OK! Wedding Special

The Right One at the Right Time รกั ทไี่ มต่ อ้ งการเวลาของโบว-์ ชมพนู ทุ โรจนศ์ ริ ริ ตั น์ และโย-สรวศิ บญุ นมิ ติ ร

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

คนที่ใช่มาในเวลาที่ใช่ แล้วเพราะอะไรถึงจะไม่ยอมสละโสด! คงเป็นแนวคิดที่โบว์-ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์ ครเี อทฟี ไดเรค็ เตอรแ์ บรนด์ Beauvita ทพี่ ว่ งตา� แหนง่ บวิ ตอ้ี นิ ฟลเู อนเซอรก์ บั แฟนหนมุ่ โย-สรวศิ บญุ นมิ ติ ร รองกรรมการผจู้ ดั การ ฟารม์ าแลนดก์ รปุ๊ ซงึ่ เปน็ ธรุ กจิ การขายสง่ สนิ คา้ ทางเภสชั ภณั ฑแ์ ละทางการแพทย์ ใชใ้ นการตดั สนิ ใจ แตง่ งานกนั หลงั จากคบหาดใู จกนั มาประมาณ 1 ปเี ทา่ นนั้ โดยงานววิ าหข์ องทง้ั คเู่ พงิ่ ผา่ นไปหมาดๆ เมอื่ วนั ที่ 17 มถิ นุ ายน ทผี่ า่ นมานเี้ อง ในบรรยากาศทอี่ บอวลไปดว้ ยความรกั ความคลาสสคิ แตใ่ นขณะเดยี วกนั กย็ งั มคี วามโมเดริ น์ และแฟชนั่ ตาม แบบฉบบั ทเี่ จา้ สาวชนื่ ชอบ

อะไรที่ท�ำให้รู้สึกว่ำคนนี้คือคนที่ใช่และอยำกจะใช้ชีวิตคู่ ร่วมกัน

คุณโย: นอ้ งโบวเ์ ปน็ คนนา่ รกั คยุ กนั ไดท้ กุ เรอื่ ง ไมไ่ ดเ้ ปน็ แค่ ภรรยาหรอื แฟน แตเ่ ปน็ ไดท้ งั้ นอ้ งและเพอื่ นดว้ ยซา�้ เวลาจะ ทา� อะไรสกั อยา่ งกป็ รกึ ษาเขา และเรอื่ งสา� คญั ทสี่ ดุ กค็ อื เวลา ทะเลาะกันหรือความเห็นไม่ตรงกัน เขาจะไม่ปล่อยให้มัน ผา่ นไป เขาจะบอกวา่ “คยุ กนั เถอะ” แลว้ พอนอ้ งโบวพ์ ดู คา� นี้ คา� เดยี ว กร็ สู้ กึ วา่ เขากแ็ ครเ์ รานะ ไมอ่ ยากใหต้ า่ งคนตา่ งกลบั ไปคดิ นานๆ อยากใหเ้ คลยี รก์ นั ใหจ้ บตรงนนั้ คุณโบว์: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดชัดเจนตั้งแต่แรกๆ ที่คบกัน คะ่ พอตดั สนิ ใจวา่ เราจะเรยี นรคู้ นนี้ กค็ ดิ กอ่ นเลยวา่ ถา้ จะ ทา� ใหช้ วี ติ คขู่ องเรารอด เราควรจะตอ้ งทา� อยา่ งไร มนั กเ็ ลย ตอ้ งตกลงกนั วา่ ถา้ มปี ญั หาอะไรกนั สญั ญาไดไ้ หมวา่ เราจะ ไมเ่ ดนิ หนจี ากกนั แตจ่ ะหนั หนา้ เขา้ หากนั แลว้ กพ็ ดู กนั ตรงๆ ใหจ้ บตรงนนั้ เราจะไมท่ ะเลาะกนั ขา้ มวนั อกี เรอื่ งหนงึ่ คอื เรอื่ งของคา� วา่ “ขอบคณุ ” คอื หนรู สู้ กึ วา่ มนั สา� คญั มากกบั

