My 10

ตอ้ งสงสยั วา่ ทา� ไม ‘จนี า่ -วริ ายา ภทั รโชคชยั ’ ถงึ มอี นิ เนอรค์ วามเปน็ นางแบบมาเตม็ ตงั้ แตค่ รงั้ มาประกวด The Face Thailand ซซี นั 2 จนในทสี่ ดุ กส็ ามารถสานฝนั ในการเปน็ แชมปร์ ายการ The Face Thailand ซซี นั 4 หรอื The Face All Stars ไดส้ า�

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

10 ทอ็ ปโมเดลทเี่ ปน็ แรงบนั ดาลใจให้ จนี า่ -วริ ายา ภทั รโชคชยั

01 ลกู เกด-เมทนิ ี กงิ่ โพยม จ�าได้ว่าเดินแบบงานแรกกับพี่ลูกเกด ตงั้ แตเ่ มอื่ 4 ปที แ่ี ลว้ กอ่ นมารจู้ กั กนั ใน

รายการ The Face Thailand ซซี นั 2 จนี า่ รสู้ กึ วา่ ผหู้ ญงิ คนนเี้ ปน็ คนตลก๊ ...ตลก เวลาไมท่ า� งานกเ็ หมอื นเดก็ คนหนงึ่ ทไี่ มไ่ ด้ นงั่ หลงั ตรงตลอดเวลา แลว้ กเ็ ลน่ กบั ทกุ คน เลย แตพ่ อถงึ เวลาตอ้ งเดนิ แบบ ใครกอ็ ยา่ ไปยงุ่ เพราะเขากา� ลงั มสี มาธกิ บั งาน เขา มสี องบคุ ลกิ ในรา่ งเดยี วกนั ซงึ่ จนี า่ กเ็ ปน็ แบบนนั้ ยงิ่ มาเจอกนั ในรายการ ยงิ่ รสู้ กึ วา่ ตัวเองเหมือนพี่เขา แล้วพี่เขาก็จะพูด ตลอดวา่ จนี า่ คอื เมทนิ ตี อนเดก็ ทา� ใหเ้ รา สนทิ กนั มาก รวมถงึ รสู้ กึ วา่ นลี่ ะ่ คอื ไอดอล คนแรกในชวี ติ

02 ส-ิ พชิ ญส์ นิ ี ตนั วบิ ลู ย์ จนี า่ ตดิ ตามพสี่ ติ งั้ แตต่ อนเขาประกวดเวที Thai Supermodel แลว้ เดนิ แบบงานแรก ทเี่ จอพลี่ กู เกดกเ็ จอพสี่ ดิ ว้ ย พเี่ ขาไมถ่ อื ตวั เลย เดินมากอดไหล่ แล้วก็ถามว่าเป็น อยา่ งไรบา้ ง คอื เขาจ�าชอื่ จนี า่ ได้ ท�าให้ ประทบั ใจมาก การเดนิ แบบของพเี่ ขา มนั นอ้ ยแตม่ าก พเี่ ขาไมต่ อ้ งทา� อะไรเลย แต่ เอาอยู่

03 มแิ รนดา้ เคอร์

จนี า่ ชอบมแิ รนดา้ ตอนทมี่ ลี กู แลว้ นลี่ ะ่ เขาเปน็ นางแบบหนา้ หวานคนเดยี วทชี่ อบ ตาของเขาสอี อ่ น หนา้ กลมนดิ หนงึ่ แต่ เวลาอยบู่ นปกแมก็ กาซนี แลว้ มเี สนห่ ์ เปน็ ผหู้ ญงิ ทเี่ ปลยี่ นได้ หลายลคุ ไมว่ า่ จะผมหนา้ มา้ บอ๊ บ หรอื รวบตงึ จนี า่ ตดิ ตาม เขาจากอนิ สตาแกรมรสู้ กึ วา่ ผหู้ ญงิ คนนง้ี านเยอะจงั มแี บรนด์ ของตวั เอง แลว้ ดเู ปน็ ผหู้ ญงิ ในอดุ มคตขิ องเราเลย เพราะจนี า่ ชอบผู้หญิงที่ต่อสู้และยืนได้ด้วยขาตัวเอง ซึ่งมิแรนด้าเป็น แบบนนั้

04 เคนดอลล์ เจนเนอร์ จรงิ ๆ เคนดอลลไ์ มไ่ ดเ้ ดนิ แบบสวยทกุ ทว่ งทา่ แตท่ กุ ยา่ งกา้ ว ของเขาทา� ใหเ้ ราตอ้ งดู ยงิ่ ภาพนงิ่ ยงิ่ ทา� ใหร้ สู้ กึ วา่ ตายไปเลย คอื อยากเปดิ ดแู มก็ กาซนี ทเี่ ขาถา่ ยแบบซา�้ ๆ จนี า่ ดอู นิ สตาแกรมของเขาทุกวันเลย เพราะเขาเอาอยู่กับเสื้อผ้าทุกชุด ทงั้ ทเี่ ปน็ คนหนา้ เขม้

05 เบลลา่ ฮาดดิ เบลลา่ สา� หรบั จนี า่ คอื ไดแ้ คล่ คุ เดยี ว จรติ ของเขาจะแบบฉนั แบว๊ นะ แตภ่ ายใตค้ วามแบว๊ นนั้ จะมคี วามเซก็ ซแี่ ละสตรอง ซอ่ นอยู่ แลว้ เขากเ็ ปน็ คนไมช่ อบยมิ้ เหน็ ฟนั เหมอื นเรา จนี า่ รสู้ กึ วา่ การยมิ้ เหน็ ฟนั มนั ไมใ่ ชเ่ รา จนี า่ เคยอา่ นบทสมั ภาษณ์ ของเบลลา่ ทบ่ี อกวา่ เขาไมช่ อบยมิ้ เหน็ ฟนั เพราะรสู้ กึ วา่ ไมใ่ ช่ ตวั เอง เขาจงึ ชอบทา� หนา้ นงิ่ ๆ มากกวา่

