Beauty Talk

Getting To Know Her Better เคลด็ ลบั ความงามของทราย หมนู อ้ ย

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ชวนทกุ คนมาทา� ความรจู้ กั กบั บวิ ตี้ ไลฟส์ ไตลบ์ ลอ็ กเกอรส์ าวสดุ สวย คณุ นนั ทวรรณ พรชยั จนั ทรเ์ พญ็ หรอื - “ทราย หมนู อ้ ย” เจา้ ของเพจ Mhunoiii ทตี่ อนนมี้ ยี อดไลคแ์ ละฟอลโลเวอรก์ วา่ หนงึ่ แสนคน เรอ่ื งเมกอพั และ สกนิ แครต์ อ้ งยกใหเ้ ธอเลยจรงิ ๆ จากประสบการณใ์ นวงการความงามมาถงึ 10 ปี มาทา� ความรจู้ กั กบั เธอกนั เลยดกี วา่

อะไรคือจุดเริ่มเริ่มต้นของการเป็นบล็อกเกอร์ ย้อนกลับไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สมัยนั้นทรายโพสต์ลง Pantip พอผา่ นไปสกั พกั กระทกู้ จ็ ะหายไป ทา� ใหร้ สู้ กึ เสยี ดาย คอนเทนตท์ ตี่ งั้ ใจเขยี น จงึ เปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ในการทา� บลอ็ กเพอื่ ทจี่ ะเกบ็ ไวเ้ ปน็ ขอ้ มลู เผอ่ื ใครสงสยั ในเรอื่ งเดมิ ๆ จะไดม้ ลี งิ ค์ สง่ ใหด้ ู โดยสว่ นใหญท่ รายเลอื กทา� คอนเทนตท์ ชี่ อบอยา่ งบวิ ตี้ จนกลายมาเปน็ บวิ ตบี้ ลอ็ กเกอรท์ ที่ กุ คนเรยี กกนั ทกุ วนั นี้ แต่ จรงิ ๆ แลว้ ทรายไมไ่ ดแ้ ชรแ์ ตเ่ รอ่ื งความสวยความงามเทา่ นนั้ เพราะรสู้ กึ วา่ ไมใ่ ชท่ กุ คนทจี่ ะสนใจเรอ่ื งความสวยความงาม ทรายชอบทอ่ งเทยี่ ว ชอบออกกา� ลงั กาย ชอบกนิ ทรายกจ็ ะ แชรไ์ ลฟส์ ไตลข์ องตวั เอง คนทมี่ ไี ลฟส์ ไตลเ์ ดยี วกนั กจ็ ะไดเ้ ขา้ มาดู มาแชรเ์ รอื่ งของทราย สว่ นสาเหตทุ ใี่ ชช้ อื่ เพจวา่ Mhunoiii กเ็ พราะวา่ ทรายกนิ เกง่ สนกุ กบั การกนิ จนทกุ วนั นก้ี ลาย มาเปน็ บวิ ตบี้ ลอ็ กเกอรท์ ชี่ อื่ Mhunoiii คะ่

เคล็ดลับการดูแลผิวหน้าสไตล์ทราย Mhunoiii มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง เมื่อก่อนทรายจะเป็นคนลงสกินแคร์เยอะมาก มีเกือบ 10 ขนั้ ตอนในแตล่ ะวนั แตพ่ ออายมุ ากขนึ้ กลายเปน็ วา่ ลดขน้ั ตอน ลง และค่อนข้างเลือกใช้สกินแคร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรมิ่ จากการทา� ความสะอาดผวิ กอ่ น ซง่ึ ทรายมผี วิ ทแ่ี หง้ เลยชอบใชอ้ อยลล์ า้ งหนา้ โดยจะใชร้ มี ฟู เวอรส์ า� หรบั ตาและ ปากโดยเฉพาะ เชด็ ตาและปากกอ่ น จากนนั้ ใชอ้ อยลน์ วดให้ ทวั่ หนา้ แลว้ ลา้ งออก จากนน้ั กต็ ามดว้ ยโฟม แตบ่ างวนั กใ็ ช้ Cleansing Water เพราะทรายชอบลองนนั่ ลองนอี่ ยตู่ ลอด สเตป็ ตอ่ มาคอื เอสเซนส์ ตวั ทท่ี รายใชเ้ ปน็ ประจา� กจ็ ะมี Biotherm Life Plankton Essence หรอื ไมก่ ็ SK-II พอใชน้ า�้ ตบ เรยี บรอ้ ยแลว้ กจ็ ะเปน็ เซรมั่ แลว้ แตว่ า่ ปญั หาผวิ ชว่ งนนั้ เปน็ แบบไหน ชว่ งนรี้ สู้ กึ เพงิ่ มรี อยสวิ กจ็ ะใชผ้ ลติ ภณั ฑท์ เี่ ปน็ กลมุ่ กระจา่ งใส แตถ่ า้ ชว่ งไหนรสู้ กึ วา่ หนา้ แหง้ กบั กงั วลเรอื่ งรวิ้ รอย

