โกอนิ เตอร์ จดุ หมายสเตป็ ถดั ไป ของ ใหม-่ ดาวกิ า โฮรเ์ น่

OK! Magazine Thailand - - ADVERTISEM­ENT FEATURE -

เรยี กวา่ เปน็ อกี ขนั้ ความสา� เรจ็ ของนางเอกส­าวสวยอยา่ ง ใหม-่ ดาวกิ า โฮรเ์ น่ คนเอเชยี คนแรกและคน­เดยี วทไี่ ดร้ บั เลอื ก ให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นปีที่ 2 ของแบรนด์แว่นตา สดุ หรู BOLON ทที่ มุ่ งบเฉยี ด 10 ลา้ นบาท ปทู างนางเอกสา­ว ไปประกบไหล­ซ่ เู ปอร์โมเดลอยา่ งเฮลยี ์ บอลดว์ นิ ถา่ ยภาพโดย มาเรยี โน ววิ าโน ชา่ งภาพชอื่ ดงั แหง่ ฮอลลวี ดู

ทีมงานและใหม่เดินทางไปถ่ายแบบกันไกลถึง อเมรกิ าคะ่ ” ใหม-่ ดาวกิ า โฮรเ์ น่ เลา่ ถงึ ความรสู้ กึ ในวนั ทไี่ ด้ ไปรว่ มงานระดบั อนิ เตอร์ “เราถา่ ยกนั ทไี่ มอามี่ ใชเ้ วลาถา่ ย 2 วนั วนั แรกในบา้ นบนภเู ขา สว่ นอกี วนั ไปถา่ ยรมิ ชายหาด เรยี กวา่ จดั เตม็ กนั ทงั้ สองวนั เลย สนกุ มาก แตท่ งั้ นี้ ใหมก่ ็ ตอ้ งขอขอบคณุ ทาง BOLON Eyewear by Essilor ทเี่ ปดิ โอกาส ให้ใหม่ได้ร่วมงานกับซูเปอร์โมเดลระดับอินเตอร์ เฮลีย์ บอลด์วิน ในฐานะ USA Brand Ambassador และชา่ งภาพ ชอื่ ดงั ของฮอลลวี ดู มาเรยี โน ววิ าโน รวมถงึ ทมี งานทที่ กุ คน ทา� งานกนั อยา่ งมอื อาชพี มาก”

“เหตผุ ลหนงึ่ ทที่ า� ใหแ้ บรนดแ์ วน่ ตาระดบั โลกเลอื กให้ ใหมเ่ ปน็ แบรนดแ์ อมบาสเดอร์ ซงึ่ ปนี ถี้ อื เปน็ ปที ี่ 2 กอ็ าจจะ เพราะวา่ ใหมแ่ ละ BOLON มคี วามเหมอื นกนั โดยเฉพาะให­ม่ เปน็ คนทใี่ สแ่ วน่ ตาเปน็ ประจา� อยแู่ ลว้ ไมว่ า่ จะเปน็ แวน่ สายตา หรอื แวน่ ตากนั แดด ขณะทที่ าง BOLON กเ็ ปน็ ผผู้ ลติ แวน่ ตา

