจะขดั ลาภ ใหร้ ะวงั การเรยี น ตอ้ งแกไ้ ขปญั หาเรอื่ งเรยี น คอ่ ยๆ คดิ คอ่ ยๆ เคลยี ร์ ความรกั สาl หรบั คนโสดอยากอ­ยคู่ นเดยี ว โลกสว่ นตวั สงู สว่ นคนมคี ู่ ความสมั พนั ธไ์ มส่ จู้ ะดนี กั สขุ ภาพ อาการแกก่ อ่ นวยั จะรมุ เรา้ และใหร้ ะวงั เรอื่ ง สมรรถภาพทา­งเพศเสอื่ ม

ราศเี มษ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ ง 15 เมษายน-14 พฤษภาคม)

การงาน เกดิ ความขดั แยง้ ในหมเู่ พอื่ นรว่ มงาน ควรวางตวั เปน็ กลาง อยา่ อยใู่ นสถานการณส์ มุ่ เสยี่ ง การเงนิ ทาl งาน แลว้ เขา้ เนอื้ ตวั เอง การยมื จมกู คนอน่ื หายใจจะทาl ใหเ้ สยี ทรพั ย์ การเรยี น ควิ แนน่ รดั ตวั จนอยากหาเว­ลาปลกี วเิ วก ความรกั คนโสดตอ้ งหกั หา้ มใจในรกั สว่ นครู่ กั ทอี่ ยกู่ นั มานานใหร้ ะวงั อารมณฉ์ นุ เฉยี ว สขุ ภาพ ระวงั อบุ ตั เิ หตุ จากไฟ ความรอ้ น ของมคี ม

ราศกี รกฎ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กรกฎาคม-14 สงิ หาคม)

การงาน เกดิ ปญั หาคาราคาซงั จนเครยี ด คอ่ ยๆ แกไ้ ป ทลี ะเรอื่ ง อกี ไมน่ านทกุ อยา่ งจะดขี นึ้ เอง การเงนิ โลภมาก ลาภหาย ตอ้ งควบคมุ สภาพจติ ใจตวั เองใหด้ การเรยี น ดนู า่ เบอื่ จาl เจ เวยี นวนอยกู่ บั ที่ ชว่ งนหี้ าเวลาพกั ผอ่ นจะ ดที สี่ ดุ ความรกั คนโสดจะตกห­ลมุ รกั อยา่ งหวั ปกั หวั ปา จนเข้าขั้นลุ่มหลง สุขภาพ ระวังระบบทางเดินหายใจ ภมู แิ พ้

ราศตี ลุ ย์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 ตลุ าคม-14 พฤศจกิ ายน)

การงาน มเี กณฑเ์ ดนิ ทางไปตา่ งประเทศเพอื่ ตดิ ตอ่ งาน หรอื พฒั นาศกั ยภาพของตวั เอง การเงนิ อาจปรบั เลอื่ น ตาl แหนง่ ผใู้ หญส่ นบั สนนุ ไวใ้ จ การเรยี น มขี า่ วดใี นเรอื่ ง งาน มีการริเริ่มคิดแผนงานตัวใหม่ ความรัก คนโสด อยากมคี ู่ แตอ่ ยา่ งไรกต็ อ้ งเอางานไวก้ อ่ น สว่ นทมี่ คี แู่ ลว้ ค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเอง สุขภาพ เหนื่อยล้า เพลีย เครยี ด จากการโหมง­านหนกั

ราศมี งั กร (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 มกราคม-14 กมุ ภาพนั ธ)์

การงาน หลายอปุ สรรคจะเขา้ มาทา้ ทาย แตด่ ว้ ยศกั ยภาพ ทมี่ จี ะจดั การไดไ้ มย่ าก การเงนิ ผใู้ หญเ่ พศหญงิ ใหล้ าภ และสนบั สนนุ คณุ การเรยี น ขอใหต้ งั้ ใจ ใสใ่ จ สดุ ทา้ ย ปัญหาก็จะลุล่วงสมหวัง ความรัก คนโสด หากเป็น เพศหญงิ ถอื วา่ ใกลเ้ จอคนทใ่ี ช่ สว่ นคนมคี ู่ ภรรยาจะเปน็ ใหญใ่ นครอบครวั สขุ ภาพ ระวงั ปญั หาดา้ นความเครยี ด เจบ็ ปว่ ยกะทนั หนั

