ไขความลบั เซเลบสาวสว­ย เอกิ๊ -พรหมพร ยวู ะเวส

หากนบั ยอ้ นไปชว่ งสบิ กวา่ ปที แี่ ลว้ คงไมม่ ใี ครไมร่ จู้ กั พธิ กี รและผปู้ ระกาศขา่ วหญงิ มากความสาม­ารถคนหนงึ่ ของเมอื งไทย เอก๊ิ -พรหมพร ยวู ะเวส ทตี่ งั้ แตว่ นั นนั้ ทเี่ ราเหน็ เธอในหนา้ จอโทรทศั น์ จวบจนวนั นไี้ มว่ า่ เวลา จะผา่ นไปนานเทา่ ไร เ

OK! Magazine Thailand - - THE GUEST -

เอกิ๊ พรหมพร เอ ิ๊ ก เริ่ม เป็น ผู้ประกาศข่าว ครั้งแรก เมื่อ ประมาณ 20 กว่า ปี กอ่ น ผลงานทที่ า� ใหป้ ระชาชนทวั่ ไปเรมิ่ จา� ได้ คงเปน็ รายการ ระเบียงข่าว คู่กับคุณฮาร์ท-สุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล และ พิธีกร เดี่ยว ใน รายการ สังคม บันเทิง รายการ ท ี่ หลาย คน จ� า ภาพไดว้ า่ เอกิ๊ เลอื้ ยไปเลอื้ ยมา (หวั เราะ) ปจั จบุ นั เอกิ๊ ทา� งาน ที วี และ ท� า ธุรกิจส่วนตัว ด้าน สุขภาพ ควบ ค ู่ กัน ส�าหรับงาน พธิ กี รกจ็ ะเลอื กรบั งานมากขนึ้ ไมไ่ ดห้ นกั เหมอื นชว่ งกอ่ นแลว้ เพราะ รู้สึก ว่า อายุ เริ่ม มากขึ้น จึง อยาก ที่จะ ดูแลตัวเอง และ ใชเ้ วลาไปทา� ในสงิ่ ทอี่ ยากทา� เชน่ การใชเ้ วลาอยกู่ บั คณุ แม่

ไลฟส์ ไตลก์ บั ชวี ติ ประจา� วนั ปกตเิ อกิ๊ เปน็ คนทา� งานเยอะมาก แลว้ กเ็ ทยี่ วเยอะมากเช­น่ กนั เอกิ๊ เชอ่ื วา่ การไดท้ อ่ งเทยี่ ว นอกจากจะได­พ้ กั ผอ่ นแลว้ เรายงั ไดเ้ รยี นรอู้ ะไรใหมๆ่ ดว้ ย โดยสว่ นตวั มองวา่ ชวี ติ ทมี่ คี วาม สุข คือ เรา สามารถ สร้าง สมดุล ใน การ ใช้ชีวิต ไ ด้ อย่าง ลงตัว รจู้ กั บรหิ ารจดั การเรอื่ งตา่ งๆ ในชวี ติ ไดอ้ ยา่ งลงตวั ตลอดเวลาขอ­งการทา� งาน เราใชร้ า่ งกายอยา่ งเดยี ว โดยทไี่ มไ่ ดใ้ สใ่ จดแู ลและบา� รงุ รกั ษาสขุ ภาพเลย ตอนนจี้ งึ เปน็

ชว่ งทเี่ อกิ๊ ไดใ้ สใ่ จและดแู ลรา่ งกายเตม็ ที่ เชน่ ออกกา� ลงั กาย นอนพกั ผอ่ นใหเ้ พยี งพอ ไมเ่ ครยี ด รวมถงึ ทานวติ ามนิ เสรมิ เพอื่ ใหอ้ วยั วะทกุ สว่ นในรา่ งกายไดร้ บั สารอาหารทมี่ ปี ระโยชน์ จรงิ ๆ อยา่ งเพยี งพอ เอกิ๊ จะออกกา� ลงั กายอยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ ละ 2-3 วนั โดย Cardio สลบั กบั การสรา้ งกลา้ มเนอื้ ซงึ่ ส� า คั ญ มาก เพราะ กล้ามเนื้อ ท ี่ แข็งแรง และ มาก เพียง พอก็ เหมอื นกบั สรา้ งเตาเผาเพอ่ื ชว่ ยในการเผาผ­ลาญ กลา้ มเนอื้ ยัง เป็นตัว ยึด เกาะ กระดูก และ เส้นเลือด ต่าง ๆ ทุก ส่วน ของ รา่ งกาย เพราะเอกิ๊ อยากมสี ขุ ภาพทดี่ ี รปู รา่ งสมสว่ นสวยงาม แบบนไี้ ปนานๆ เอก๊ิ จงึ ดแู ลตวั เองตงั้ แตว่ นั นี้

สมดลุ ของคณุ เอกิ๊ เปน็ อยา่ งไร?