ชวี ติ ไมว่ า่ จะเปน็ ชวี ติ คู่ กบั เพอื่ นหรอื กบั ครอบครวั เวลาคน ทา� อะไรใหแ้ ลว้ รสู้ กึ ประทบั ใจ การพดู ขอบคณุ เปน็ สงิ่ ทนี่ า่ รกั สว่ นเรอื่ งทที่ า� ไมถงึ ตกลงใชช้ วี ติ คกู่ บั พโี่ ย ขอยอ้ นไป ช่วงแรกๆ ที่รู้จักกันเลย ด้วยความที่เราก็เช็กลิสต์ในใจ เหมอื นกนั วา่ คนทจี่ ะไปดว้ ยกนั ไดต้ อ้ งเปน็ อยา่ งไร เชน่ เปน็ คนศาสนาเดยี วกนั เขา้ กบั ทบี่ า้ นได้ โปรไฟลท์ างการศกึ ษา และอาชพี ไปในทางเดยี วกนั ถา้ คนคนนน้ั มสี งิ่ เหลา่ นจี้ ะทา� ให้ ทกุ อยา่ งราบรนื่ ขนึ้ ซง่ึ พโี่ ยมี ตอ่ มาเปน็ เรอื่ งไลฟส์ ไตล์ การ เดนิ ทางไปดว้ ยกนั เขากท็ า� ใหเ้ หน็ วา่ เราไปกนั ไดอ้ กี สว่ นเรอื่ ง สดุ ทา้ ยทสี่ า� คญั มากคอื เวลาอยกู่ บั เขา เราเปน็ ตวั เองมาก ไมต่ อ้ งเปลยี่ นอะไรเพอื่ ใคร เราเปน็ คนเดมิ เหมอื นอยกู่ บั เพอ่ื น เหมอื นอยกู่ บั พอ่ แม่ แลว้ เขากร็ กั ในสงิ่ ทเี่ ราเปน็ ดงั นนั้ เวลา คนมาถามวา่ “ทา� ไมถงึ แตง่ งานกนั เรว็ จงั ” หรอื คบกนั ไมก่ เี่ ดอื น ทา� ไมตดั สนิ ใจแลว้ ” เรามคี า� ตอบตรงนรี้ องรบั โบวร์ สู้ กึ วา่

เวลามนั ไมใ่ ชต่ วั ตดั สนิ วา่ คนนจี้ ะเปน็ คนทใี่ ชห่ รอื เปลา่ เพราะ พอเจอคนทใี่ ชส่ า� หรบั เรา มนั จะเหมอื นกบั ยงิ่ มองยงิ่ รสู้ กึ วา่ แตล่ ะเรอื่ งทเี่ ขาเปน็ มนั ตกิ๊ ถกู ไปเรอ่ื ยๆ เหมอื นกบั เวลาไมไ่ ด้ เปน็ เงอื่ นไขสา� คญั ทจี่ ะบอกวา่ เขาคอื คนทเี่ ราจะแตง่ งานดว้ ย หรอื ไม่