ก็จะใช้ตัวที่เป็น Anti-Aging คือปรับสกินแคร์ไปแล้วแต่ สภาพ ถ้าช่วงนี้รู้สึกหน้าแห้งก็จะตามด้วยออยล์และครีม สดุ ทา้ ยทหี่ า้ มลมื เลยกค็ อื กนั แดด ทรายใชก้ นั แดดตลอดทกุ วนั ไมอ่ อกแดดกท็ า คอื กนั แดดไมไ่ ดก้ นั แคค่ วามดา� คลา�้ แตย่ งั ชว่ ยลดปญั หา ฝา้ กระ จดุ ดา่ งดา� รวมไปถงึ เรอื่ งรวิ้ รอย เพราะแสงแดดคอื ตวั การสา� คญั อยา่ งหนงึ่ เลยทที่ า� ใหผ้ วิ เปน็ รวิ้ รอยไดง้ า่ ย ถา้ ทาอะไรไมท่ นั อยา่ งนอ้ ยกอ็ ยา่ ลมื ทากนั แดด ไมว่ า่ จะแตง่ หนา้ หรอื ไมแ่ ตง่ หนา้ กต็ อ้ งทาคะ่

บิวตี้ไอเท็มส์ที่ขาดไม่ได้เลยในช่วงนี้ ชว่ งนที้ ขี่ าดไมไ่ ดเ้ ลยคอื วติ ามนิ ซี แบรนดไ์ หนกไ็ ด้ แตเ่ ทา่ ที่ ลองมารสู้ กึ วา่ Kiehl’s Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate ตวั ทเี่ พมิ่ มาเปน็ 12.5% เปน็ ตวั ทเี่ ขม้ ขน้ มาก คอ่ นขา้ งเหน็ ผลชดั ในเรอื่ งของการลดรอยดา� สว่ นสกนิ แคร์ อกี ตวั ทใี่ ชต้ ลอดคอื Biotherm Life Plankton Essence เปน็ ตัวที่เรามีติดบ้านไว้ตลอด ตัวนี้ช่วยลดการอักเสบได้ดีเลย เมอื่ ไรทมี่ อี าการบวมแดงขนึ้ มา กจ็ ะใชต้ วั นี้ สว่ นลปิ สตกิ ชว่ ง ทผ่ี า่ นมา ชอบใช้ Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick เปน็ ลปิ ทเี่ นอื้ นมุ่ มาก ทาแลว้ สบายปาก ปกปดิ สปี าก แตไ่ มห่ นกั ไมม่ นั ไมเ่ หนยี ว ไมแ่ หง้ กจ็ ะใชอ้ ยบู่ อ่ ยๆ ทราย ชอบใชเ้ บอร์ 200 กบั 202 มาผสมกนั ทาเบอร์ 200 ใหท้ วั่ ปาก แลว้ ทาเบอร์202 ทขี่ อบปากขา้ งใน นอกจากนกี้ ม็ ีSisley Phyto-Khol Star Waterproof ตวั นขี้ อแนะนา� เหมาะกบั อากาศเมอื งไทยมาก เปน็ อายไลเนอรท์ มี่ กี ลติ เตอร์ เนอื้ นมุ่ เขยี นลนื่ เกลยี่ งา่ ย พอเซต็ ตวั แลว้ ไมเ่ ลอะเลย ชอบมาก ราคา แรงไปหนอ่ ย แตก่ ค็ มุ้ ตอ่ การลงทนุ ชนิ้ สดุ ทา้ ยทที่ รายใชใ้ น ชว่ งนคี้ อื มาสคารา่ L’Oréal Voluminous Lash Paradise แทง่ สชี มพตู วั ใหม่ คอื ทรายมปี ญั หาขนตาตกมาก ตอ่ ใหต้ ดิ ขนตา ปลอมก็ต้องดัดและปัด แต่มาสคาร่าตัวนี้เป็นตัวที่ปัดแล้ว ไมต่ ก ถอื เปน็ มาสคารา่ ที่ OK! และราคากด็ ดี ว้ ยคะ่

Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick สี 202 L’Oréal Paris Voluminous Lash Paradise Giorgio Armani Lip Maestro Liquid Lipstick สี 200 Biotherm Life Kiehl’s Powerful-Strength Plankton Essence Line-Reducing Concentrate

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.