Special Interview

Not Just a Pretty Face ทา� ความรจู้ กั อกี ดา้ นหนงึ่ ของนางเอกสาวหนา้ หวาน ฐสิ า-วรฏิ ฐสิ า ลมิ้ ธรรมมหศิ ร

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

จะคดิ วา่ ภายใตใ้ บหนา้ หวานๆ ของ ฐสิ า-วรฏิ ฐสิ า ลมิ้ ธรรมมหศิ ร คอื ความจรงิ จงั กบั การใชช้ วี ติ ในทกุ ๆ ดา้ น ไมว่ า่ จะเปน็ การ ทา� งานหรอื การทา� กจิ กรรมตา่ งๆ ลว้ นแลว้ แตต่ อ้ งเปะ๊ ไปเสยี ทกุ อยา่ ง เธอออกตวั กบั OK! วา่ ความจรงิ แลว้ หลายๆ เรอื่ ง อาจไมเ่ พอรเ์ ฟกตอ์ ยา่ งทใี่ จคดิ เพยี งแตเ่ มอื่ ไดท้ า� อะไรแลว้ กอ็ ยากใหเ้ กดิ ขอ้ ผดิ พลาดใหน้ อ้ ยทสี่ ดุ ลา่ สดุ เพอื่ ความสมจรงิ ฐสิ ากไ็ ดไ้ ปลงเรยี น ดา� นา�้ เพอื่ ทจี่ ะมาเขา้ ฉากกบั เวยี ร์ (ศกุ ลวฒั น์ คณารศ) ในเรอื่ งสมั ปทานหวั ใจไดอ้ ยา่ งไมต่ ดิ ขดั พรอ้ มกนั นเี้ ธอยงั ควา้ ประกาศนยี บตั รจบ หลกั สตู รการดา� นา�้ มานอนกอดพรอ้ มกบั วางแผนการเดนิ ทางไปดา� นา้� ในทตี่ า่ งๆ อกี ดว้ ย เชอื่ วา่ ผลงานเรอื่ งลา่ สดุ ของเธอคงเปน็ การพสิ จู น์ ฝมี อื ของฐสิ าในเรอื่ งการแสดงไดเ้ ปน็ อยา่ งดวี า่ สามารถกา้ วตอ่ ไปไดแ้ บบสวยๆ ในวงการบนั เทงิ อกี ยาว

ตอนนี้คุณหลงรักโลกใต้น�้ำไปแล้ว นั่นมำจำกกำรเข้ำฉำก ด�ำน�้ำในเรื่องสัมปทานหัวใจที่เพิ่งลำจอไปหรือเปล่ำ ใชค่ ะ่ การไปเรยี นและไดด้ า� นา�้ จรงิ ทา� ใหค้ น้ พบวา่ โลกใตน้ า�้ มคี วามสวยงามและสงบเงยี บในแบบทเี่ ราชอบ แลว้ สว่ นตวั กไ็ มช่ อบไปเทยี่ วในทที่ มี่ คี นเยอะๆ หรอื เสยี งดงั อยแู่ ลว้ เลย รสู้ กึ ชอบกจิ กรรมนมี้ าก นอกจากนยี้ งั ทา� ใหเ้ รามสี มาธอิ กี ดว้ ย คะ่ ฐสิ าชอบทา� อะไรทไ่ี ดอ้ ยกู่ บั ตวั เอง อยา่ งเรอื่ งอบขนม กท็ า� ใหเ้ ราไดใ้ ชช้ วี ติ แบบนเี้ หมอื นกนั วา่ งเมอื่ ไรกจ็ ะทา� ตลอด และทา� ไดท้ งั้ วนั มคี วามสขุ มาก ถงึ จะอบขนมจนหนา้ เยมิ้ สวิ ขนึ้ กม็ คี วามสขุ ทมี่ าของการอบขนมเรมิ่ จากเปน็ คนชอบ กนิ ขนมมาก เวลาวา่ งๆ จะชอบชวนเพอื่ นไปคาเฟ่ นงั่ ชลิ ลๆ์ วนั หนงึ่ เลยอยากลองทา� เองบา้ ง เพราะตอนทเี่ ราไปซอื้ ขนมกนิ กไ็ มร่ วู้ า่ เขาใชว้ ตั ถดุ บิ อะไรทา� บา้ ง ถา้ ทา� เองกน็ า่ จะควบคมุ สว่ นผสมบางอยา่ ง พลกิ แพลงเองได้ เลยไปเรยี นทโี่ รงเรยี น ทสี่ อนเรอื่ งนโี้ ดยตรง ตอนนที้ ที่ า� ไดก้ จ็ ะเปน็ บลเู บอรร์ ชี่ สี พาย, เครปเคก้ , คกุ ก,ี้ เคก้ สม้ , เคก้ หนา้ นมิ่ , ทรี ามสิ ุ ซงึ่ แมม่ กั จะ บน่ วา่ อยา่ ทา� บอ่ ยนะ เพราะวา่ คนกนิ คอื แม่ (หวั เราะ) คนทา� ไมค่ อ่ ยไดก้ นิ เพราะตอ้ งรกั ษารปู รา่ ง อาศยั ชมิ นดิ ๆ หนอ่ ยๆ กพ็ อคะ่ แตช่ ว่ งนคี้ งไมค่ อ่ ยไดท้ า� เทา่ ไรเพราะตอ้ งเตรยี มตวั กบั ละครเรอื่ งใหมช่ อื่ เรอื่ งรอยอาฆาต แสดงคกู่ บั พอี่ อย-ธนา สทุ ธกิ มลคะ่