เล่ำย้อนกลับไปวันแรกที่รู้จักกันได้ไหม คุณโย: จรงิ ๆ ผมเหน็ เขามานานแลว้ ตามโซเชยี ลมเี ดยี รสู้ กึ วา่ ผหู้ ญงิ คนนดี้ หู รู เขา้ ถงึ ยากมาก คดิ วา่ ชาตนิ คี้ งไมม่ โี อกาส ไดเ้ จอหรอื ไดร้ จู้ กั แตว่ นั หนง่ึ กม็ เี พอื่ นแนะนา� ใหร้ จู้ กั กนั เรา กไ็ ดไ้ ปกนิ ขา้ วดว้ ยกนั นดั แรกนอ้ งโบวไ์ มไ่ ดไ้ ป แตค่ รงั้ ที่ 2 เขามาครบั เราเจอกนั ทรี่ า้ น Moon Glass วนั นนั้ นอ้ งโบว์ ไมส่ บาย เขาเจบ็ คอ กนิ แตน่ า้� สม้ อนุ่ ๆ คุณโบว์: วนั นนั้ เราแทบจะไมไ่ ดค้ ยุ อะไรกนั ตอนแรกทบี่ อก เพอื่ นๆ วา่ วนั นปี้ ว่ ย เพอื่ นทกุ คนกบ็ อกวา่ “ไมไ่ ด้ ไมส่ บาย ก็ต้องมา” คือก่อนที่เพื่อนคนนี้จะชวนโบว์มาเจอกับพี่โย เพอื่ นๆ โบวค์ นอนื่ ๆ กส็ บื เรอื่ งพโี่ ยมาประมาณหนงึ่ แลว้ ซงึ่ เขากใ็ หผ้ า่ น แตว่ นั นนั้ พโี่ ยกด็ เู ขนิ มากคะ่ นงั่ ตรงขา้ มกนั นี่ ไมม่ องหนา้ กนั เลย คณุ โย: ผมทา� ตวั ไมถ่ กู พอกลบั มาบา้ น ปรกึ ษาเพอื่ นทแี่ นะนา� ใหผ้ มรจู้ กั กบั นอ้ งโบว์ เขากบ็ อกวา่ ใหล้ ยุ เลย เรากเ็ ลยขอไลน์ ไปคยุ ซงึ่ ยงั เกบ็ แชทแรกไวจ้ นถงึ วนั นี้ คุณโบว์: ตอนนนั้ เขาสง่ สตกิ๊ เกอรห์ รอื อะไรสกั อยา่ งมาแลว้ ถามวา่ “กลบั ถงึ บา้ นหรอื ยงั ” หนกู ต็ อบแบบเกก๊ ๆ หนอ่ ย แบบถามคา� ตอบคา� ตอนนนั้ ยงั ไมไ่ ดร้ สู้ กึ วา่ ชอบ แตจ่ ากวนั นนั้ มนั คอื การพฒั นา พโี่ ยเปน็ คนออ่ นโยน นา่ รกั พดู จาดี เปน็ คนใส่ใจในรายละเอียดของเราไม่ว่าจะรู้จักกันครั้งแรกหรือ วา่ วนั ที่ 2 วนั ที่ 3 คอื ทกุ อยา่ งเปน็ ไปโดยธรรมชาติ ตอนแรก พโี่ ยคยุ เหมอื นแคค่ ยุ เฉยๆ แตก่ โ็ ทรมาหาทกุ วนั แลว้ เราเหมอื น มเี รอื่ งทชี่ อบคลา้ ยๆ กนั เลยคยุ กนั ไดเ้ รอื่ ยๆ เขาชอบเลา่ เรอื่ ง เรากช็ อบฟงั แลว้ เรากโ็ สดดว้ ย ลองคยุ ดกู ไ็ มเ่ สยี หาย เพราะ ทกุ คนลงความเหน็ แลว้ วา่ คนนี้ OK! และคราวนกี้ เ็ ชอื่ เพอื่ น ดว้ ย ซงึ่ ปกตไิ มเ่ คยเชอื่ ใคร แลว้ กเ็ ชอื่ ตวั เองดว้ ยเพราะเขาก็ ผา่ นเชก็ ลสิ ตข์ องเราเหมอื นกนั

แล้วคุณโยล่ะ มีเช็กลิสต์ด้วยหรือเปล่ำ คุณโย: ไมค่ รบั ขอแคน่ สิ ยั เขา้ กนั ไดก้ พ็ อ แตว่ า่ โชคดี นอ้ ง โบวเ์ ขาคอ่ นขา้ งมพี รอ้ มทกุ อยา่ ง ใกลเ้ คยี งคา� วา่ เพอรเ์ ฟกต์ ทสี่ ดุ ในสายตาผชู้ ายทวั่ ๆ ไป ยงิ่ พอไดม้ ารจู้ กั ยงิ่ ประทบั ใจ เพราะตวั จรงิ เขาไมไ่ ดด้ เู ขา้ ถงึ ยากอยา่ งทเี่ คยคดิ นอ้ งโบวเ์ ปน็ คนอารมณด์ ี ตลก กวนมากดว้ ยครบั แลว้ กเ็ ปน็ คนทกี่ นิ งา่ ย อยงู่ า่ ยกวา่ ทคี่ ดิ (หวั เราะ)