เอ ิ๊ ก เริ่ม ปรับ สมดุล ทั้ง จาก ภายนอก และ ภายใน ภายนอก ก็ คือ การ ดูแล สุขภาพ อยา่ งทไี่ ดก้ ลา่ วไป แตภ่ ายในยงิ่ สา� คญั กว่าน ั่ น คือ การ ฝึก มอง ทุกอย่าง ใน ด้าน ดี หา ความสุข ไ ด้ จาก สิ่ง เล็ก ๆ นอ้ ยๆ รอบตวั อนญุ าตและปลอ่ ยวาง ใน สิ่ง ท ี่ เรา ควบคุม ไ ม่ ได้ใจ เย็น ขึ้น หัวเราะ ง่าย ข ึ้ นมี วิธี คิด ท ี่ ท� า ใ ห้ ตัวเองมีความสุข ใจเป็นนายกายเป็น บา่ วนะ่ คะ่ จรงิ ๆ เลย

การดแู ลตวั เองใหด้ ดู อี ยเู่ สมอ

เราตอ้ งรจู้ กั เรยี นรู้ กา้ วใหท้ นั โลกและเทคโ­นโลยที พี่ ฒั นาเรว็ มาก ณ ปจั จบุ นั จะทา� ใหเ้ ราใชช้ วี ติ ไดง้ า่ ยขนึ้ มนี วตั กรรมตา่ งๆ เกดิ ขนึ้ มากมาย เราเพยี งตอ้ งอพั เดตตวั เอง หาขอ้ มลู ทถี่ กู ตอ้ ง เหมาะสมกบั ไลฟส์ ไตลข์ องเรา ปจั จบุ นั มมี ลภาวะมากมา­ยทเี่ ราไมส่ ามารถหลกี เลยี่ ง ได้ ถอื วา่ เปน็ ตวั การสา� คญั ในการทา� รา้ ยผวิ นอกจากเอกิ๊ จะ ดแู ลตวั เองในวธิ ตี า่ งๆ ทกี่ ลา่ วมาแลว้ การหาตวั ชว่ ยมาดแู ล ภายนอกกเ็ ปน็ ทางลดั หนงึ่ ทเี่ อกิ๊ เลอื ก แตเ่ อกิ๊ ไมเ่ ลอื กอะไรที่ เสี่ยง มาก เกิน หรือ ต้อง เจ็บตัว มาก ๆ พักฟื้น นาน ๆ เช่น ศลั ยกรรมตา่ งๆ เอกิ๊ ไมเ่ อาเลย เอกิ๊ มองหาตวั ชว่ ยทงี่ า่ ยกวา่ นนั้ ไมเ่ จบ็ ไมอ่ นั ตราย ไมม่ ผี ลขา้ งเคยี ง และไดป้ ระสทิ ธภิ าพดี

ตวั ชว่ ยของสาวมนั่ อายเุ ลข 4

อยา่ งเอกิ๊ พรหมพร กอ่ นอนื่ ตอ้ งยอมรบั วา่ อาหารกบั ปจั จยั ภายนอกทา� ใหเ้ ราอว้ น ไดต้ ลอดเวลา ทงั้ นา�้ ตาลและขนมห­วานทอี่ ยา่ งไรเรากข็ าด ไมไ่ ด้ จงึ ตอ้ งรจู้ กั กนิ อยา่ งมสี ติ ออกกา� ลงั กาย แตบ่ างครงั้ ในเวลาเรง่ ดว่ นทตี่ อ้ งไปงานกะทนั หนั อาจจะตอ้ งใสช่ ดุ ราตรี ผา้ ซาตนิ ผา้ ซที รู หรอื เนอื้ ผา้ มนั เลอื่ ม หากรปู รา่ งของเราไม่ พรอ้ ม อาจทา� ใหเ้ หน็ สดั สว่ นทดี่ เู ปน็ “สว่ นเกนิ ” ของเรา เอกิ๊ หา ตัว ช่วย เรื่อง ผิวหน้า และ รูปร่าง ท ี่ เห็นผล ลั พ ธ์ รวดเร็ว แบบ ไมเ่ น้ น สิ่งแปลกปลอม เข้า ร่างกาย ปลอดภัย และที่ส�าคัญ ตอ้ งไมเ่ จบ็ ! หลงั จากศกึ ษาหาขอ้ มลู จนมนั่ ใจแลว้ วา่ เชอื่ ถอื ได้ จงึ ตดั สนิ ใจลองนวตั กรรมทเ่ี รยี กวา่ “ไฮฟู บาย ดร.แวนดา้ ” ครงั้ แรกทเี่ อกิ๊ ลองแลว้ รสู้ กึ ประทบั ใจมากๆ เพราะตอนทที่ า� ไมเ่ จบ็ เลย และยงั สามารถใหผ้ ลลพั ธท์ เี่ อกิ๊ พอใจตงั้ แตค่ รงั้ แรก ช่วย ยก กระชับ ไ ด้ ทุก ส่วน ทั่ว ร่างกาย ตั้ง แ ต่ ใบหน้า และ สดั สว่ นตา่ งๆ ทา� ใหร้ ปู รา่ งดเู ฟริ ม์ กระชบั มโี คง้ เวา้ ตดิ ใจ ในความมหศั จรรยข์ องเจา้ นวตั กรรมตวั นเี้ ลยคะ่ ตอบโจทย์ เอกิ๊ มาก เพราะสะดวก­รวดเรว็ ปลอดภยั และไมเ่ จบ็ ชว่ ย เสรมิ ความมนั่ ใจใหเ้ อกิ๊ ไดอ้ กี มากคะ่

และครอบครวั

ดร.แวนดา้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.