Body & Soul

Yoga Strengthens Your Body, Heals Your Soul คยุ กบั มาสเตอรค์ ามาล ศรนี วิ าส 1 ใน 8 โยคะมาสเตอร์ ทยี่ งิ่ ใหญร่ ะดบั โลก กบั “ครโี ยคะ” ทเ่ี ขาเปน็ ผสู้ รา้ งสรรค์ สรา้ งความแขง็ แกรง่ ของรา่ งกาย จติ ใจ และจติ วญิ ญาณ ใหเ้ ปน็ หนง่ึ เดยี ว

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

ของโยคะสร้างความมหัศจรรย์ได้อย่าง น่าเหลือเชื่อ จากเด็กที่เกิดมาป่วยออดๆ แอดๆ แตป่ จั จบุ นั มาสเตอรค์ ามาล ศรนี วิ าส 1 ใน 8 โยคะ มาสเตอรท์ ยี่ งิ่ ใหญร่ ะดบั โลกชาวอนิ เดยี กลบั ไมม่ ที ที า่ วา่ เคย เปน็ เดก็ ทอี่ อ่ นแอใหเ้ ราเหน็ แมแ้ ตน่ อ้ ย หากเปน็ มาสเตอรท์ ี่ เปน็ เจา้ ของรา่ งกายทแี่ ขง็ แกรง่ และจติ ใจทดี่ สู งบนงิ่ ออ่ นโยน รวมทั้งมีเมตตาอย่างบอกไม่ถูก นี่อาจเป็นพลังแห่งความ แขง็ แกรง่ ของรา่ งกายและจติ ใจทผี่ สานเปน็ หนงึ่ เดยี ว ซงึ่ เกดิ จากการฝกึ ฝนโยคะมาตลอดชวี ติ รวมทงั้ การฝกึ “ครโี ยคะ” (Kri Yoga) ศาสตร์โยคะที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้น ปัจจุบัน มาสเตอร์คามาลมีสตูดิโอโยคะ Kri Yoga ทั้งหกสาขาใน กรุงเทพฯ โดยร่วมท�ากับเซเลบริตี้สาวสวยเก่งคุณเล็กณพาภรณ์ โพธริ ตั นงั กรู ซงึ่ เปน็ พารต์ เนอรข์ องเขา โดยเธอ กห็ ลงใหลศาสตรโ์ ยคะเปน็ ชวี ติ จติ ใจเชน่ กนั

ครโี ยคะคอื อะไร คา� วา่ “คร”ี ในภาษาสนั สกฤตหมายถงึ “การกระทา� ” สว่ น “โยคะ” หมายถงึ “การเปน็ หนงึ่ เดยี ว” หรอื “การเชอ่ื มโยง” การฝึกครีโยคะนั้นมีรากฐานมาจากท่าโยคะทั้งแบบนิ่งและ เคลอื่ นไหวของปราณวนิ ยาสะโยคะ (การฝกึ ควบคมุ ลมหายใจ ผสานการเคลอื่ นไหวอยา่ งชา้ ๆ เนน้ การไหลลนื่ จากทา่ หนงึ่ ไป สอู่ กี ทา่ หนงึ่ อยา่ งตอ่ เนอื่ ง) ไดร้ บั อทิ ธพิ ลมาจากโยคะอนิ เดยี โบราณและศาสตรอ์ ายรุ เวท เชน่ หะฐะโยคะ, ราชาโยคะ, ปตญั ชลโี ยคะ, อษั ฎางคโ์ ยคะ ทรี่ วมเขา้ ดว้ ยกนั เพอื่ มอบ ผลลพั ธท์ ดี่ ที สี่ ดุ ใหแ้ กร่ า่ งกายในการขจดั สารพษิ และชว่ ยให้ เรามีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณที่ดี ยงิ่ ขนึ้ สง่ ผลใหร้ า่ งกายแขง็ แรง มพี ลงั ปราดเปรอื่ ง และ กระปรก้ี ระเปรา่ ครโี ยคะเหมาะกบั ผฝู้ กึ ทกุ วยั และทกุ ระดบั

