เปล้ิ -หทั ยา และ หนนุ -ศภุ รา วงษก์ ระจา่ ง

OK! Magazine Thailand - - OK! CHARITY 2018 -

สงิ่ ทดี่ ที สี่ ดุ ทไี่ ดเ้ รยี นรจู้ ากการเปน็ แม่ คณุ เปล้ิ : เปล้ิ วา่ เปน็ เรอื่ งของความรกั เราทา� ทกุ อยา่ งเพอื่ เขา ไดโ้ ดยไมล่ งั เล ตงั้ แตว่ นั แรกทรี่ วู้ า่ มเี ขาอยใู่ นครรภ์ สญั ชาตญาณ ความเปน็ แมก่ ม็ าแบบอตั โนมตั ิ เราปรบั ตวั มากมาย เชน่ ทา� อะไรชา้ ลง กนิ ของทรี่ วู้ า่ จะมปี ระโยชนก์ บั เขา และพอเขา้ สู่ เดอื นที่ 4 กร็ วู้ า่ เรามลี กู แฝดนะ เลยตอ้ งระวงั ยงิ่ กวา่ เดมิ ใน ขณะทเี่ รากแ็ พท้ อ้ งหนกั มากเหมอื นกนั (หวั เราะ) แตก่ ต็ อ้ ง ระวงั ดแู ลทกุ อยา่ งเพอื่ เขา แลว้ ยงั คลอดกอ่ นก�าหนดดว้ ย เขาอยใู่ นทอ้ งเรายงั ไมถ่ งึ 28 อาทติ ยเ์ ลย เพราะพอเขา้ เดอื นที่ 7 กค็ ลอดแลว้ โชคดที ตี่ อนนน้ั คณุ หมอแนะนา� ใหฉ้ ดี ยาบา� รงุ ปอดใหล้ กู กอ่ นทจี่ ะเกดิ เหตกุ ารณน์ ี้ ตอนทค่ี ลอดเขาออกม­า เลยไมม่ อี ะไรกงั วลใจมาก แตต่ อนนนั้ ทง้ั สองคนตวั เลก็ มาก นา�้ หนกั คนละประมาณ 1,500 กรมั เอง หมอเลยตอ้ งใหล้ กู อยทู่ โ่ี รงพยาบาลตอ่ อกี 2 เดอื น ชว่ งนนั้ เราเชา่ อพารต์ เมนต์ อยใู่ กลๆ้ โรงพยาบาล คอยปม๊ั นมมาใหเ้ ขา ตอนทลี่ กู ออกจาก โรงพยาบาล น�้าหนักก็ขึ้นมาถึงคนละกว่า 2,000 กรัม โดยประมาณ เรารกู้ ด็ ใี จมาก นมแมม่ หศั จรรยม์ าก พอเขา ออกจากโรงพ­ยาบาล เราเลยไดด้ แู ลกนั มากขนึ้ เราไดก้ อดเขา จากการทลี่ กู ไดด้ มื่ นา�้ นมจากอกเรา ทา� ใหห้ วั ใจเราไดส้ มั ผสั กนั กเ็ ปน็ อกี โมเมนตท์ ปี่ ระทบั ใจ

เรอื่ งไหนทอี่ ยากจะปลกู ฝงั และสง่ ตอ่ ใหก้ บั ลกู เปน็ พเิ ศษ คุณเปิ้ล: เปิ้ลเชื่อในเรื่องของความรัก เลยสอนให้เขารู้จัก ความรกั ซงึ่ เรมิ่ จากการรกั ตวั เองใหเ้ ปน็ เพราะเมอื่ รกั ตวั เองเปน็ กจ็ ะรกั คนอนื่ เปน็ รวมถงึ ยงั สอนใหเ้ ขาทา� ทกุ อยา่ งดว้ ยความ รกั ไมว่ า่ จะเรอื่ งการรบั งานหรอื การเรยี น อยากใหท้ กุ อยา่ ง

ทที่ า� ออกมาจากคว­ามรสู้ กึ ชอบหรอื รกั จากขา้ งใน เพราะนา่ จะ สง่ ผลดแี มว้ า่ บางครงั้ มนั อาจจะไมไ่ ดอ้ ยา่ งใจ หรอื อาจจะไมไ่ ด้ เปน็ ไปตามทเี่ ราคดิ แตถ่ า้ เกดิ เราทา� มนั ดว้ ยความรกั เราก็ พรอ้ มทจี่ ะแกไ้ ข