ฐสิ ำเองไดม้ โี อกำสรว่ มงำนกบั พระเอกมำหลำยคน อยำกให้ เล่ำถึงพวกเขำให้ฟังหน่อย ถ้าเป็นคนที่สนิทที่สุดแบบที่กล้าเล่น กล้าแซวก็คือ พอร์ช (ศรณั ย์ ศริ ลิ กั ษณ)์ คนนเี้ ปน็ คนทคี่ ยุ เกง่ มากแบบทเี่ ราเองก็ คยุ ตามไมท่ นั และกนิ เกง่ มากดว้ ย พอรช์ เปน็ คนทกี่ นิ อะไร กด็ อู รอ่ ยไปหมด แตเ่ วลาทา� งานพอรช์ กต็ ง้ั ใจมาก สว่ นอกี คน คอื พนี่ วิ -วงศกร ปรมตั ถากร คนนเี้ ปน็ คนขแี้ กลง้ ทสี่ ดุ แกลง้ ทกุ คน ตงั้ แตน่ กั แสดง ทมี งาน อยา่ ไดเ้ ผลอเลย ซงึ่ เราเองก็ ไมเ่ คยคดิ วา่ พเี่ ขาจะเปน็ คนแบบนเี้ พราะลคุ ภายนอกดอู บอนุ่ แสนดี สว่ นพเี่ วยี ร์ คนนชี้ ลิ ลม์ ากจนมากเกนิ ไปในบางครงั้ กนิ งา่ ย อยงู่ า่ ย อารมณด์ ี ฟงั เพลงตลอด เปน็ คนตรงเวลา แตต่ อ้ งมาอาบนา�้ ทก่ี องถา่ ย (หวั เราะ) ซงึ่ ตอนแรกทรี่ ว่ มงาน กบั พเี่ วยี รเ์ รอื่ งสมั ปทานหวั ใจนเี่ กรง็ มาก ชนื่ ชมเขามานาน แตค่ วามเปน็ กนั เองของเขากท็ า� ใหเ้ ราผอ่ นคลาย ถา้ นอกจาก ไดร้ ว่ มงานกบั พระเอกหลายๆ คน ฐสิ ามองวา่ การไดร้ ว่ มงาน กับคนเก่งๆ ก็ท�าให้เราอยากจะพัฒนางานของเราให้มี คณุ ภาพมากยงิ่ ขน้ึ ไปอกี เหมอื นกนั เพราะนกั แสดงทมี่ โี อกาส รว่ มงานดว้ ยลว้ นเปน็ คนทมี่ พี ลงั ในการทา� งานสงู ทงั้ นนั้ พเี่ ขา กไ็ มไ่ ดม้ าสอนเราจรงิ จงั หรอกวา่ ตอ้ งท�าอะไร อยา่ งไร แต่ การทเี่ ปน็ คนทมี่ คี วามรบั ผดิ ชอบ ทมุ่ เทกบั การทา� งาน ไมบ่ น่ อะไรเลย ทนกบั ทกุ สภาพอากาศ ทา� ใหเ้ รารสู้ กึ ชนื่ ชอบและ เปน็ ตวั อยา่ งทดี่ ใี นการทา� งานคะ่

