The Power of Hugs

เรยี นรเู้ รอื่ งการแบง่ ปนั ผา่ นพลงั แหง่ การกอด กบั โมเมนตป์ ระทบั ใจ ของ 6 คแู่ ม-่ ลกู คนดงั

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

จนู -กษมา และออกสั -ศศิ ริ า, ออกา้ -นครา, ออกดู๊ -นครนิ ทร,์ ออเกรซ-ศริ กี ร ศลิ าชยั การกอดมนั อบอนุ่ นะ ทา� ใหร้ สู้ กึ วา่ เรามพี ลงั เรามกี นั และกนั สา� หรบั จนู การกอดตอบโจทยท์ กุ อยา่ ง เปน็ การถา่ ยทอดความรกั ความอบอนุ่ ไดโ้ ดยทเี่ รา ไมจ่ า� เปน็ ตอ้ งพดู

สงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ ทไี่ ดเ้ รยี นรจู้ ากการเปน็ แม่ จนู ไมเ่ คยคดิ เลยวา่ ตวั เองจะไดแ้ ตง่ งานและมลี กู แถมยงั มี ลกู ตงั้ 4 คน การเปน็ แมท่ า� ใหเ้ รารสู้ กึ วา่ มเี ปา้ หมายในชวี ติ มากขนึ้ สมยั วยั รนุ่ เราไมไ่ ดม้ เี ปา้ หมายอะไร รแู้ คว่ า่ วนั นจี้ ะ กนิ อะไร ไปเทยี่ วทไี่ หน แตพ่ อมลี กู กลบั กลายเปน็ วา่ ทกุ อยา่ ง ในชวี ติ เปลยี่ นไปโดยอตั โนมตั ิ เรามเี ปา้ หมายมากขนึ้ รวู้ า่ จะ ใชช้ วี ติ เพอื่ อะไร ทา� งานเพอื่ อะไร พอมคี วามคดิ อยา่ งนี้ มนั ทา� ใหเ้ ราวางหลกั การใชช้ วี ติ ใหร้ อบคอบมากขนึ้ คดิ มากขนึ้ ใสใ่ จตวั เอง ลกู และคนรอบขา้ งมากขนึ้ และตงั้ แตม่ ลี กู จนู กร็ สู้ กึ รกั แมต่ วั เองมากขน้ึ เยอะเลย

โมเมนตป์ ระทบั ใจระหวา่ งแมจ่ นู กบั ลกู ๆ คงเป็นโมเมนต์การคลอดลูก ทุกครั้งที่ตั้งท้อง เราจะรู้สึก ตนื่ เตน้ ตลอด และแมจ้ ะเคยคลอดลกู มาแลว้ หลายครงั้ แต่ นนั่ กไ็ มไ่ ดท้ า� ใหช้ นิ นะคะ ทกุ ครงั้ คอื การเรมิ่ ตน้ ใหม่ ความ รสู้ กึ ใหม่ จนู จงึ จา� โมเมนตต์ อนคลอดลกู ทกุ ๆ คนและกอด ลกู เปน็ ครงั้ แรกไดเ้ สมอ โมเมนตข์ องแตล่ ะคนจะไมเ่ หมอื นกนั มนั เปน็ ความรสู้ กึ ทปี่ ลมื้ ปตี อิ ยา่ งบอกไมถ่ กู ความรสู้ กึ ดๆี ที่ ลน้ มากของจนู จะยกใหว้ นั ทคี่ ลอดลกู เลย

เรอื่ งไหนทคี่ ณุ อยากปลกู ฝงั ใหล้ กู ๆ มากทสี่ ดุ จนู อยากปลกู ฝงั เรอื่ งการเปน็ คนดใี หแ้ กล่ กู ๆ เพราะเชอื่ วา่ การเปน็ คนดจี ากกน้ บงึ้ ของหวั ใจจะทา� ใหเ้ ขาอยไู่ ดแ้ ละอยรู่ อด ไปตลอด ไมว่ า่ จะเจอเพอื่ นใหมๆ่ เรมิ่ ตน้ อะไรใหมๆ่ ทา� งาน มีครอบครัว หรือแก่ตัวไป การเป็นคนดีจะท�าให้เขาอยู่ได้ อยทู่ ไี่ หนกส็ บาย ถงึ แมเ้ ขาจะไมไ่ ดเ้ กง่ หรอื ไมไ่ ดท้ า� งานเปน็ นายคนในอนาคตกต็ าม