การแบง่ ปนั คอื สง่ิ ทพี่ อ่ แมท่ า� ใหด้ ู หนนุ : เรอื่ งนเี้ ปน็ เรอื่ งทพี่ อ่ แมท่ า� ใหด้ เู ลยมากกวา่ อยา่ งวนั เกดิ ครอบครวั เรากจ็ ะพากนั ไปเลยี้ งอาหารนอ้ งๆ ซอ้ื เครอื่ งเขยี น ไปบรจิ าค ฯลฯ คณุ เปล้ิ : เราพาเขาไป­บา้ นพกั คนชรา, บา้ นราชวถิ ,ี บา้ นเดก็ ปากเกรด็ , บา้ นเดก็ ออ่ นพญาไท เรากไ็ ป หนนุ : อกี อยา่ งทโี่ รงเรยี นกพ็ าไปบอ่ ยดว้ ยคะ่ เลยไดเ้ รยี นรู้ การแบง่ ปนั จากทงั้ ครอบครวั และโรงเรยี น คณุ เปล้ิ : เราใหล้ กู เรยี นทโี่ รงเรยี นรงุ่ อรณุ คะ่ เพราะเปล้ิ กบั พี่ ตวั้ สรปุ กนั วา่ เราตอ้ งการใหล้ กู เรยี นแบบ “การเลน่ คอื การ เรยี นร”ู้ เราไมไ่ ดอ้ ยากใหน้ อ้ งตอ้ งมาทอ่ ง ก-ฮ ตงั้ แตอ่ ายุ 3 ขวบ เลยมองทางเ­ลือกอีกทางเลือกหนึ่ง เผอิญโรงเรียน รงุ่ อรณุ มาเปดิ ใกลๆ้ บา้ น แลว้ อาจารยใ์ หญก่ เ็ ปน็ อาจารยท์ ี่ เคยสอนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสต­ร์ โรงเรียนนี้คือเป็น โรงเรียนที่จะใส่ชุดนักเรียนแค่อาทิตย์ละครั้งหรือจะใส่ชุด นกั เรยี นกต็ อ่ เมอื่ ขน้ึ มธั ยมแลว้ ฉะนนั้ เรากจ็ ะมคี วามรสู้ กึ วา่ บา้ นกบั โรงเรยี นมคี วามใกลก้ นั เวลาเดก็ ไปโรงเรยี นเดก็ กจ็ ะ

ไมร่ อ้ งไห้ แลว้ กเ็ วลาตอนกลาง­วนั ทกุ คนกถ็ อดรองเทา้ วงิ่ กบั ดนิ กบั ทราย มกี ารสอนการปล­กู ขา้ ว ทา� นา เกบ็ พชื ผกั ผลไม้ มาทา� เปน็ อาหารกลางว­นั กนิ เอง การทอ่ ง ก-ฮ จะไมท่ อ่ ง ก. ไก่ ข. ไข่ แตจ่ ะทอ่ งวา่ อกั ษรตวั ไหนไมม่ หี วั เชน่ ก. ไก่ ไมม่ ี หวั อกั ษรตวั ไหนหวั ออกขา้ งนอก ซงึ่ กค็ อื บ. ใบไม้ หวั ออก ขา้ งนอก เลขคณติ กท็ อ่ งจากการทมี่ กี ารซอื้ ของ เชน่ วนั นี้ ซอื้ อาหารแลว้ ทอนเทา่ ไหร่ เขาจะมวี ธิ คี ดิ อกี แบบหนงึ่ เหมอื น กบั การใชช้ วี ติ จรงิ ๆ

มมุ มองดา้ นการศกึ ษา คุณเปิ้ล: การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ แต่ที่ส�าคัญไม่แพ้กันคือ วธิ กี ารปอ้ นใหก้ บั เดก็ วา่ เราจะบอกเข­าอยา่ งไรบา้ ง กเ็ ลยเลอื ก การเรยี นการสอนแบบ­นใี้ หล้ กู แลว้ มองถงึ วา่ ถา้ เราอยากชว่ ยเหลอื เดก็ ทข่ี าดแคลนเรอื่ งการศกึ ษา บางทเี ราอาจตอ้ งเลอื กสกั นดิ วา่ เราจะมอบอะ­ไรใหก้ บั เขา หรอื สงิ่ ทเี่ ราอยากทา� ใหก้ บั เขา คอื อะไรถงึ จะเขา้ ไปถงึ จติ ใจของเดก็ จรงิ ๆ อยา่ งเชน่ หอ้ งสมดุ อาจจะสา� คญั แตม่ นั กส็ า� คญั พอๆ กบั ทเี่ ดก็ ๆ มสี นามหญา้ ให้วิ่งเล่น มีต้นไม้เห็นความเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้ว่า อยู่รวมกันได้อย่างไร ต้องมีอุปกรณ์ให้เด็กได้ปีนป่ายเพื่อ กลา้ มเนอ้ื เขาจะไดแ้ ขง็ แรง รจู้ กั ทจ่ี ะออกกา� ลงั กาย ซงึ่ เรอื่ งนี้ กส็ า� คญั ไมแ่ พก้ นั กบั การมหี อ้ งเรยี นดๆี คะ่

ไมว่ า่ จะเปน็ การกอด ลบู หวั จบั มอื สมั ผสั เหลา่ นเี้ ราตอ้ งมี ใหก้ นั และกนั ทกุ วนั ถงึ แมว้ นั นี้ เขาอายุ 20 กวา่ แลว้ แตเ่ ราก็ ทา� ใหก้ นั ไดอ้ ยา่ งไมเ่ คอะเขนิ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.