คณุ โบวเ์ ปน็ คนทสี่ นทิ กบั ครอบครวั มำก แลว้ คณุ โยมวี ธิ ชี นะใจ คนในครอบครัวคุณโบว์อย่ำงไร คุณโย: ครอบครวั นอ้ งโบวต์ อ้ งไปหาอามา่ ทกุ วนั อาทติ ย์ เรา กไ็ ปหากบั เขาทกุ อาทติ ยเ์ หมอื นกนั กเ็ ลยชนิ ทไี่ ดอ้ ยกู่ บั คนใน ครอบครวั ของเขา สว่ นมามา้ กบั ปาปา๊ เวลาไปสง่ ทบี่ า้ นกต็ อ้ ง เขา้ ไปหา ไปคยุ กบั ทา่ นบา้ ง ทา� ทกุ ครงั้ ทไี่ ปสง่ คุณโบว์: แลว้ เผอญิ พโี่ ยเขา้ กบั ปา๊ ไดด้ มี ากๆ เพราะปา๊ หนู ชอบศึกษาเรื่องยา ชอบท�าตัวเป็นเภสัชกร เวลาลูกหลาน ไมส่ บาย ปา๊ จะจดั ยาให้ พอดพี โี่ ยทบี่ า้ นขายยา เลยเหมอื น คยุ กนั ถกู คอ

ผ่ำนทุกด่ำนอย่ำงรำบรื่นและรวดเร็ว ก็เลยท�ำให้ตัดสินใจ แต่งงำนเลย คณุ โย: ใชค่ รบั ขอ้ แรก ผมวา่ ถงึ เวลาทคี่ วรมคี รอบครวั ไดแ้ ลว้ สว่ นขอ้ 2 คอื ถา้ เราเจอคนทอี่ ยากแตง่ งานดว้ ยแลว้ ไมเ่ หน็ จา� เปน็ ตอ้ งรออะไรเลย ถกู ไหมครบั

ถ้ำอย่ำงนั้นเล่ำถึงช่วงขอแต่งงำนให้ฟังหน่อยว่ำเซอร์ไพรส์ กันอย่ำงไรบ้ำง คณุ โย: ผมตอ้ งไปทา� งานทเี่ ยอรมนี แลว้ ผมเคยเรยี นทอี่ งั กฤษ

กเ็ ลยวางแผนทจี่ ะไปเทยี่ วองั กฤษกบั นอ้ งโบวก์ อ่ น ซงึ่ มเี พอื่ น เขาไปดว้ ยนะครบั แลว้ กค็ ยุ กบั นอ้ งเนยี้ บ-ฐฤณณรตั น์ เดชะ ทวีวัฒน์ ที่อยู่ที่โน่นว่าให้ช่วยจัดเซอร์ไพรส์ให้หน่อยที่ กรนี พารค์ ในลอนดอน ขอเปน็ ชว่ งคนนอ้ ยๆ จะขอแตง่ งาน แลว้ ใหน้ อ้ งเขาถา่ ยวดิ โี อเกบ็ ไว้ คุณโบว์: ซงึ่ เราไมร่ ตู้ วั เลย เพราะเขาบอกแตว่ า่ วนั นแี้ ตง่ ตวั สวยๆ นะ เพราะจะไปถา่ ยรปู แลว้ ชว่ งทกี่ า� ลงั ถา่ ยรปู อยู่ พี่ โยกบ็ อกวา่ หนั มาถา่ ยรปู หนอ่ ยซิ ตอนนนั้ นอ้ งเขากถ็ า่ ยรปู อยู่ ดๆี จๆู่ พโี่ ยกล็ งไปนงั่ คกุ เขา่ แลว้ กพ็ ดู อะไรใหฟ้ งั นดิ หนงึ่ แลว้ กข็ อแตง่ งาน โบวก์ ช็ อ็ ก หอู อื้ ไดย้ นิ แคว่ า่ พโี่ ยอยากใช้ ชวี ติ กบั เราทงั้ ชวี ติ คุณโย: ตอนผมพดู จบ นอ้ งโบวน์ อี่ งึ้ นา�้ หนู า้� ตาไหลตลอด ไมไ่ ดฟ้ งั แลว้ คุณโบว์: แตเ่ รากต็ อบวา่ “แตง่ ” ออกไปนะคะ (หวั เราะ)

