Clean Bandit:

The New Face of Classical นยิ ามใหมข่ องดนตรคี ลาสสคิ สดุ คลู ผา่ นการสรา้ งสรรคง์ านเพลงแสนครเี อทของทรโี อรนุ่ ใหม่ Clean Bandit

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

คลาสสิคจะไม่ใช่ดนตรีที่เข้าถึงยาก เหมือนที่บางคนอาจรู้สึกอีกต่อไป หลังการเข้ามาโลดแล่นในวงการเพลงของ Clean Bandit วงทรโี อจากเกาะองั กฤษทฟี่ อรม์ วงมาตงั้ แตป่ ี 2008 Clean Bandit เปน็ อกี วงทนี่ า่ สนใจและมสี ไตล์ พวกเขาผสมผสาน ดนตรีคลาสสิคให้เข้ากับดนตรีแดนซ์และอีกหลายสไตล์ให้ ออกมาสนกุ เขา้ ถงึ งา่ ยขนึ้ และกลายเปน็ เพลงฮติ ไดเ้ พยี บ! ไมว่ า่ จะ “Solo”, “Rockabye”, “I Miss You”, “Symphony”, “Real Love”, “Rather Be” ฯลฯ ลา่ สดุ 3 สมาชกิ ในวงยงั เตรียมมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในเมืองไทยในชื่อ “BEC-Tero Radio Presents Clean Bandit Live in Bangkok” ใหแ้ ฟนๆ ไปสนกุ กนั แบบนอนสตอ็ ป ในวนั พธุ ที่ 22 สงิ หาคม ณ เซน็ เตอรพ์ อ้ ยท์ สตดู โิ อ ดว้ ย

Clean Bandit ประกอบดว้ ยสมาชกิ ทเี่ ลน่ เครอื่ งดนตรี กนั ไดอ้ ยา่ งโปรฯ ทงั้ หมด 3 คน คอื เกรซ แชตโต (วยั 32 ปี เชลโล และเธอยังพูดภาษารัสเซียได้คล่องแคล่วอีกด้วย!) และแจค็ แพตเทอรส์ นั (วยั 32 ปี คยี บ์ อรด์ และเบส) กบั ลคู แพตเทอรส์ นั (วยั 26 ปี กลอง) ซงึ่ เปน็ พนี่ อ้ งกนั เดมิ ทวี งนี้ มสี มาชกิ ทงั้ หมด 5 คน แตน่ ลี อามนิ -สมธิ ไวโอลนิ และเปยี โน ตดั สนิ ใจลาออกไปในปี 2016 และเซกาวา-เซคนิ ทู ควิ านคู า นกั รอ้ งนา� ทลี่ าออกไปในปี 2010 สมาชกิ ทงั้ หมดฟอรม์ วงมาตงั้ แตป่ ี 2008 ซงึ่ ตอนนนั้ พวกเขายังเป็นนักศึกษากันอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นน�าอย่าง มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นับว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทีเดียว เราวา่ ความโดดเดน่ ของวง Clean Bandit คอื การผสมผสาน ดนตรีคลาสสิคกับดนตรีแดนซ์และอีกหลายแนวเพลงให้ เขา้ กนั ไดอ้ ยา่ งนา่ สนใจ ตดิ หู เพมิ่ ความแมสใหค้ นฟงั เขา้ ใจ งา่ ยขน้ึ ดว้ ยการใสเ่ นอื้ รอ้ งซงึ่ มศี ลิ ปนิ มารว่ มฟเี จอรงิ มากมาย โดยศลิ ปนิ แตล่ ะคนกม็ นี า�้ เสยี งและสไตลก์ ารรอ้ งทแี่ ตกตา่ ง กนั ไป วงรุ่นใหม่สุดคูลนี้น่าสนใจไม่น้อย ทั้งเรื่องเพลง ศลิ ปนิ ทพี่ วกเขารว่ มฟเี จอรงิ รวมถงึ สไตลอ์ นั โดดเดน่ วา่ แลว้ ก็มาท�าความรู้จักวง Clean Bandit ก่อนไปมันส์กับเสียง ดนตรขี องพวกเขา ผา่ นบทสมั ภาษณข์ องแจค็ แพตเทอรส์ นั หนงึ่ ในสมาชกิ วง Clean Bandit กบั คลนื่ วทิ ยยุ อดนยิ ม Eazy FM 105.5 และคลนื่ ออนไลน์ RadRadio.FM ซงึ่ ไดโ้ ฟนอนิ สมั ภาษณก์ นั ไปเมอื่ เดอื นกรกฎาคมทผี่ า่ นมา

Warner Music Thailand, Getty Images, Instagram: cleanbandit

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.