MAKE YOU FEEL CONFIDENT

มนั่ ใจไปกบั MEDENT ยาสฟี นั สมนุ ไพรทไี่ มเ่ หมอื นใคร

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEM­ENT FEATURE -

กอ่ นอนื่ ขอใหล้ มืิ ภาพยาสฟี นั สมนุ ไพรแบบเดมิ ๆ ทดี่ เู ชย โบราณ และเหมาะกบั ผสู้ งู อายเุ ทา่ นนั้ เพราะนคี่ อื ยาสฟี นั สมนุ ไพรผสาน พลงั ของนา�้ ยาบว้ นปากรปู แบบใหมท่ อี่ ดุ มดว้ ยสารสกดั ธรรมชาติ ชว่ ยใหป้ ากสะอาดระห­วา่ งวนั จบในขนั้ ตอนเดยี วในชอ่ื MEDENT

ยำสฟี นั สมนุ ไพรผสานนา�้ ยาบว้ นปาก MEDENT เกดิ ขนึ้ จากความตั้งใจของบริษัท MEDEE GLOBAL HOLDING CO.,LTD. ที่อยากผลิตยาสีฟันสมุนไพรคุณภาพด้วย ภาพลกั ษณท์ ตี่ า่ งจากยาสฟี นั สมนุ ไพรแบบเดมิ ๆ เพอื่ เขา้ ถงึ กลมุ่ คนรนุ่ ใหมอ่ ยา่ งแทจ้ รงิ จงึ ไมน่ า่ แปลกใจทวี่ างจา� หนา่ ย เพยี งไมน่ าน แต่ MEDENT กส็ ามารถสรา้ งปรากฏการณ­ใ์ น โลกโซเชยี ล อกี ทงั้ ยงั ครองใจเหลา่ เซเลบรติ ี้ ดารานกั แสดง และออนไลนอ์ นิ ฟลเู อนเซอรไ์ ดไ้ มย่ าก ความพเิ ศษของ MEDENT คอื เปน็ ยาสฟี นั ทผี่ ลติ จาก สมนุ ไพรเกอื บ 100 % ไมม่ สี ว่ นผสมของแปง้ หรอื ครมี ผสาน ดว้ ยพลงั นา�้ ยาบว้ นปาก ใชเ้ พยี งเลก็ นอ้ ยขนาดเทา่ กบั เมลด็ ถวั่ เขยี ว แปรงใหเ้ กดิ ฟอง แลว้ กลวั้ ปากใหท้ วั่ นาน 30 วนิ าที กท็ า� ใหป้ ากสะอาดแบบ 2 in 1 ด้วยประสิทธิภาพจากวัตถุดิบที่ดีที่สุดนี่เองท�าให้ใช้ MEDENT แคเ่ พยี งเลก็ นอ้ ย แตผ่ ลลพั ธท์ ไี่ ดก้ ลบั ดเี ยยี่ ม หาก ใชจ้ า� นวนเทา่ กบั เมลด็ ถวั่ เขยี วตามคา� แนะนา� จะสามารถใช­ไ้ ด้ นานกวา่ ยาสฟี นั ทวั่ ไปถงึ 7 เทา่ หรอื ใชไ้ ดม้ ากกวา่ 500 ครงั้ และใชไ้ ดน้ านถงึ 5 เดอื นเลยทเี ดยี ว นอกจากสูตรสมุนไพรผสานน�้ายาบ้วนปากแล้ว MEDENT ยังมีสูตรชาร์โคลน�าเข้าจากญี่ปุ่นและไตรโคซ­าน สารสกดั จากเปลอื กหอยสา� หรบั คนจดั ฟนั สตู รพเิ ศษนยี้ งั ลด การท�าปฏิกิริยาระหว่างคราบกับเหล็กดัดฟัน ฟันสะอาด เหลก็ ไมด่ า� ขจดั คราบลกึ ถงึ ซอกเหงอื กและฟนั หมดปญั หา คราบพลคั หนิ ปนู บหุ รี่ ชา กาแฟ ระงบั กลน่ิ ปากไดต้ ลอด ทงั้ วนั และชว่ ยยบั ยงั้ แบคทเี รยี รกั ษาแผลภายใน­ชอ่ งปากอนั เปน็ ปญั หาใหญข่ องคนจดั ฟนั

มจี ำ� หนำ่ ยที่ LAZADA, Shoppee, Line: @medent, Facebook: MEDENT, Tel: +6693564546­5, ตวั แทนจำ� หนำ่ ย, รำ้ นทนั ตกรรม และรำ้ นขำยยำทวั่ ไป

MEDENT 2 in 1 บรรจุ 80 กรมั ราคา 259 บาท

MEDENT CHARCOAL บรรจุ 80 กรมั ราคา 450 บาท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.