We’re Ready for the NEX7 Level

นอ้ งใหมส่ ดุ ปอ๊ ป NEX7 ปลกุ กระแสไอดอลจนี ใหก้ ลบั มาฮอื ฮา กบั เสนห่ เ์ ฉพาะตวั ทที่ า� ใหส้ าวๆ ทวั่ เอเชยี ใจละลาย

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

เปน็ แรงขบั เคลอื่ นชนั้ ดที จี่ ดุ ประกายให้ วงการไอดอลจีนกลับมาครองกระแส ทั่วเอเชียอีกครั้ง ส�าหรับ 7 หนุ่มหล่อโปรไฟล์ ไมธ่ รรมดาในนาม NEX7 อยา่ ง Zhu Zhengting (จเู จงิ้ ถงิ หวั หนา้ วง), Bi Wenjun (ปเ้ี หวนิ จวนิ้ ), Huang Xinchun (หวงซนิ ชนุ ), Ding Zeren (ตงิ เจอ๋ เหรนิ ), Fan Chenchen (ฟา่ นเฉงิ เฉงิ ), Li Quanzhe (หลเี่ ฉวยี นเจอ๋ ), Huang Minghao (หวงหมงิ ฮา่ ว) ทมี่ าแรงยกแกง๊ ตงั้ แตย่ งั ไมท่ นั ไดเ้ ปดิ ตวั หลงั แทก็ ทมี กนั ไปสรา้ งความฮอื ฮาในรายการเฟน้ หาไอดอลของ จนี Idol Producer เมอื่ ตน้ ปจี นไดร้ บั ความรกั จาก แฟนๆ ทงั้ ในและนอกประเทศ ทงั้ สง่ ผลใหก้ า้ วแรก ในการเปน็ ศลิ ปนิ ของพวกเขากลายเปน็ ทจี่ บั ตามอง ดว้ ยการเปดิ ตวั เพลงแรก “Wait A Minute” ไป พรอ้ มกบั การเดนิ สายจดั แฟนมตี ตงิ้ ทวั่ จนี รวมถงึ ในบ้านเรา ซึ่งถือเป็นการจัดแฟนมีตติ้งนอก ประเทศครั้งแรกของหนุ่มๆ ที่ท�าให้บัตรเข้างาน Singha Corporation Presents Yuehua7 NEX7 The First Meeting Tour in Bangkok จดั โดย Do Concert เมอื่ วนั ที่ 14 กรกฎาคมทผี่ า่ นมา กลาย เปน็ แรรไ์ อเทม็ ทนั ทที เี่ ปดิ จอง เพราะอยา่ งทรี่ ดู้ กี นั วา่ นาทีนี้คงไม่มีบอยแบนด์จีนวงไหนมาแรงไปกว่า NEX7 แลว้

NEX7 อาจฟงั ดใู หม่ แตห่ ากพดู ถงึ สมาชกิ แตล่ ะคน คงตอ้ งบอกวา่ ไมธ่ รรมดา ไมว่ า่ จะเปน็ สองหนมุ่ อยา่ งจเู จงิ้ ถงิ หรอื จองจอง และหวงหมงิ ฮา่ ว หรอื จสั ตนิ ทเี่ คยไปชมิ ลางออกรายการเฟน้ หาไอดอล ของเกาหลี Producer101 ซซี นั 2 มากอ่ นหนา้ นี้ แลว้ หรอื หนมุ่ ฟา่ นเฉงิ เฉงิ นอ้ งชายทรี่ กั ของเจา้ แม่ พรมแดงสดุ เปะ๊ ‘ฟา่ นปงิ ปงิ ’ ทกี่ ลายเปน็ ประเดน็ ฮอต หลังมีข่าวหลุดออกมาว่าเขามาเป็นศิลปิน ฝกึ หดั ในคา่ ย Yuehua Entertainment ทงั้ นคี้ วาม ปอ๊ ปปลู ารข์ องสามหนมุ่ ยงั ทา� ใหไ้ ดร้ บั ผลโหวตจาก มหาชน จนตดิ อนั ดบั 1 ใน 9 ของรายการ Idol Producer ทไี่ ดเ้ ดบวิ ตใ์ นนาม Nine Percent ดา้ น อกี 4 หนมุ่ อยา่ งปเ้ี หวนิ จวน้ิ , หวงซนิ ชนุ , ตงิ เจอ๋ เหรนิ และหลเี่ ฉวยี นเจอ๋ กโ็ ชวใ์ หเ้ หน็ ถงึ ความมงุ่ มนั่ ผา่ น พัฒนาการชนิดก้าวกระโดดจากรายการประกวด เดยี วกนั จนขยายฐานแฟนคลบั ไปไดอ้ กี เพยี บเชน่ กนั แลว้ กค็ งไมผ่ ดิ หากจะบอกวา่ กระแสเพลงซปี อ๊ ปที่ ดเู หมอื นจะถกู ลมื ไปชวั่ ขณะหนงึ่ กา� ลงั ถกู ปลกุ ให้ ตนื่ ขนึ้ โดยหนมุ่ ๆ NEX7 พวกเขาไมใ่ ชแ่ คต่ วั แทน คลื่นลูกใหม่ท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แต่มิตรภาพ อนั ดรี ะหวา่ งพวกเขายงั เปน็ อกี เหตผุ ลสา� คญั ทที่ า� ให้ แฟนๆ รสู้ กึ ยนิ ดไี ปกบั การไดเ้ หน็ ทงั้ 7 หนมุ่ กอดคอ เดนิ ตามฝนั ไปดว้ ยกนั

ครงั้ นถี้ อื เปน็ โอกาสดที ี่ OK! จะไดพ้ าทกุ คนไปรจู้ กั กบั เมลด็ พนั ธช์ุ นั้ เยยี่ มทกี่ ารนั ตี วา่ ในอนาคตพวกเขาจะตอ้ งกลายเปน็ ศลิ ปนิ ทนี่ า่ จดจา� ของเอเชยี อยา่ งแนน่ อน แตน่ า่ เสยี ดาย ตรงที่หนุ่มฟ่านเฉิงเฉิงติดปัญหาเรื่องสุขภาพ ท�าให้ไม่สามารถร่วมเดินทางมาสร้าง ประสบการณส์ ดุ ประทบั ใจกบั แฟนๆ ชาวไทยได้ ถงึ อยา่ งนน้ั เรากย็ งั ไดเ้ ปดิ ใจคยุ กบั เพอื่ นๆ ของเขาอกี 6 คนในนาม NEX7 ทแี่ มแ้ ตล่ ะคนจะมเี สนห่ แ์ ตกตา่ งกนั ออกไป แตก่ ส็ มั ผสั ไดถ้ งึ มติ รภาพของพวกเขาทไ่ี มต่ า่ งอะไรจากครอบครวั สนทิ กนั เบอรน์ …้ี ถา้ หนมุ่ ๆ ทชี่ วี ติ จรงิ ไมม่ ี นอ้ งสาว เกดิ มนี อ้ งสาวขนึ้ มา ใครกนั ทพ่ี วกเขาไวใ้ จใหเ้ ปน็ แฟนกบั นอ้ งสาวของตวั เอง รวมถงึ เรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ที่เป็นส่วนส�าคัญให้มีวันนี้ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปท�าความรู้จักและ หลงรกั หนมุ่ ๆ NEX7 ใหม้ ากขนึ้ ผา่ นคา� ถามทงั้ 7 ขอ้ นกี้ นั แลว้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.