พอใกล้วันแต่ง คุณโบว์ยังถูกเพื่อนๆ เซอร์ไพรส์จัด Hen Night ให้ด้วย คุณโบว์: ใชค่ ะ่ เปน็ การรว่ มมอื ของทมี OK! กบั เพอื่ นๆ โบว์ พอใกลว้ นั แตง่ งาน กไ็ มค่ ดิ วา่ จะมี Hen Night แลว้ แต่ จๆู่ กม็ โี รงแรมเชญิ ไปกนิ ขา้ ว พอไปถงึ ทางพอี ารก์ บ็ อกวา่ อยากเชญิ มาพกั เปน็ ของขวญั แตง่ งาน อยากชวนไปดหู อ้ ง

กอ่ นวา่ หอ้ งประมาณไหน ซงึ่ พอเปดิ ประตหู อ้ งเขา้ ไป ปรากฏ วา่ เพอื่ นๆ อยกู่ นั เตม็ หอ้ งเลย ทงั้ งง ทงั้ ตกใจ เพราะวา่ เพอื่ น สนทิ ทอี่ ยตู่ รงหนา้ เรากเ็ พงิ่ คยุ กนั อยู่ อยา่ งแปง้ (อชั ฌา เจรญิ รศั มเี กยี รต)ิ ทบี่ อกวา่ อยเู่ กาหลี หรอื อยา่ งรถเมล์ (คะนงึ นจิ จกั รสมทิ ธานนท)์ ทบี่ อกวา่ ไปถา่ ยงานทกี่ าญจนบรุ ี อยใู่ น หอ้ งนนั้ รวมถงึ เพอื่ นคนอนื่ ๆ ทบี่ อกวา่ อยตู่ รงนนั้ ตรงนดี้ ว้ ย เปน็ เซอรไ์ พรสท์ คี่ อ่ นขา้ งสา� เรจ็ แบบ 100% คะ่

ก่อนวันแต่งงำนมีเรื่องอะไรที่ซีเรียสบ้ำง คุณโบว์: พโี่ ยเขาเปน็ คนซเี รยี สเรอื่ งดนตรี แตเ่ รอื่ งอนื่ ๆ จะ ใหโ้ บวท์ า� คา� วา่ ตามใจของพโี่ ย คอื ตามใจจรงิ ๆ หลายๆ เรอื่ ง อยา่ งเชน่ เรอื่ งธมี สี เรอื่ งวา่ จะจดั ทไ่ี หน อาหารอะไร การด์ เปน็ แบบไหน ของชา� รว่ ยเปน็ อะไร พโี่ ยเขาจะใหเ้ รา ตัดสินใจเองทั้งหมด ตอนนั้นก็มีรู้สึกนิดหน่อยว่าท�าไมเขา ปลอ่ ยใหเ้ ราคดิ คนเดยี ว แตก่ ฉ็ กุ คดิ ขนึ้ มาไดว้ า่ กย็ งั ดกี วา่ เขา ชว่ ยคดิ แลว้ กเ็ ถยี งทกุ อยา่ งในสงิ่ ทเี่ ราจะทา�

เล่ำถึงบรรยำกำศและชุดเจ้ำสำวที่ใช้ในวันแต่งงำนให้ฟัง หน่อยได้ไหม คณุ โบว:์ งานทงั้ สองชว่ ง บรรยากาศตา่ งกนั อยา่ งสนิ้ เชงิ ชว่ ง เชา้ มที งั้ ความอบอนุ่ และความเปน็ กนั เอง เพราะมเี พยี งญาติ และเหล่าคนสนิทมาร่วมงานค่ะ เราเลือกจัดงานที่โรงแรม แมนดารนิ โอเรยี นเตล็ ชดุ ตอนเชา้ ของโบวค์ อื Pronovias ไดม้ าจากรา้ น Sol And Gravite เปน็ ชดุ ลกู ไมส้ ขี าว ทสี่ ะทอ้ น ความชื่นชอบของตัวเอง ส่วนรองเท้าเป็นของ Christian Louboutin พโี่ ยเปน็ คนเลอื กให้ สว่ นงานเยน็ กจ็ ะสนกุ สนาน ขนึ้ มาอกี เราจดั ทโี่ รงแรมแกรนดไ์ ฮแอท เอราวณั ชดุ แตง่ งาน ทใี่ สช่ ว่ งเยน็ กม็ าจากรา้ น Sol And Gravite เหมอื นกนั เปน็ ของ Elie Saab ซงึ่ เราชนื่ ชอบแบรนดน์ อี้ ยแู่ ลว้ และรปู แบบ ชดุ ทลี่ ลู่ งไปกเ็ ปน็ อะไรทชี่ อบดว้ ย เพราะโบวไ์ มอ่ ยากใสช่ ดุ แตง่ งานใหญๆ่ สว่ นชดุ อาฟเตอรป์ ารต์ กี้ เ็ ปน็ ชดุ ของแบรนด์ Beauvita ชว่ งอาฟเตอรป์ ารต์ สี้ นกุ มาก เพอื่ นๆ ออกสเตป็ กนั ใหญ่ พโี่ ยกเ็ ลอื กเพลงถกู ใจ เพราะเปน็ เพลงชว่ งวยั ยคุ 90