อะไรคอื จดุ เรมิ่ ตน้ ทที่ ำ� ใหค้ ณุ หนั มำเลน่ โยคะ ตอนทเี่ กดิ มา ผมออ่ นแอ ปว่ ยงา่ ย รสู้ กึ ไมม่ พี ลงั ผมดตู วั ซดี และอ่อนแอเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมและไทฟอยด์ ดร. ราจคามาล คณุ พอ่ ซงึ่ เปน็ กรู คู นแรกในชวี ติ ผม จงึ สอนใหผ้ ม ฝกึ โยคะ ปรากฏวา่ ภายในไมก่ เี่ ดอื นหลงั จากนนั้ สขุ ภาพของ ผมดขี นึ้ รา่ งกายแขง็ แรง และมชี วี ติ ชวี ามากขนึ้ ผมจงึ ฝกึ โยคะอยา่ งตอ่ เนอื่ งทกุ วนั มาตงั้ แตอ่ ายุ 5 ขวบ และชอบฝกึ ฝน ท่าต่างๆ รวมทั้งนั่งสมาธิเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ รา่ งกายและพลงั ภายในจติ ใจ นอกจากนคี้ วามกระตอื รอื รน้ ทจี่ ะทา� ทา่ โยคะใหเ้ รว็ ขนึ้ และมพี ลงั มากขนึ้ ยงั ผลกั ดนั ใหผ้ ม ลองเรยี นรแู้ ละฝกึ ศลิ ปะดา้ นอนื่ ๆ รว่ มดว้ ย เชน่ ตอ่ ยมวย, คกิ บอ็ กซงิ , ยมิ นาสตกิ และศลิ ปะปอ้ งกนั ตวั ตงั้ แตย่ งั เปน็ เดก็ ผมจงึ มกั แสดงใหผ้ อู้ นื่ เหน็ ถงึ ความมหศั จรรยข์ องความ แขง็ แกรง่ ของรา่ งกายและจติ ใจไดอ้ ยเู่ สมอ

โยคะมหี ลำกหลำยประเภท คดิ วำ่ เพรำะเหตใุ ดเรำจงึ ควรเลน่ ครโี ยคะ ขอ้ แรก คา� พดู หนงึ่ ของมาสเตอรโ์ ยคะโบราณกลา่ วไวว้ า่ “คณุ อาจฝกึ ทา่ โยคะไดน้ าน 20 ปี แตถ่ า้ คณุ ไมฝ่ กึ อกี ดา้ นหนงึ่ ที่ ลกึ ซงึ้ ของโยคะ เชน่ การหายใจ การนงั่ สมาธิ นนั่ แสดงวา่

คณุ ไมไ่ ดฝ้ กึ โยคะอยา่ งแทจ้ รงิ ผมศกึ ษาโยคะมาหลากหลาย ประเภท บา้ งเนน้ การนงั่ สมาธิ บา้ งเนน้ ฝกึ ทา่ โยคะทเี่ ชอื่ งชา้ ซึ่งดีต่อการฝึกทางด้านจิตวิญญาณ บ้างเน้นฝึกท่าที่ท�าได้ ยากเกนิ ไป บา้ งเนน้ แตท่ า่ ฝกึ โยคะ แตไ่ มม่ กี ารฝกึ ทลี่ กึ ซงึ้ ดา้ นจติ ใจและอารมณ์ ดว้ ยเหตนุ ผี้ มจงึ พฒั นาและสรา้ งสรรค์ “ครโี ยคะ” ขนึ้ ในปี 1996 เพอื่ รวบรวมการฝกึ ปฏบิ ตั โิ ยคะทงั้ ทางรา่ งกายและจติ ใจไวด้ ว้ ยกนั ขอ้ สอง ผมเชอื่ วา่ โยคะประเภทใดประเภทหนงึ่ ไมไ่ ดเ้ หมาะกบั ทกุ คนเสมอไป อาจไมไ่ ดเ้ ปน็ โยคะแบบทชี่ อบหรอื ไมเ่ หมาะ กบั ลกั ษณะโครงสรา้ งรา่ งกายของคนคนนนั้ กไ็ ด้ ทจี่ รงิ เราควร เลน่ โยคะตามลกั ษณะโครงสรา้ งของรา่ งกาย (Body Type) ไมใ่ ชเ่ ลน่ โยคะประเภทไหนกไ็ ด้ เชน่ หากคณุ เปน็ คนอารมณ์ รอ้ น มผี นื่ คนั หรอื สวิ บนใบหนา้ (Pitta Body Type-ปติ ตะ) โยคะรอ้ นไมเ่ หมาะกบั คณุ หากเลน่ โยคะรอ้ น นนั่ จะยงิ่ สะสม

