OK! Hot Spot

Enjoy River View and New Menu ชมิ เมนใู หมก่ บั พาโนรามาววิ รมิ เจา้ พระยา ที่ Attitude Rooftop Bar & Restaurant

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

de Joel Robuchon รา้ นอาหาร ฝรงั่ เศสทมี่ ดี าวมชิ ลนิ สตารม์ ากนั รนั ตดี ว้ ยจา� นวนทมี่ ากทสี่ ดุ ในโลก โดยเชฟโอลวิ เิ ยร์ ลมิ แู ซง เชฟประจา� สาขาทกี่ รงุ เทพฯ พรอ้ มสรา้ งสรรคเ์ มนใู หมใ่ นคณุ ภาพระดบั พรเี มยี่ มเปลยี่ นไป ตามฤดกู าลทคี่ ณุ พลาดไมไ่ ด้ แมว้ า่ จะเปน็ อาหารฝรงั่ เศสแบบดงั้ เดมิ แตค่ รงั้ นเี้ ชฟ เลือกใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโคร­งการหลวงขอ­งไทยกว่าถึง 40% มาสรา้ งสรรคเ์ ปน็ เมนใู หมๆ่ ใหเ้ ขา้ กบั ฤดกู าลของไทย ทงั้ กงุ้ เครยฟ์ ชิ ทสี่ ง่ ถงึ รา้ นกนั แบบเปน็ ๆ ไกเ่ บรส พชี อโวคาโด ผกั ชสี ด และผกั ชนดิ อน่ื ๆ ตามฤดกู าลอกี มาก เนน้ ทค่ี วามสด รสชาติ และรสสัมผัสที่ยอดเยี่ยมของอาหาร­เป็นหลัก ซึ่ง นอกจากคดั วตั ถดุ บิ คณุ ภาพจากโครง­การหลวงแลว้ ลตั เตอลเิ ยรย์ งั นา� เขา้ วตั ถดุ บิ เกรดเยยี่ มจากฝรง่ั เศสและประเ­ทศอนื่ ๆ เพอื่ นา� มาครเี อทเมนสู ดุ พรเี มยี่ มใหช้ าวไทยไดช้ มิ กนั เตม็ ที่

เริ่มกันที่จานซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโ­ครงการหลวง คอื เปาะเปย๊ี ะปอู ลาสกา้ และอโวคาโด ผกั สด และสม้ โอ และ อกี จานหนงึ่ ทโี่ ดดเดน่ กต็ อ้ งยกให้ L’Ecrevisse ซงึ่ มวี ตั ถดุ บิ คุณภาพอย่างกุ้งเครย์ฟิชย่างจากโครงก­ารหลวง ผักสด แครอท ซคุ คนิ ี่ แตงกวา ทารร์ ากอน และกลน่ิ หอมๆ จาก ไวนห์ วาน นอกจากนเี้ ชฟยงั ครเี อทอาหารจาน­ใหมท่ พี่ รอ้ ม เสิร์ฟให้ชาวไทยได้ชิมกันแล้วอย่าง L’Asperge blanche

หนอ่ ไมฝ้ รงั่ ขาวราดซอสใ­หค้ ณุ ไดด้ มื่ ดา�่ กบั ผกั ประจา� ฤดกู าล Le Saumon D’Ecosse ไขด่ าวนา�้ ทนี่ า� ไปทอดแบบกร­อบนอก นมุ่ ในมาพรอ้ มซอสเปรยี้ วและเนอื้ แซลมอนหนั่ เตา๋ La SaibtJacqu­es หอยเซลลฮ์ อกไกโดนา� ไปจที่ านกบั ดอกกะหลา�่ นา� ไปปรงุ แบบรซี อตโต้ และ L’Agneau de lait เนอื้ แกะหอ่ ดว้ ย พารส์ ลยี ก์ รอบ เสริ ฟ์ พรอ้ มกบั ซอสถวั่ ลนั เตา แปลกใหมแ่ ละ อรอ่ ยมากๆ นอกจากอรอ่ ยกบั จานหลกั แลว้ ยงั มขี องหวาน เสริ ฟ์ มาบนรถเขน็ ใหเ้ ลอื กอกี เพยี บ สา� หรบั เมนใู หมต่ ามฤดกู าลนจี้ ะผลดั เปลยี่ นหมนุ เวยี น ไปเรื่อยๆ รบี ไปลิ้มลองก่อนจะเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง 4 คอรส์ ราคา 2,950 บาท+++ ทรี่ า้ นมไี วนบ์ รกิ าร แตห่ ากใคร อยากนา� ไวนม์ าเปดิ เองกไ็ ดโ้ ดยมคี า่ เปดิ ขวดอยทู่ ี่ 1,500 บาท สอบถามรายล­ะเอยี ดเพมิ่ เตมิ โทร.0-2001-9698 หรอื www.robuchon-bangkok.com และ www.facebook. com/atelier.bkk/

L’Agneau de lait

Le Saumon D’Ecosse

เรื่อง: เพชรไพลิน เกิดแสง La Saibt-Jacques L’Asperge blanche

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.