อำจจะมีบ้ำงท่ีละครบำงเรื่อง ฐิสำไม่ได้เป็นคนแรกที่ถูก เลือก คิดอย่ำงไรกับเรื่องนี้ คงเปน็ เรอื่ งจงั หวะหรอื อะไรหลายอยา่ งทเี่ ราเองกไ็ มส่ ามารถ รไู้ ด้ แตใ่ นเมอื่ ไดร้ บั มอบหมายแลว้ กต็ งั้ ใจทา� ใหเ้ ตม็ ที่ ความ

กดดนั มบี า้ งแนน่ อนคะ่ เพราะเมอื่ มกี ารประกาศออกไปวา่ คนนี้แสดง แฟนคลับก็จะรอดู แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นเราก็ มบี า้ งทจี่ ะมคี า� ถามตา่ งๆ เกดิ ขนึ้ มามากมาย เชน่ ทา� ไมถงึ เลอื กคนนลี้ ะ่ แลว้ ถา้ มนั ไมด่ ลี ะ่ คา� ถามเหลา่ นเี้ รารบั รนู้ ะคะ แต่บอกตัวเองว่าอย่าไปกดดันและต้องท�างานออกมาให้ดี ดว้ ย

เป็นคนดังยุคโซเชียลนี่อยู่ยำกเหมือนกันนะ ใชค่ ะ่ บางทเี ลยเลอื กทจี่ ะไมอ่ า่ นเลยดกี วา่ หรอื วา่ อา่ นแลว้ ก็ปล่อยไปเลย แต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลด้วย จะเล่นแต่ อินสตาแกรมอย่างเดียว ไดเรคแมสเสจก็ไม่ค่อยเปิดอ่าน นอกจากเปน็ คนรจู้ กั ถงึ จะอา่ นคะ่

เห็นเป็นนำงเอกร่ำงบำงแบบนี้ ตอนเด็กๆ มีแววว่ำจะเป็น นักแสดงหรือเปล่ำ ไมเ่ ลย ตอนเดก็ นอี่ ว้ นมากคะ่ ไมใ่ ชอ่ ว้ นแบบหนา้ กลมนะ แต่ อว้ นจนหนา้ เหลยี่ ม (หวั เราะ) ถา้ ยอ้ นไปดรู ปู ถา่ ยตอนเดก็ ๆ จะเหน็ วา่ ในมอื จะถอื ขวดนม 2 ขวด และถอื สองมอื ตลอด เวลา แมบ่ อกวา่ ถอื เตม็ ไมเ้ ตม็ มอื ขนาดนี้ ยงั มาแยง่ นมนอ้ ง กนิ ดว้ ย พอโตมากย็ งั ไมม่ แี ววสวย มธั ยมตน้ ยงั เลน่ ทะโมนกบั เพอื่ นผชู้ ายอยเู่ ลย(แลว้ โตมาเปน็ สาวรา่ งเพรยี วลมอยา่ งนไี้ ด้ อยา่ งไร) ชว่ งมธั ยมปลายคะ่ เรม่ิ แคสงานเพราะมโี มเดลลงิ่ มาชวน ชว่ งนนั้ จะเปน็ ชว่ งทหี่ นุ่ บวมๆ ยบุ ๆ แตด่ ว้ ยความที่ ตวั คอ่ นขา้ งสงู แขน ขายาวกเ็ ลยชว่ ยได้ เรากเ็ รมิ่ ดแู ลรปู รา่ ง ตวั เอง แตก่ วา่ จะไดง้ านไมง่ า่ ยเลยนะคะ แคสอยู่40-50 งาน กวา่ จะไดง้ านแรก ตรงนนั้ เปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ทที่ า� ใหเ้ ราตอ้ งสลดั ความอาย เพราะอยากไดเ้ งนิ (หวั เราะ) คดิ วา่ หลายคนกค็ ดิ แบบนแี้ หละ คอื อยากลอง อยากรวู้ า่ เปน็ อยา่ งไร แลว้ กไ็ ด้ คา่ ขนมดว้ ย โฆษณาตวั แรกทถี่ า่ ยจา� ไดว้ า่ เปน็ ขนม เขาใช้ นกั แสดงหลายคนดว้ ย สว่ นเรากจ็ ะเปน็ แนวหวานๆ หนอ่ ย (ตอนนนั้ สรา้ งความมนั่ ใจใหต้ วั เองอยา่ งไร) บอกตวั เองวา่ เรา ทา� ได้ ตอ้ งออกมาดี และยมิ้ กบั ตวั เองเยอะๆ ซงึ่ กใ็ ชว้ ธิ นี ี้ บอกตวั เองมาตลอดการทา� งานเหมอื นกนั ภาพภายนอกหลายคนชอบคิดว่าเป็นคนอ่อนหวาน เรียบร้อย เงียบๆ แต่ถ้าสนิทกันจะรู้ว่าฐิสาเป็นคนคุยเก่ง ชอบแกลง้ เพอื่ นดว้ ย ไมน่ บั วา่ ยงั เปน็ คนซมุ่ ซา่ มอกี ตอนเรยี น นกี่ ระโปรงนกั เรยี น กางเกงพละทกุ ตวั จะมรี อยปะ ชนุ เพราะ จะลม้ ตลอด ตกทอ่ กเ็ คย บางทกี ว็ ง่ิ ชนกระจกบา้ ง จนวนั นี้ รอยชา�้ รอยเขยี วกย็ งั มี ทงั้ ๆ ทไี่ มร่ วู้ า่ มาจากไหนเหมอื นกนั แตบ่ างคนกบ็ อกวา่ เราดเู ปน็ คนหยงิ่ ทงั้ ๆ ทกี่ พ็ ยายามยมิ้ เยอะแลว้ นะคะ (หวั เราะ) แตท่ หี่ ลายคนไมร่ คู้ อื เราเปน็ คน ทตี่ รง เวลาทรี่ สู้ กึ วา่ มคี นกา� ลงั จะเอาเปรยี บ เราจะไมย่ อม แตก่ จ็ ะพดู กบั เขาดๆี ตรงๆ แตช่ ดั เจน เคลยี รแ์ ลว้ จบ ไม่ ยดื เยอื้ ไมเ่ สยี เวลาคะ่