พลงั การกอดในความคดิ ของคณุ ทรงพลงั แคไ่ หน การกอดนมี่ นั อบอนุ่ นะ ทา� ใหร้ สู้ กึ วา่ เรามพี ลงั เรามกี นั และกนั สา� หรบั จนู การกอดตอบโจทยท์ กุ อยา่ ง อยา่ งถา้ ลกู รอ้ งไหม้ า เรากอดปบุ๊ ทกุ อยา่ งกจ็ บ ลกู ออ่ นแอมา เรากอดปบุ๊ ทกุ อยา่ ง กจ็ บ เขาเสยี ใจมา เรากอดปบุ๊ ลกู กแ็ ฮปป้ี จนู รสู้ กึ วา่ การกอด เปน็ การถา่ ยทอดความรกั ความอบอนุ่ ไดโ้ ดยทเี่ ราไมจ่ า� เปน็ ตอ้ งพดู มมุ มองทมี่ ตี อ่ การศกึ ษาซงึ่ เปน็ ฟนั เฟอื งสา� คญั ในการสรา้ งเดก็ ใหม้ คี ณุ ภาพ

การศกึ ษาสา� คญั มากนะคะ เพราะทา� ใหเ้ ดก็ มคี วามรมู้ ากขนึ้ และตอ่ ยอดอาชพี การงานไดใ้ นอนาคต จนู เปน็ เดก็ ทไี่ มไ่ ด้ ตงั้ ใจเรยี น พอโตขนึ้ ถงึ มารสู้ กึ วา่ ถา้ รอู้ ยา่ งนเี้ รานา่ จะตงั้ ใจ เรยี นตงั้ แตแ่ รก ตอนนเี้ ลยหนั มาเนน้ เรอื่ งการศกึ ษาใหแ้ กล่ กู และจนู กบั พเี่ ปล้ิ (นาคร ศลิ าชยั ) ถงึ กบั เปดิ บญั ชอี กี บญั ชหี นงึ่ เพอื่ การเรยี นของลกู โดยเฉพาะ เราทง้ั คอู่ ยากสง่ ลกู เรยี นใหไ้ ด้ มากทสี่ ดุ ไมใ่ ชว่ า่ จะตอ้ งเรยี นโรงเรยี นแพงทสี่ ดุ หรอื ดที สี่ ดุ นะ แตจ่ ะสง่ จนกวา่ เราจะสง่ เขาไมไ่ หว จนู อยากเปน็ กระบอกเสยี งใหก้ บั ทกุ ๆ คนดว้ ยวา่ ถา้ เรามโี อกาสเรอื่ งการศกึ ษา แลว้ พอจะแบง่ ปนั ได้ กอ็ ยากให้ ชว่ ยกนั แบง่ ปนั ทนุ หรอื อะไรตา่ งๆ กนั คนละเลก็ ละนอ้ ย ใหแ้ ก่ นอ้ งๆ ทขี่ าดแคลน ตรงนถี้ อื วา่ เราไดบ้ ญุ มากนะคะ เพราะ นอ้ งๆ กจ็ ะไดร้ บั การศกึ ษาทหี่ าจากทไี่ หนไมไ่ ด้ และเตบิ โต เปน็ ผใู้ หญท่ ไี่ ดพ้ ฒั นาชวี ติ ตวั เอง ครอบครวั สงั คม รวมถงึ ประเทศชาตติ อ่ ไปดว้ ย

กอดเป็นภาษากายที่ถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่น แม้ไม่ต้องพูดอะไร เราก็ สมั ผสั ไดถ้ งึ พลงั ทยี่ งิ่ ใหญ่ OK! เชอื่ วา่ กอดแรกทเี่ ราไดร้ บั มาจากกอดของแม่ ซงึ่ ปนี ี้ OK! Charity จดั ขนึ้ ในเดอื น ของวนั แมพ่ อดี จงึ ไดเ้ ชญิ ชวนคณุ แมค่ นดงั และลกู ๆ ของ พวกเธอมาถา่ ยทอดความประทบั ใจและพลงั แหง่ การกอด ทไี่ ดม้ อบใหก้ นั จนกลายเปน็ สายสมั พนั ธแ์ สนมหศั จรรยอ์ นั เปน็ บทเรยี นแรกทที่ า� ใหเ้ ราเรยี นรเู้ รอื่ งแบง่ ปนั และความรกั จนกลายเปน็ พนื้ ฐานใหร้ จู้ กั สง่ ตอ่ สงิ่ ดๆี สสู่ งั คม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.