06 จจี ี้ ฮาดดิ

ชอบตระกลู นหี้ มดเลย จนี า่ นง่ั ดอู นิ สตาแกรมจจี ที้ กุ วนั ชอบ ทเี่ ขาอาจไมไ่ ดห้ นา้ เปะ๊ เหมอื นนอ้ งสาว (เบลลา่ ฮาดดิ ) แต่ ทา� ไมทกุ คนถงึ จา้ งเขา จนี า่ ชอบนงั่ ดวู า่ ทา� ไมแบรนดถ์ งึ ตอ้ ง จา้ งจจี มี้ าเปน็ พรเี ซน็ เตอร…์ ทา� ไม ออ๋ ! เพราะเขาเอาอยู่ คอื ชวี ติ ประจา� วนั เขาไมใ่ ชค่ นฮารด์ เซลล์ ทงั้ ทที่ งั้ ตวั เขาเปน็ ของ จากแบรนดพ์ รเี ซน็ เตอรห์ มดเลย ซงึ่ เทยี บกบั เวลาเราลงรปู ฮารด์ เซลลม์ ากๆ ยอดไลคจ์ าก 2-3 หมนื่ จะตกลงเหลอื แค่ หมนื่ เดยี ว แตจ่ จี ที้ า� ใหย้ อดไลคถ์ งึ ลา้ นได!้ เขาเปน็ คนขาย เกง่ ฉลาด และหวั ไวมาก 07 หลนิ -มชณต สวุ รรณมาศ หลนิ กบั จนี า่ เรยี นทเี่ ดยี วกนั จนี า่ ชอบดนู างแบบกเ็ ลยรจู้ กั เขา แตเ่ ขายงั ไมร่ จู้ กั เรา ตอนนนั้ เขาทา� ผมสๆี กร็ สู้ กึ วา่ นางแบบ คนนกี้ า� ลงั มา เพราะเขาเปน็ นางแบบหนา้ หมวยคนเดยี วใน ยคุ นนั้ พอวนั หนงึ่ ไดม้ าอยใู่ นโมเดลลงิ่ เดยี วกนั กย็ ง่ิ ดใี จ เขา เปน็ คนนา่ รกั แลว้ กเ็ ปลยี่ นลคุ ไดห้ มด ตอ่ ใหต้ ดั ผมสนั้ ครงึ่ หู ทา� สผี ม หรอื ซอยผมสนั้ กร็ อด

08 คารา่ เดเลวนี

ชอบคารา่ เพราะมคี นบอกวา่ เวลาจนี า่ ใสว่ กิ หรอื ปลอ่ ยผมบอ๊ บ จะเหมือนเขา คือคิ้วคล้ายๆ กัน พอไปดูก็รีบกดติดตาม อนิ สตาแกรมของเขาเลย จนี า่ ชอบคนแมนๆ แลว้ คารา่ เคย ใหส้ มั ภาษณว์ า่ เขาจะเลกิ เปน็ นางแบบแลว้ เพราะจะหนั มา แสดงหนงั เตม็ ตวั ทงั้ ทปี่ นี นั้ มงี านเยอะมาก แถมไดเ้ ดนิ เปดิ โชว์ ของ Chanel ดว้ ย แตเ่ ขาปฏเิ สธ เพราะกา� ลงั ถา่ ยหนงั คอื เขามคี วามเปน็ ตวั ของตวั เองมาก จนี า่ ชอบคนแบบนี้

09 จงิ จงิ -วรศิ รา ยู จงิ จงิ เปน็ เพอื่ นสนทิ กนั เวลาถา่ ยแบบแลว้ คดิ ทา่ ไมอ่ อกจะ ปรกึ ษาคนนเี้ ลย เพราะเขาเปน็ เจา้ แมท่ า่ โพส แตล่ ะงานไมเ่ คย ซ�้ากัน ไม่รู้ว่าคิดได้อย่างไร แบบถ่ายแม็กกาซีน 50 เล่ม ทา่ โพสกไ็ มซ่ า�้ คอื เกง่ มาก แลว้ อายกุ ย็ งั นอ้ ยดว้ ย

10 โยเกริ ต์ -ณฐั ฐชาช์ บญุ ประชม พโี่ ยเกริ ต์ เปน็ หมวยเปรยี้ ว…เปรย้ี วมาก ตา่ งจากหลนิ และจงิ จงิ คอื หลนิ จะเปน็ หมวยเกาหลี จงิ จงิ จะเปน็ หมวยอนิ เตอร์ จนี า่ ชอบเวลาพเี่ ขาใสว่ กิ หนา้ มา้ เพราะจนี า่ เปน็ คนบอกเองวา่ ให้ ตดั หนา้ มา้ แลว้ ทกุ วนั นพี้ เี่ ขากต็ ดั หนา้ มา้ จรงิ ๆ เขาเปลยี่ น ไดห้ ลายลคุ แคอ่ ยเู่ ฉยๆ กเ็ หมอื นองคล์ ง และการเดนิ แบบ ของพเี่ ขาจะคลา้ ยกบั พสี่ ิ คอื นงิ่ ๆ แตส่ ยบทกุ คน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.