OK! Picks

OK! Magazine Thailand - - TABLE OF CONTENTS -

สองแคปซูลใหม่จากเนสเพรส­โซในแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นกับ กาแฟรสชาตใิ หมเ่ ฉพาะหนา้ รอ้ นนอี้ ยา่ ง Ispirazion­e Salentina ใหร้ สชาตนิ มุ่ เขม้ ผสมผสานกนั อยา่ งลงตวั เมอื่ ชงเยน็ และ Ispirazion­e Shakerato ทใี่ หร้ สชาตอิ รอ่ ยเขม้ ขน้ พรอ้ ม กลิ่นหอมละมุนของโกโก้ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจา­ก วฒั นธรรมการดมื่ กาแฟในแบบอ­ติ าเลยี น 10 แคปซลู ราคา กลอ่ งละ260 บาท หาซอื้ ไดแ้ ลว้ ตงั้ แตว่ นั นี้ 4 กนั ยายน2561 -

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.