โดยเฉพาะสา� หรบั ผหู้ ญงิ ทมี่ คี วามมนั่ ใจ มสี ไตลเ์ ปน็ ของตวั เอง สามารถสวมใ­สไ่ ดท้ กุ วนั ทกุ โอกาส เพราะแวน่ ตา BOLON มหี ลายดไี ซน์ นจี่ งึ ตอบโจทยไ์ ดด้ ที สี่ ดุ อยา่ งบางวนั ใหมอ่ อก ไปขา้ งนอกโดยไมไ่ ดแ้ ตง่ หนา้ แคห่ ยบิ แวน่ ตาอนั โปรดมาใส่ กอ็ ยแู่ ลว้ แถมยงั เปน็ แวน่ ทเ่ี ขา้ ไดก้ บั ทกุ ลคุ จรงิ ๆ” นางเอก สาวในฐานะ Asia Brand Ambassador อธบิ ายเหตผุ ลของ การไดร้ บั เลอื กใหม้ าเปน็ แบรนดแ์ อมบาสเดอร์ และคณุ สมบตั ิ ของแวน่ ตาแบรนดห์ รรู ะดบั โลก นอกจากนี้ ใหม-่ ดาวกิ า ยงั เลา่ ถงึ จดุ เรมิ่ ตน้ ทไี่ ดม้ าเปน็ Asia Brand Ambassador ครงั้ แรกเมอ่ื ปที ผี่ า่ นมาดว้ ยวา่ “ตอนนนั้ เปน็ เรอื่ งไมค่ าดฝนั เหมอื นกนั เราเดนิ ทางไปถา่ ยแบบ กนั ทสี่ งิ คโปร์ แมต้ อนนนั้ จะตอ้ งไปถา่ ยแบบแคค่ นเดยี ว ไมไ่ ด้ ไปถ่ายคู่กับนางแบบอินเตอร์เหมือนที่เกิดขึ้นปีนี้ แต่ใหม่ก็ สมั ผสั ไดถ้ งึ ความเปน็ มอื อาชพี ของทมี งานทงั้ ทางแบรนดเ์ อง และพๆี่ ทกุ คนทไี่ ดม้ โี อกาสไปทา� งานดว้ ย และนนั่ กท็ า� ให้

เราทา� งานอยา่ งมคี วามสขุ ”

“การทา� งานของใหมใ่ นแตล่ ะครงั้ ใหมไ่ มเ่ คยคาดหวงั และพอเราไม­ไ่ ดค้ าดหวงั และเมอ่ื สงิ่ นนั้ ๆ เกดิ ขนึ้ จรงิ กท็ า� ให้ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก อย่างการไปถ่ายแบบคู่กับเฮลีย์ บอลดว์ นิ ใหมก่ ไ็ มเ่ คยคาดคดิ มากอ่ น แตพ่ อทาง BOLON แจง้ รายละเอยี ดและขนั้ ตอนการทา� งานใหท้ ราบ กท็ า� ใหใ้ หม่ ดใี จมากทไี่ ดม้ โี อกาสกา้ วไปสโู่ ลกทกี่ วา้ งขนึ้ ชว่ ยทา� ใหเ้ ราได้ มองเหน็ อะไรอกี มากมายโดยเ­ฉพาะการทา� งานระดบั โลก”

ส่วนบทบาทของ­การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และ นักแสดงนั้น นักแสดงสาวคน­ดังบอกอย่างชัดเจนเลยว่า มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง “งานทั้งสองแบบนี้มีความ แตกตา่ งกนั อยู่ แตใ่ หมก่ ร็ กั งานทง้ั สองงาน เพราะจะวา่ ไปแลว้ ตงั้ แตเ่ ดก็ ใหมก่ เ็ รมิ่ ตน้ เขา้ สวู่ งการดว้ ยการถา่ ยแบบ เปน็ นางแบบมากอ่ น ซงึ่ กร็ สู้ กึ ดมี ากในตอนนนั้ และยงิ่ ไดก้ ลบั มา ทา� งานถา่ ยแบบอกี ครงั้ ในวนั นี้ กย็ งิ่ แฮปปม้ี าก แถมยงั ไดม้ ี โอกาสไปเทยี่ วดว้ ย”

“เพราะสงิ่ สา� คญั ของใหม่ คอื ความสขุ ไมว่ า่ จะทา� งาน อะไรกต็ าม ใหมก่ จ็ ะทา� งานทใี่ หมม่ คี วามสขุ จะอยดู่ ว้ ยกบั คนทที่ า� ใหเ้ รามคี วามสขุ และตวั ใหมเ่ องกอ็ ยากมอบความ­สขุ ใหก้ บั ทกุ คนทอี่ ยกู่ บั ใหมด่ ว้ ยคะ่ ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.