นอกจำกจะท�ำชุดอำฟเตอร์ปำร์ตี้ คุณโบว์ยังตัดชุดให้ เพื่อนๆ เจ้ำสำวด้วย คุณโบว์: ใชค่ ะ่ เพอื่ นเจา้ สาวของโบวม์ ี 22 คน เรากจ็ ดั เตม็ ใหเ้ ขาไปเลย คอื เรามแี บรนด์ Beauvita ของเราอยแู่ ลว้ กเ็ ลย อยากตดั ชดุ ใหเ้ พอ่ื นไดใ้ ส่ สขี องชดุ งานเชา้ โบวเ์ ลอื กสชี มพู โรสโกลด์เนื่องจากเปน็ สีที่เราชื่นชอบและแทนความเป็นตัว โบวไ์ ดด้ ี และทเี่ ลอื กใชส้ นี ใี้ นชว่ งงานเชา้ เพราะจดั ในโรงแรม

ทคี่ ลาสสคิ เปน็ งานทสี่ วตี โรแมนตกิ คลาสซี่ สว่ นสชี ดุ งาน เยน็ เปน็ สเี หลอื งมสั ตารด์ เพราะคอนเซป็ ตง์ านจะออกแนว โมเดริ น์ คลาสสคิ แตใ่ นขณะเดยี วกนั กต็ อ้ งมคี วามเปน็ แฟชนั่ ดว้ ย กเ็ ลยเลอื กสนี เี้ พราะดแู ปลกตา นอกเหนือจากนี้โบว์ยังเลือกการตกแต่งชุดด้วยเส้น เพชรทง้ั ในงานเชา้ และงานเยน็ ดว้ ย เพราะโดยสว่ นตวั ชอบ ความระยบิ ระยบั คะ่

หลังจำกแต่งงำนกัน ตอนนี้ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ชีวิตมีอะไรบ้ำง คุณโย: ผมวา่ ถา้ เปน็ ชวี ติ เรา 2 คนนยี่ งั ไมค่ อ่ ยเปลยี่ นครบั

แตเ่ รอื่ งทเี่ ปลยี่ นชดั เจนคอื นอ้ งโบวย์ า้ ยมาอยทู่ บี่ า้ นผม คณุ โบว:์ แตก่ แ็ ทบไมต่ อ้ งปรบั ตวั อะไรเลย เพราะคณุ พอ่ คณุ แม่ พโี่ ยกค็ อ่ นขา้ งเอน็ ดเู ราอยแู่ ลว้ จะถามตลอดวา่ OK! ไหม อยากไดอ้ ะไรหรอื เปลา่ อะไรอยา่ งนี้

มีกำรวำงแผนอนำคตชีวิตคู่ไว้อย่ำงไรบ้ำง คุณโย: คณุ พอ่ คณุ แมอ่ ยากใหม้ หี ลานแลว้ เราเลยตอ้ งเรมิ่ วางแผนทจี่ ะมลี กู สว่ นงานเรากต็ อ้ งชว่ ยกนั เพราะเขากม็ ใี น สงิ่ ทผี่ มไมม่ ี เชน่ มชี อ่ งทางในการคา้ ขายของเขา มกี ลมุ่ ลกู คา้ ทแี่ ตกตา่ งจากของเรา เรยี กวา่ กด็ แู ลกนั ในสงิ่ ทเี่ ราพอ ชว่ ยไดค้ รบั

สัมภำษณ์: กิ่งสุรำงค์ อนุภำษ เครดิตภำพ: Supanit Riansrivilai

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.