Beauty Style

สวย หรู ดดู ี ดว้ ยสโมกกอี้ าย

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

หากนกึ ถงึ คณุ แมท่ ฮี่ อตและแซบ่ ทสี่ ดุ คงตอ้ ง ยกตา� แหนง่ นใี้ หก้ บั “วคิ ตอเรยี เบคแคม” คณุ แมค่ นสวยแหง่ บา้ นเบคแคม ทมี่ กั จะเหน็ เธอ ในลคุ ซกิ เนเจอร์ สโมกกอี้ าย ทเี่ นน้ แตง่ ตาใหด้ ู สวยคม พรอ้ มกบั ลปิ สนี ดู้ อยบู่ อ่ ยๆ และเพอื่ ตอ้ นรบั เดอื นแหง่ วนั แม่ OK! เลยขอ แตง่ ตามลคุ ของคณุ แมค่ นสวยสกั หนอ่ ยละกนั

1.กอ่ นแตง่ หนา้ ประมาณครงึ่ ชวั่ โมง ลา้ งหนา้ ใหส้ ะอาดแลว้ ใช้ มาสก์ หนา้ เพมิ่ ความชมุ่ ชนื่ ใหผ้ วิ STARSKIN 7-Second Morning Mask 7-In-1 Miracle SkinMask Pads (1,175 บาท)

2.บา� รงุ ผวิ กอ่ นแตง่ หนา้ ดว้ ย Clinique Dramatically Different Hydrating Jelly (1,650 บาท) เตมิ เตม็ ความชมุ่ ชนื้ แกผ่ วิ ชว่ ยเกบ็ กกั ความชมุ่ ชนื้ ยาวนาน พรอ้ มปกปอ้ งผวิ จาก มลภาวะ

3.อย่าลืมลงครีมกันแดดหลังบ�ารุงผิวทุกครั้ง Supergoop!

Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF 40 (1,250 บาท)

กนั แดดตวั นเี้ นอื้ บางเบา ใชก้ อ่ นแตง่ หนา้ ไดด้ ี ไมเ่ ปน็ คราบ 4.ใช้ไพรมเมอร์ลงให้ทั่วหน้าเพื่อช่วยให้รองพื้นติดทน ลอง Bobbi Brown Primer Plus Mattifier (1,500 บาท) ชว่ ย อา� พรางรขู มุ ขนและลดนา�้ มนั สว่ นเกนิ โดยไมท่ า� ใหผ้ วิ สญู เสยี ความชมุ่ ชนื้ 5.ลงรองพื้นบริเวณเปลือกตาก่อน แล้วเริ่มแต่งตาด้วยสี น�้าตาลออ่ น ลงให้ทวั่ เปลอื กตา เบลนดใ์ ห้ฟงุ้ จากนั้นลงสี นา�้ ตาลเขม้ ทเี่ ปลอื กตาเพอื่ ไลร่ ะดบั อกี ที สดุ ทา้ ย ใชส้ ดี า� ลงชดิ ตดิ ขอบตา แลว้ เบลนดใ์ หท้ งั้ สามสเี ชอื่ มกนั ดสู วยงาม Urban

Decay Born To Run EyeshadowPalette (1,900 บาท)

6.เขียนไลเนอร์ให้ชิดขอบตารวมทั้งบริเวณอินเนอร์ด้วย อายไลเนอร์เนื้อเจล แล้วใช้แปรงเบลนด์เพื่อให้เส้นดูไม่คม

ลองใช้ Cosluxe Trust Me Auto Pencil Eyeliner สี Max

Black (219 บาท) แลว้ ปดั มาสคารา่ ใหเ้ รยี บรอ้ ย 7.เช็ดใต้ตาด้วยไวพ์หรือส�าลีชุบที่เช็ดเครื่องส�าอาง แล้วลง คอนซลี เลอร์ Tarte Creaseless Concealer (980 บาท)

8.ลงรองพื้นให้ทั่วหน้าด้วยนิ้วหรือเบลนเดอร์ ใช้ Benefit

Hello Happy Soft Blur Foundation (1,250 บาท) จะไดง้ าน ผวิ ทไี่ มห่ นาเกนิ ไป สวยใสกา� ลงั ดี 9.ลงรองพนื้ เสรจ็ แลว้ ใหเ้ ซต็ หนา้ ดว้ ยแปง้ โดยเฉพาะบรเิ วณ

ใตต้ า Urban Decay All Nighter Waterproof Setting

Powder (1,250 บาท) แป้งสูตรกันน�้าช่วยเบลอรูขุมขน จดุ ดา่ งดา� พรอ้ มบลอ็ กความมนั สว่ นเกนิ 10.เขยี นควิ้ ใหด้ คู มและโกง่ นดิ หนง่ึ ลองใช้ The Balm Fur

rowcious BrowPencil สี Dark Brown (550 บาท) 11.ปดั แกม้ ดว้ ยสสี ม้ อมพชี Clarins Blush Prodige Illuminating Cheek Colour สี 02 Soft Peach (1,550 บาท)

12.เตมิ ไฮไลตบ์ รเิ วณโหนกแกม้ และจดุ ทกี่ ระทบแสง Guer

lain Meteorites Baby Glow Touch CC Luminizer-Golden

Glow (1,990 บาท)

13.ทาลิปสีนู้ดแบบเนื้อครีม Giorgio Armani Rouge

D’Armani Lipstick สี 102 Silenzo (1,400 บาท)

14.ฟนิ ชิ ลคุ นดี้ ว้ ย YSL Top Secrets Makeup Setting Spray

(2,400 บาท) มสิ ตล์ ะอองละเอยี ด ทชี่ ว่ ยลอ็ กเมกอพั ตดิ ทน พรอ้ มรเี ฟรชและเพมิ่ ความชมุ่ ชนื่ ใหผ้ วิ

90

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.