ไฟในรา่ งกายและอารมณ์ สง่ ผลใหเ้ กดิ ปญั หาผวิ ระบบยอ่ ย อาหาร หรอื ประจา� เดอื นผดิ ปกตติ ามมา ทงั้ ยงั มปี ญั หาเรอื่ ง อารมณอ์ ยา่ งโกรธงา่ ยและกา้ วรา้ วได้ เปน็ ตน้ ผมเชอื่ วา่ โยคะ หรอื การออกกา� ลงั กายประเภทอนื่ ๆ ทเี่ นน้ ฝกึ ทา่ ทางอยา่ ง เดยี ว จะไมใ่ ชก่ ารออกกา� ลงั กายทสี่ มบรู ณห์ ากปราศจากการ ฝกึ ฝนทางดา้ นจติ ใจ อารมณ์ และจติ วญิ ญาณควบคไู่ ปดว้ ย นคี่ อื เหตผุ ลทผี่ มสรา้ งสรรค์ “ครโี ยคะ” ขน้ึ ซงึ่ คณุ สามารถ เลอื กการฝกึ ทงั้ ทางรา่ งกายและจติ ใจในรปู แบบตา่ งๆ ตาม ลกั ษณะโครงสรา้ งรา่ งกายของคณุ ชว่ ยใหม้ สี ขุ ภาพทดี่ ที งั้ ทาง รา่ งกาย จติ ใจ และจติ วญิ ญาณตามทคี่ ณุ ปรารถนาได้ รสู้ กึ มพี ลงั มชี วี ติ ชวี า และมจี ติ ใจทเี่ ปย่ี มสขุ

โยคะเปลยี่ นชวี ติ คณุ มากนอ้ ยแคไ่ หน โยคะไม่ใช่แค่การออกก�าลังกาย แต่โยคะคือวิถีชีวิตด้วย โยคะเขา้ มาเปลย่ี นแปลงรปู รา่ งของผม ชว่ ยใหผ้ มมคี วามคดิ เฉยี บแหลม สรา้ งสรรค์ เปย่ี มดว้ ยพลงั และชวี ติ ชวี าทงั้ รา่ งกาย และจติ ใจ โยคะชว่ ยเยยี วยารา่ งกายและจติ ใจ มอบพลงั ให้ จติ ใจผมพรอ้ มตอ่ การเผชญิ หนา้ กบั เรอื่ งทา้ ทายในชวี ติ มนั แสดงใหค้ ณุ เหน็ เสน้ ทางสกู่ ารประสบความสา� เรจ็ โดยมคี วาม สขุ ทงั้ ทางรา่ งกาย จติ ใจ และจติ วญิ ญาณ นอกจากโยคะแลว้ ปกตผิ มนงั่ สมาธทิ กุ วนั ชว่ ง 04:3005:00 น. รวมทงั้ มคี วามสขุ

มาสเตอรค์ ามาลสรา้ งสถติ ิ ทา� ทา่ ตาชงั่ (Scale Pose) ของโยคะนานถงึ 3:21 นาที ใน Guinness World Records ทอี่ นิ เดยี เมอื่ เดอื นพฤษภาคม ทผี่ า่ นมา

กับการกินอาหารที่ดีต่อ สุขภาพและเหมาะกับ รปู รา่ งของตวั เอง การ ท�าสิ่งเหล่านี้ท�าให้ผม เห็นว่าชีวิตตัวเองมี

สมดลุ แขง็ แกรง่ สขุ ภาพดี เปย่ี มดว้ ยพลงั และชวี ติ ชวี าทงั้ ทางรา่ งกาย จติ ใจ และอารมณ์ ผมจงึ มกั นกึ ขอบคณุ กรู ู พอ่ มาสเตอรโ์ ยคะจากเทอื กเขาหมิ าลยั และอดตี ทผี่ า่ นมา สา� หรบั ปญั ญาและความรทู้ พี่ วกเขาถา่ ยทอดและสง่ ตอ่ มาใหผ้ ม ทกุ วนั นผี้ มมคี วามสขุ มากทไี่ ดใ้ ชช้ วี ติ ในเมอื งไทยและมโี อกาส ถา่ ยทอดความรเู้ รอื่ งโยคะใหค้ นไทย ผมภมู ใิ จทเี่ หน็ หลายคน หายปว่ ยจากโรคเรอื้ รงั ตา่ งๆ ทเ่ี ปน็ อยู่ และเปลยี่ นชวี ติ ตวั เอง เพอื่ สขุ ภาพทดี่ ขี นึ้ และมคี วามสขุ มากขนึ้