เป็นคนที่เชื่อในเรื่องกำรท�ำนำยทำยทักหรือเปล่ำ เพรำะ ระหว่ำงกำรท�ำงำนในวงกำรบันเทิงได้เคยเปลี่ยนชื่อด้วย เรยี กวา่ เปน็ คนทเี่ ชอื่ ในเรอ่ื งดวงระดบั หนงึ่ แลว้ กนั แตไ่ มถ่ งึ กบั งมงายหรอื ตอ้ งดดู วงเพอื่ ซพั พอรต์ ทกุ กา้ วของชวี ติ การ เปลยี่ นชอื่ เปน็ เรอื่ งความสบายใจ คอื เราไปทา� บญุ แลว้ กม็ พี ระ

หลายรปู ทกั วา่ เปลยี่ นชอื่ ดไี หม ซงึ่ ไมใ่ ชว่ า่ พอทา่ นทกั แลว้ ก็ ตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะคะ แต่พอเกิดการทักหลายครั้งเข้า ที่บ้านก็บอกว่าเปลี่ยนเถอะ กว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนก็นาน เหมือนกัน เพราะจะมีความยุ่งยากหลายอย่าง ทั้งเรื่อง เอกสารตา่ งๆ กระทบกบั หลายอยา่ งมาก โดยเฉพาะเรอื่ ง การทา� งาน เราตอ้ งบอกทกุ คนวา่ เราเปลยี่ นชอื่ ใหมน่ ะ กอ่ นนี้ เปน็ อกี ชอื่ หนงึ่ กท็ า� ใหค้ นอนื่ ตอ้ งมาเรมิ่ ตน้ ใหมก่ บั ชอื่ เราดว้ ย จนบางทวี นั นกี้ ย็ งั มบี างคนทจี่ า� ชอื่ เดมิ อยู่ หรอื บางทกี ม็ คี น ถามวา่ ทา� ไมหนา้ เหมอื นฉตั รจงั เรากบ็ อกวา่ กค็ นเดยี วกนั นแี่ หละคะ่ เพยี งแตเ่ ปลยี่ นชอื่ (หวั เราะ) แตก่ ไ็ มไ่ ดส้ งั เกต เกยี่ วกบั ตวั เองนะคะวา่ ตงั้ แตเ่ ปลยี่ นชอื่ มาชวี ติ ดขี นึ้ ไหม แต่ คนทบี่ า้ นสบายใจ เราสบายใจ กพ็ อแลว้

