OK! Hot Spot

Enjoy River View and New Menu ชมิ เมนใู หมก่ บั พาโนรามาววิ รมิ เจา้ พระยา ที่ Attitude Rooftop Bar & Restaurant

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

de Joel Robuchon รา้ นอาหาร ฝรงั่ เศสทมี่ ดี าวมชิ ลนิ สตารม์ ากนั รนั ตดี ว้ ยจา� นวนทมี่ ากทสี่ ดุ ในโลก โดยเชฟโอลวิ เิ ยร์ ลมิ แู ซง เชฟประจา� สาขาทกี่ รงุ เทพฯ พรอ้ มสรา้ งสรรคเ์ มนใู หมใ่ นคณุ ภาพระดบั พรเี มยี่ มเปลยี่ นไป ตามฤดกู าลทคี่ ณุ พลาดไมไ่ ด้ แมว้ า่ จะเปน็ อาหารฝรงั่ เศสแบบดงั้ เดมิ แตค่ รงั้ นเี้ ชฟ เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงของไทยกว่าถึง 40% มาสรา้ งสรรคเ์ ปน็ เมนใู หมๆ่ ใหเ้ ขา้ กบั ฤดกู าลของไทย ทงั้ กงุ้ เครยฟ์ ชิ ทสี่ ง่ ถงึ รา้ นกนั แบบเปน็ ๆ ไกเ่ บรส พชี อโวคาโด ผกั ชสี ด และผกั ชนดิ อน่ื ๆ ตามฤดกู าลอกี มาก เนน้ ทค่ี วามสด รสชาติ และรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมของอาหารเป็นหลัก ซึ่ง นอกจากคดั วตั ถดุ บิ คณุ ภาพจากโครงการหลวงแลว้ ลตั เตอลเิ ยรย์ งั นา� เขา้ วตั ถดุ บิ เกรดเยยี่ มจากฝรง่ั เศสและประเทศอนื่ ๆ เพอื่ นา� มาครเี อทเมนสู ดุ พรเี มยี่ มใหช้ าวไทยไดช้ มิ กนั เตม็ ที่

เริ่มกันที่จานซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโครงการหลวง คอื เปาะเปย๊ี ะปอู ลาสกา้ และอโวคาโด ผกั สด และสม้ โอ และ อกี จานหนงึ่ ทโี่ ดดเดน่ กต็ อ้ งยกให้ L’Ecrevisse ซงึ่ มวี ตั ถดุ บิ คุณภาพอย่างกุ้งเครย์ฟิชย่างจากโครงการหลวง ผักสด แครอท ซคุ คนิ ี่ แตงกวา ทารร์ ากอน และกลน่ิ หอมๆ จาก ไวนห์ วาน นอกจากนเี้ ชฟยงั ครเี อทอาหารจานใหมท่ พี่ รอ้ ม เสิร์ฟให้ชาวไทยได้ชิมกันแล้วอย่าง L’Asperge blanche

หนอ่ ไมฝ้ รงั่ ขาวราดซอสใหค้ ณุ ไดด้ มื่ ดา�่ กบั ผกั ประจา� ฤดกู าล Le Saumon D’Ecosse ไขด่ าวนา�้ ทนี่ า� ไปทอดแบบกรอบนอก นมุ่ ในมาพรอ้ มซอสเปรยี้ วและเนอื้ แซลมอนหนั่ เตา๋ La SaibtJacques หอยเซลลฮ์ อกไกโดนา� ไปจที่ านกบั ดอกกะหลา�่ นา� ไปปรงุ แบบรซี อตโต้ และ L’Agneau de lait เนอื้ แกะหอ่ ดว้ ย พารส์ ลยี ก์ รอบ เสริ ฟ์ พรอ้ มกบั ซอสถวั่ ลนั เตา แปลกใหมแ่ ละ อรอ่ ยมากๆ นอกจากอรอ่ ยกบั จานหลกั แลว้ ยงั มขี องหวาน เสริ ฟ์ มาบนรถเขน็ ใหเ้ ลอื กอกี เพยี บ สา� หรบั เมนใู หมต่ ามฤดกู าลนจี้ ะผลดั เปลยี่ นหมนุ เวยี น ไปเรื่อยๆ รบี ไปลิ้มลองก่อนจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 4 คอรส์ ราคา 2,950 บาท+++ ทรี่ า้ นมไี วนบ์ รกิ าร แตห่ ากใคร อยากนา� ไวนม์ าเปดิ เองกไ็ ดโ้ ดยมคี า่ เปดิ ขวดอยทู่ ี่ 1,500 บาท สอบถามรายละเอยี ดเพมิ่ เตมิ โทร.0-2001-9698 หรอื www.robuchon-bangkok.com และ www.facebook. com/atelier.bkk/

L’Agneau de lait

Le Saumon D’Ecosse

เรื่อง: เพชรไพลิน เกิดแสง La Saibt-Jacques L’Asperge blanche

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.