ทราบมาวา่ เมอื่ เดอื นพฤษภาคมทผี่ า่ นมา คณุ รว่ มทา� สถติ ทิ า� ทา่ ตาชงั่ (Scale Pose) ของโยคะใน Guinness World Records ทอี่ นิ เดยี จนสรา้ งสถติ ทิ า� ทา่ ตาชงั่ ไดน้ านทสี่ ดุ ถงึ 3:21 นาที อะไรเปน็ ตวั ผลกั ดนั ใหค้ ณุ เขา้ รว่ มกจิ กรรมนี้ ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นผมมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งเรื่องโยคะ กฬี า ศลิ ปะปอ้ งกนั ตวั รวมทงั้ สรา้ งสรรคว์ ธิ ใี หมๆ่ ทจี่ ะเปน็ คนทดี่ ที สี่ ดุ ในโลก เชน่ เตน้ แอโรบกิ ทมี่ แี รงกระแทกสงู (High Impact Aerobics) ตดิ ตอ่ กนั 5 ชวั่ โมงโดยไมแ่ มแ้ ตจ่ ะหยดุ พกั อยา่ งเปน็ ทางการ 5 นาทใี นปี 1990, ทบุ หนิ แกรนติ 6 กอ้ นให้ หกั ดว้ ยการทบุ เพยี งครงั้ เดยี ว จนมชี อื่ อยใู่ น Limca Book of Records หนงั สอื ทรี่ วบรวมการทา� สถติ โิ ลกของมนษุ ยใ์ นดา้ น ตา่ งๆ ของอนิ เดยี ในปี 1996, มชี อื่ เปน็ 1 ใน 8 ของโยคะ มาสเตอรช์ าวอนิ เดยี ทยี่ งิ่ ใหญท่ สี่ ดุ ในโลก, เปน็ คนแรกทที่ า� ให้ โยคะเปน็ ทนี่ ยิ มในเอเชยี , เปน็ คนแรกทที่ �าใหโ้ ยคะเปน็ ทรี่ จู้ กั ในเวยี ดนาม, สาธติ การเลน่ โยคะเพอื่ สขุ ภาพนาน 60 ชวั่ โมง ในปี 1998 และยงั คงสาธติ การเลน่ โยคะในรายการโทรทศั น์ ทโี่ ดง่ ดงั ของเวยี ดนาม ซงึ่ สามารถเขา้ ไปชมการสาธติ การเลน่ โยะคะของผมไดท้ ยี่ ทู บู Master Kamal Kriyoga, เปน็ คนแรก ทแี่ นะนา� การเลน่ โยคะแบบ Infrared Hot Yoga ในเอเชยี , เปน็ คนแรกทแี่ นะนา� Yoga HIIT ใหเ้ ปน็ ทรี่ จู้ กั ในเอเชยี , ไดร้ บั Yoga Brahma รางวลั ทยี่ ง่ิ ใหญท่ สี่ ดุ ในสหรฐั อเมรกิ า จาก การสรา้ งสรรคค์ รโี ยคะในปี 2015 ฯลฯ ความมงุ่ มนั่ ทจี่ ะพฒั นา ตวั เองใหด้ เี ลศิ ทสี่ ดุ ในทกุ ๆ ดา้ น ผลกั ดนั ผมใหแ้ ขง่ ขนั กบั ตวั เองอยา่ งตอ่ เนอื่ ง รวมถงึ การฝกึ ฝนโยคะเพอื่ รว่ มทา� สถติ ิ ทา� ทา่ ตาชงั่ ใน Guinness World Records นดี้ ว้ ย