ราศพี ฤษภ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ ง 15 พฤษภาคม-14 มถิ นุ ายน)

การงาน เกดิ ความคดิ สรา้ งสรรค์ ตอ่ ยอดงานเกา่ ๆ ให้ ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การเงิน สิ่งที่เคยลงทุนไปจะได้ผล ตอบกลบั มาอยา่ งคมุ้ คา่ ไมเ่ สยี แรงทที่ นเหนด็ เหนอย การเรยี น เพศหญงิ เขา้ มาชว่ ยเหลอื ใหง้ านสาl เรจ็ อยา่ ง สบายๆ ความรกั คนโสดอาจจะ­ไดล้ งเอยกบั ใครเสยี ที สว่ นคนมคี มู่ ชี ว่ งเวลาดๆี กบั ครอบครวั สขุ ภาพ ระวงั แพแ้ ดด แสงอาทติ ยห์ รอื ความรอ้ น

ราศสี งิ ห์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 สงิ หาคม-14 กนั ยายน)

การงาน แสวงหาความ­สาl เรจ็ จนบางครงั้ อาจทาl รา้ ย จติ ใจผรู้ ว่ มงาน การเงนิ สามารถเขา้ ถงึ ผลประโยชน์ ในทกุ รปู แบบ การเรยี น ความเพยี รพยายามตงั้ ใจทมี่ อี ยู่ ทาl ใหโ้ ดดเดน่ กวา่ คนอนื่ ความรกั คนโสดจะมคี วามสขุ ทา่ มกลางสง่ิ ยวั่ ยวน สว่ นคนทมี่ คี ู่ อารมณอ์ าจพาให้ คณุ ขา้ มเสน้ ผดิ ชอบชวั่ ดี สขุ ภาพ ระวงั เรอ่ื งโรคระบบ ภายในของสภุ าพสตรี

ราศพี จิ กิ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 พฤศจกิ ายน-14 ธนั วาคม)

การงาน ชว่ งนยี้ งั คงละวางไมไ่ ด้ โอกาสพลาดเ­ปา้ มสี งู จนอาจตอ้ งเรม่ิ ตน้ ใหม่ การเงนิ เหนด็ เหนอ่ื ยมากมาย กวา่ จะไดเ้ มด็ เงนิ เขา้ กระเปา๋ การเรยี น หากคดิ เสนอ งานใดๆ จะสาl เรจ็ ลลุ ว่ งอยา่ งทหี่ วงั ความรกั คนโสด ระวงั เกดิ กรณชี งิ รกั หกั สวาท สาl หรบั คนมคี รอบครวั ก็ ตอ้ งเผชญิ กบั ปญั หาพอสมควร สขุ ภาพ อาจมอี าการ กรดในกระเพ­าะและกรดไห­ลยอ้ น

ราศกี มุ ภ์ (ผทู้ เี่ กดิ ระหวา่ งวนั ที่ 15 กมุ ภาพนั ธ-์ 14 มนี าคม)

การงาน คอ่ ยๆ แกป้ ญั หาแลว้ ทาl ทลี ะเรอื่ ง ชะลอการ ตดั สนิ ใจทกุ ชนดิ โชคดกี าl ลงั ใกลเ้ ขา้ มาแลว้ การเงนิ โชคลาภอาจม­าทกั ทายคณุ บา้ ง ใหร้ ะวงั บรวิ ารเพศหญงิ จะขัดลาภ การเรียน ยังคงมีปัญหาติดขัดอยู่มาก เดอื นนมี้ แี ตค่ วามวนุ่ วายใจ ความรกั คนโสดยงั มคี วาม ไมม่ นั่ คง สว่ นคนทมี่ คี ู่ ชว่ งนร้ี สู้ กึ จจู้ จี้ กุ จกิ สขุ ภาพ ระวงั เปน็ ไขเ้ นอ่ื งจากสภาพอา­กาศทเี่ ปลย่ี นแปลง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.