ฐิสำสนิทกับคุณแม่มำก ไปไหนมำไหนด้วยกันตลอด เรียก ได้ว่ำเป็นแม่ลูกที่ตัวติดกันเลยไหม ใชค่ ะ่ คอื ถา้ เหน็ ฐสิ ากจ็ ะเหน็ แมด่ ว้ ย แมด่ แู ลมาตงั้ แตเ่ ดก็ ๆ ไปรับ-ส่ง รอเรียนพิเศษ ท�างานไปกองละครก็อยู่ด้วยกัน ตลอด เปน็ ทงั้ แม่ เพอื่ น พสี่ าว มองตากร็ ใู้ จกนั แลว้ แตล่ กู กม็ ดี อื้ บา้ ง (หวั เราะ) แมเ่ ปน็ ผหู้ ญงิ ทเ่ี กง่ ทงั้ เรอ่ื งการทา� งาน การเลี้ยงลูก ที่ผ่านมาเหมือนจะเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียว ดว้ ยซา�้ เพราะกอ่ นหนา้ นคี้ ณุ พอ่ เดนิ ทางไปตา่ งประเทศบอ่ ย ไมค่ อ่ ยอยบู่ า้ น แมเ่ ลยตอ้ งดแู ลลกู ๆ แทน

เรื่องไหนที่คิดว่ำเรำถอดแบบมำจำกแม่เลย ความเปน็ คนเจา้ ระเบยี บ ขบี้ น่ หนอ่ ยๆ (หวั เราะ) แตไ่ มเ่ ปะ๊ เทา่ แมน่ ะคะ แตเ่ รอื่ งการดแู ลตวั เอง วางแผน จดั ตารางจะ ชอบทา� เองมาตงั้ แตเ่ ดก็ เรยี กวา่ เปน็ คนละเอยี ดประมาณหนงึ่ ซงึ่ เพอื่ นกม็ กั จะบน่ เหมอื นกนั วา่ ซเี รยี สเกนิ ไปไหม

แลว้ ควำมรกั ละ่ เปน็ คนละเอยี ดและจรงิ จงั กบั เรอื่ งนแี้ คไ่ หน จรงิ จงั นะคะ แตต่ อนนไี้ มม่ ใี คร (หวั เราะ) ชดั เจนมาก เรา หา่ งหายจากเรอื่ งนไี้ ปพกั ใหญ่ เพราะวา่ อยากปลอ่ ยใหเ้ ปน็ ไปตามธรรมชาติ ถา้ เจอกเ็ จอ ไมเ่ จอกไ็ มเ่ ปน็ ไร กเ็ ลยไมเ่ จอ สกั ที (แลว้ มคี นเขา้ มาบา้ งหรอื เปลา่ ) มคี นมาคยุ ดว้ ยนะคะ บางทกี ม็ คี นทพี่ ๆี่ ในกลมุ่ แนะนา� มาใหค้ ยุ บา้ ง แตเ่ ราเองที่ รสู้ กึ วา่ ยงั ไมใ่ ช่ คอื ไมไ่ ดม้ สี เปคทางกายภาพขนาดนนั้ เพยี ง แตช่ อบผชู้ ายขายาว เพราะเราตวั สงู แตส่ ว่ นใหญค่ นทรี่ สู้ กึ ดดี ว้ ยจะเปน็ คนทคี่ ยุ ดว้ ยแลว้ สบายใจมากกวา่ เรอื่ งความรกั นยี่ อมรบั มกี า� แพงพอสมควร ยงิ่ ในยคุ สมัยที่เปลี่ยนไปที่ท�าให้อะไรดูง่ายไปหมดด้วยเราก็ยิ่งต้อง ระวงั ตวั เชน่ การแอดไลนม์ าคยุ ทงั้ ๆ ทไี่ มร่ จู้ กั กนั ไมเ่ คย เห็นหน้า หรือคิดว่าการคุยกันแบบนี้คือการจีบติดแล้ว สา� หรบั เรามนั ไมใ่ ช่ เพราะการคยุ ผา่ นขอ้ ความสามารถทา� ให้ สวยหรอู ยา่ งไรกไ็ ด้ เราไมส่ ามารถรไู้ ดว้ า่ เขาเปน็ คนอยา่ งไร หรือว่าสิ่งที่เขาพิมพ์มามันคือความรู้สึกจริงๆ หรือเปล่า อยา่ งเมอื่ กอ่ นทใี่ ชเ้ ปน็ แมสเสจทางโทรศพั ท์ ฐสิ ายงั รสู้ กึ วา่ การสง่ แบบนมี้ คี วามตงั้ ใจมากกวา่ เพราะเสยี เงนิ แตต่ อนนี้ มนั คอื ไลน์ โทรฟรกี ไ็ ด้ พมิ พข์ อ้ ความกฟ็ รี กเ็ ลยทา� ใหเ้ รา ต้องดูให้ดีๆ พิจารณาดีๆ ถี่ถ้วนกับมันเสียก่อน ก่อนจะ ตดั สนิ ใจอะไรคะ่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.