เปา้ หมายตอ่ ไปของคณุ ในการทา้ ทายตวั เอง เรอื่ งโยคะคอื อะไร เปา้ หมายตอ่ ไปคอื การแนะนา� โยคะรปู แบบใหมท่ จี่ ะมกี ารนา� เสนอเปน็ ครงั้ แรกในโลกในเดอื นสงิ หาคมนี้ เรยี กวา่ เมทาบอลกิ โยคะ (Metabolic Yoga) ใหแ้ กผ่ ทู้ ห่ี ลงใหลโยคะและการ ออกกา� ลงั กายไดร้ จู้ กั นเี่ ปน็ โปรแกรมโยคะเพอื่ สขุ ภาพรปู แบบ ใหมท่ ผี่ มคดิ คน้ และพฒั นาขนึ้ ถามวา่ ทา� ไมตอ้ งเปน็ เมทาบอลกิ โยคะ เพราะเมอ่ื อายุ 30 ปขี นึ้ ไป ระบบเผาผลาญของรา่ งกาย จะทา� งานชา้ ลง 4-5% เปน็ ประจา� ทกุ ปี รวมทงั้ เรายงั มมี วล กล้ามเนื้อลดลง มีการสะสมของไขมันมากขึ้น ยิ่งคนที่ใช้ ชวี ติ แบบนงั่ อยกู่ บั ที่ อยนู่ งิ่ ไมม่ กี จิ กรรมเคลอื่ นไหว กจ็ ะยงิ่ มีแนวโน้มมวลกล้ามเนื้อลดลงและมีไขมันสะสมมากขึ้นไป อกี การออกกา� ลงั กายรปู แบบทวั่ ไปอยา่ งโยคะ วงิ่ หรอื เวท เทรนนงิ แบบเบา จงึ อาจชว่ ยเผาผลาญไขมนั ไดบ้ างสว่ น แต่ เราจะไมร่ สู้ กึ ถงึ ความแตกตา่ งเทา่ ไรในแงข่ องการเผาผลาญ ไขมนั และการสรา้ งกลา้ มเนอื้ แบบไรไ้ ขมนั เนอ่ื งจากระบบ เผาผลาญจะไมไ่ ดท้ า� งานเรว็ เหมอื นทเี่ คยเปน็ เมอื่ อยใู่ นวยั 20 คนในวยั 30, 40 หรอื 50 จงึ “ตอ้ ง” ออกกา� ลงั กาย ควบคมุ อาหาร และมโี ภชนาการทแี่ ตกตา่ งจากคนอายนุ อ้ ยกวา่ เพื่อเรียกคืนระบบเผาผลาญของร่างกาย คุณจึง จ�าเป็นต้องพ่ึงรูปแบบการออกก�าลังกายที่จะช่วยให้ระบบ เผาผลาญของร่างกายท�างานได้อย่างเข้มข้น ผมจึงอยาก แนะน�าเมทาบอลิกโยคะอย่างที่กล่าวไป เมทาบอลิกโยคะ ประกอบดว้ ย 8 ขนั้ ตอน เชน่ การรจู้ กั ลกั ษณะโครงสรา้ ง รา่ งกายของตวั เอง, การกนิ ตามลกั ษณะโครงสรา้ งรา่ งกาย ของตวั เอง, เคลด็ ลบั ผวิ ไรร้ วิ้ รอยแหง่ วยั , การรดี ไขมนั อยา่ ง รวดเรว็ , อาหารเสรมิ ทจี่ า� เปน็ สมนุ ไพรจากธรรมชาติ และ ขนั้ ตอนการดที อ็ กซ์ ฯลฯ ทง้ั นผี้ มมี 12 คลปิ วดิ โี อสาธติ การ ท�าท่าโยคะร่วมกับคุณเล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร พารต์ เนอรข์ องผมดว้ ย คลปิ หนงึ่ ยาว 30 นาที ออกแบบมา เพอื่ ชว่ ยปลกุ ระบบเผาผลาญของคณุ ใหก้ ลบั มาชว่ ยเผาผลาญ ไขมนั ไดด้ ที สี่ ดุ ในแบบทเี่ คยเปน็ เมอื่ คณุ อยใู่ นวยั 20 ชว่ ยให้ หนา้ ทอ้ งแบนราบขนึ้ รา่ งกายยดื หยนุ่ ขนึ้ สขุ ภาพองคร์ วมดขี นึ้ ทงั้ รา่ งกาย สมอง และจติ ใจ

มาสเตอรค์ ามาล ศรนี วิ าส 1 ใน 8 มาสเตอรโ์ ยคะระดบั โลก เซเลบริตี้: มำสเตอร์คำมำล ศรีนิวำส ช่ำงภำพ: สุภชำติ เวชมำลีนนท์ ผู้ช่วยช่ำงภำพ: เอกกมล จิระกุลชำ รูปเพิ่มเติม: kriyoga.com สัมภำษณ์: ศันสนีย์ เล้ำอรุณ นักศึกษำฝึกงำน: เพชรไพลิน เกิดแสง สถำนที่: Kri Yoga ซ. หลังสวน, The Portico Building ชั้น 5 โทร. 0-2041-0212-5

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.